Vybrané publikace

2024

Název publikace

Překonávání obtíží po amputaci dolní končetiny

Autoři

Lubomír Brháček, Gabriela Birgusová, Miroslav Orel, Jiří Rosický, Kamila Walková

Rok vydání

2024

Nakladatel

Togga

Počet stran

163

Anotace

Publikace kolektivu autorů přináší v českém jazyce dosud nepublikované téma překonávání obtíží po amputaci dolní končetiny. Autoři se nejprve věnují teoretickému ukotvení dané oblasti včetně problematiky samotné amputace, traumatu, soudobé protetické péče, protetické fyzioterapie a zvládání mimořádné zátěžové situace. Kniha dále prezentuje originální výzkumnou studii vycházející z kvalitativního výzkumného designu, zaměřenou na analýzu copingových strategií a protektivních faktorů u jedinců, kteří sami traumatickou amputaci prožili. Řada zjištění nese praktický přesah do praxe. Text je doplněn fotografiemi, ilustracemi a schématy, aby se zvýšila sdělnost textu. Kniha tak může oslovit širší okruh čtenářů.


The publication of the collective of authors brings in the Czech language not yet published topic of overcoming difficulties after amputation of the lower limb. Authors focus on the theoretical background of the area at first, including the issue of amputation itself, trauma, contemporary prosthetic care, prosthetic physiotherapy and coping with extraordinary stress situations. The book also presents an original research study based on a qualitative research design, which was focused on the analysis of coping strategies and protective factors of individual people, who experienced themselves a traumatic amputation. A number of original findings brings practical implications for the practice. The text is supplemented with photographs, illustrations and diagrams to increase the communication of the text. The book can appeal to a wider range of readers.


Název publikace

Užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u adolescentů: Teoretická východiska, diagnostika a strategie intervence

Autoři

Jaroslava Suchá, Eva Aigelová, Helena Pipová, Miroslav Charvát, Martin Dolejš, Nikol Václavková, Terezie Babilonová

Rok vydání

2024

Nakladatel

Togga

Počet stran

210

Anotace

Užívání internetu nabízí řadu výhod a benefitů, jakými jsou například online komunikace,  nakupování, okamžitý přístup k informacím, různým platformám a aplikacím. Internet rovněž  poskytuje zábavu a odpočinek a zprostředkovává možnost navázat nové vztahy či propojit se  s různými zájmovými komunitami. Je tak nedílnou součástí našeho života a jeho oblíbenost  a možnosti využití stále rostou.
Rozvoj internetu s sebou nese jak mnoho pozitiv, která můžeme denně čerpat, tak současně  také narůstají důkazy týkající se jeho nezdravého užívání, a tedy jeho škodlivého a závislost ního potenciálu pro některé jedince. Užívání internetu s sebou přináší rizika, která mohou  být díky rozvoji rafinovanější, a tím i škodlivější, a to zejména pro jedince, kteří jsou vůči této  oblasti zranitelní. Termín závislost na internetu vstoupil do medicínského slovníku v polovině 90. let 20. století a od této doby roste počet vědeckých prací zabývajících se nadměrným a závislostním užíváním internetu jako takového i jeho dílčích oblastí (Kuss & Pontes, 2019). Některé výsledky ze zahraničních výzkumných studií naznačují relativně nízkou míru prevalence závislosti na internetu, tudíž někteří odborníci stále pochybují o platnosti a užitečnosti konceptu závislosti na internetu jako klinického fenoménu. Zároveň je třeba uvést, že jiné důkazy naopak naznačují, že je potřebný další výzkum, který by umožnil lepší pochopení této složité problematiky a vyřešil řadu nesrovnalostí uvedených v literatuře. Tato monografie si klade za cíl na základě nejnovějších poznatků poskytnout teoretické ukotvení, definovat základní pojmy, informovat o hlavních charakteristikách jednotlivých fenoménů a představit  psychodiagnostické metody pro screeningové zhodnocení této problematiky.


Název publikace

Dopravní psychologie

Autoři

Matúš Šucha (ed.), Ralf Risser (ed.)

Rok vydání

2024

Nakladatel

Nakladatelství Lidové noviny

Počet stran

548

Anotace

Lidé se často ptají: Co má psychologie společného s dopravou a mobilitou? Úvahy, data a názory prezentované v této knize mohou pomoci tuto otázku zodpovědět. Doprava je chování, mobilita je chování. Obojí je utvářeno lidskými činnostmi. Silnice je silnice, vozidlo je vozidlo, ale doprava a mobilita vznikají až jednáním lidí. Dopravu tedy vytváříme my všichni svým jednáním a interakcí ve veřejném prostoru vedenými snahou o dosahování určitých cílů a plnění každodenních potřeb a úkolů. Činíme tak na základě svých osobních postojů, návyků a zájmů v rámci podmínek, jež nás obklopují.Tyto podmínky sice ovlivňují naše chování, ale my sami se současně podílíme na jejich utváření. Doprava a mobilita úzce souvisejí s bezpečností, veřejným i individuálním zdravím, ekonomickou udržitelností, problematikou ochrany životního prostředí a v konečném důsledku kvalitou života jako takovou.Naším cílem je podpora jednotlivých účastníků silničního provozu a utváření fyzického a sociálního prostředí při současném respektování sociálních, ekonomických a ekologických kritérií jako způsobu dosahování udržitelného dopravního systému.Tato kniha pojednává o psychologických prvcích, jež mohou přispět k budování bezpečné a udržitelné mobility pro všechny.

2023

Název publikace

Sebaregulácia v kontexte rizikového správania v dospievaní

Autoři

Katarína Banárová, Michal Čerešník, Gabriel Kňažek, Barbora Považanová, Martin Dolejš

Rok vydání

2023

Nakladatel

Togga

Počet stran

146

Anotace

Sebaregulácia je jednou z kľúčových ľudských schopností. Jej jadro tvoria presvedčenia o tom, či sa človek vníma ako autonómna a kompetentná bytosť, či preberá zodpovednosť sa svoje správanie, aké si vyberá ciele, ako ich dosahuje, plánuje, organizuje svoje aktivity, ako sa rozhoduje a aké emócie pri tom prežíva. Táto kniha prináša pohľad na sebareguláciu ako ochranného faktora rizikového správania v dospievaní. Problematika rizikového správania u dospievajúcich je stále otvorená a živá téma v zmysle meniacich sa dominánt jeho foriem, ktoré reflektujú vývin spoločnosti. Náš výskum má za cieľ prispieť k poznaniu fungovania vybraných fenoménov. Veríme, že kniha prinesie bližšie pochopenie problematiky a cenne informácie nielen pre odborníkov z praxe, metodológov/metodologičiek prevencie, psychológov/psychologičky, ale aj učiteľov/učiteľky a rodičov, ktorí sú v každodennom kontakte s dospievajúcimi.

Self-regulation is one of the key human abilities. At its core, we can find beliefs about whether a person perceives himself/herself as an autonomous and competent being, whether s/he takes responsibility for his/her behavior, what goals s/he chooses, how s/he achieves them, how s/he plans, organizes his/her activities, how s/he makes decisions, and what emotions s/he feels in doing so. This book provides insight into self-regulation as a protective factor for risky behaviors in adolescence. The issue of risk behavior in adolescents is still an open and lively topic in terms of the changing dominance of its forms that reflect the evolution of society. Our research aims to contribute to the knowledge of the functioning of selected phenomena. We believe that the book will bring a closer understanding of the issue and valuable information not only for practitioners, prevention methodologists, and psychologists, but also for teachers and parents who are in daily contact with adolescents.


Název publikace

Neurologie pro humanitní obory

Autoři

Miroslav Orel

Rok vydání

2023

Nakladatel

Grada

Počet stran

536

Anotace

Předložená publikace čtenářům z nelékařských oborů srozumitelnou formou představuje neurologii – samostatný obor soudobé medicíny, který se specializuje na nemoci centrální a periferní nervové soustavy. Záměrem je přiblížit danou problematiku co nejsrozumitelněji a nejpřístupněji při současném zachování odbornosti výkladu, ale s pominutím zahlcujících detailů. I z tohoto důvodu je výklad doplněn řadou schémat, ilustrací, výstupů a fotografií z lékařských vyšetření.

Text je přehledně členěn a přináší strukturovaný souhrn základních příznaků a konkrétních diagnóz z okruhu onemocnění nervové soustavy. Kniha se věnuje možnostem vyšetření, které má soudobá medicína k dispozici, a shrnuje také doporučené postupy a limity farmakologické i nefarmakologické léčby neurologických onemocnění. Pro ukotvení tématu jsou stručně zmíněny výchozí aspekty stavby a funkce nervové soustavy jako takové. Opomenuta nejsou ani zásadní vývojová hlediska.


Název publikace

Psychologie rodiny

Autoři

Tereza Kimplová, Leona Jochmannová, Jan Svoboda

Rok vydání

2023

Nakladatel

Grada

Počet stran

256

Anotace

Publikace určená učitelům a pracovníkům v pomáhajících profesích přináší aktuální poznatky z oblasti psychologie rodiny a návazných témat.
Kapitoly jsou sestaveny tak, aby kopírovaly vývojovou linii člověka a lidské vztahy při současném zdůraznění jejich limitů, které plynou ze zákonitostí lidské psychiky a souvisejícího chování a jednání včetně důsledků prožitých traumatizujících událostí.
Prostor je mimo jiné věnován tématům, jako jsou odkládání mateřství, zaměstnanost žen, výběr partnera, rodiny se specifickými potřebami, týrání a zneužívání dětí, formy péče o dítě po rozvodu, formy náhradní rodinné péče či vliv rodiny a výchovných stylů na vývoj dítěte.

2022

Název publikace

Hodnoty českých a slovenských adolescentov pod vplyvom kyberpriestoru

Autoři

Barbora Považanová, Martin Dolejš, Gabriel Kňažek, Katarína Banárová

Rok vydání

2022

Nakladatel

Togga

Počet stran

124

Anotace

Monografie popisuje lidské hodnoty a hodnotové systémy, které jsou pod tlakem kyberprostoru, jenž má vliv na jejich vývoj a podobu. V adolescenci hodnoty postupně dozrávají a začínají se stávat součástí adolescentova já. Dnešní generace adolescentů je pevně zakotvená v kyberprostoru a ten je součástí jejich životů. Ve společnosti českých a slovenských dívek a chlapců je jen mizivé procento těch, kteří nemají účet na sociálních sítích či přístup k internetu z domova.

Zobrazovací zařízení v podobě chytrých telefonů a notebooků zajištují adolescentovi často 24hodinové připojení ke globální síti. Někteří adolescenti využívají sociální sítě či hrají digitální hry několik hodin denně a pro některé je to jediná každodenní volnočasová aktivita. Výzkumný projekt a jeho výsledky uvedené v této monografii jsou první vlaštovkou ve zkoumání vlivu sociálních sítí, digitálních her a internetu na hodnoty a jejich strukturu. Adolescenti, u kterých byly identifikovány nižší skóry ve faktorech autonomní, spirituální a společenské hodnoty, tráví více času na internetu a častěji sdílejí videa s nevhodným obsahem. Tito chlapci a dívky jsou charakterizováni sníženým zájmem o blaho ostatních lidí a méně je zajímají společenské zvyky.

Zjištěné objektivní výsledky mohou být základem pro definování a plánování kvalitních preventivních programů i podkladem pro stanovení pravidel bezpečného pohybu v kyberprostoru.


Název publikace

Závislostní chování na internetu. Proměny chování generací v digitální éře

Autoři

Jan Šmahaj, Ondřej Glaser, Marek Kolařík

Rok vydání

2022

Nakladatel

Vydavatelství UP

Počet stran

120

Anotace

Internet s postupem času neodvratně proniká jak do našich běžných životů tak i do intimních součástí vztahů. Tato kniha se věnuje chování na internetu a aktuálnímu dění ve výzkumné i klinické oblasti. Cílem knihy je z objektivního hlediska rozebrat a popsat základní paradigmata, vzorce chování a dotknout se nejčastějších problémů i přínosů online světa. Dále se zabývá aspekty online a offline komunikace a dopady online komunikace na vztahy. Zabývá se známými i méně známými fenomény pojícími se s online světem. Tyto teoretické části jsou spojeny ve výzkum závislosti na internetu u českých adolescentů.


Název publikace

Fenomenologie v psychologii a psychopatologii

Autoři

Jendrulková Eva, Cakirpaloglu Panajotis

Rok vydání

2022

Nakladatel

Togga

Počet stran

265

Anotace

Monografie podává komplexní přehled o vybraných tématech psychologie a psychopatologie ve vztahu k fenomenologii. Obsah knihy, svou povahou interdisciplinární, je autory diferencován do dvou základních částí, přičemž v první z nich se pojednává o fenomenologické metodě ve filozofii a psychologii a druhá část monografie se orientuje na fenomenologii v psychopatologii se zaměřením na schizofrenii. Zásadním přínosem této monografie je sestavení ucelené souhrnné struktury teoretických základů fenomenologie v psychologii a psychopatologii. Autoři mapují, sumarizují, analyzují, syntetizují, diskutují a kladou do souvislosti poznatky daných tematických oblastí. Kniha představuje rozsáhlý příspěvek k širší diskuzi a dialogu v rámci filozofie, psychiatrie a psychologie. V knize jsou prezentovány jak podstatné historické aspekty fenomenologické tradice v psychologii a psychopatologii (v souvislosti se schizofrenií), tak některé její významné aktuality na poli vědy. Monografie poukazuje svými poznatky na skutečnost, že fenomenologický přístup má v psychologii a psychopatologii bezesporu nezastupitelné místo co se týče rigorózního studia subjektivní zkušenosti osob, přičemž aplikování tohoto přístupu značným způsobem přispívá k rozvoji těchto disciplín. Text monografie prezentuje perspektivu v psychologii a psychopatologii, která se vymezuje vůči proudům, jež lze označit za veskrze přírodovědecké, materialistické, naturalistické, pozitivistické či dokonce odlidštěné.


Název publikace

Péče on-line v psychosociálních oborech

Autoři

Leona Jochmannová, Ondrej Gergely, Petra Zia Sluková, Miroslav Charvát, Kateřina Palová, Lucie Viktorová, Radko Obereignerů, Matúš Šucha a kol.

Rok vydání

2022

Nakladatel

Grada

Počet stran

296

Anotace

Pandemie COVID-19 významně urychlila definování distanční formy péče při práci s klienty a pacienty. Tato odborná monografie nabízí propojení analýz četných zahraničních zdrojů s originálním českým výzkumem a konkrétními odbornými zkušenostmi z praxe.
Text přehlednou formou přináší postupy a možnosti distančního (on-line) kontaktu s klienty napříč zdravotnickými, sociálními a pedagogicko-psychologickými obory. Odborníci z pomáhajících profesí v knize naleznou konkrétní metodické postupy na poskytování on-line psychoterapie, poradenství, mediace, supervize i psychologického vyšetření. Zdůrazněny jsou limity, hranice i rizika vyplývající z tohoto druhu poskytované péče.
Kniha je určena pro klinické, školní i poradenské psychology, pracovníky v sociálních službách, krizové interventy, psychoterapeuty a další pomáhající profese.


