Ukončené výzkumné projekty

2022

Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu

distancnipece.upol.cz

Hlavní řešitelka: PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.
Spoluřešitelé: PhDr. Zia Petra Sluková, Ph.D., Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D., Mgr. Kateřina Palová, Ph.D., Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D., doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D., Mgr. Ondrej Gergely
Pomocný tým: Mgr. Tereza Rumlerová, Bc. et Bc. Eva Petrová

Anotace: Cílem projektu je řešení absence systematických postupů distanční (on-line) péče pro metody psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenství v případech, kdy je znemožněna odborná ambulantní péče. Oblastmi výzkumu jsou obory klinické psychologie, sociálně-psychologického a pedagogicko-psychologického poradenství. Mapování zkušeností z pandemie COVID-19 s využitím sociálněvědních výzkumných technik bude sloužit jako primární zdroj dat, zásadní budou navazující aktivity mezirezortních panelů složených z řad expertů profesních organizací a spolupracujících aplikačních garantů. Distanční metodické postupy v psychosociálních službách budou využity nejen v případě dalších krizí, celospolečenský přesah budou mít i do situačních kontextů indikujících omezený přímý kontakt s klienty mimo čas krize.

Grantová podpora: TAČR TL04000033

2021

Osobnostní styly, poruchy osobnosti a obsah denních snů

Stravování v souvislosti s psychologickými fenomény u českých adolescentů

PODPORA BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ZÁKLADNÍCH PRE/GRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - PODPORA PRÁCE UČITELŮ (PPUČ)

Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií

Ilab - next generation

IGA 2021 - Faktory neúspěšnosti studentů DSP

IGA 2021 - Udržitelná mobilita

2020

Myslím sám za sebe - Kritické myšlení v neformálním vzdělávání

Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu

Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě

2019

Inovace Kabinetu psychodiagnostických metod Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého 2019

Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí

Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

IGA – katedra 2019 (realizovaný)

 

2014

Metoda Hand test v diferenciální diagnostice duševních poruch

Garant/ka tématu: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D
Spoluřešitelé: PhDr. Pavel Kolda a Mgr. Martin Vaverka (PL Šternberk)
Anotace: Projektivní metoda Hand test poznávání lidské osobnosti. Podstatou výzkumu je rozšířit stávající poznání v mezi osobností a psychopatologií. Popsat charakteristické znaky výsledků této metody u pacientů s různorodými duševními poruchami. Plánovaným výstupem výzkumu je moderně pojatá příručka k testu a odborné články shrnující výsledky výzkumu.
Grantová podpora: Projekt PAPSAV

Posouzení interpersonální decentrace u pacientů se schizofrenií metodou TAT

Garant/ka tématu: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D
Spoluřešitelé: Mgr. Kristýna Hosáková (DSP student)
Anotace: Interpersonální decentrace je důležitým konceptem, který popisuje schopnost člověka odhadovat mysl druhých osob. Má těsný vztah k tzv. teorii mysli. Posouzení tohoto konstruktu je možné tradiční projektivní metodou TAT. V našem výzkumu se snažíme popsat tuto dispozici u pacientů se schizofrenií, porovnat jejich výkony s výsledky našeho výzkumu s neuropsychologickými teoriemi schizofrenie, vytvořit doporučení pro rozvoj této dispozice.
Grantová podpora: IGA FF UP, MŠMT

Ayahuaskový šamanský turismus

Garant/ka tématu: PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D.
Anotace: Výzkumný projekt se zaměřuje na ayahuaskový turismus, aktuální a frekventovaný jev, kdy lidé z Evropských zemí, včetně České republiky, vycestovávají do Peru a dalších jihoamerických států, aby tam užívali halucinogen ayahuasku v rámci „šamanských“ rituálů. Cílem výzkumu je popsat osobnostní strukturu osob, které tento druh zkušenosti podstupují a zmapovat celý tento proces v co největší šíři (od motivace účastníků, přes realizaci, po následné zpracování celé zkušenosti). Výsledky poslouží pro zvýšení orientace v dané problematice, pro účely informování odborné i laické veřejnosti (prevence, osvěta) a jako podklady pro další výzkumy v této oblasti.
Grantová podpora: FPVČ

