Praxe

Typy praxí

Kromě teoretické výuky se studenti psychologie setkávají v rámci svého studia s praktickými ukázkami, návštěvami či pobyty, které jsou zaměřené na aplikaci teoretických poznatků do praxe. Jedná se buď o krátké návštěvy zařízení, kde se psychologické poznatky uplatňují při práci s lidmi nebo o delší časově vymezené pobyty na pracovištích, kde pracuje psycholog. Na některých pracovištích, kam chodí studenti na odborné praxe, sice nepracuje psycholog, ale téma je spojené s potřebou psychologického pohledu a vhledu (např. Praxe v psychologii řízení). V pojmenování a vymezování obsahu jednotlivých druhů studijních pobytů panuje značná nejednotnost, což je pochopitelné s ohledem na množství osob, aplikovaných disciplín a pracovišť, které jsou zde zahrnuty.  Vymezujeme zde pojmy související se studijními pobyty tak, aby bylo zřejmé, co je pod daným názvem míněno a co může student od toho kterého typu studijního pobytu očekávat. Uvedené vymezení bude postupně aplikováno i na další zdroje informací (web, STAG apod.). 

1. Odborné praxe (akreditované praxe) 

– jsou studijní pobyty na pracovištích, jejichž činnost přímo souvisí či navazuje na vyučované předměty v rámci akreditovaných programů na Katedře psychologie (povinných či volitelných), délka pobytu je dána počtem hodin v sylabu předmětu. Od exkurzí se liší tím, že zde student má získat konkrétní kompetence (způsobilosti). Na rozdíl od stáží za ně student získá zápočet a bodové ohodnocení kredity. Protože se tyto odborné praxe realizují v návaznosti na akreditované programy katedry, nazýváme je také zjednodušeně akreditované praxe.

Mezi akreditované praxe patří následující:

  • Výuková praxe – studijní pobyt na pracovišti za účelem získání konkrétních způsobilostí, vázaný na studijní předmět v akreditovaném programu (např. Klinická praxe I.)
  • Výukově-výzkumná praxe – studijní pobyt na pracovišti za účelem získání konkrétních způsobilostí, vázaný na studijní předmět v akreditovaném programu, s participací na výzkumném záměru konzultovaném se zástupci katedry (např. Klinická praxe II.- IV.)
  • Diplomová praxe – studijní pobyt na pracovišti za účelem provedení výzkumné aktivity.

Mimo akreditované praxe, které sice nejsou vázány přímo na studijní předmět, ale jsou studentům doporučovány pro orientaci a rozšíření jejich představy o využitelnosti některých psychologických disciplín, patří exkurze.

2. Exkurze 

– je krátká (např. jednodenní) návštěva pracoviště za účelem prohlídky zařízení a seznámení se s prostředím pracoviště. Lze rozlišit na ty, v nichž pracuje psycholog a ty, kde psycholog nepracuje. Exkurze jsou užitečné v případě, kdy je důležité poznat různá pracoviště, získat o nich přehled, primárně nejde o získání nějakých kompetencí.

3. Stáž 

– studijní pobyt s participací na výzkumném záměru bez kreditového ohodnocení – pobyt na pracovišti pro motivované studenty, se záměrem hlouběji poznat chod pracoviště, mít možnost poznat zblízka danou problematiku a zúčastnit se výzkumu – dle výzkumného záměru konzultovaného se zástupci katedry. Výzkumná aktivita studenta je podmínkou možnosti využít této nabídky.

Poznámka: Stáže se, podobně jako exkurze, mohou odehrát na pracovišti, kde pracuje nebo nepracuje psycholog. Stáže jsou vhodné v případě, kdy student na pracovišti již byl na akreditované praxi a chce na pracovišti pokračovat ve výzkumné aktivitě. Může však jít i o situaci, kdy student na daném pracovišti dosud nebyl, ale zajímá se o něj a má zájem participovat na výzkumu dohodnutém mezi katedrou a pracovištěm. V takovém případě se student řídí postupem uvedeným v Manuálu praxí daného oboru pro konkrétní pracoviště. Vstup studenta na stáž může být podmíněn souhlasem garanta na katedře.

4. ****Výběrová (VIP) praxe/stáž 

– je specifickým typem praxe/stáže, na níž student získá něco navíc oproti běžným praxím či stážím (například se koná na lukrativním pracovišti). Na tuto praxi je student vybírán podle předem určených kritérií. Výběrová praxe může být uznána jako akreditovaná praxe (naplní-li se požadavky sylabu, bude hodnocena odpovídajícím počtem kreditů a zápočtem) nebo být nadstavbou studia – tím by patřila mezi stáže. V každém případě se k této praxi váže participace na výzkumném záměru.