Název publikace

Let’s Play Edukačné videá a vzdelávanie počas pandémie Covid-19 v ČR a SR

Autoři

Kňažek Gabriel, Dolejš Martin, Považanová Barbora, Banárová Katarína, Čerešník Michal

Rok vydání

2022

Nakladatel

Togga

Počet stran

170

Anotace

Obdobie, v ktorom žijeme, je typické ohromným dynamizmom. Všetko sa mení rýchlym tempom, obsah i formu vzdelávania z toho nevynímajúc. Slovenský aj český vzdelávací systém sa zmenil prijatím nových školských zákonov. Cítime silný tlak od európskych štruktúr k zvýšeniu podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí až na úroveň 40 %. Menia sa očakávania zamestnávateľov vo vzťahu k štandardom výsledkov vzdelávania a profesionálnych kompetencií. Stojí pred nami výzva kurikulárnej transformácie, pretože objem „základných“ poznatkov neustále rastie a my sa ich snažíme vpratať do obsahov vzdelávania. Čelíme dôsledkom decentralizácie školstva, ale to nám nebráni v tom, aby sme centralizovane preverovali vedomosti na základných a stredných školách. Ozývajú sa kritické hlasy, ktoré hovoria, že súčasné vzdelávanie čoskoro skolabuje, pretože zlyhá vo svojej podstate, a to je príprava na budúce povolanie. Toto sú len niektoré súčasné problémy vzdelávania a jeho dynamiky. Medzi vypuklé témy, ktoré otvárajú diskusiu a silne polarizujú verejnosť, patria technologické a elektronické novinky. Do našich životov za posledných 25 rokov výrazne vstúpilo používanie internetu, preklopenie sociálnych vzťahov do online identít, masové používanie „chytrých“ zariadení. To, čo bolo na konci 20. storočia považované za závislosť od internetu a technológií, je dnes zlatým štandardom interakcií, ale aj spôsobu sebaprezentácie (napr. smartfón s permanentným pripojením na internet, ktorý svojim hardwarovým vybavením konkuruje herným počítačom a špičkovým fotoaparátom). Jednoducho existuje medzigeneračný posun v tom, ako vnímame potrebnosť používania technológií a mieru ich využitia v každodennom živote. Ľudia z generácie „Baby boomers“, „Husákove deti“ a zrejme aj „Miléniáni“ si vedia život bez technológií a internetu ľahko predstaviť, pretože majú túto skúsenosť. Lenže Generácia Y a α si takýto život nevyskúšala. Internet a technológie sú s nimi od narodenia. Je pravdepodobné, že v dvoch rokoch poznali funkcie smartfónu lepšie ako ich rodičia. Pre mnohých z nich bol smartfón „pestúnkou“. A možno práve teraz ho používajú pri trávení voľného času, na komunikáciu s kamarátmi a kamarátkami, pri vyhľadávaní informácií alebo platení za tovar. Nevyhnutne existujú dva tábory ľudí. V jednom sú odporcovia masového používania technológií a internetu, vrátane tých, ktorí sa snažia o technologický detox a tých, ktorí sa odpojili. V druhom sú zástancovia ich používania, vrátane výrobcov technológií, tvorcov a distribútorov aplikácií. Obe strany majú silné argumenty, ktoré používajú na podporu svojho stanoviska. Strana „proti“ hovorí o zmene neurofyziologických kvalít mozgu, ktorá spôsobuje to, že hlúpneme. Niektorí hovoria o „debilizácii“. Dochádza k úpadku našich kľúčových schopností, ako je napr. schopnosť korektne komunikovať, inhibícia správania alebo rozširovať rozsah krátkodobej pamäte. Strana „za“ hovorí o nevyhnutnom pokroku, dostupnosti informácií, sieťovaní, rýchlejšom učení sa alebo možnosti prepojenia ľudského vedomia s technológiami. Ako to býva, pravda bude niekde uprostred. A niektoré výskumy realizované v Českej republike naozaj preukázali, že pokiaľ používame technológie a internet v rozumnej miere, nemusí to mať pre nás negatívne dôsledky a môžeme ich využiť pre svoj rozvoj. Vo vzťahu k masovosti spomínaného fenoménu nám neostáva nič iné, len prijať, že internet a technológie sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, pre súčasných a budúcich dospievajúcich. Ak sa pozrieme na nedávne obdobie, zhruba vymedzené 03/2020 až 03/2022, spojené s pandémiou Covid-19 a jej dopadom na vzdelávanie, bez ohľadu na náš postoj k technológiám a internetu musíme priznať, že boli pre nás priam záchranou, ak sme chceli ochrániť zdravie a súčasne pokračovať vo vzdelávaní detí a dospievajúcich. Učiteľky a učitelia boli zo dňa na deň postavené/postavení pred nové výzvy, ktoré spočívali v zmene formy vzdelávania a spájali sa s množstvom technických a kompetenčných problémov. Online vzdelávanie fungovalo takmer dva roky a bežnými prostriedkami sprostredkujúci informácie boli počítače, tablety, telefóny, rôzne komunikačné aplikácie. V neposlednom rade získali popularitu edukačné videá. Mnohé staršie boli oprášené a vzniklo obrovské množstvo nových s cieľom uľahčiť deťom a dospievajúcim osvojenie si obsahu vzdelávania. Majú svoje nevýhody ako napr. chýbajúci sociálny vzťah a možnosť pýtať sa. Ale majú aj svoje východy ako napr. vyššia názornosť, možnosť postupovať vlastným tempom alebo vrátiť sa k predchádzajúcim krokom. Ukazuje sa, že sú vhodnou doplnkovou metódou, ktorá by si mohla nájsť pevné miesto v inštitucionalizovanou aj neinštitucionalizovanom vzdelávaní. Týmto obsahom sme sa venovali v našej publikácii. Zaujímalo nás, ako sa dospievajúci vzdelávali počas pandémie Covid-19, ako využívali edukačné videá, či ich použitie súviselo so zmenami formy vzdelávania a ako ich vnímajú.


Název publikace

Citová vazba a způsoby řešení partnerských konfliktů v mladé dospělosti

Autoři

Hartmannová Lucie, Kolařík Marek

Rok vydání

2022

Nakladatel

Nakladatelství Lidové noviny

Počet stran

124

Anotace

Autoři se zabývají vztahy mezi citovou vazbou u mladých dospělých partnerů a způsoby, jakými řeší každodenní konflikty. Konkrétně se zaměřují na heterosexuální páry v mladé dospělosti, které jsou bezdětné a nesezdané a jejichž vztah trvá alespoň jeden rok. Je důležité si uvědomit, že konflikt reprezentuje více než jen neshody partnerů. Představuje trvalý faktor párové interakce, který může způsobovat napětí a aktivovat vazebný systém. Každý partner do párové dynamiky přispívá vlastními mentálními modely fungování a způsoby zvládání konfliktů. K pochopení toho, jak partneři konflikty řeší, je nutné zaměřit bádání na oba členy páru. V monografii jsou uvedeny výsledky kvantitativního výzkumu provedeného pomocí dotazníků, jenž se zmíněnou tematikou zabývá. Výstupy odhalují zajímavé párové souvislosti dvou vazebných dimenzí s šesti styly řešení konfliktů. Jelikož si své partnery a partnerky nevybíráme náhodně, zajímala autory i otázka komplementarity a kompatibility v zavilosti na uvedených proměnných.


Název publikace

Oblékám se, tedy jsem. Aneb je pravda, že šaty dělají člověka?

Autoři

Jana Horáková

Rok vydání

2022

Anotace

Tato kniha se snaží rozklíčovat, zda tvrzení 'Šaty dělají člověka' je skutečně pravdivé. Přestože se jedná o populární sousloví, na poli vědy a výzkumu se jej ještě nikomu nepodařilo jednoznačně potvrdit ani vyvrátit. Proto za tímto účelem autorka provedla analýzu historických a soudobých koncepcí pojednávajících o souvislostech mezi osobností a odíváním. Kniha je rozdělena do několika částí. Nejdříve se čtenáři nabídne malý exkurz do psychologie osobnosti. Druhá kapitola je věnovaná módě a odívání. V třetí části se prolnou první dvě oblasti, a to na poli psychologie odívání. Čtenář se zde může seznámit s hlavními představiteli psychologie odívání či s různými typologiemi. V závěru jsou jednotlivé dílčí informace komparovány a sjednoceny do smysluplného celku. Rovněž zde zazní návrhy pro další výzkum a možné přínosy plynoucí z pozornosti věnované tomuto tématu.


Název publikace

STRAVOVÁNÍ A VZTAH K JÍDLU U ČESKÝCH ADOLESCENTŮ VE 21. STOLETÍ

Autoři

Helena Pipová, Martin Dolejš, Jaroslava Suchá a kolektiv

Rok vydání

2022

Anotace

Zdravé stravování, vztah k jídlu, vztah k vlastnímu tělu, obezita jsou témata, jimž se společnost aktuálně věnuje po stránce zdravotní, psychologické, politické, epidemiologické i ekonomické.

Epidemii obezity se ani v jedné zemi světa nepodařilo zastavit, přestože se do jejího řešení investuje obrovské množství zdrojů (např. finančních). Nepodařilo se zatím zvrátit ani převažující trend konzumace průmyslově zpracovaných potravin. Kromě zdravotních následků má stravování a případná obezita zásadní dopady na kvalitu života a zdraví jedince i celé společnosti. Intervenci není žádoucí odkládat, proto se pozornost badatelů zaměřuje na stravovací návyky nejmladší generace.

Tato odborná kniha psychologů z Univerzity Palackého nahlíží na tuto problematiku komplexně a snaží se nejen popsat aktuální situaci na základě unikátního výzkumu zaměřeného na celé věkové spektrum adolescence, ale také popsat jednotlivé proměnné, které sehrávají roli ve sledovaných fenoménech. Kniha se věnuje tématům jako je body image a vliv médií, která propagují štíhlý ideál krásy, komplexně je popsaná problematika obezity, pohybové aktivity i způsobů, jak k výzkumu těchto oblastí přistupovat a to včetně volby vhodných diagnostických metod. Kniha vychází z nejnovější zahraniční literatury a přispívá k preventivním a intervenčním aktivitám. Je kvalitním zdrojem informací pro každého, kdo se setkává s dospívajícími (nejen), kteří se přejídají, bojují s obezitou, trpí poruchou příjmu potravy, trápí je vztah k vlastnímu tělu nebo jinak bojují se svým vztahem k jídlu.

2021

Název publikace

Rizikové správanie, blízke vzťahy a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Autoři

Michal Čerešník, Katarína Banárová

Rok vydání

2021

Nakladatel

Vydavatelství UPOL

Počet stran

122

Anotace

Publikácia je zameraná na fenomén rizikového správania dospievajúcich, blízke vzťahy a vybrané osobnostné premenné. Dáta sme získali od 524 dospievajúcich zo 7 krajov Slovenska vo veku 10-16 rokov. Využili sme dotazníkový zber dát. Použili sme nasledovné dotazníky: Výskyt rizikového správania adolescentov (VRSA), Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS), Škála impulzivity Dolejš, Skopal (SDDSS), Dotazník hrania digitálnych hier (DHDH), Dotazník pripútania k rodičom a priateľom (DPRR), Dotazník exekutívnych funkcií (DEF). Identifikovali sme základné premenné, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť produkcie rizikového správania: mužské pohlavie, prostredie základnej školy, zvyšujúci sa vek, zhoršujúce sa regulačné schopnosti, zmena dôležitosti vzťahových osôb.


Název publikace

Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty

Autoři

Leona Jochmannová, Tereza Kimplová (Eds.) a kol.

Rok vydání

2021

Nakladatel

Grada Publishing

Anotace

Základní ideou této odborné monografie je snaha doplnit dosavadní publikace věnované psychologii zdraví o koncept reflektující tradiční pojetí, ale také i přinést aktuální témata a poznatky zaměřené primárně na celostní pojetí zdraví. Hlavní osou knihy jsou psychologické, biologické, psychosociální a spirituální aspekty zdraví, včetně reflexe současných vlivů digitálních technologií. Texty jsou nabízeny multidisciplinární perspektivou se zapojením odborníků z oblasti akademického výzkumu i aplikované praxe. Autoři se věnují tématu zdraví napříč různými obory, jako jsou psychologie, medicína, psychoterapie, adiktologie, filozofie, fyzioterapie, digitální technologie a mnoho dalších. Kniha je určena nejen studentům humanitních věd, ale i široké odborné veřejnosti z oblasti psychosociálních oborů. 


Název publikace

Psychological Perspectives on Walking: Interventions for Achieving Change

Autoři

Ralf Risser, Matúš Šucha

Rok vydání

2021

Nakladatel

Routlege

Anotace

Britský Routledge, jedno z prestižnějších světových akademických nakladatelství orientované na společenské vědy, vydal knihu s názvem Psychological Perspectives on Walking. Její autoři Matúš Šucha z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ralf Risser, hostující profesor na téže katedře, na ní pracovali dva roky. Nová publikace nabízí komplexní přehled o tom, jak je chůze výhodná a zároveň informuje o tom, jak je na základě psychologických principů možné lidi motivovat, aby se pěšky pohybovali ještě více.

Publikace Psychological Perspectives on Walking, která mimo jiné přispívá k řešení sociálních problémů a podporuje mikroekonomiku, osloví kohokoli, kdo se zajímá o udržitelný životní styl. Poskytuje ideální zázemí ty, kteří chtějí hlouběji porozumět problémům udržitelné dopravy.

K dostání je ZDE.


Název publikace

Trauma u dětí: Kategorie, projevy a specifika odborné péče

Autoři

Leona Jochmannová

Rok vydání

2021

Anotace

Autorka shrnuje zkušenosti ze své více než dvacetileté z praxe s dětmi. Přináší přehled aktuální diagnostické klasifikace traumatu a posttraumatické stresové poruchy. Vychází z nejnovějších poznatků o neurobiologických souvislostech traumatických zkušeností a popisuje různé přístupy terapeutické péče o děti i rizika psychoterapie. Srovnávány jsou systémy zdravotnictví, školství a sociální péče z hlediska diagnostiky a specifik přístupů péče o traumatizované děti. Časté chyby, k nimž v diagnostice dochází, souvisejí s velkou šíří, proměnlivostí a přesahy symptomů, které se přetavují do emočních, kognitivních i fyzických obtíží. Kniha je určena všem, kdo přicházejí do kontaktu s traumatem u dětí, zejména psychologům, dětským lékařům, sociálním pracovníkům a pedagogům.

2020

Název publikace

Psychopatologie -nauka o nemocech duše

Autoři

Miroslav Orel, Věra Facová, Miroslav Heřman, Pavel Koranda, Jiří šimonek, Lenka Volková Palátová

Rok vydání

2020

Anotace

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace vydané v nakladatelství Grada je věnované základům nauky o nemocech duše – psychopatologii. Kniha je určena především pro psychology, pedagogy a další „nelékařské“ obory a další zájemce o téma duševních nemocí. Publikace je přehledně strukturována a pojímá témata obecné i speciální psychopatologie. Seznamuje s organizací psychiatrické péče u nás, s příčinami, vyšetřením a léčbou duševních nemocí a stavů, věnuje se symptomům duševních poruch i diagnostických jednotek. Vychází z dosud platné klasifikace MKN-10 a zahrnuje aktualizace v oblasti legislativy, terapie apod. Pro přehlednost je text doplněn ilustracemi, schématy a také vybranými snímky z lékařských vyšetření. Kniha čítá 432 stran.


Název publikace

Rizikové správanie, blízke vzťahy a sebaregulácia dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Autoři

Michal Čerešník

Rok vydání

2019


Název publikace

Psychológia rodičovstva: Eseje o rodičoch a dieťati

Autoři

Michal Čerešník

Rok vydání

2020

Anotace

Publikácia vznikla ako odozva na rôzne zmeny, ktorými si prechádza súčasná rodina. Týkajú socio-demografie, rolových úloh, statusu rodičov, výchovných štýlov, cieľov výchovy a pod. Hlavnými zdrojmi, ktorými sa autor inšpiroval, boli diela Bowlbyho, Matějčeka a Zimbarda. Cieľom tejto publikácie je v koncentrovanej forme poskytnúť najdôležitejšie informácie o tom, s čím všetkým sa môžeme stretnúť pri výchove detí a ako na ne pôsobí rodičovská výchova. Publikácia je vystavaná ako súbor esejí, ktorými sa autor nesnaží problém uzatvárať, ale naopak sa snaží otvárať odbornú diskusiu k témam, ktoré sa javia ako významné. Obsah esejí sa týka toho, ako si môžeme vytvoriť blízky vzťah s dieťaťom, ako ho môžeme zodpovedne vychovávať, ale aj toho, akého zla sa môžeme dopustiť.

Možnost zakoupení publikace ZDE

2019

Název publikace

Anatomie a fyziologie lidského těla pro humanitní obory

Autoři

Miroslav Orel

Rok vydání

2019

Anotace

Publikace vydaná v nakladatelství Grada je věnovaná základům anatomie a fyziologie člověka. Je určena především pro psychology, pedagogy a další „nelékařské“ obory a také zájemce o téma stavby a funkce lidského těla. Publikace je přehledně strukturována a pojímá úroveň buněk a tkání, úroveň orgánů i organismu jako takového. Je zmíněn komplexní přístup a akcentován vztah těla a psychiky. Pro přehlednost je text doplněn řadou ilustrací, schémat a také snímků z lékařských vyšetření. Kniha čítá 448 stran.