Výpravy za ayahuaskou - průzkum aktuálního jevu

Garant/ka tématu: PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D.
Spoluřešitel: Hana Simonová, Jakub Kuchař, Kateřina Wzatková, Veronika Černá
Anotace: Výzkumný projekt navazuje na probíhající výzkum na poli katedry psychologie FF UP se záměrem rozšířit ho a zapojit do něj tým zainteresovaných studentů. Cílem výzkumu je zmapovat globální fenomén ayahuaskového turismu se zaměřením na motivaci účastníků, na jejich psychické prožitky během rituálu, na přínosy pro následný život i potenciální rizika. Dílčím cílem je popis osobnostní struktury těchto osob a odhalení případných odchylek od normy. V neposlední řadě je také třeba zmínit praktický dopad projektu – informování odborné i laické veřejnosti o dané problematice, a tedy osvěta a prevence, formou publikací a webových stránek. Ayahuskový šamanský turismus je v zahraničí aktuálně zkoumaným jevem, avšak v České republice prozatím nedostatečně vědecky probádaným.
Grantová podpora: IGA

Alexithymie a problematika vazby u lidí závislých na psychoaktivních látkách

Garant/ka tématu: PhDr. Roman Procházka, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Gabriela Mahrová, Bc. Marek Laštovica (psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské)
Anotace: Výzkum je zaměřen na studium alexithymie a vazby u lidí závislých na alkoholu. Jako metody výzkumu budou užity dotazníkové metody TAS-20, ECR, SVF-78, PSSI. Výzkumným záměrem je statisticky ověřit zda se mezi alexithymie, strategiemi zvládání stresu, typem vazby a stylů osobnosti vyskytuje významný vztah a v jakém směru. Z hlediska aktuálního poznání se projevuje propojenost těchto fenoménů zvláště u lidí závislých na psychoaktivních látkách. V naší výzkumné práci se také zaměříme, zda existují rozdíly v těchto sledovaných konstruktech u lidí s odlišnou primární závislostí na návykovými látkami (tj. závislost na alkoholu, závislost na stimulantech, závislost na opioidech atd.). Cílem je také výsledky implementovat do klinicko-diagnostických a terapeutických úvah.
Grantová podpora: Projekt PAPSAV

Self u rozumově nadaných dětí

Garant/ka tématu: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ester Šromová
Anotace: Výzkumný projekt se týká zvyšujícího se zájmu odborné i široké veřejnosti o problematiku intelektově nadaných dětí, kterou hodláme zaměřit na zkoumání jejich self. Self koncept je jeden ze základních kamenů lidské psychiky, určující kvalitu života (Vymětal, 2010). Cílem je zjistit, zda má rozumové nadání vliv na self dětí a zda se liší od dětí s průměrným nadáním. Plánuje se zkoumat výběrový soubor dětí školního věku ve zlínském a olomouckém kraji. Sběr dat bude realizován prostřednictvím osobní schůzky, tedy návštěvy na vybraných základních školách, kde jim bude předložen inteligenční test a test zkoumající jejich koncept self. V průběhu realizace výzkumu se plánují publikační výstupy v odborných časopisech a výstup na mezinárodní konferenci Psychologické dny. Výsledky tématu poslouží jako rozšíření teoretického rámce dané oblasti.
Grantová podpora: IGA, FF UP, MŠMT

Pěstounská péče: zkušenosti vs. trendy

Garant/ka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Očenášková (DSP student), Mgr. Martina Fülepová (DSP student)
Anotace: Pěstounská péče je úzkou oblastí společenské a odborné praxe, přesto zasluhuje pozornost, neboť zásadním způsobem zasahuje do osudů mnoha lidí. Mění se legislativa a praxe pěstounské péče, aniž by se dosud kdokoli zajímal o zkušenosti a názory těch, kterých se pěstounská péče přímo týká. V našich podmínkách ojedinělý rozsáhlý výzkumný projekt byl zaměřen na osobní zkušenosti dospělých osob, které byly vychovány v pěstounské rodině. Umožnit srovnat osobní zkušenosti s aktuálně propagovanými trendy a poukázat na jejich možná rizika vzhledem k naplňování psychických potřeb dětí. Výzkum se konkrétně zabýval problematikou biologické i pěstounské rodiny a jejich významem pro další živ ot zkoumaných osob, procesem zpracování nestand ardní osobní historie, současnou životní spokojeností a úrovní zvládání dospělých rolí (pracovní, partnerské, rodičovské). Hlavním publikačním výstupem je monografie vydaná ve VUP.
Grantová podpora: IGA FF UP, MŠMT (IGA FF_2012_003)