Další možnosti spolupráce

Speciálně pedagogické centrum ve Středním odborném učilišti a Praktické škole Kladno-Vrapice

Vážení studenti,
dovolujeme si vám oznámit, že je možné absolvovat neplacenou pracovní stáž ve Speciálně pedagogickém centru ve Středním odborném učilišti a Praktické škole Kladno-Vrapice. 
Pokud byste měli o spolupráci zájem, pro bližší informace můžete kontaktovat přímo paní ředitelku Mgr. Ivanu Sedlákovou, e-mail:  reditelka@ouvrapice.cz , tel.: 312 285 533. Pro bližší informace je také možné kontaktovat PhDr. Marka Kolaříka, Ph.D., e-mail: marek.kolarik@upol.cz.

Centrum Paraple, o.p.s. – nabídka praxe na úseku klinické psychologie

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál. Centrum Paraple je zároveň nestátním zdravotnickým zařízením, jehož součástí je rovněž úsek klinické psychologie. 
Studentům psychologie tedy můžeme zprostředkovat seznámení se s oblastí praktické aplikace klinické psychologie, psychoterapie a se specifiky psychologie handicapu. Po dohodě s konkrétní katedrou je možné zařídit také exkurzi většího počtu studentů.
V případě zájmu a pro bližší informace se můžete obrátit na vedoucího úseku klinické psychologie, Mgr. Michala Šmolku na smolka@paraple.cz, případně na telefonním čísle 274 001 311.

Dopravní centrum SEMAFOR

CENTRUM SEMAFOR se zaměřuje na dopravní výchovu a s ní spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší veřejnost z Olomouce i okolí. Centrum odpovídá svou programovou orientací dnešním potřebám dopravní výchovy při přípravě dětí na pohyb v provozu na pozemních komunikacích v rolích cyklisty a chodce.
V rámci stáže (1 – 2 týdny) studenti absolvují účast v programu „Průkaz mladého cyklisty“, přípravu výuky –  zpracování plánu výuky, výuku na dětském dopravním hřišti. Stáž nabízí praktické ověření teoretických znalostí z pedagogické psychologie. V rámci stáže je možné zpracovat i výzkumné téma (například pro diplomovou práci) na téma dopravní výchovy.
Pokud byste měli o spolupráci zájem, pro bližší informace můžete kontaktovat přímo manažera Centra Semafor Mgr. Josefa Línka, e-mail: josef.linek@olomouc.eu , tel.: 602 582 877. Pro bližší informace je také možné kontaktovat PhDr. Matúše Šucha, Ph.D., e-mail: matus.sucha@upol.cz.

Nový prostor

Nový Prostor je zapsaným ústavem v souladu s § 402 zákona č. 89/2012 Sb., který v rámci svých činností poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., zejména služby sociální rehabilitace, která je spojená se zaměstnáváním sociálně vyloučených osob a v rámci svých aktivit vydává časopis s názvem Nový Prostor, který je distribuován osobami bez domova a osobami ohroženými sociální inkluzí. 
V rámci služby sociální rehabilitace nabízíme studentům vysokých škol možnost absolvovat studentskou praxi při práci s dospělými osobami bez přístřeší a osobami ohroženými bezdomovectvím a sociální inkluzí. Studenti v rámci praxe se budou moci účastnit práce v Denním centru v Praze či Brně a to v přímém kontaktu s uživateli služby, individuální práci sociálních pracovníků, terénní sociální práce a naučí se i základní administrativní dovednosti spojené s výkonem sociální služby sociální rehabilitace i vydáváním a distribucí časopisu. Více informací naleznete na webových stránkách www.novyprostor.cz . 
Kontaktovat nás můžete na mailu: rostislav.kotrc@novyprostor.cz i na adrese: Nový Prostor, z.ú., Řeznická 14, 110 00 Praha 1.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!


Dokumenty k praxím

Dokumenty k praxi:

Očkování:

Výstupy z praxí:

Propozice k praxím:

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje:

Pedagogicko-psychologická poradna Moravskoslezského kraje

Klinická praxe:

Metodické manuály:

Reporty ze stáží:

Report ze stáže v Hyundai

Bulletin:

Evaluace:

Video:

Napsali o nás:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)