Název publikace

Depresivita a impulzivita ako prediktory rizikového správania dospievajúcich v systéme ústavnej starostlivosti a nižšieho sekundárneho vzdelávania

Autoři

Jaroslava Kulišek, Martin Dolejš

Anotace

Monografie je cílenou odpovědí na aktuální požadavky odborníků (speciálních pedagogů, psychologů, adiktologů a dalších) pracujících s adolescenty. Předložený text pojednává o vybraných rizikových aktivitách a vybraných psychologických fenoménech u populace adolescentů ze zařízení ústavní výchovy. Zvýšená vulnerabilita vůči rizikovým aktivitám je oprávněně předpokládaná ve specifické skupině mladých lidí, kteří jsou umístěni v zařízení ústavní výchovy vzhledem k jejich nepříznivé rodinné situaci a problematickému chování. Předložená odborná kniha se zaměřuje na popis výskytu problémového a rizikového chování ve sledované populaci a na souvislosti tohoto chování s impulzivitou a depresí. Podle výzkumných výsledků prezentovaných v této knize jsou adolescenti z těchto zařízení impulzivnější, depresivnější a rizikovější než jejich vrstevníci ze základních škol a gymnázií.

Možnost stažení ZDE 

The present monograph provides a targeted response to the current demands of specialists (special educators, psychologists, addictologists and others) working with adolescents. It deals with selected risk activities and particular psychological phenomena in the population of adolescents from institutional care facilities. Increased vulnerability to risk activities is rightly foreseen in a group of young people who are placed in institutional care facilities due to their unfavorable family situation and problematic behavior. The book focuses on the occurrence of problematic and risky behavior in the monitored population and on the relation between such behavior and impulsivity and depression. According to the research results presented in this book, adolescents from these facilities are more impulsive, depressed and at greater risk than their peers from primary schools and secondary schools.


Název publikace

Playing digital games in Czech adolescents

Autoři

Mgr. Jaroslava Suchá, PhDr. Martin Dolejš PhD., Mgr. Helena Pipová

Rok vydání

2019

Anotace

As modern technologies develop, the world of digital games has changed remarkably and gained a new character. It is apparent at present that playing digital games, i.e. electronic games that can be played by means of a PC, mobile phone, tablet, game console, and other devices, is becoming one of the very favourite leisure activities for children
and adolescents. This article introduces a survey of the current status of digital game playing among Czech adolescents, obtained through representative research among 3950 respondents from all over the country aged between 11 and 19. This research was performed by the Department of Psychology of Palacký University in Olomouc in 2018. The standardised scales applied in this study provide us with the prevalence of disturbances relating to playing digital games in the population of adolescents and an assessment of the size of the population at risk of addiction to game playing in the Czech Republic. 

For downloading click HERE


Název publikace

Hraní digitálních her u českých adolescentů

Autoři

Mgr. Jaroslava Suchá, PhDr. Martin Dolejš, PhD., Mgr. Helena Pipová

Rok vydání

2019

Anotace

Svět her se s vývojem technologií výrazně proměnil a nabyl nové podoby. V současnosti se ukazuje, že pro děti a dospívající se jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit stává hraní digitálních her, tj. elektronických her, které lze hrát prostřednictvím počítače, mobilního telefonu, tabletu, herní konzole a dalších. Toto číslo Zaostřeno přináší přehled aktuálního stavu hraní digitálních her u českých adolescentů získaného prostřednictvím reprezentativního celorepublikového výzkumu mezi 3950 respondenty ve věku 11–19 let realizovaného Katedrou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2018. Použité standardizované škály poskytují první odhady prevalence výskytu poruchy související s hraním digitálních her v populaci adolescentů a odhady populace v riziku závislosti na hraní her v ČR.

Možnost stažení publikace ZDE


Název publikace

Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme; A co s tím můžeme dělat.

Autoři

Matúš Šucha

Rok vydání

2019

Anotace

Máme mnoho různých cest, kterými se můžeme dostat z bodu A do bodu B. Jak to udělat, aby všechny naše cesty, pěšky, na kole, hromadnou dopravou nebo autem, byly pohodlné a bezpečné? Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme? A můžeme to změnit? Na tyto a další otázky hledá odpovědi Matúš Šucha, dopravní psycholog a tvůrce udržitelné městské mobility.


Název publikace

Steinerův přínos moderní psychologii

Autoři

Mgr. Zuzana Ledvoňová

Anotace

Tato monografie si klade za cíl odhalit přínosy anthroposofie, nauky Rudolfa Steinera, pro současnou vědu a psychologii a srovnat ji se soudobými vědeckými poznatky. Steinerovu nauku analyzuje a porovnává s poznatky teorie poznání a psychologie. Kniha nastiňuje hlavní rozpory mezi vědou a anthroposofií a hodnotí přínosy Steinerovy teorie pro současný stav poznání. Dále analyzuje Steinerovu teorii osobnosti a teorii vývojovou. Upozorňuje také na některá slabá místa, a to jak anthroposofie, tak současné vědy, a představuje návrh nového přístupu ve vědě. Ten je syntézou obou těchto nauk a vyplývá z návrhu změnit přístup k poznávání – pomocí integrace jeho zdrojů zkoumání a rozvoje subjektu poznávání, čímž staví psychologii do nové pozice v rámci soustavy věd.

tištěná verze: https://vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5463-4

elektronická verze: https://vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5464-1


Název publikace

Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí

Autoři

Mgr. Zuzana Vaculčíková Sedláčková PhD., PhDr. Mgr. Roman Procházka PhD.

Anotace

Problematika hypnózy a hypnotických sugescí představuje zajímavou oblast pro výzkumná snažení i aplikační zaměření. Hypnóza je sice v dnešní době využívána v řadě oborů (např. lékařství, psychologie), je ale stále obestřena řadou nejasností z hlediska jejího fungování. Zahrnuje v sobě mnoho faktorů, které stále nejsou dostatečně probádány. V naší výzkumné monografii předkládáme základní teoretické poznatky z oblasti hypnózy, hypnotických sugescí a fyziologických parametrů. Dále popisujeme naši výzkumnou studii na toto téma. Uvedená publikace je k dostání ve Vydavatelství UP.


Název publikace

Terapie tmou: Katamnestická studie

Autoři

Mgr. Martin Kupka, PhD., Mgr. Marek Malůš, PhD., Mgr. Miroslav Charvát, PhD.

Anotace

V knize Terapie tmou: Katamnestická studie předkládáme výsledky kvalitativní analýzy katamnestického materiálu jednotlivých probandů, kteří podstoupili zkušenost s omezenou zevní stimulací, která je v ČR označována jako Terapie tmou. Hlavním výzkumným záměrem bylo posouzení, zda účastníci této studie vnímají, že díky technice omezené zevní stimulace změnili něco podstatného ve svém životě a o jaké změny šlo. V tomto kontextu zkoumáme terapeutický efekt. Důležitá je rovněž dynamika zkušenosti, která vytváří prostor pro změnu, což znamená soustředit se na proces. Naším dalším cílem bylo hledání paralel mezi etablovanými terapeutickými přístupy a technikou omezené zevní stimulace. K tomu nám posloužilo právě soustředění se na psychoterapeutický proces, který je spouštěn díky účinným
terapeutickým faktorům. Atraktivita publikace má těžiště v příběhové (kazuistické) části, která zachycuje podstatné aspekty zkušenosti a přináší poučení a inspiraci pro potenciální konzumenty této procedury. Studie se účastnilo 32 respondentů, z toho 15 žen a 17 mužů. Šlo o příležitostný a zároveň účelový výběr prostřednictvím instituce. Osloveni byli klienti center, které terapii tmou v praxi provozují. Průměrný věk v době rozhovoru byl 46,6 let (Min = 23, Max = 76) a v době pobytu ve tmě 42,6 (Min = 20, Max = 72). Vysokoškolské vzdělání mělo 21 a středoškolské 11 respondentů. Zaměstnání v době rozhovoru mělo 27 respondentů, 4 byli již v důchodu a jedna stále studovala. Časté bylo zastoupení pomáhajících profesí nebo
manažerů a podnikatelů. V trvalejším partnerském vztahu žilo v době rozhovorů 20
respondentů, 7 jich bylo aktuálně rozvedených, 4 uvedli, že trvalý partnerský vztah nemají a jedna respondentka ovdověla. Fakt, že mají děti či potomky, uvedlo 18 respondentů. Za věřící se považovalo 24 respondentů a nějakou formu aktivní spirituální praxe praktikovalo 13 z nich. S každým respondentem byl realizován podrobný polostrukturovaný rozhovor, který byl dále analyzován v kontextu interpretativní fenomenologické analýzy.

2018

Název publikace

Hraní digitálních her českými adolescenty

Autoři

Mgr. Jaroslava Suchá, PhDr. Martin Dolejš, PhD., Mgr. Helena Pipová a kol.

Rok vydání

2018

Anotace

Digitální hry nás čím dál více obklopují a stávají se nedílnou součástí naší
společnosti a našich životů. I proto je důležité, abychom znali prostředí
těchto her a uměli se v něm orientovat, což bylo motivací k napsání této knihy.
Cílem monografie je přiblížit svět digitálních her, který je pro děti a dospívající jedním z nejoblíbenějších míst pro trávení volného času. Svět her se
s vývojem technologií výrazně proměnil a nabyl nové podoby. V dnešní době
existuje nepřeberné množství her a herních portálů, ale i časopisů či soutěží
zaměřených na tuto oblast.

Hraní digitálních her může některé aspekty osobnosti rozvíjet, ale na druhou
stranu má i stinné stránky. Jedním ze závažných negativních projevů může být
psychická porucha spojená se ztrátou zájmů, sociálních kontaktů nebo s neschopností kontrolovat samotné hraní. V monografii jsou charakterizována
kritéria pro poruchu hraní digitálních her, jak jsou vymezena v DSM-5, na základě nichž byla pro tuto poruchu u dospívajících mezi 11 a 19 lety stanovena prevalence 3,7 %. Kniha představuje i další významná zjištění, například to, kteří čeští dospívající hrají nejvíce, kolik hodin denně hrají a kolik z nich deklaruje problémy ve škole jako důsledek hraní digitálních her. Publikace dále přináší informace o tom, jak se bezproblémový hráč odlišuje od hráče problémového či závislého, jakými osobnostními znaky se hráči vyznačují, ale také informace o prevenci a léčbě. Všechny tyto informace mohou být základem pro kvalitní a efektivní preventivní a intervenční aktivity, bez nichž se v dnešním digitálním věku neobejdeme.


Název publikace

Teorie zaměřená na maladaptivní schémata: Teorie a praxe

Autoři

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Rok vydání

2018

Anotace

Odborná monografie přináší teoretické a praktické poznání v oblasti maladaptivních schémat v psychoterapii. Vychází z aktuálního poznání v oblasti teorie schémat, jejich typů, vztahových vazeb, traumatických zkušeností a dalších vztažných oblastí. Dále se zaměřuje na možnosti a oblasti terapeutické práce s maladaptivními schématy v rovině kognitivní, behaviorální a fyziologické.

Kniha je k zakoupení ve vydavatelství UP


Název publikace

I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu

Autoři

Radmila Švaříčková Slabáková, doc. PhDr. Irena Sobotková CSc, Marcin Filipowicz, Alena Zachová, Jitka Kohoutová, Marek Petrů

Rok vydání

2018

Anotace

Rodinná paměť byla dosud téměř neprozkoumanou oblastí, překvapivě vzhledem k tomu, jak výsadní roli hraje rodina v životě každého člověka. Paměťová studia, jejichž boom je možné v poslední době pozorovat, se soustředila zatím na kolektivní (národní) paměť či na paměť individuální. Cílem knihy je přispět k zaplnění této mezery v poznatcích. Kniha se zabývá rodinnou pamětí inovativním způsobem, z pohledu čtyř tradičních akademických disciplín: psychologie, literární vědy, historie a filozofie. Jednotlivé kapitoly propojuje předpoklad, že rodinná paměť je sociální konstrukt, měnící se podle situace a potřeb dané rodiny i v souvislosti se společensko-historickým děním.  Základem psychologické části byl empirický výzkum třígeneračních rodin.


Název publikace

Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění

Autoři

Radmila Švaříčková Slabáková, doc. PhDr. Irena Sobotková CSc.

Rok vydání

2018

Anotace

Kniha, napsaná psycholožkou a historičkou, vychází z originálního kvalitativního výzkumu třinácti třígeneračních rodin v České republice. Navazuje na předchozí publikaci většího týmu autorů s názvem „I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu“.

Paměť byla dosud při studiu rodiny zcela opomíjena. Autorky knihy svou důkladnou analýzou výzkumných dat dokazují, že rodinná paměť je důležitou složkou rodinného fungování, související jak s rodinnými vztahy a rodinnou funkčností, tak s dobovými reáliemi. Klíčový význam má zjištění, že zacházení s rodinnou pamětí je úzce propojeno i s rodinnou a osobní resiliencí. Kniha představuje nový přístup k chápání rodiny a naznačuje, co pro nás může znamenat vědomí její minulosti. Na konkrétních příkladech ukazuje, jaké mechanismy umožňují čerpat z rodinné paměti to, co je dobré a co dalším generacím dodává sílu. Kniha je rozdělena na čtyři části: Rodinná paměť, Vzpomínky a dětství, Mezigenerační přenos, Poselství rodiny. Výsledky výzkumu mohou být prakticky využitelné v psychologickém poradenství.


Název publikace

Kdo a co řídí české adolescenty?

Autoři

PhDr. Martin Dolejš PhD., Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová, Mgr. Lucie Vavrysová

Rok vydání

2018

Anotace

Kniha KDO A CO ŘÍDÍ ČESKÉ ADOLESCENTY? je jednou z mála odborných publikací, které se pokoušejí přiblížit psychologický koncept locus of control (česky místo kontroly) z teoretického, ale i z výzkumného hlediska. Podstatou tohoto konceptu je víra člověka v to, co obecně ovládá posílení (odměny a tresty), kterého se mu dostává. Lidé, kteří jsou přesvědčeni, že řídí svůj osud, a obvykle připisují následky chování (odměny) svému vlastnímu úsilí či osobnostním charakteristikám, mají interní locus of control (tzv. internalisté). Internalisté vykazují vyšší potřebu nezávislosti, lépe se vyrovnávají se zátěžovými situacemi, bývají méně nemocní a dokonce se dožívají vyššího věku. Naopak jedinci, kteří se domnívají, že jejich osud určují vlivní lidé či štěstí, a posílení, jehož se jim dostává, považují za následek vůle vyšší moci, mají externí locus of control (tzv. externalisté). Externalisté často zažívají pocity bezradnosti, používají pasivní strategie zvládání života a častěji vykazují závislost na alkoholu nebo drogách.

Monografie přináší také aktuální informace o místě kontroly u českých adolescentů.
Tyto informace vycházejí z výzkumného projektu, kterého se zúčastnilo více než 2 700 respondentů ve věku 11 až 16 let. Jsou zde prezentovány výsledky jednotlivých věkových a genderových skupin, ale i rozdíly mezi adolescenty studujícími na různých typech školských zařízení. Použité psychodiagnostické metody identifikují výrazné rozdíly mezi adolescenty ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a žáky základních škol a víceletých gymnázií. Dospívající z dětských domovů se školou, výchovných ústavů a z nízkoprahových zařízení jsou častěji externalisté. Více tedy věří v osud a v to, že jejich životy ovlivňují jiní lidé a vnější síly. Tito jedinci pak častěji realizují rizikové aktivity, mají nižší sebehodnocení a nevěří si. Monografie přináší ucelený vhled do problematiky fenoménu místa kontroly a poskytuje odborníkům cenné rady pro jejich praxi.


Název publikace

Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů

Autoři

Mgr. Lucie Vavrysová

Rok vydání

2018

Anotace

Na počátku této odborné publikace stála otázka, jak se liší adolescenti pobývající v dětských domovech se školou a ve výchovných ústavech od
vrstevníků docházejících na základní školy a víceletá gymnázia. Chyběly také kvalitní výzkumné projekty, které by se zaměřovaly na tuto specifckou
skupinu dospívajících. Výzkumný tým se pokusil hledat rozdíly v depresivitě, impulzivitě, ve vyhledávání vzrušení, přecitlivělosti a v negativním
myšlení, ale také rozdíly v míře realizace vybraných rizikových aktivit. Kniha čtenáře seznamuje s jednotlivými sledovanými fenomény a poskytuje
jejich teoretické ukotvení. Prostor je také věnován popisu zařízení výkonávajících ústavní a ochrannou výchovu.

Adolescenti z těchto zařízení jsou dle realizovaného výzkumu impulzivnější a také depresivnější než jejich vrstevníci ze základních škol a víceletých gymnázií. Bylo zjištěno, že jsou také několikanásobně rizikovější, tedy realizují častěji různé rizikové aktivity. Tito 11–16letí dospívající jsou například v 73,15 % pravidelnými kuřáky cigaret, přičemž ve stejně staré populaci žáků základních škol a víceletých gymnázií je to jen 3,04 %. Výsledky, které jsou v této monografii prezentovány, mohou sloužit jako podklad pro odbornou práci s adolescenty z výchovných ústavů a dětských domovů se školou, ale lze je také využít při plánování preventivních programů, které budou založeny na důkazech (evidence-based).