Výzkum partnerské spokojenosti žen v akademických povoláních

Garant/ka tématu: PhDr. Veronika Očenášková
Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Anotace: Výzkum je zaměřený na partnerskou spokojenost žen pracujících v akademických povoláních. Hlavním cílem je z mapování subjektivního významu partnerství v životě těchto žen a možností skloubení osobního a profesního života. Jedná se o kvalitativní studii doplněnou dotazníkovými metodami, tzv. souběžnou vnořenou výzkumnou strategii (Cresswell, 2003). Cílovou skupinou jsou ženy v období mladé a střední dospělosti, které s e věnují akademické profesní dráze tři a více let a žijí minimálně 3 roky v trvalém partnerské m vztahu. Dosavadní výsledky ukazují, že ačkoliv ženy kladou důraz na svoji rodinu a partnerský život, profesní povinnosti výrazně dominují a zasahují do jejich osobního života.
Grantová podpora: IGA FF UP, MŠMT (IGA FF_2013_021)

Překlad a lokalizace dotazníku DBQ

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: PhDr. Lenka Šrámková (DSP student)
Anotace: Manchesterský dotazník chování řidiče (Manchester Driver Behaviour Questionnaire, DBQ) je široce uznávaným nástrojem v oblasti psychologické diagnostiky řidičů. V rámci realizovaného výzkumu je Manchesterský dotazník chování řidiče (DBQ) apli kován na řidiče v ČR. Hlavním cílem studie je vytvořit validní nástroj pro psychologickou diagnostiku v oblasti dopravní psychologie v České republice (včetně norem pro řidičskou populace). A dále prokázat vztah mezi jednotlivými škálami dotazníku (záměrné porušení předpisů, nebezpečné chyby, chyb z nepozornosti), sociodemografickými charakteristikami řidičů a jejich řidičkou historii (počet najetých kilometrů, nehody, pře stupky).

Posouzení psychické zátěže zaměstnanců na pozicích výpravčí a traťový dispečer

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., Doc. Ing. Pavel Drdla, PhD., Ing. Josef Bulíček, PhD., Mgr. Petr Zámečník, Mgr. Mich al Šimeček, Mgr. Veronika Kuřečková, PhDr. Jiří Popelka.
Anotace: Hlavním úkolem zakázky je posouzení psychické zátěže při výkonu práce u uvedených profesí, včetně posouzení ergonomických řešení ovládacích prvků pro obsluhu sdělovacích, rádiových, informačních zařízení a dalších technologických zařízení. Součástí řešení zakázky je i vypracování požadovaného psychického profilu zaměstnance v této profesi, vytvoření psychodiagnostické testové baterie pro výběr u těchto profesí, návrh opatření pro optimalizaci psychické zátěže s implikací pro pracovně hygienický design nového centrálního dispečerského. Zakázku bude Katedra realizova t v prvním pololetí 2014 ve spolupráci s CDV Brno a Univerzitou v Pardubicích. Celková hodnota zakázky je 3.5 mil Kč.
Grantová podpora: Veřejná zakázka SŽDC.

2013

Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Očenášková, Mgr. Martina Fülepová
Datum zahájení: 1. 3. 2012
Datum ukončení: 28. 2. 2013

Motto: „Pěstounská péče má být o dítěti a jeho potřebách, ne o systému a jeho prioritách“. (Annabel Goodyer, Child-centred foster care, 2011).