2017

Název publikace

Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování

Autoři

M. Dolejš, M. Orel

Rok vydání

2017

Anotace

Dospívání je klíčovým obdobím ve vývoji člověka, během něhož dochází k řadě komplexních změn na všech úrovních. Impulzivita se jako jeden z hlavních rysů osobnosti projevuje v rizikovém chování, které je spojeno s negativními dopady pro samotného jedince, jeho okolí, ale i pro společnost. Prezentovaný výzkum zahrnuje celkem 2418 žáků a žákyň ve věku 11 až 16 let z náhodně vybraných škol na území Zlínského a Moravskoslezského kraje, kteří jsou porovnáváni se dvěma celonárodními výzkumnými projekty. Sledované fenomény byly zjišťovány diagnostickými nástroji Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) a Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA). Z prezentovaných výstupů vyplývá řada doporučení pro školní metodiky prevence, speciální pedagogy a další odborníky pracující s adolescenty.


Název publikace

Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech

Autoři

Veronika Hamerníková, Matúš Šucha, Lucie Viktorová, Jiří Plíhal, Romana Mazalová, Ralf Riesser, Zdeněk Vtípil

Rok vydání

2017

Anotace

Metodika vznikla v rámci projektu TAČR Omega č. TD03000195 Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech. Metodika reaguje na aktuální vývoj a s ním související změny v oblasti automobilového průmyslu a seznamuje odbornou veřejnost i běžné uživatele s problematikou adaptace člověka na systémy ADAS (pokročilé asistenční systémy pro řidiče) ve vozidlech. Vychází ze současné situace, kdy jsou řidičům nabízeny automobily vybavené inteligentními systémy, řidiči však nejsou zpravidla o implementovaných systémech dostatečně informováni a nejsou si plně vědomi limitů svého vozidla. Metodika je tak nástrojem pro prevenci, výcvik a vzdělávání řidičů v této oblasti.

Metodika ke stažení zde


Název publikace

Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie

Autoři

Matúš Šucha, Ivana Vlčková, Dana Černochová, Petr Zámečník, Vlasta Rehnová

Rok vydání

2017

Anotace

Publikace vznikla s cílem popsat a především sjednotit pojmy z oblasti dopravní psychologie a s ní související. Rozsah pojmů je tedy široký. Proto byla hesla roztříděna do 4 hlavních kapitol, které obsahují základní termíny dopravní psychologie, problematiky lidského činitele v dopravě, dopravního inženýrství, pravidel silničního provozu, dopravněbezpečnostních opatření, výcviku a vzdělávání řidičů. Čtenář se může seznámit s popisem modelů dopravního chování a klasifikace účastníků silničního provozu, výkladem termínů způsobilosti k řízení vozidel, získá základní informace o pojmech z oblasti dopravního prostředí. Publikace je určena především pro dopravní psychology či studenty psychologie, kteří se chtějí tímto oborem zabývat, ale také pro zájemce z oborů, se kterými dopravní psychologové spolupracují.


Název publikace

A co řeknete teď, doktore?

Autoři

Orel, M.

Rok vydání

2017

Anotace

Kniha „A co řeknete teď, doktore?“ byla vydána v nakladatelství Portál v edici populárně-naučné literatury. Volně navazuje na předchozí knihu „Na Freuda já nemám čas, doktore“ a v podobném duchu seznamuje s vybranými duševními poruchami a duševními stavy. Všímá si nejen prožitků dotčené osoby, ale i některých blízkých a rodinných příslušníků. Snaží se tak přinést komplexní obrázek o dané nemoci nebo stavu. Na beletristicky laděný příběh navazuje srozumitelný komentář psychiatra. Jednotlivé příběhy propojuje osoba doktora Portsteina – psychiatra a psychoterapeuta. Kniha je určena všem zájemcům o psychiku člověka, psychiatrii, psychoterapii a psychologii.


Název publikace

Vyšetření a výzkum mozku

Autoři

Orel, M., Procházka, R.

Rok vydání

2017

Anotace

Lidský mozek, tento „orgán orgánů“, má naprosto mimořádný význam, potenciál a možnosti. Co víme o jeho stavbě a funkci v dnešní době? Jaké postupy medicína, psychologie a další vědy používají, aby poodhalily tajemství orgánu, který více než jiné činí člověka člověkem? Právě to chce tato kniha stručně přiblížit.

Čtenář v této publikaci najde stručný přehled nejčastějších metod, které lidský mozek zkoumají ve zdraví i nemoci. Cílem je přístupné a čtivě představit možnosti soudobého vyšetření mozku, aby si čtenář udělal jasnou představu, ale přitom nebyl zahlcen technickými či medicínskými podrobnostmi. Po seznámení s principy stavby a funkce mozku následují kapitoly věnované konkrétním vyšetřovacím metodám – strukturálním (RTG, CT, MR apod.), i funkčním (EEG, PET, SPECT, fMR aj.), vše v propojení s psychologickou praxí.

Publikace poslouží jako vhodný učební text studentům nemedicínských oborů, zejména psychologie a pedagogiky (předmětů základy anatomie a fyziologie, neuropsychologie, neurofyziologie, klinická psychologie, psychopatologie, neuropsychologická rehabilitace apod.), ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí poučit, jak lidský mozek funguje, popřípadě jak probíhají jednotlivá vyšetření


Název publikace

Smysl života, nezdolnost a závislost na alkoholu

Autoři

Dr. Martin Slabý

Rok vydání

2017

Anotace

Teoreticky vycházíme z teorie smysluplností v existenciálním pojetí A. Längleho, z teorie osobní nezdolnosti A. Antonovského a míry závislosti na alkoholu podle mezinárodního dotazníku závislosti AUDIT.

Výzkumu se zúčastnilo 111 respondentů léčící se ze závislosti na alkoholu, kteří byli hospitalizovaní v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Z tohoto počtu bylo 80 mužů a 31 žen. Rozhovoru se zúčastnilo z celého výzkumného souboru celkem 18 respondentů.

Ve srovnání s populací měli všichni respondenti signifikantně snížené všechny dimenze smysluplnosti i osobní nezdolnosti. Bylo signifikantně potvrzeno, že s rostoucí mírou osobní nezdolnosti roste i smysluplnost. Nebylo signifikantně potvrzeno, že s rostoucí mírou závislosti na alkoholu klesá smysluplnost a osobní nezdolnost. Všichni respondenti, kteří se zúčastnili rozhovoru, dokázali rozlišovat pro ně naplňující hodnoty a zažívat v životě i smysluplná období.


Název publikace

Family resilience: Positive psychology approach to healthy family functioning

Autoři

Alena Slezáčková, doc. PhDr. Irena Sobotková CSc.

Rok vydání

2017

Anotace

Kapitola s názvem „Family resilience: Positive psychology approach to healthy family functioning“ byla vydána v prestižním nakladatelství Routledge v knize The Routledge international handbook of psychosocial resilience (ed. Updesh Kumar). Autorky specializované na rodinnou resilienci (Irena Sobotková) a pozitivní psychologii (Alena Slezáčková) poukazují na přínos propojení psychologie rodiny s pozitivní psychologií a psychologií zdraví. V současné době je mnoho rodin vystaveno zvyšujícím se životním nárokům i krizím. V té souvislosti se stal velmi významným koncept rodinné resilience. Ta je chápána jako dynamická síla, která chrání rodinné fungování, udržuje jej v době působení stresu a rovněž umožňuje jeho obnovení, pozitivní změny a růst. Nové poznatky z pozitivní psychologie i psychologie rodiny umožňují identifikovat pozitivní faktory a klíčové procesy rodinné resilience, které přispívají k optimálnímu fungování rodinného systému. V kapitole je uveden rovněž přehled přístupů k porozumění a posilování rodinné resilience. Jsou popsány praktické aplikace zahrnující strategie a intervence založené na pozitivní psychologii. Je poukázáno na možnosti posilování zdravého rodinného fungování jak v preventivních programech, tak při poradenské či terapeutické intervenci.


Název publikace

Libet’s experiment: Questioning the validity of measuring the urge to move

Autoři

Mgr. Tomáš Dominik

Rok vydání

2017

Anotace

The time of subjectively registered urge to move (W) constituted the central point of most Libet-style experiments. It is therefore crucial to verify theWvalidity. Our experiment was based on the assumption that theWtime is inferred, rather than introspectively perceived. We used the rotating spot method to gather the Wreports together with the reports of the subjective timing of actual movement (M). The subjects were assigned the tasks in two different orders. When measured as first in the respective session, no significant difference
betweenWand M values was found, which suggests that uninformed subjects tend to confuse W for M reports. Moreover, we found that W values measured after the M task were
significantly earlier thanWvalues measured before M. This phenomenon suggests that the apparent difference between W and M values is in fact caused by the subjects’ previous experience with M measurements.

2016

Název publikace

Šikana na pracovišti v České republice

Autoři

Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Zielina, M.

Anotace

Kniha Šikana na pracovišti v České republice jako celek je rozdělena do dvou částí. První část, v rozsahu šesti kapitol, má za cíl čtenáři podat systematický přehled o problematice mobbingu s využitím klíčových, zejména zahraničních zdrojů a relevantních empirických studií. Jedná se o téma, které je na pomezí psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie práce a řízení lidských zdrojů.
Práce bývá velice důležitým rozměrem v životě současného člověka. Zvyšování výkonnosti se týká nejen používání stále vyspělejších nástrojů, ale i lidí zapojených do pracovního procesu. Ve výsledku stoupá výkonnost, produktivita a zisk. Tento trend má však i odvrácenou stranu v podobě negativních projevů mezi zaměstnanci (mobbing) a vedením (bossing) na pracovišti.
Úvod teoretické části vymezuje záměr autorů, cíl publikace a naznačuje strukturu, která má sloužit snadnější orientaci.
První kapitola pojednává o historii ústředního pojmu mobbing/šikana na pracovišti. Jedná se o fenomén, který je v soudobé literatuře popisován různými definicemi či výrazy (např. pracovní trauma, obtěžování na pracovišti, urážlivé/emocionální zneužívání, šikana apod.). Jsou zde nastíněny základní souvislosti s vývojem tohoto termínu, který se zejména pojí s následujícími autory: Brodsky (1976), Olweus (1973) a později s jedním z nejvýznamnějších průkopníků výzkumu mobbingu Leymannem (1995a), který působil ve Švédsku. Byl to právě on, kdo použil označení mobbing pro popis obdobných případů nepřátelského chování na pracovišti. Zároveň toto označení a jeho koncept využíváme také v rámci teoretického ukotvení empirické části. Dále v kapitole poukazujeme na vývoj výzkumu mobbingu v posledních 20 letech. Mobbing se stal celosvětově velmi diskutovaným tématem. V současné době se k této problematice pojí řada nejednoznačných názorů. Z výzkumů věnovaných mobbingu vyplývá, že neexistuje pracovní oblast, kde by se tento jev nevyskytoval. Je však zřejmé, že jsou pracoviště či oblasti, kde se psychický teror vyskytuje častěji. Přesto je nutné přihlížet k rozdílné metodologii jednotlivých studií, a také kulturní proměnné jednotlivých států. Uváděné informace jsou rozděleny na zahraniční a tuzemské studie.
Druhá kapitola pojednává o hlavních aktérech mobbingu (mobber, oběť a přihlížející) včetně vymezení jejich typických sociodemografických vlastností (pohlaví, věk, pracovní pozice a sektor). Tyto poznatky dále dáváme do souvislostí s výsledky realizovaného výzkumu v České republice.
Po tomto téměř didaktickém vymezení následuje část textu, které není v odborné literatuře věnována velká pozornost. Jedná se o cíle, formy a fáze mobbingu. Mobbing jako víceúrovňový proces je mimořádně komplexní, dlouhodobý a gradující jev. Mobbing se jeví v různých formách, k jehož identifikaci a operacionalizaci se běžně používají dotazníkové metody, které v případě dotazníku negativních aktů NAQ-R umožňuje behaviorální a sebeposuzující měření. Závěrem kapitoly blíže čtenáři představujeme čtyři fáze mobbingu dle Leymanna (1995b) a alternativní teoretické rámce fází mobbingu. Jsme si vědomi, že vymezení cílů mobbingu vyžaduje pochopení četných předpokladů působících v pracovním procesu, přičemž mobbing se zpravidla jeví jako prostředek realizace subjektivních, skupinových a organizačních cílů. Proto jsme do této části zahrnuli témata jako vypuzení zaměstnance, uspokojení destruktivních sklonů a odměny a výhody.
Následuje čtvrtá kapitola pojednávající o příčinách a důsledcích mobbingu, které je potřeba uvádět v kontextu působení individuálních, skupinových, organizačních a společenských činitelů.
Otázky prevence mobbingu řeší pátá kapitola. V posledních letech stále více organizací věnuje náležitou pozornost preventivním opatřením v rámci boje proti mobbingu, nicméně upozorňujeme na absenci dostatečného počtu relevantních výzkumů problematiky organizační politiky a praxe proti agresivitě na pracovišti. V tomto kontextu je zřejmé, že volba jednotlivých preventivních opatření musí být smysluplná, logická a důsledně realizovaná. Avšak nutnou podmínkou účinné prevence je její podpora nejen ze strany vedení ale také řadových zaměstnanců ve smyslu nastolení a udržení optimálních profesních, mezilidských a motivačních předpokladů, které usnadní dosažení organizačních a individuálních cílů.
V závěrečné šesté kapitole teoretické části Mobbing v právu, konstatujeme, že Česká republika stále postrádá zákon na ochranu obětí mobbingu a zároveň, že se odborná veřejnost v ČR začala intenzivněji zabývat šikanou na pracovišti s dvacetiletým zpožděním v porovnání s jinými zeměmi. Cílem této části bylo podat přehled možných řešení mobbingu v rámci aktuálních právních předpisů.
Navazující empirická část monografie prezentuje problém, hypotézy a cíle výzkumu, metodologický design a také hlavní výsledky statistických souvislostí ve vztahu k mobbingu v České republice. Tato témata odrážejí doposud chybějící poznatky o prevalenci mobbingu ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru vzhledem k vybraným sociodemografickým ukazatelům u velkého souboru zaměstnanců. Tímto navazujeme na zahraniční srovnávací studie o přítomnosti mobbingu ve všech sektorech zaměstnaní, přestože se odhady prevalence tohoto negativního jevu liší (např. Lutgen-Sandvik et al., 2007; Tsuno et al., 2010; Eurofound 2015).
Našim dalším shodným výsledkem, v souladu se zahraničními studiemi, je potvrzení negativního vlivu, který působí dlouhodobý mobbing na psychický status oběti. Podobná empirická zjištění v dosavadních výzkumech mobbingu v České republice chyběla včetně náhledu na tuto problematiku vzhledem k pohlaví, věku, vzdělání, pracovní pozici a jiné sociodemografické ukazatele oběti. Právě tyto komponenty byly vymezeny při formulování základního cíle plánovaného výzkumu mobbingu v České republice.
Sedmá kapitola vymezuje výzkumný problém v kontextu deskriptivní a relační analýzy empirických výsledků. Součástí kapitoly je také stručný přehled konkrétních výzkumných cílů, úkolů a hypotéz. Následuje design výzkumu s důrazem na kvantitativní povahu výzkumu. Součástí kapitoly je stručný přehled výhod a nevýhod při elektronickém a papírovém sběru dat zejména v kontextu výzkumu mobbingu, což částečně kompenzuje kombinace obou postupů. Dále jsou uvedena kritéria volby parametrické statistiky, kritéria zpracování a analýzy dat.
Následuje kapitola, která blíže představuje použité dotazníkové metody. Vzhledem k základnímu cíli empirické studie byly zvoleny spolehlivé a validní dotazníky, které také poskytují srovnání zjištěných výsledků s obdobnými šetřeními u nás i v zahraničí. Pro měření mobbingu byl použit český překlad revidovaného dotazníku negativních aktů (NAQ-R), dále škála SUPSO pro měření psychické kondice a řady psychických vlastností a v neposlední řadě také anamnestický dotazník vlastní konstrukce.
Vzhledem ke skutečnosti, že se podařilo získat souhlas autorů pracovat s NAQ-R, se osmá kapitola věnuje jeho psychometrickým ukazatelům, konkrétně dosažené reliabilitě, validitě a faktorové skladby české verze této metody.
Následuje kapitola prezentující výsledky vzhledem k stanoveným statistickým kritériím pro interpretaci výzkumných zjištění. Základní soubor (N=7103) tvořili občané České republiky, ve věku 18 – 68 let, kteří v době sběru dat byli v zaměstnaneckém poměru, podnikali, či uvedli jinou alternativu aktuálního sociálního postavení a zároveň nebyli nezaměstnaní či na mateřské/rodičovské dovolené více než 6 měsíců. V tomto pohledu se jednalo o homogenní soubor zaměstnaných respondentů.
Deskriptivní analýza v desáté kapitole prioritně řeší problém empirického odhadu prevalence mobbingu v České republice prostřednictvím dotazníku NAQ-R. Součástí prezentovaného odhadu prevalence mobbingu tvoří strukturovaná zjištění výskytu mobbingu vzhledem k pohlaví a pracovního sektoru zaměstnancých včetně územního uspořádání ČR. Tyto poznatky jsou navíc obohacené třemi způsoby a dvěma kritérií měření mobbingu. Následuje analýza dílčích forem šikany na pracovišti optikou pohlaví a typu organizace pracujících. Výchozím problémem bylo odpovědět na otázku, zda je mobbing heterogenní fenomén, nebo se jedná o specifický projev měnící se vzhledem k pohlaví nebo pracovnímu sektoru mobbovaných? Dále ověřujeme na tuzemském souboru zaměstnanců platnost zahraničních zjištění o zvýšení úzkosti a deprese a souběžném poklesu pocitu subjektivní pohody a celkové psychické kondice při dlouhodobém mobbingu. Prostřednictvím dotazníku SUPSO, který relevantně zachycuje vybrané komponenty psychického stavu, bylo potvrzeno uvedené očekávání. Signifikanci naměřených souvislostí jsme navíc doplnili o další interpretační rozměr, tzv. věcný význam účinku ve smyslu praktického dopadu mobbingu jako nezávislé proměnné na vybrané stavy psychiky (závislé proměnnou).
Závěrečná jedenáctá kapitola prezentuje výsledky měření dvou rovin mobbingu: behaviorálních projevů negativního jednání a subjektivního vnímání sebe sama jako oběti mobbingu. V tomto kontextu zavádíme kombinované měření mobbingu, který jemněji rozlišuje jádro mobbovaných zaměstnanců a tímto redukuje empirické podhodnocení či nadhodnocení odhadu výskytu mobbingu v České republice.