Výzkumný projekt je realizován s grantovou podporou FF UP v rámci SGS/IGA (FF_2012_003). Týká se společensky závažného tématu náhradní rodinné péče. V současnosti je hodně diskutována koncepce pěstounské péče a chystala se novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, aniž by byly k dispozici jakékoli solidní výzkumné podklady. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jak dospělí, vychovaní v pěstounské péči, vnímají svou nestandardní životní historii a biologickou rodinu, jak zpětně hodnotí svou výchovu v pěstounské rodině a její význam. Jedná se o první výzkum tohoto typu v ČR, terénní, s těžištěm v kvalitativní metodologii. Výběrový soubor tvoří  50 dospělých osob z šesti krajů, které byly na začátku života ohroženy krajně nepříznivými psychosociálními faktory a poté byly umístěny v pěstounské rodině. Do náročného sběru dat a přepisu rozhovorů byly zapojeny rovněž studentky magisterského studijního programu Šárka Daňková, Eliška Kadlecová, Hana Simonová a Klára Šišková. Vzhledem k velkému množství získaných a zpracovávaných dat z neprobádané oblasti předpokládáme publikaci výsledků nejen na odborných akcích a v recenzovaných časopisech, ale pravděpodobně i ve formě monografie.

Výstupy projektu k 15. 9. 2012:

Sobotková, I., Indráková, M., Očenášková, V. (2012). Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině [poster]. 30. Psychologické dny, 12. – 14. 9. 2012, Olomouc.

Sobotková, I., Očenášková, V., Koluchová, J. (2012). Biologičtí rodiče pohledem dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině [ústní sdělení].  30. Psychologické dny, 12. – 14. 9. 2012, Olomouc.

Cirkadiánní preference ve vztahu k depresivitě a poruchám spánku

Hlavní řešitel: PhDr. Denisa Janečková
Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Datum zahájení: 1. 3. 2012
Datum ukončení: 28. 2. 2013

Poruchy spánku se za posledních zhruba třicet let staly jednou z hlavních oblastí zájmů odborníků. Důvodem je míra prevalence, která se v populaci neustále zvyšuje.  Spánek je řízen mimo jiné cirkadiánními rytmy, mezi lidmi ale existují značné rozdíly v jejich preferovaném načasování. Grantový projekt s názvem Cirkadiánní preference ve vztahu k depresivitě a poruchám spánku si proto klade za cíl zjistit, zda rozdíly v cirkadiánních preferencích studentů různých fakult UP souvisejí s jejich osobnostními charakteristikami, převládající náladou, zdraví škodlivému chování a kvalitou spánku. K zjištění jsou použity tyto dotazníky: PSQI, MEQ, BDI-II a TCI. Dílčí výstupy projektu budou prezentovány na Psychologických dnech 2012, na World Psychiatric Association International Congress 2012, a publikovány v Praktickém lékaři a České a slovenské psychiatrii. Výzkumný projekt je realizován s grantovou podporou FF UP v rámci SGS/IGA (FF_2012_007).

Identifikace vícedimenzionálního modelu subjektivní časové zkušenosti

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc.
Spoluřešitel:  Mgr. Karel Flaška
Datum zahájení: 1. 3. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

Hlavním cílem projektu, který je realizován v rámci interní grantové podpory FF UP (FF_2012_016), je identifikace vícedimenzionálního modelu subjektivního prožívání plynutí a odhadu délky času v experimentálních podmínkách za účelem vývoje nového psychodiagnostického nástroje založeného na objektivní analýze subjektivní časové zkušenosti. Mezi další významné cíle projektu patří statistické ověření vztahu mezi subjektivním plynutím casu a emocionalitou, resp. dalšími dosud známými psychometrickými škálami (zejména Eysenckovými dimenzemi temperamentu introverze-extraverze, emocionální labilita-stabilita). Empirická data jsou zpracována metodami induktivní statistiky (regresní analýza, faktorová analýza, multidimenzionální modelování). Výzkumný vzorek tvoří 4 homogenní vzájemné srovnatelné výběrové skupiny respondentů: kontrolní skupina z neklinické populace a tři soubory z klinické populace dle MKN-10 (s diagnostikovanou depresí, mánií a epilepsií). Oral presentation.