CITACE: Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Zielina, M. (2016). Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe. Olomouc: Vydavatelství UP.

Více informací je možné nalézt také na www.stopmobbing.cz


Název publikace

Agresivita u českých adolescentů

Autoři

Agresivita u českých adolescentů

Anotace

Tato odborná monografie pojednává o jednom vagresivita-previewelmi významném psychologickém fenoménu, jímž je lidská agresivita a agrese. Každý člověk má v sobě určitou míru agresivity, kterou využívá v různých situacích a k různým účelům. Jedinec ji může aplikovat při ochraně své osoby, ostatních osob nebo svého majetku, ale může být také prostředkem k získávání (a to nejen věcí), k překonávání překážek, redukci něčeho nepříjemného nebo může sloužit pouze pro vlastní zábavu. Během adolescence může být nástrojem pro získání určité pozice ve vrstevnické skupině či prosazování vlastních zájmů nebo může být činností přinášející zábavu.
Čtenáři této knihy získají vhled do teoretického backgroundu sledovaného fenoménu – co je agrese a agresivita, jaké jsou teoretické koncepty tohoto fenoménu, jaký je účel agresivity a agrese v lidském životě a další podstatné informace. Sledovaný fenomén je již řadu let v hledáčku mnoha výzkumných týmů, které se snaží pochopit a popsat výskyt agresivity a agrese u jedince a ve společnosti. Kniha přináší podrobné informace o již realizovaných domácích a mezinárodních výzkumných projektech, které využívají pro měření agrese a agresivity různé psychodiagnostické nástroje. Tyto metody jsou autory textu podrobně popsány, takže čtenář získá detailní přehled o možnostech diagnostiky agresivního chování.
Autoři této knihy doplnili teoretické koncepty a obecné informace rozsáhlou výzkumnou studií, do které bylo zapojeno více než dva tisíce studentů a studentek českých gymnázií. Pro měření agresivity byly využity dva diagnostické nástroje – Škála agresivity Dolejš, Suchá a Skopal (SADSS) a Dotazník agresivity Busse a Perryho (BPAQ). Významné genderové rozdíly se projevily ve faktorech fyzická agresivita, hněv a také v celkové agresivitě. Z pohledu provázanosti některých osobnostních rysů jsou statisticky velmi významné některé vztahy, např. agresivní chování a hněv jsou v kladném vztahu s impulzivitou, hostilitu můžeme předpokládat u jedinců, kteří jsou úzkostnější a depresivnější. Kniha nabízí i další informace využitelné pro praxi a výzkum. Odborníci je mohou aplikovat při plánování primární prevence, při hledání vztahů mezi psychologickými fenomény nebo při realizaci výzkumných projektů zaměřených na adolescenty.

Monografie je dostupná online.


Název publikace

Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů

Autoři

Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Andrej Mentel

Anotace

Monografie kolektivu autorů se zabývá vývojem a souvislostmi položek sebepojetí u dětí a adolescentů. V textu jsou nejprve vymezeny teoretické základy a následně předloženy výstupy zpracování dat od celkem 8111 respondentů ve věku 9-21 let ze základních a středních škol v ČR. Základním diagnostickým nástrojem je Škála sebepojetí dětí a adolescentů Piers Harris 2, která hodnotí celkový skór a dále šest subškál sebepojetí. V publikaci jsou předloženy vývojové křivky celkového skóru a všech subškál sebepojetí podle konceptu Pierse-Harrise. Detailním statistickým zpracováním vycházejícím z Raschova modelu s posouzením p-value i effect size se ukázalo, že téměř všechny subškály sebepojetí jsou prakticky nezávislé na věku a pohlaví.

Kniha je k nahlédnutí na portálu Google Books pod tímto odkazem.


Název publikace

Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů

Autoři

Martin Dolejš, Jaroslava Suchá

Anotace

Monografie se primárně zabývá fenoménem agresivity a jejími souvislostmi s depresivitou, impulzivitou a sebehodnocením u dospívajících mezi 15–19 lety. Z celkové sledované populace bylo do výzkumného šetření zapojeno 2378 respondentů se zastoupením každého kraje ČR, jednalo se tak o 2,75 % základního souboru. Všechny osobnostní proměnné byly posuzovány na základě čtyř psychodiagnostických nástrojů – Dotazník agresivity Busse a Perryho (1992; agresivitu bylo možné diverzifikovat do čtyř oblastí – verbální, fyzická agresivita, hněv, hostilita), Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (v tisku), Škála impulzivity Dolejš a Skopal (2016) a Rosenbergova škála sebehodnocení (Blatný & Osecká, 1994). Mezi hlavní zjištění patří statisticky signifikantní rozdíly mezi dívkami a chlapci ve všech sledovaných proměnných. Výsledky ukazují, že dívky vykazují vyšší depresivitu, hostilitu a více se hněvají. Chlapci mají vyšší sebehodnocení, jsou více fyzicky a verbálně agresivní a také z hlediska celkového profilu agresivity vykazují vyšší hodnoty. Při analýze vzájemných vztahů mezi sledovanými osobnostními charakteristikami se jako nejvýznamnější proměnná predikující agresivitu jeví impulzivita (r =.56), další významný vztah je patrný mezi celkovou agresivitou a depresivitou (r =.55) a v pořadí třetí nejsilnější asociace byla nalezena mezi impulzivitou a hněvem (r = .48). Mezi stěžejní přínosy této práce patří objasnění skutečnosti, že jedince, kteří budou vykazovat vysokou impulzivitu, určitou míru depresivity a nízké sebehodnocení, můžeme považovat za rizikové v souvislosti s agresivními tendencemi. Uvedené výsledky mohou být využity odborníky zabývajícími se agresivitou z vědeckého hlediska, ale mohou zefektivnit i práci těch, kteří se dospívajícím věnují ve své každodenní praxi.

Monografie je dostupná online.


Název publikace

Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě

Autoři

Martin Seitl, Martin Lečbych

Anotace

Souhrn
Lidská pohybová odpověď patří mezi klíčové determinanty v Rorschachově metodě a svým významem zaujímá specifické místo v psychologické diagnostice. Pozornost je jí věnována od vzniku samotné metody, protože přináší podstatné informace o adaptačních zdrojích jedince. Interpretace determinanty je ve významných systémech Rorschachovy metody spojena především s kvalitami imaginace a myšlení. S výjimkou empatie byla ale dosud věnována minimální pozornost lidské pohybové determinantě v kontextu interpersonální adaptace a sebepercepce. Publikace představuje nový pohled na možnosti zapojení lidské pohybové odpovědi do poznávání osobnosti. Empirická studie, tvořící hlavní část publikace, se věnuje souvislostem lidské pohybové determinanty na jedné straně a výsledkům Hand testu a sebeposuzovacích metod s interpersonálním zaměřením – ICL, EES a ECR-CZ – na straně druhé. Východiskem studie jsou vlastní zkušenosti autorů publikace s Rorschachovou metodou a dosavadní dominantní přístupy skórování i interpretace lidské pohybové determinanty v dílech H. Rorschacha, E. Bohma, Z. Piotrowského, M. Rocka, P. Lernera, P. Porcelliho, R. Barrella, tvůrců současných psychometrických systémů v čele s J. Exnerem a dalších. Dosavadní přístupy jsou bohatým příspěvkem do práce s různými klinickými skupinami, diagnostiky alexithymie, ale i predikce úspěšné adaptace a manažerské výkonnosti. Současně však přinášejí poznání, že vedle samotné determinanty lidského pohybu jsou diagnostickým přínosem kvalitativní kategorie, umožňující tuto determinantů dále třídit. S touto inspirací byly vedle samotné determinanty M ověřeny souvislosti pro 9 kvalitativních kategorií obsažených v Komprehenzivním systému a 24 nových experimentálních kategorií ve vztahu k výsledkům dalších diagnostických metod zaměřených na interpersonální adaptaci, interpersonální dispozice osobnosti, vztahovou vazbu a emoční empatii. V potaz byly vzaty také vybrané stratifikační údaje. Data byla ověřena na souboru 150 respondentů-dobrovolníků, vybraných dle kvót pro věk, rod a vzdělání podle české populace v rozsahu 20-59 let. Výsledky studie identifikovaly potenciál pro diagnostiku interpersonální adaptace a sebepercepce u 7 kvalitativních kategorií s nutností dalšího výzkumu. Samotnou determinantu lidského pohybu a 12 dalších kvalitativních kategorií zařazují výsledky do kategorie přínosných pro diagnostiku zmíněných oblastí. Z 12 kvalitativních kategorií šlo ve 4 případech o kategorie Komprehenzivního systému (MQu, Ma, Mp a COP) a v 8 případech o nové kategorie. Přestože výsledky stejně jako hypotézy, které nově vyvstaly, vyžadují další empirické testování, přináší podněty do kvantitativní i kvalitativní práce s výsledky Rorschachovy metody a obohacují tak diagnostickou praxi.

Summary
Human movement response belongs to the key determinants of the Rorschach method, and it occupies a special place in psychological diagnosis with its significance. Attention has been devoted to the determinant since the creation of the method, as it provides important information concerning the adaptation resources of individuals. In significant systems of the Rorschach method, interpretation of the determinant is associated primarily with the qualities of imagination and thinking. With the exception of empathy, only minimal attention was paid to the human movement determinant in the context of interpersonal adaptation and self-perception. The publication presents an innovative view on the possibility of involving the human movement response in examining personality. The empirical study, which forms the main part of the book, is focused both on the context of the human movement determinant and on the results with of the Hand test and self-report methods with interpersonal focus – ICL, EES and ECR-CZ. The starting point of the study is the authors‘ own experience with the Rorschach method and the existing dominant approaches of scoring and interpretation of the human movement determinant in the works of H. Rorschach, E. Bohm, Z. Piotrowski, M. Rock, P. Lerner, P. Porcelli, R. Barrell, the creators of contemporary psychometric systems, led by J. Exner, and others. Existing approaches provide a rich contribution to working with different clinical groups, diagnosis of alexithymia, as well as the prediction of successful adaptation and management efficiency. At the same time, they bring recognition that in addition to the determinant of the human movement, it is a diagnostic benefit of the qualitative category, enabling further classification of the determinant. With this inspiration, beside the determinant M, connection to 9 qualitative categories contained in the Comprehensive System was authenticated, as well as 24 new experimental categories in relation to the results of other diagnostic methods focusing on interpersonal adaptation, interpersonal disposition of personality, attachment and emotional empathy. Selected stratification data was also taken into account. The data was gathered on a set of 150 respondents-volunteers, who were selected based on age, gender and education according to the Czech population in the range of 20-59 years. The results of the study identified the potential for diagnosis of interpersonal adaptation and self-perception in 7 qualitative categories with the need of further research. The results classify the human movement determinant and 12 other qualitative categories into category that is valuable for the diagnosis of the above mentioned areas. Of the 12 qualitative categories, 4 were cases of classes of the Comprehensive System (MQu, Ma, Mp and COP) and 8 categories were cases of new instances. Although the results, as well as the newly emerged hypotheses, require further empirical testing, they provide incentives to both quantitative and qualitative work with the results of Rorschach and therefore enrich the diagnostic practice.


Název publikace

Malá knížka o odborném psaní: Praktický průvodce pro začínající autory

Autoři

Aleš Neusar

Publikace je určena začínajícím autorům odborných textů z oblasti sociálních, humanitních a pedagogických věd. Ačkoliv jsou mezi jednotlivými disciplínami určité rozdíly, většina znaků odborného textu bývá stejná a autoři mívají s psaním podobné problémy. Publikace má čtyři části.

Anotace

První část se zabývá otázkami, které autoři často řeší před samotným psaním odborného textu. O čem vůbec psát? Může mít náš text nějaký smysl či dopad? Pokud ano, jaký? Je pro nás lepší napsat článek nebo kapitolu v knize?
Druhá část se věnuje smyslu jednotlivých částí textu. Co by mělo být jejich obsahem. Probírány jsou název, klíčová slova, abstrakt či souhrn, úvod, strukturování textu, diskuse a závěry, literatura, přílohy a poznámky pod čarou.
Třetí část se soustředí na literární zdroje. Jakými se inspirovat? Jak pracovat s myšlenkami druhých? A kde zdroje vůbec najít?
Čtvrtá část se zaměřuje na řemeslo psaní a jak se v něm zlepšit. Zdůrazněna je ústřední role příběhu, a jakou formou může být tento příběh vyprávěn. Dále je věnován prostor stylu psaní, argumentaci, vylepšování textu a publikačnímu procesu.
Cílem knihy je vše předat v ucelené a stručné formě a dodat autorům sebedůvěru, že psaní odborného textu není až tak složité, pokud víme jak na to a máme dostatečnou motivaci.


Název publikace

Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Autoři

Ivana Štefková, Martin Dolejš

Cílem této výzkumné monografie bylo vymezit klíčové osobnostní charakteristiky resilience u dospívajících klientů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Z tohoto důvodu jsme přeložili dotazník Škály resilience pro děti a adolescenty (Prince-Embury, 2007), který je určený pro širokou věkovou skupinu dětí a adolescentů (9-18 let). 

Anotace

Pokud máme k dispozici nástroj na měření resilience, můžeme cíleně zaměřovat intervence na její jednotlivé faktory a účinně ověřovat jejich úspěšnost. Monografie ukazuje čtenářům, jak lze na základě práce s administrací dotazníku rozvíjet resilienci klientů. Vše je podloženo výzkumem resilience v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Většina klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež skórovala v případě škály emoční reaktivity výše než americký populační průměr a na škále zvládání a uspokojivých vztahů naopak níže. Tento výsledek v naměřených hodnotách odpovídá nespecifické skupině, která byla v americké standardizační skupině v péči odborníků na psychické zdraví.

Kniha je dostupná online.

2015

Název publikace

Metody pro dopravněpsychologické vyšetření. Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.

Autoři

Šucha, M., Černochová, D., Rehnová, V., Šrámková, L., Zámečník, P.Kubátová, J.