Výstupy projektu k 15. 9. 2012:

Flaška, K., Cakirpaloglu, P. (2012). Identification of the multidimensional model of subjective time experience. [ústní sdělení]. First International Conference on Time Perspective: Converging Paths in Psychology Time Theory and Research. 5-8. 9. 2012, Coimbra, Portugal.

Flaška, K., Cakirpaloglu, P. (2012). Subjektivní plynutí času u afektivních poruch [ústní sdělení].  30. Psychologické dny, 12. – 14. 9. 2012, Olomouc.

Tanec a pohyb jako součást psychoterapeutického procesu v prostředí psychiatrické léčebny

Řešitelé projektu: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.; Mgr. Barbora Sedláková
Datum zahájení projektu: 1. 3. 2012
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2013

Popis projektu:

Cílem výzkumu je získání informací o přínosu využití terapeutického tance u klientů hospitalizovaných v psychiatrické léčebně. K získání potřebných dat bude probíhat porovnání stavu klientů (interview, dotazník), kteří se v rámci psychoterapeutického programu účastní terapeutického tance, a to na začátku a na konci léčby. Podle možností bude provedeno stejné šetření u srovnatelné skupiny klientů, která se terapeutického tance neúčastní (dotazník). Plán výzkumu bude tedy jak vnitrosubjektový (porovnání dat na začátku a na konci léčby u skupiny se zahrnutým terapeutickým tancem do psychoterapeutického procesu), tak mezisubjektový (porovnání dat mezi skupinami „s“ a „bez“ terapeutického tance).

2012

Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Evropský sociální fond (ESF), OPVK MŠMT
Datum zahájení: 1. 6. 2009.
Datum ukončení: 31. 5. 2012.
Řešitelé: doc. PhDr. Vladimír Řehan, PhDr. Matúš Šucha, Ph. D.
Projektový tým: PhDr. Klára Bendová, Ph.D., PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., PhDr. Marek Kolařík, Ph.D., Lenka, Molnárová, PhDr. Martin Seit, Ph.D., doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

Cílem projektu je restrukturalizovat a inovovat kombinovanou formu výuky psychologie, a to tak, aby příprava absolventů plně odpovídala požadavkům trhu a znalostní ekonomiky. Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím modernizace studijního plánu (dle provedené analýzy potřeb), přípravou moderních studijních opor (e-learningové prezentace, elektronická knihovna studijních materiálů aj.) a vybudováním kvalitního zázemí pro výuku.

Průběžné výstupy projektu
Analyza_vypovedi_studentu_bakalarskeho_a_navazujiciho_magisterskeho_studia_v_kombinovane_forme_na_Katedre_psychologie_FF_UP_II.pdf
Zaverecna_zprava_-_zakladni_fakta.pdf
Zaverecna_zprava_-_komplexni.pdf
Zaverecna_zprava_-_strucna.pdf

Podmínky práce školních psychologů v olomouckém a moravskoslezském kraji

Datum zahájení: 1. 3. 2011
Datum ukončení: 29. 2. 2012
Hlavní řešitelka: PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D.
Odborní spolupracovníci: PhDr. Etel Smékalová, Ph.D.; PhDr. Jan Šmahaj

Popis projektu:
Projekt byl zaměřen na prozkoumání a zpřehlednění současné situace školních psychologů. Konkrétně si kladl následující cíle:
zmapovat pracovní podmínky školních psychologů, jejich vztahy s vedením a učitelským sborem
vytvořit přehled konkrétních činností školních psychologů na různých školách
najít souvislosti mezi konkrétními faktory, které se ukážou pro práci školní psychologové jako relevantní
zjistit, jaké aktuální vzdělávací potřeby mají školní psychologové
připravit půdu pro další intenzivnější zkoumání charakteristik osobnosti školních psychologů

Výstupy projektu:
Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J., Řehan. (2012). Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, poster.
Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J., Řehan. (2012). Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In: PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, sborník abstraktů.
Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J., Řehan. (2012). Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, příspěvek do sborníku.
Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J. (2012). Praxe a výzkum školní psychologie v ČR. School Psychology Interantional  (v recenzním řízení).
Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J. (2011). Výzkum v oblasti školní psychologie v ČR.
E-psychologie [online], 5 (4), 55-67 [cit. 6.3.2012]. Dostupný z WWW: http://e-psycholog.eu/pdf/kavenska-etal.pdf
Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J., Řehan. (2011). Jak jsou přijímáni školní psychologové pedagogickými pracovníky a vedením škol? 29. Psychologické dni, Cesty k modrosti, Bratislava, ústní sdělení.
Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J., Řehan. (2011). Jak jsou přijímáni školní psychologové pedagogickými pracovníky a vedením škol? 29. Psychologické dni, Cesty k modrosti, Bratislava, příspěvek do sborníku.
Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J., Řehan. (2011). Podmínky práce školních psychologů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.V. konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VII, Bánská Bystrica, ústní příspěvek.
Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J., Řehan. (2011). Jak se žije školním psychologům na Moravě. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, ústní sdělení.

Vzdělávaní a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů

Evropský sociální fond (ESF), OPVK MŠMT
Datum zahájení: 1. 7. 2009.
Datum ukončení: 30. 6. 2012.
Řešitel: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Projektový tým: PhDr. Eva Maierová, PhDr. Simona Dobešová – Cakirpaloglu, Ph. D., Mgr. Miroslav Charvát, Ph. D., Mgr. Jan Haase, Mgr. Aleš Neusar, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Řehan, PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Mgr. Jaroslav Vacek, Mgr. Ivo Hrdina

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění terciárního vzdělávání na Katedře psychologie a na zatraktivnění výzkumu a vývoje v oblasti psychologie. Projektový tým vytvoří systém vzdělávacích modulů a systém e-learnignového vzdělávání pro studenty doktorandského studia a studenty 4. a 5. ročníku magisterské formy psychologie.

Dokumenty ke stažení
Zaverecna_evaluacni_zprava_V._a_VI._faze.PDF
banner_vzkas.pdf
Workshopy
Workshop1_prof._PhDr._Jiri_Mares__CSc..pdf
Workshop2__doc._PhDr._Marek_Preiss__Ph.D..pdf
Workshop4_doc._MUDr.__Jan__Prasko__Ph.D..pdf
Workshop5__prof._PhDr._Jiri_Mares__CSc.pdf
Workshop6_doc._Ing._Branislav_Lacko__CSc..pdf
Workshop7_prim.MUDr._Miroslav_Novotny.PDF
Workshop8_doc._PhDr._Eva_Gajdosova__Ph.D..pdf
Workshop9__prim._MUDr._Miroslav_Novotny.pdf
Workshop10_PhDr._Martin_Lecbych_Ph.D..pdf
Workshop12_Dr._Eddie_Fisher.pdf
Workshop11_doc.PhDr.Eva_Gajdosova__Ph.D..pdf
Workshop12_Dr._Eddie_Fisher.pdf
Workshop13_Anna_Bokszczanin__Ph.D.__Malgorzata_Szarzynska__Ph.D.pdf
Workshop14_bc._Kristian_Nosal_a_Ing._Petra_Kominkova.pdf
Workshop15_Dr._Goldmann.pdf

2010

Aktualizace METODIKY 9202 - metodiky k vyšetřování a posuzování řidičů motorových vozidel dopravními psychology

Datum zahájení: 1. 1. 2009.
Datum ukončení: 31. 12. 2010.
Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, Ph. D.
Spoluřešitelé:  PhDr. Martin Seitl, PhD., Mgr. Petr Zámečník

Příjemcem grantu je Centrum dopravního výzkumu v. v. i., Katedra psychologie FF UP Olomouce je spolupříjemcem.

Anotace: Účelem projektu je aktualizace metodiky 9202 pro vyšetřování a psychologické posuzování řidičů motorových vozidel dopravním psychologem. Metodika, která posuzovala míru schopností řidiče, sice existuje, je však již zastaralá. Platí od roku 1992 a počítalo se s tím, že bude každých deset let aktualizována. Doposud se tak však neučinilo. Proto jsme se rozhodli tohoto úkolu ujmout a uvedenou metodiku aktualizovat tak, aby řidiči mohli být adekvátně posuzováni v souladu s platnou normou.