Anotace

Publikace je určena dopravním psychologům, kteří se zabývají posuzováním psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel. Obsahuje výsledky výzkumu, který byl zaměřen na sociopsychologickou analýzu řidičů, kteří dosáhli plného počtu bodů v bodovém hodnocení a validizaci použitých metod vzhledem k dopravnímu chování řidičů. V první části publikace jsou popsány teorie řízení vozidla, charakteristiky jednotlivých skupin řidičů a jsou zde uvedeny etické zásady dopravněpsychologického vyšetření a pravidla pro jeho provádění. Druhá část je věnována výsledkům výzkumu. Pozornost je zaměřena především na rozdíly mezi rizikovými a nerizikovými řidiči, na řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu a na možnosti predikce rizikového dopravního chování. Publikace je doplněna normami pro všechny metody použité v tomto výzkumu, u kterých byl k dispozici dostatek výsledků.

Publikace je k zakoupení zde


Název publikace

Řízení virtuálních týmů

Autoři

Seitlová, K., Kubátová, J.

Anotace

Anotace: Publikace Řízení virtuálních týmů ve virtuálním prostředí se zabývá aktuálními trendy v oblasti managementu, psychologie práce a organizace. Autorky Jaroslava Kubátová a Klára Seitlová popisují základy vytváření týmů, jejich rozvoj a vybrané nástroje komunikace zejména ve virtuálním prostředí. Dále se zde dovíte více o multikulturních aspektech virtuálních týmů. Vzhledem ke globalizaci a zvyšujícím se nárokům v pracovním prostředí by uvedené teoretické poznatky podložené četnými výzkumy měly být základní znalostí úspěšných manažerů a leaderů.  Publikace je tak určena nejen zájemcům o nové teoretické poznatky, ale také praktikům, kteří mají zájem se neustále zdokonalovat.

Publikace je dostupná zde

Citace: Kubátová, J. & Seitlová, K. (2015). Řízení virtuálních týmů. Olomouc: Univerzita Palackého.


Název publikace

Význam motivace v pojetí osobnosti: teoretický, výzkumný a aplikační rozměr

Autoři

Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu

Anotace

Kniha Význam motivace v pojetí osobnosti: teoretický, výzkumný a aplikační rozměr je rozdělena na tři částí. První část nabízí přehled vybraných teorií integrující různý pohled na dynamický psychologický fenomén motivace. Jsou zde uvedeny současné teoretické koncepty, stejně tak jako na historicky významné pohledy a přístupy k tématu lidské motivace. V druhé části zaměřené na výzkum autoři prezentují zahraniční i své vlastní výzkumy zaměřené na oblast (pracovní) motivace a sebedeterminaci. Teoretické ukotvení studie tvoří přístup výzkumu lidské motivace a osobnosti autorů Edwarda Deciho a Richarda Ryana. Realizované výzkumné šetření kvantitativní povahy bylo zaměřeno na akademické pracovníky. Data byla sbírána elektronickou formou přes internet. Výsledky poukazují na možnost efektivního využití přeložené škály vnitřní a vnější pracovní motivace i v českém prostředí. Díky neustálému rozvoji komunikačních a informačních technologií, mezioborové či zahraniční spolupráci dochází i k dynamické proměně náplně pracovní činnosti. U akademických pracovníků se v mnoha případech jedná o otázky motivace, vnímání osobní účinnosti pro výuku, výzkum a publikační činnost. Z pohledu pracovní psychologie je kladen velký důraz na seberealizaci a sebeřízení pracovníka. Cílem realizované studie bylo zaměření se na optimální fungování v organizaci, které zahrnuje i zvládání stresu a pracovní i osobní spokojenost. Závěrečná třetí část knihy se věnuje aplikačním možnostem poznatků pro praxi (např. psychoterapii, pracovní psychologii). Pozornost je věnována možnostem měření motivace, aktuálním otázkám a směrování výzkumu v této oblasti, stejně tak jako humanisticko-existenciálnímu přístupu. Cílem knihy je podat systematický přehled starších i novějších teorií motivace v kontextu aktuálních výzkumů na pomezí psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie práce.


Název publikace

Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců

Autoři

Martin Seitl

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

UP

Anotace

Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců představují aktuální pohled na uplatnění různých typů testových metod při posuzování psychické pracovní způsobilosti. Shrnuty jsou dosavadní poznatky o roli testových metod ve výběru zaměstnanců i požadavky na dobrou praxi. Čtenář získá celistvé informace o aktuální situaci na českém trhu, smyslu metod, reálných očekávání od výsledků, správném výběru metod do testové baterie, formulaci závěrů, moderních trendech diagnostiky a etických požadavcích.  Součástí materiálu je také přehledový katalog 54 vybraných metod, z řad výkonových a osobnostních testů, dostupných na českém trhu. Publikace je určena především psychologům, personalistům, manažerům a dalším specialistům, kteří se pohybují v oblasti výběru zaměstnanců.

Citace: Seitl, M. (2015). Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců. Olomouc: UP.


Název publikace

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Autoři

Vanda Zemanová, Martin Dolejš

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

UP

Anotace

Cílem výzkumného projektu byla analýza vztahů mezi životní spokojeností, rizikovým chování a sebehodnocením u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Monografie obsahuje vymezení stanovených proměnných, kterými jsou životní spokojenost, rizikové chování a sebehodnocení. Metodami, které byly využity pro analýzu stanovených proměnných, byly Škála životní spokojenosti dětí (SWCL-C), Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA) a Rosenbergova škála sebehodnocení (RŠS). Výsledky metody VRCHA a RŠS jsme porovnávali s populačními normami zjištěnými Martinem Dolejšem a jeho kolektivem spolupracovníků. Z výzkumu vyplynulo, že NZDM navštěvují vysoce rizikoví jedinci, kteří jsou méně spokojeni se svým životem než jejich vrstevníci z běžné populace. V oblasti sebehodnocení se tyto cílové skupiny příliš neliší. Dalším důležitým zjištěním bylo, že dívky mají tendenci se častěji negativně hodnotit než chlapci. K podobnému zjištění jsme došli i v oblasti životní spokojenosti. Chlapci naopak častěji vykazují různé formy rizikového chování. (oficiální text publikace)

PUBLIKACE JE DOSTUPNÁ V TOMTO ODKAZU

Citace: Zemanová, V. & Dolejš, M. (2015). Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého.

2014

Název publikace

Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů

Autoři

Miroslav Charvát, Lucie Viktorová a kol.

Anotace

Monografie prezentuje výsledky výzkumů spojených s realizací projektu Testy studijních předpokladů jako součást přijímacího řízení na vysokou školu a jejich potenciál k predikci akademického úspěchu. Jeho cílem bylo pomoci zkvalitnit písemné Testy předpokladů ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (SPF), používané od r. 2011 coby první kolo přijímacích zkoušek do bakalářských oborů na FF UP. Monografii však využijí i odborníci z příbuzných oborů, kteří se zabývají tvorbou srovnávacích testů. Autoři prezentují své zkušenosti s organizací, administrací a testováním studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení. Věnují se tématům ověřování testové validity, reliability a kvality položek, ale také žádoucím vlastnostem uchazečů a volbě kritérií akademického úspěchu.
Kniha je dostupná v odkazu zde.
Citace: Charvát, M., Viktorová, L., a kol. (2014). Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. Olomouc: Univerzita Palackého.


Název publikace

Dětský autismus v kontextu rodinné resilience

Autoři

Irena Sobotková, Soňa Sládečková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

UP

Anotace

Publikace přináší nový pohled na problematiku dětského autismu ve vztahu k fungování rodiny a rodinné resilienci. Autorky upozorňují na fakt, že v chápání autismu se projevuje stále hodně stereotypů a nepřesností, které mají dopad na život rodiny dítěte s autismem. Těžištěm publikace je empirický výzkum originální svým zaměřením na rodinné procesy v rodině s dítětem, které má diagnózu poruch autistického spektra. Podrobně mapuje cestu rodin od počáteční nejistoty při zaregistrování matoucích symptomů, přes stresující anabáze při hledání diagnózy, přes stavy zoufalství při uvědomění toho, co autismus obnáší, až po nalézání možností, jak rodinný život harmonizovat a přizpůsobit, jak si zachovat síly a z čeho je čerpat. Důraz je kladen na praktickou využitelnost výzkumných zjištění – na pozitivní faktory podporující rodinnou resilienci. Kniha je určena pracovníkům pomáhajících profesí a studentům příslušných oborů, a také rodičům dětí s autismem, pro které může být povzbuzením či inspirací. Autismus je sice podle současných poznatků neléčitelný, ale je do jisté míry ovlivnitelný prostřednictvím co nejhlubšího porozumění jeho povaze.
Citace: Sládečková, S., & Sobotková, I. (2014). Dětský autismus v kontextu rodinné resilience. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Název publikace

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

Autoři

Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

UP

Anotace

Kniha pojednává o osobnostních rysech adolescentů a představuje zjištěná fakta a výsledky, které poskytly analýzy vycházející z rozsáhlé testové baterie. Osobnost člověka je tvořena osobnostními rysy, které spoluurčují jeho chování a jednání. Rysy či skupiny rysů mají jednoznačně vliv na výskyt různých forem rizikového chování (krádeže, závislosti nebo agresivní akty). Aktivity, které označujeme, respektive zařazujeme do obecné kategorie „rizikové chování“, jsou činnosti, které zapříčiňují prokazatelný nárůst sociálních, psychologických, zdravotních, vývojových, fyziologických a dalších rizik pro jedince, pro jeho okolí a/nebo pro společnost.Kniha prezentuje výsledky pro jednotlivé diagnostické metody v samostatných kapitolách, jejichž součástí jsou také vzájemné souvislosti mezi faktory, které jsou prostřednictvím těchto psychologických nástrojů zjišťovány.
Kniha je dostupná v tomto odkazu.
Citace: Dolejš, M., Skopal, O., & Suchá, J. (2014). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Název publikace

Kyberšikana jako společenský problém

Autoři

Jan Šmahaj

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

UP

Anotace

Nová knižní publikace zaměřená na problematiku kyberšikany v České republice obsahuje informace určené nejen studentům oboru psychologie, ale také poradenským pracovníkům, pedagogům a rodičům. Autor knihy se zaměřil na téma se snahou čtenáře seznámit s tím, co lze považovat za projev kyberšikanování, nakolik je kyberšikana spojována se školním prostředím a jaký má dopad na oběť kyberšikany. V textu autor zdůrazňuje potřebu rozvoje psychologického poradenství v této oblasti a komplexní přístup při řešení jednotlivých případů.Kniha je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Aby bylo možné porozumět specifikům kyberšikany a mohlo být na problém kyberšikany nahlíženo jako na společenský problém, věnuje autor v textu pozornost širším souvislostem. Součásti textu je vymezení méně obvyklých termínů, které jsou s tématem úzce spojeny a které jsou pro další výklad nezbytné. I když je těžiště teoretické části věnováno především kyberšikaně, odráží se autor v jejím úvodu od „klasické“ šikany, se kterou má tento společenský fenomén mnoho společného. Jedním z cílů práce bylo na základě aktuálního stavu poznání přispět kvalitními informacemi o kyberšikaně, ale také naznačit metodologické a výzkumné limity výzkumu v této oblasti. Empirickou část knihy tvoří dvě realizované studie. Cílem práce bylo analyzovat souvislosti vybraných psychických stavů, procesů a osobnostních charakteristik u obětí kyberšikany u souboru respondentů.
Kniha dostupná ve e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého
Citace: Šmahaj, J. (2014). Kyberšikana jako společenský problém. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Název publikace

Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů

Autoři

Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

UP

Anotace

Text předložené publikace se zabývá tématem rizikového chování u adolescentů v souvislosti s jejich osobnostními dispozicemi. Úvodní kapitoly se zabývají teoretickým zakotvením použitých pojmů. Od popisu období adolescence se zaměřením na fyzický, kognitivní a psychosociální vývoj text směřuje k vymezení pojmu rizikové chování s uvedením nejčastějších forem. Následující kapitoly uvádějí použité dotazníkové nástroje, jejich teoretická východiska, následně uvádějí relevantní výzkumné studie, které daný nástroj používaly. Součástí každé kapitoly je prezentace výsledků studie a dále rozsáhlé analýzy výsledků s porovnáním nejvýznamnějších statistických vztahů mezi jednotlivými faktory napříč všemi použitými nástroji.
Kniha je dostupná v tomto odkazu
Citace: Dolejš, M., Skopal, O., Suchá, J. a kol. (2014). Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci


Název publikace

Teorie a praxe poradenské psychologie

Autoři

Roman Procházka, Jan Šmahaj, Marek Kolařík, Martin Lečbych

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2014

Nakladatel

Grada Publishing

Anotace

V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají teoretickým zázemím poradenské psychologie a pomocí stručných příkladů je propojují s poradenskou praxí. Nevyhýbají se ani úskalím, se kterými se pracovníci i klienti poraden potýkají. Témata jednotlivých kapitol byla vybrána na základě otázek, s nimiž se autoři setkávají ve své psychologické praxi a jež jsou často předmětem jak odborné, tak laické diskuse, například:
• rizikoví klienti v poradenské práci
• poradenství pro nadané a talentované
• pomoc při volbě povolání a v profesním vývoji
• poradenství u poruch chování a učení
• poradenství v oblasti kyberšikany a drogových závislostí
Kniha je určena nejen psychologům, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům a studentům těchto oborů, ale i ostatním zájemcům o lidskou psychiku.
Citace: PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., & LEČBYCH, M. (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada Publishing. 

2013

Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí

Autoři: Radko Obereignerů
Publikace Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí je vzhledem ke svému rozsahu mimořádně reprezentativním příspěvkem k multioborové problematice kognitivních poruch. Autorova syntéza neuropsychologických a logopedických poznatků přináší ucelený teoretický přehled, který je doplněn historickým vývojem uváděných poruch i jejich recentními koncepcemi. Za velmi zdařilé lze považovat uvedení vyšetřovacích algoritmů pro klinickou praxi, čímž se monografie obsahově posouvá z teoretického rámce na publikaci, která je cenným přínosem pro každodenní praxi odborníků v příslušných oblastech zabývajících se právě afáziemi a v monografii uváděnými poruchami symbolických funkcí. Je potřeba ocenit informační bohatost publikace a její četné multioborové přesahy. Lze tak předpokládat zájem čtenářů z oblasti neuropsychologie, klinické psychologie, logopedie, neurologie i dalších neurovědních oborů. Autor využil své dlouholeté působení v oblasti neuropsychologie a vytvořil monografii, která tematicky doplňuje chybějící informace v oblasti české odborné neuropsychologické a logopedické literatury.
Citace: Obereigneru, R. (2013). Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Dopravní psychologie pro praxi

Podtitul: Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů
Autoři: Matúš Šucha, Vlasta Rehnová, Martin Kořán, Dana Černochová
Dopravní psychologie je komplexní a na našem knižním trhu jedinečná publikace v oblasti bezpečnosti dopravy, která se věnuje výběru, výcviku a rehabilitaci řidičů. Čtenář se obeznámí se základy psychologické diagnostiky v oblasti dopravy, s postupem dopravněpsychologického vyšetření, nezbytného k posouzení psychické způsobilosti pro řízení, i s jeho legislativním rámcem, dále se věnuje osobnostním rysům problémových řidičů a možnostem jejich rehabilitace. Kniha rovněž obsahuje přehledný výčet psychodiagnostických metod v dopravní psychologii včetně přístrojové diagnostiky. Je určena zejména dopravním a klinickým psychologům, expertům v oblasti dopravní problematiky, učitelům v autoškolách, studentům psychologie a dopravních fakult.
Citace: ŠUCHA, M., RÉHNOVÁ, V., KOŘÁN, M., & ČERNOCHOVÁ, D. (2013). Dopravní psychologie pro praxi. Praha: Grada Publishing.

Interakční psychologický výcvik pro praxi

Autor: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
Tato publikace je vhodnou pomůckou pro studenty psychologie, pedagogiky a příbuzných oborů. Rovněž může být inspirativní pro vedoucí různých typů výcvikových skupin. Prostřednictvím 174 výcvikových technik z oblastí seznámení, spolupráce, komunikace, důvěry a sebepoznání přináší nový pohled na práci se sebezkušenostními výcvikovými skupinami, a to zejména v různých oblastech sebepoznání, které jsou v praxi stále spíše opomíjené.
Citace: Kolařík, M. (2013). Interakční psychologický výcvik pro praxi. Praha: Grada Publishing.

Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti

Autorky: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., PhDr. Veronika Očenášková
Publikace přináší komplexní pohled na kontroverzně pojímané téma pěstounské péče a zaplňuje mezeru ve vědeckých poznatcích. Vychází z rozsáhlého a v našich podmínkách ojedinělého výzkumného projektu, který mapoval prostředí a význam biologické a pěstounské rodiny, kontakty s biologickými rodiči, proces vyrovnávání se s nestandardní osobní historií, životní spokojenost a zvládání dospělých rolí u 50 dospělých osob, které vyrostly v dlouhodobé pěstounské péči.  Hlavním cílem výzkumu bylo porozumět do hloubky jejich osobní zkušenosti. Výzkumná zjištění jsou diskutována s ohledem na praktické aplikace. Důraz je kladen na zjištěné ochranné faktory ve vývoji dítěte v pěstounské péči. Současně je poukázáno na reálná rizika, která hrozí při nerespektování psychických potřeb dětí.
Citace: Sobotková, I., & Očenášková, V. (2013). Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Rorschachova metoda: Integrativní přístup k interpretaci

Autor: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Anotace: Kniha se věnuje jednomu z nejslavnějších psychodiagnostických nástrojů – Rorschachově metodě. Autor předává čtenáři ucelený přehled možností této metody. Čtenář se detailně a strukturovaně seznámí s diagnostikou procesů vnímání, myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů. Kvalitní interpretace výsledků Rorschachovy metody je náročným uměním, které klade značné nároky na teoretické znalosti psychodiagnostika i na jeho praktické dovednosti. V převládajících psychometrických systémech však hlubší vazba na širší psychologickou teorii schází. Alternativní systémy bývají často teoreticky jednostranné. Autor se proto snaží vyplnit tuto mezeru a propojit významné psychologické teorie s výsledky Rorschachovy metody. Opírá se zejména o moderní poznatky z oblasti zkoumání funkcí lidského mozku, teorií psychického vývoje, kognitivních teorií, teorií psychoanalýzy. Čtenáři se tak prostřednictvím této odborné monografie dostává jedinečná šance seznámit se se současnými trendy ve vývoji Rorschachovy metody a pohledem na možnosti sjednocení více interpretačních přístupů. Knihu ocení zejména kliničtí psychologové a soudní znalci v oboru klinické psychologie, poradenští psychologové, pracovní psychologové věnující se výběru zaměstnanců, samozřejmě taktéž studenti psychologie, psychiatři a další odborníci se zájmem o témata psychologické diagnostiky.
Citace: Lečbych, M. (2013). Rorschachova metoda: integrativní přístup k interpretaci. Praha: Grada publishing.

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti

Autor: Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu Dr.Sc.
Anotace: Tato elektronická publikace přináší poznatky z podstatných oblastí psychologie osobnosti, která v rámci psychologických věd představuje základní a relativně samostatnou disciplinu významnou jak ve svém teoretickém, tak praktickém rozměru. Text je didakticky vhodně a účelně strukturován do patnácti kapitol a tvoří přehlednou pomůcku pro studium psychologie i dalších věd zabývajících se člověkem.
Materiál je zpracován srozumitelnou formou a obsahuje nejen základní poznatky z psychologie potažmo psychologie osobnosti, takže může posloužit nejen jako studijní příručka pro budoucí psychology, ale i jako vhodné repetitorium pro absolventy graduální přípravy působící v různých oblastech psychologie v praxi. Je tedy vhodný pro pregraduální i postgraduální vzdělávání.
Monografie Vybrané kapitoly psychologie osobnosti vznikla v rámci projektu: E-learningová podpora mezioborové integrace výuky vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0334).
ISBN: 978-80-244-3518-3
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého, Olomouc, 2013

Wagnerův Hand test: Aplikace ve výzkumu a praxi

Autor: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Anotace: Hlavním cílem této studie je poskytnou základní i nejvíce aktuální vědecké poznatky, které se vztahují k psychodiagnostické metodě Hand Test, kterou vytvořil Edwin E. Wagner. V naší publikaci se snažíme shrnout a propracovat témata spojená s aplikacemi této metody v klinickém i neklinickém prostředí. Zaměřujeme se také na psychometrické vlastnosti metody a metodologická témata, která jsou relevantní pro výzkum. Při tvorbě našeho díla jsme se snažili využívat zejména původní prameny a výzkumné studie, které byly publikovány v peer-review a impaktovaných žurnálech. Naši publikaci jsme se snažili koncipovat jako širší přehledovou studii, která bude taktéž smysluplná pro uplatnění vědeckých poznatků v praxi. Při studiu metody Hand testu a jejími aplikacemi v klinické praxi, jsme byli opakovaně překvapováni, kolik zajímavých možností aplikace metoda skýtá. Jsme přesvědčeni, že možnosti metody dalece přesahují posuzování agování a agresivních tendencí, se kterými je metoda spojována ponejvíce. Opakovaně jsme si ověřili, že metodu lze s úspěchem využít při řešení rozmanitých diferenciálně diagnostických otázek. Kromě tradičních témat využití metody se tedy také soustředíme na její potenciál v diagnostice hlavních psychických poruch, kognitivních funkcí, posttraumatických jevů, psychosomatických souvislostí, mentální retardace, tématy spojenými se školní a dopravní psychologií. Tato kniha je určena odborníkům, kteří pracují s touto metodou a studentům psychologie, kteří se na využívání psychodiagnostických metod připravují.
Citace: Lečbych, M. (2013). Wagnerův hand test: Aplikace ve výzkumu a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

2012

PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku

Autoři: Mgr. Aleš Neusar, Ph.D., Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. a kol.
Anotace: Co si představit pod titulem „PhD existence“? Existence znamená „bytí“. Jaké to je být doktorandem či doktorandkou? Autoři monografie na podkladě dat z dotazníkových studií a narativních rozhovorů zachycují reflexe, očekávání, dilemata, zvládací strategie a dramata studentů doktorských studijních programů v oboru psychologie. PhD existence je pro mnohé i „živobytím“ a přípravou na budoucí profesi. Tato příprava nemusí být snadná a ani zisk Ph.D. titulu nezaručuje automaticky uplatnitelnost. Kniha se proto věnuje také tématům (a užitečným tipům), jak se co nejlépe připravit na tuto cestu od přijímacího řízení (kam se hlásit) přes volbu tématu a školitele, zvyšování klíčových kompetencí, jako je výuka, prezentace, odborné publikování, psaní disertace či budování vlastní nenahraditelnosti.
ISBN: 978-80-244-3158-1
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého, Olomouc, 2012
ON-LINE PROHLÍŽENÍ

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti

Autor: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
Anotace: Publikace Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti se zaměřuje na dvě významné tradice psychologického přístupu k interpersonálním otázkám jedince. Prosociální hodnoty jsou přiblíženy teoriemi A. H. Maslowa, V. E. Frankla, E. Fromma. G. W. Allporta, M. Rokeacha nebo S. Schwartze. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na ohraničení hodnot jako osobnostních kategorií a následně na jejich klasifikaci, původ a vývoj v osobnosti jedince, stejně jako na výzkum a aplikaci v praxi. Druhý přístup k interpersonální dimenzi člověka je představen v podobě popisných charakteristik osobnosti, reprezentovaných teoriemi sociálních psychologů a psychologů osobnosti. Jednotlivé přístupy jsou představeny s ohledem na jejich koncepční vazby a dopad do současného pojetí dispozic, ovlivňujících adaptaci člověka v jeho prostředí. Představeny jsou proto teorie jednotlivých autorů jako průřez vývojem poznání (Kelley, Berscheid, Rusbult, Sullivan, Leary, Wiggins, Bowlby, Hazan, Mikulincer, Shaver, Berant, McCrae, Costa a další).
Celá publikace je provázána vlastním výzkumem, který sleduje prostřednictvím specifické metodologie vzájemné vazby obou velkých tradic poznávání interpersonálních charakteristik jedince. Při výzkumu souboru dospělých osob byla použita nejen komplexní baterie metod (Rokeachova škála hodnot, NEO osobnostní inventář, Rorschachova metoda), ale i alternativní metody práce s daty (např. analýza SSA pro hodnoty, typologie pro NEO podle R. Piedmonta nebo skóry systému R-PAS pro Rorschachovu metodu). Monografie je určena zejména pro psychology, poradce a pedagogy, protože nabízí teoretické základy, výzkumné podněty i aplikační směry
ISBN 978-80-244-3320-2
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
Publikace ke stažení: Poznavani Interpersonalnich Charakteristik Osobnosti

Úvod do psychologie osobnosti

Autor: Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu Dr.Sc.
Anotace: Publikace informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny. K tomu je uzpůsoben rozsah publikace i její přiměřeně hluboký záběr. V úvodu je psychologie osobnosti jasně definovaná a vymezená vůči obecné psychologii. Látka je logicky členěná, počínaje kategoriálním vymezením základních pojmů a popisem různých koncepcí, pochopitelným pro studenta a širší veřejnost.
Monografie je rozdělena do 21 logických částí, které se postupně zabývají vymezením předmětu studia osobnosti, metodami psychologického rozboru osobnosti, přes pohledy na skladbu, dynamiku, vývoj osobnosti, temperament, charakter, morálku, zabývá se osobnosti s různých perspektiv včetně poruchami osobnosti.
Témata se rozvíjejí postupně, od jednodušších ke složitějším, text umožňuje sledovat historicky vývoj pohledu na psychologii osobnosti i moderní pohledy. Jednotlivé kapitoly jsou psány otevřeně, nedogmaticky, s důrazem na jednoduchost a logické vývody. Výklad osobnosti se opírá o psychoanalytickou, rysovou, humanistickou a sociálně-kognitivní teorii na základě nejnovějších výzkumů a poznatků ze světové literatury. Významnou pomůckou je stručný slovník pojmů na konci každé kapitoly. Celá publikace je psaná čtivě, s důrazem na logické členění a odbornou explikací dílčích témat.
ISBN: 978-80-247-4033-1
Vydavatel a rok vydání: GRADA, Praha, 2012

Základy projektového řízení

Autoři: PhDr. Klára (Bendová) Seitlová, Ph.D., PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,  Ing. Stanislava Nechvílová, Ing. Radoslav Štefánek
Anotace:Kolektivní monografie Základy projektového řízení je společným dílem autorů působících zejména na katedře psychologie FF UP. První impulzy pro vznik monografie byly již před dvěma lety, kdy autoři připravovali ucelený výukový program pro Ph.D. studenty. V monografii jsme se snažili vyzdvihnout ty nejdůležitější základní metody a nástroje projektového řízení, které mohou využít všichni, kteří chtějí využít projektové řízení jako nástroj zefektivnění a zkvalitnění práce. Kolektiv autorů se snažil popsat projekt napříč jednotlivými fázemi od vzniku až po vyhodnocení. Věříme, že čtenáři ocení i kapitoly, které spadají do „Soft kompetencí“ členů a vedoucích projektových týmů. Monografie je doplněna o praktické ukázky a příklady, tak aby po prostudování této publikace byl čtenář schopen sám projekt navrhnout, řídit a vyhodnotit.
ISBN: 978-80-244-3124-6
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého, Olomouc, 2012
ON-LINE PROHLÍŽENÍ

Život a dílo Vladimíra Tardyho

Autorky:  prof. PhDr. Alena Plháková, CSc., PhDr. Olga Pechová, Ph.D.
Anotace:  Kniha je věnována životu a dílu Vladimíra Tardyho (1906–1987), profesora Karlovy univerzity a prominentního českého psychologa 20. století. V první části se autorky pokusily začlenit jeho životní příběh do kontextu dramatických společenských změn ve střední a východní Evropě. V dalších čtyřech kapitolách se zabývají Tardyho přínosem k rozvoji filosofie, psychologie osobnosti, dějin psychologie a grafologie. Autorky vycházely z Tardyho publikovaných i nepublikovaných studií, z jeho deníků, osobní korespondence a ze vzpomínek jeho příbuzných, kolegů a studentů. Kniha obsahuje Tardyho kompletní bibliografii, včetně 130 recenzí. Je doplněna rozhovorem s Karlem Balcarem.
ISBN: 978-80-200-2045-1
Vydavatel a rok vydání: Academia, 2012

2011

Kdy se to jenom stalo? (Ne)dokonalost paměti na osobní a veřejné události

Autor: Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Anotace: Autor se věnuje (ne)dokonalosti lidské paměti na data a způsobům, jakými lidé přicházejí na to, kdy se staly události z jejich minulosti. Rekonstruování data může být obtížné, zejména pokud jde o méně významné či neosobní události. Není překvapivé, že lidé v odhadech často chybují. Přesnost datace přitom ovlivňuje nejen způsob dotazování, ale i osobní charakteristiky lidí a typy událostí. Někteří lidé datují přesněji, zařazení určitých událostí je snazší a pro zpřesnění datace můžeme využít různé techniky. Autor zkoumá, které vlivy se na přesnosti nejvíce podílejí. V závěru nastiňuje možnosti, jak se zlepšovat v dovednosti pamatovat si data. Cílovou skupinou čtenářů jsou psychologové, sociologové, lékaři, žurnalisté, vyšetřovatelé či historikové, kteří pracují s časovým aspektem událostí a lidé toužící si zlepšit paměť na data. Poznámka: z odkazu níže se dají stáhnout ukázkové kapitoly (jak se ptát na časový aspekt událostí; možnosti zlepšení paměti na data).
ISBN: 978-80-7392-155-2
Vydavatel a rok vydání: MSD, Brno, 2011
ON-LINE PROHLÍŽENÍ

Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu

Autor: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
Anotace:  Práce popisuje a vymezuje pojem disociace, která představuje komplexní neurobiologický fenomén, při němž dochází k oddělení afektivní části zážitku od kognitivní komponenty, dále typy disociace, tj. její primární, sekundární a terciární podoba, a přístupy k ní. Disociace ve své patologické podobě vede k disociativním poruchám. S disociací také souvisí její somatické vyjádření, tj. somatoformní disociace, v patologické podobě se projevující v somatoformních poruchách. V kapitolách o alexithymii se věnujeme jejímu vymezení a sledování příčin jejího vzniku v pojetí bio-psycho-sociálním. Poukazujeme na vztah alexithymie a závislosti na alkoholu především ve vlivu a působení alkoholu na prožívané potíže s emocemi a z toho vyplývající potíže v sociálním prostředí.
ISBN: 978-80-244-2925-0
Vydavatel a rok vydání: Olomouc, 2011
ON-LINE PROHLÍŽENÍ

Interakční psychologický výcvik

Autor: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
Anotace:  V přípravě pedagogů, psychologů a ostatních příbuzných oborů má interakční psychologický výcvik nezastupitelné místo. Orientuje se na rozvíjení sociálních dovedností i na prohlubování profesních kompetencí studentů. V rámci výuky na vysokých školách je většina času stále věnována spíše teoretické přípravě, která však nemá adekvátní praktický protipól. Stává se tak, že studenti odcházejí do praxe nedostatečně připraveni nejen na práci s lidmi, ale i se sebou samými. Přitom zlepšování komunikačních dovedností, poznávání vlastních hranic, možností a schopností a hlavně poznávání silných a slabých stránek a jejich přijímání je nezbytnou součástí kvalitní práce s lidmi. Tato kniha přináší nejen konkrétní hry a postupy pro práci se skupinou, ale také vedoucím i členům skupiny umožňuje srozumitelnou formou pochopit základní pravidla a zákonitosti, kterými se práce s výcvikovou skupinou řídí. Pro praktickou přípravu bude tato kniha velmi užitečnou pomůckou.
ISBN:  978-80-247-2941-1
Vydavatel a rok vydání: Grada, 2011

Projektové řízení pro začátečníky

Autoři: Radoslav Štefánek, Kateřina Hrazdilová Bočková, Petra Holáková, Klára (Bendová) Seitlová, Ivan Masár
Anotace:  Publikace je určena začínajícím projektový manažerům, ať studentům na univerzitách, tak i lidem z praxe. Poskytne vše důležité, co by měl člověk pověřený řízením projektu znát a umět. Od A po Z se dozvíte například: – co zahrnuje identifikace potřeb – proč a kde je důležitý vliv zainteresované strany – na které věci nesmíme při definování projektu zapomenout – co je logický rámec a jak jeho prostřednictvím komunikovat – jaká je pozice komunikátora projektu a jak sestavit úspěšnou komunikační strategii – vše důležité o vytvoření plánu – jak předvídat a hlavně minimalizovat rizika – co dělat, abyste sestavili správný tým – kde a kdy je financování důležité a jak při něm postupovat – které motivační techniky zabírají – že předání hlavního výstupu je nejdůležitějším milníkem projektu – kde a jak sebe i tým můžete vzdělávat.
ISBN:  978-80-251-2835-0
Vydavatel a rok vydání:  Computer Press, 2011

Úvod do psychoanalytických teorií

Autorka: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Anotace: Cílem knihy je prezentovat některá ústřední témata z díla Sigmunda Freuda, včetně psychosexuálního vývoje, narcismu, perverse, úzkosti a psychických důsledků raných traumat. Další kapitoly jsou věnovány Freudovým blízkým spolupracovníkům (Abraham, Ferenczi) a hlavním směrům postfreudovské psychoanalýzy, včetně americké psychologie já, britské a americké školy objektních vztahů a Kohutovy psychologie self. V poslední části jsou stručně shrnuty základní principy psychoanalytické psychoterapie.
ISBN: 978-80-244-2932-8
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého  v Olomouc, 2011

Psychologie náboženství

Autorka: PhDr. Olga Pechová, Ph.D.
Anotace: Kniha Psychologie náboženství je zaměřena na současné otázky psychologie náboženství, ale zabývá se též jejími teoretickými základy a historií. Diskutován je vztah psychologie náboženství k dalším oborům, zejména pak k religionistice a k sociologii náboženství. Zvláštní pozornost je věnována pojmům religiozita a spiritualita. Jsou zde rovněž diskutovány vztahy mezi religiozitou, osobností a zdravím. Zmiňovány jsou také destruktivní aspekty náboženství. Poslední část publikace věnuje pozornost specifikům vývoje religiozity v českých zemích.
ISBN:  978-80-244-2927-4
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
Publikace ke stažení (PDF)

Psychologické aspekty paliativní péče

Autor: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.
Anotace: Kniha může pomoci se základní orientací v oblasti doprovázení umírajících a jejich rodinných příslušníků. Popisuje některé hlavní oblasti paliativní péče, které jsou propojeny s psychologií a psychoterapií. Konkrétně se jedná o následující témata: význam smrti v životě člověka, smrt a osamělost, vzájemné propojení života a smrti, strach ze smrti, smrt a psychopatologie, smrt a psychoterapie, pojetí smrti v ontogenezi, existenciální pojetí smrti, umírání a smrt v historické perspektivě, paliativní péče, psychické vyrovnávání se s terminálním onemocněním, členění procesu umírání, ztráta blízkého člověka, hospic, léčebny dlouhodobě nemocných, paliativní péče jakožto zátěžová situace, eutanazie, zkušenost blízkosti smrti.
ISBN: 978-80-244-2931-1
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého  v Olomouc, 2011
Publikace ke stažení (PDF).