Grantová podpora: Ministerstvo dopravy ČR – výzkumné projekty „Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“

Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravu programů pro selektivní a indikovanou prevenci

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Datum zahájení: 1. 10. 2008.
Datum ukončení: 31. 3. 2010.
Řešitel: Mgr. Miroslav Charvát, Ph. D.
Odborný spolupracovník: PhDr. Martin Dolejš

Příjemcem grantu je Všeobecní fakultní nemocnice v Praze, Katedra psychologie FF UP Olomouce je spolupříjemcem. Partnerem projektu je dále Univerzita Stavanger, Norsko.

Hlavním cílem projektu je získání zkušeností s preventivními opatřeními, výzkumem, včasnou diagnostikou a intervencemi používanými pro práci s dětmi a mladistvými z etnických minorit ohrožených sociálním vyloučením a důsledky užívání návykových látek. Jedná se o v ČR dlouhodobě neřešené téma výzkumu užívání návykových látek u mladistvých příslušníků z etnických skupin a s tím souvisejících zdravotních a sociálních důsledků a jejich předcházení (prevenci).

Život a dílo Vladimíra Tardyho

Grantová agentura ČR, výzkumný projekt, 406/08/1437

Datum zahájení: 1. 1. 2008.
Datum ukončení: 31. 12. 2010.
Řešitelka: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Odborná spolupracovnice:  PhDr. Olga Pechová, Ph.D.

Cílem projektu je seznámit českou i zahraniční odbornou veřejnost s publikovanými i nepublikovanými  pracemi českého psychologa a filosofa prof. Vladimíra Tardyho (1906-1987), a to  především na  základě materiálů,  které A. Plhákové půjčil přítel prof. Tardyho PhDr. Otto Becker,  CSc. a Katedra psychologie FF UK.

Hlavním výstupem projektu je  monografie o Vladimíru  Tardym vydána nakladatelstvím Academia v roce 2012.

Archiv

Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji

Evropský sociální fond (ESF), MŠMT
Datum zahájení: 1. 1. 2005.
Datum ukončení: 31. 6. 2007.
Řešitel: Mgr. Miroslav Charvát, Ph. D.
Projektový tým: PhDr. Martin Dolejš, PhDr. Marek Kolařík, Ph. D., Mgr. Aleš Neusar, doc. PhDr. Vladimír Řehan, PhDr. Etel Smékalová, Ph. D., Mgr. Kateřina Tomanová

Název vyjadřuje otevřenost tohoto vzdělávacího kurzu vůči potřebám a zkušenostem frekventantů, ukázal alternativy a možnosti, které se nabízejí pro práci s dětmi a studenty při prevenci toho, co nazýváme sociálně patologické jevy. Jednalo se o vzdělávací program pro metodiky prevence a další aktivní pedagogy v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů na základních a středních školách v délce 160 hodin (dva semestry). Byl určen pro metodiky prevence, výchovné poradce, pro školní psychology a jiné pedagogické pracovníky zapojené do prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na základních a středních školách v Olomouckém kraji.

Vývoj metodiky komplexního outplacementu velkých podniků, jako nástroje pomoci zaměstnancům postižených restrukturalizací

EU EQUAL – opatření 3. 3. – Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a využívání informačních a dalších nových technologií v oblastech Cíle 1

Datum zahájení: 1. 12. 2004.
Datum ukončení: 30. 11. 2007.
Řešitel: PhDr. Matúš Šucha, Ph. D.
Projektový tým: doc. PhDr. Vladimír Řehan, doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

Příjemcem grantu byl Dopravně vzdělávací institut, a.s., Katedra psychologie FF UP Olomouce byla partnerem.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinutí efektivního systému cílené podpory zaměstnancům uvolňovaných popř. ohrožených ztrátou zaměstnání při restrukturalizaci, způsob jejich následné integrace a minimalizace negativních dopadů pro zaměstnance, firmy, regiony a stát. Tohoto cíle bylo dosaženo vyvinutím komplexního outplacementového programu, který staví na široké spolupráci různých subjektů regionálního trhu práce.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)