Komunikační dovednosti ve službách medicíny

Autor: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Anotace: Kniha Komunikační dovednosti ve službách medicíny se zaměřuje na základní prvky komunikace v kontextu somatického lékařství. Termíny vztahující se ke komunikaci jsou vykládány na příkladech spojených s medicínským prostředím, tak jak jej vnímá laická veřejnost. Obsaženy jsou základní komunikační teorie, komunikační dovednosti, komunikační chyby či principy sdělování diagnózy. Řada informací je spojena s oblastí psychosomatické medicíny. Část textu je věnována také vývojovým aspektům komunikace, včetně specifik komunikace lékaře a dítěte. Kniha se zaměřuje na společnou komunikační hranici mezi lékaři a jejich pacienty.
ISBN:  978-80-904217-2-1
Vydavatel a rok vydání: Adamira, 2011

2010

Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů

Autor: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Anotace: Publikace má čtenářům přiblížit problematiku „rizikového chování“, vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů. V první části se naše pozornost soustředí na pojmové, obsahové vymezení sociální normy a normality v rámci evropského, západního myšlení. Psychologové, adiktologové, sociologové a etopedové v rámci svých oborů využívají různorodý pojmový aparát označující takové formy chování, které vedou k porušení mravních, sociálních nebo právních norem a jež mají negativní důsledky pro samotného aktéra anebo pro jeho sociální okolí, společnost.
ISBN:  978-80-244-2642-6
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010
Publikace ke stažení

Agresivita na cestách

Autor: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Anotace: Kniha pojednává o různých aspektech agresivity v dopravě. Je dělena do tří hlavních částí – člověk, prostředí a technika.
ISBN: 978-80-244-2375-3
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého  v Olomouci, 2010
Recenze v E-psychologii
Publikace ke stažení

Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy.

Autoři: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., PhDr. Marina Hřebíčková, Dr., DSc., Mgr. Katarína Millová, prof. PhDr. Alena Plháková, CSc., Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc., PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.,  prof. PaeDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Anotace: Kolektivní monografie podává kritickou analýzu vývoje v hlavních oblastech psychologie osobnosti v posledních pětadvaceti letech. Z tradičních témat se zabývá temperamentem, rysy osobnosti, inteligencí, motivací, vývojem osobnosti a spiritualitou. Do knihy jsou začleněna i nová témata, jako jsou osobní pohoda, lidské ctnosti a silné stránky charakteru. A. Plháková přispěla do publikace kapitolou Inteligence, v níž se zabývá různými tradičními modely inteligence i jejími novými typy (praktická, sociální a emoční inteligence). Zabývá se také kontroverzí dědičnost versus prostředí v oblasti lidských poznávacích schopností.
ISBN:  978-80-247-3434-7
Vydavatel a rok vydání: Grada Publishing, 2010

Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel

Autoři: PhDr. Martin Seitl, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Anotace: Manuál byl vypracován v rámci zadání Ministerstva dopravy ČR (grant CG911-106-170) v letech 2009 a 2010. Cílem manuálu je poskytnout odborné obci (čili dopravním psychologům ev. psychologům s adekvátní praxí a erudicí) metodický podklad pro diagnostiku v rámci posuzování odborné způsobilosti pro výkon profese řidiče. Na obsahu manuálu se podílel kolektiv autorů: Mgr. Aleš Zaoral, Mgr. Darina Havlíčková, Mgr. Miroslava Horáková, Mgr. Jana Lehnerová, PhDr. Martin Seitl, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Bc. Petr Zámečník a Iva Žížalová.
Vydavatel a rok vydání: Ministerstvo dopravy, 2010

Archiv

2009

Psychologie hodnot. Druhé doplněné a přepracované vydání

Autor: doc. PhDr.  Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc.
Anotace: Psychologie hodnot je klíčový psychologický koncept, který propojuje ostatní dynamické dispozice osobnosti, zejména postoje, motivy, zájmy, vůle, charakter apod. Zároveň psychologická axiologie propojuje teologické, filosofické, sociologické a psychologické koncepce o dobru, morálce, etice, ctnosti apod. v ucelené pojetí o člověku a jeho lidském bytí.
ISBN: 978-80-244-2295-4
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého  v Olomouc, 2009

Člověk, jeho mozek a svět

Autoři:  MUDr. PhDr. Miroslav Orel,  PaedDr. Mgr. Věra Facová, doc. PhDr. Vladimír Řehan et al.
Anotace: Kniha pojednává o stavbě a funkci lidského mozku. Jsou zahrnuty poznatky neurofyziologie a neuroanatomie, principy fungování a vybraných poruch mozku a jeho funkcí. Krátká exkurze do oblasti psychiatrie, neurologie a možností léčby provazuje teoretické poznatky s klinickou praxí. Krátká kapitola uvádí základní principy celostního přístupu (bio-psycho-sociálně-spirituálního) a historie výzkumu mozku.
ISBN: 978-80-247-2617-5
Vydavatel a rok vydání: Grada , 2009

2007

Učebnice obecné psychologie

Autorka: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Anotace: Původní česká učebnice obecné psychologie předkládá systematický a srozumitelný výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Tradiční témata obecné psychologie, tedy především poznávací, motivační a emocionální procesy, jsou pojednána velmi přehledně s řadou živých příkladů a odkazů na možnosti praktické aplikace, zejména v oblasti psychoterapie. Předkládaná práce kombinuje jasný styl s hloubkou záběru. Autorka přistupuje k jednotlivým tématům z  různých teoretických perspektiv, především kognitivní a psychodynamické, ale také evoluční,  neuropsychologické atd. Publikace obsahuje relativně rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které se v reprezentativních anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují. Kniha zachycuje dynamický charakter soudobé psychologie, kterou nelze pokládat za souhrn definitivních poznatků, ale spíše za živoucí, stále se vyvíjející proces porozumění člověku ve vztahu k měnícímu se světu. Studenti většinou považují obecnou psychologii za nudný a nezáživný předmět. Autorka, původně klinická a poradenská psycholožka, se pokusila se dokázat, že se ve skutečnosti jedná o obor nesmírně zajímavý. Kniha se stala bestsellerem. Od jejího prvního vydání v roce 2003 se prodalo víc než 13000 výtisků.
ISBN:  978-80-200-1499-3
Vydavatel a rok vydání: Academia, 2007

Psychologie rodiny, 2. přepracované vydání

Autorka:  doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Anotace: Kniha shrnuje hlavní témata z psychologie rodiny. Důraz je kladen na výzkumné a diagnostické přístupy a na praktické aplikace. Jsou popsány různé typy rodin a rodičovství (rodičovství odkládané, rodiny nevlastní, vedené jedním rodičem, homosexuální aj.). Toto druhé přepracované vydání knihy obsahuje aktualizované údaje a zcela novou kapitolu o rodinné resilienci.
ISBN: 978-80-7367-250-8
Vydavatel a rok vydání: Portál, 2007

Příběhy terapeutických skupin

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace:  Monografie uvádí ukázky praktického využití skupinové psychoterapie v léčení neurotických poruch na příkladu několika uzavřených terapeutických skupin léčených v systému terapeutické komunity. Příběhy skupin dokumentují, jak mohou skupinové procesy pomáhat při zvládání konfliktů a řešení problémů a přispívat tak k lepším interpersonálním vztahům i kvalitě života.
ISBN: 978-80-7254-934-4
Vydavatel a rok vydání: Triton, 2007

2006

Dějiny psychologie

Autorka: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Anotace: Původní česká monografie se zabývá novodobou historií psychologického myšlení. Je rozdělena do čtyř hlavních částí, k nimž patří vývoj psychologie v rámci evropské filozofie (od Reného Descarta), vznik a vnitřní diferenciace oboru psychologie a hlavní směry psychologie 20. století, k  nimž autorka řadí gestaltismus, behaviorismus, psychodynamickou,  fenomenologickou, transpersonální a kognitivní psychologii. V poslední části knihy se zaměřuje na některé předchůdce postmoderní psychologie (Maturana, Bateson, Foucault, Derrida, Gergen aj.) a na její hlavní směry, k nimž patří sociální konstrukcionismus, feministická, kritická, diskurzivní a narativní psychologie. V závěru se autorka zamýšlí nad perspektivami dalšího rozvoje psychologie. Každá z dílčích kapitol obsahuje základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů i ukázky z jejich děl. Kniha přináší velké množství poznatků, které  jsou systematicky a přehledně uspořádány. Umožňuje nejen rychlou orientaci v dějinách psychologie, ale postihuje i vývojovou kontinuitu zejména v oblasti evropského myšlení.
ISBN:  80-274-0871-X
Vydavatel a rok vydání: Grada Publishing, 2006

Jak žít s neurózou

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace:  Knížka je zaměřena na prevenci neurotických poruch a zároveň ukazuje, jak pacient s již existující neurotickou poruchou může omezit její vliv na vlastní zdatnost a životní spokojenost. Poskytuje specifické návrhy, jak rozvíjet pozitivní přístup k životu, a obsahuje řadu příkladů z autorovy praxe.
ISBN: 80-7254-552-1
Vydavatel a rok vydání: Triton, 2006

Základy psychoterapie

Název publikace česky: Základy psychoterapie
Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Monografie přináší podrobný výklad základních myšlenek současných vlivných směrů a škol v psychoterapii, podává instruktivní přehled psychoterapeutických metod a poukazuje na možnosti, problémy a výsledky vědeckého výzkumu v tomto oboru.
ISBN: 80-7367-122-0
Vydavatel a rok vydání: Portál, 2006

2005

Sex jako obohacení života

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Publikace uvádí 8 příběhů úspěšné párové terapie dvojic, které trpěly některou sexuální dysfunkcí. Dále přináší ukázky 40 křivek ženské sexuální reaktivity, které jsou rozděleny do čtyř kategorií. Všímá si též subjektivních prožitků mužů při uspokojivém a neuspokojivém průběhu párové sexuální aktivity.
ISBN 80-247-0887-6
Vydavatel a rok vydání: Grada, 2005

Skupinová psychoterapie v praxi

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Systematická příručka vychází z rozboru dynamiky skupiny, charakterizuje cíl a průběh skupinových sezení a uvádí příklady jejich vedení. Přináší popis skupinových technik a shrnuje účinné faktory této terapie. Druhá část předkládá zkušenosti autora a jeho kroměřížského týmu při práci s neurotiky v terapeutické komunitě na poutavých ukázkách.
ISBN: 80-7262-347-8
Vydavatel a rok vydání: Galén, 2005

2003

Temperament, inteligence, sebepojetí

Autoři: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.,prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Anotace: Autoři monografie podávají aktuální přehled poznatků o základních tématech psychologie osobnosti. Jednotlivé kapitoly uvádějí krátkým historickým exkurzem, ve výkladu se opírají o výzkumy prováděné ve druhé polovině 20. Století, přičemž hlavní pozornost soustřeďují na období posledních 25 let. Kromě klasických teorií popisují relativně nové přístupy M. Zuckermana a C. R. Cloningera. Z moderních přístupů k inteligenci kladou důraz na systémové teorie, k nimž patří především Sternbergova teorie triarchické inteligence a Gardnerova teorie rozmanitých inteligencí. Sebepojetí pojednávají v kontextu sociálně-kognitivního perspektivy a je chápáno jako systém kognitivních schémat.
Vydavatel a rok vydání: Sdružení Scan, 2003

Sexuální dysfunkce. Příčiny a léčba

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Monografie se zabývá poruchami erekce, ejakulace, frigiditou , anorgasmií a vaginismem. Analyzuje organické a psychogenní příčiny a uvádí formy terapie se speciálním zaměřením na metody psychoterapeutické, zejména párovou sexuální terapii. Uvádí výsledky i problémy této formy léčení u 185 manželských dvojic v kroměřížské PL.
ISBN: 80-247-0203-7
Vydavatel a rok vydání: Grada, 2003

Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost

Autor: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Anotace: Monografie má podobu výzkumné zprávy; teoretickým zázemím byl systémový přístup k rodině a psychologie rodiny, zvláště poznatky o rodinném stresu, jeho zvládání a resilienci. Tento empirický výzkum byl realizován u 50 pěstounských rodin a byl spojen s poradenskými službami pro rodiny. Cílem bylo zmapovat rodinné procesy a poskytnout doporučení pro zlepšení odborných služeb v oblasti náhradní rodinné péče.
ISBN: 80-86552-62-4
Vydavatel a rok vydání: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003

2002

Sexuální starosti a radosti

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Kniha přináší charakteristiku potíží a problémů, se kterými se může člověk setkat v oblasti sexuality. Poskytuje návod, jak je možno postupně pomocí strukturovaných sexuálních cvičení v páru potíže zvládat a jak se naučit využívat sexuální aktivity pro oboustrannné potěšení.
ISBN: 80-7178-633-0
Vydavatel a rok vydání: Portál, 2002

2001

Projektivní Test tří stromů

Autor:  RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.
Anotace: Projektivní Test tří stromů je nová psychodiagnostická metoda, která by mohla v budoucnu nalézt uplatnění při diagnostice rodinných vztahů. Autorka sebrala a zpracovala téměř všechny dostupné prameny pojednávající o tomto testu, provedla rozsáhlý výzkum a z něj vyvodila závěry o možnosti využití této metody.
ISBN: 80-244-0341-2
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001

Klinická hypnóza

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Příručka se zabývá praktickým využitím hypnózy v lékařství. Obsahuje návody k hypnotizaci, zásady různých forem hypnoterapie a výklad i ukázky praktických postupů u různých onemocnění v jednotlivých lékařských oborech.
ISBN: 80-247-0062-X
Vydavatel a rok vydání: Grada, 2001

2000

Manželská terapie

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace:  Monografie podává přehled teoretických koncepcí práce s manželským nesouladem. Přináší praktické návody ke zlepšení komunikace partnerů. Zabývá se řešením problémů, které jsou v osobnostech, ve vztahu a jeho vývojových etapách, ve vnitřních funkcích manželství a v ohrožujících vlivech zvenčí. Kniha obsahuje také praktická doporučení pro organizaci a taktiku manželské terapie a informace o výsledcích výzkumu účinnosti této terapie.
ISBN: 80-7178-332-3
Vydavatel a rok vydání: Portál, 2000

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)