doc. PhDr.Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633500

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.09

Docent

doc. Procházka se věnuje psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako klinický psycholog, dětský klinický psycholog a psychoterapeut. Získával vzdělávání na IPVZ, na kterém vykonal specializační zkoušku a atestaci z oboru klinická psychologie. Následně získal specializovanou způsobilost v systematické psychoterapii (II. atestace) a vykonal specializační zkoušku z dětské klinické psychologie (III. atestace). Získal zvláštní odbornou způsobilost v klinické neuropsychologii a v klinické hypnoterapii. V rámci psychoterapie absolvoval akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii v Institutu KBT v Hradci Králové u MUDr. Zbytovského, kde v současné době působí také jako lektor. Absolvoval řadu certifikovaných kurzů a seminářů zaměřených na klinicko-psychologickou diagnostiku a dále práci s klientem tj. krizová intervence, tělo a krize, poradenské dovednosti aj. Je garantem a lektorem kurzů v Rorschachově metodě a garantem kurzu psycholog ve zdravotnictví realizovaného při UPOL. Taktéž působí jako supervizor v zařízeních poskytující zdravotně-sociální služby. Poradensky a psychoterapeuticky spolupracoval s poradnou pro alkoholové a jiné závislosti, doléčovacím centrem a rodinným centrem při P-centru v Olomouci. Výzkumně se zabývá oblastí klinické psychologie a neuropsychologie, neurověd a psychofyziologie a KBT schéma terapií.

VYBRANÉ PUBLIKACE
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. EEG data and introspective reports from the Libet's experiment replication. Data in Brief. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Martin Z., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet’s experiment: A complex replication. Consciousness and Cognition. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet's experiment: Questioning the validity of measuring the urge to move. Consciousness and Cognition. 2017. (ČLÁNEK)
Šmahaj J., Procházka R. Virtuální realita jako možnost léčby úzkostných poruch. Československá psychologie. 2014. (ČLÁNEK)
Procházka R., Orel M., Obereignerů R., Glaser O., Jeníčková L. Vývojová neuropsychologie. 2021. (KNIHA - CELEK)
Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí. 2019. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Procházka R., Koranda P., Sedláčková Z., Tučková L. Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. 2017. (KNIHA - CELEK)
Procházka R., Sedláčková Z. Vybrané kapitoly z psychofyziologie. 2015. (KNIHA - CELEK)
Dominik T., Procházka R. Libetův experiment v klinickém kontextu. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Procházka R., Charvát M. Vliv extrémního prostředí a sociální izolace na kognitivní procesy. Diskuze v psychologii. 2023.
Staňková K., Hricová A., Procházka R. Psychologické aspekty dysmenorey – přehledová studie. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2022.
Procházka R., Dvořáková K. Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020.
Jeníčková L., Hájková R., Procházka R., Dominik T. Využití NCR v rámci intervence problémového chování u dítěte s poruchou autistického spektra. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 2020.
Procházka R., Nešpor K. Emotional Life of People with Addictive Disease. Cognitive Remediation Journal. 2019.
Procházka R., Lečbych M. PROBLEMS IN SPECIFYING ALEXITHYMIA: A REVIEW OF THE EMPIRICAL LITERATURE. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2018.
Šrámková L., Cakirpaloglu P., Procházka R. VNÍMÁNÍ ATRAKTIVITY A VLASTNÍ BODY IMAGE. Psychologie pro praxi. 2016.
Veldová K., Procházka R. Vědomé strategie zvládání tinnitu. Československá psychologie. 2015.
Šmahaj J., Procházka R. Virtuální realita v léčbě úzkostných poruch. Psychologie dnes. 2015.
Procházka R., Mahrová G., Laštovica M. Alexithymie a její vztah k osobnostním stylům u lidí závislých na psychoaktivních látkách. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Petrůjová T., Procházka R. Komplexní přístup lékařů k pacientům. PsychoSom. 2014.
Procházka R., Řehan V., Donevska S. Problematika alexithymie a disociace u závislosti na alkoholu. Československá psychologie. 2014.
Procházka R., Růžička M. Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu. Cognitive Remediation Journal. 2013.
Procházka R., RŮŽIČKA M. Kognitivně behaviorální terapie a dramaterapie. Možnosti a meze. Arteterapie. 2011.
Procházka R., ŘEHAN V. Metodika krátkého intervenčního programu k léčbě závislosti na pervitinu. Československá psychologie. 2011.
Procházka R. Pochopíš a dokážeš to. e-Pedagogium (online). 2010.
Růžička M., Procházka R. Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně behaviorální terapie. e-Pedagogium (print). 2010.
Procházka R., Růžička M. Prvky dramatu v nácvikových technikách Kognitivně Behaviorální Terapie. e-Pedagogium (online). 2010.
Procházka R. Soudobé koncepce alexithymie. E-psychologie. 2009.
Šmahaj J., Procházka R. Upozorňujeme diváky, že následující záběry budou drastické. Psychologie dnes. 2008.
Procházka R., Ježorská Š. Jak (ne)komunikovat. Osobní lékař. 2005.
Procházka R. Komunikace: učitel a žák. Osobní lékař. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hniličková K., Procházka R. PSYCHOFYZIOLOGICKÉ ASPEKTY PROJEKTIVNÍCH METOD. In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2018 „Nekonečno v psychologii“ ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH Sborník odborných příspěvků. 2018.
Fryštacká K., Procházka R. PERCEPČNĚ-KOGNITIVNÍ UCHOPENÍ RORSCHACHOVA TESTU V SOUVISLOSTI S PSYCHOFYZIOLOGIÍ. In . (Eds.) PhD Existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Procházka R. Alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. In Sobotková I. (Eds.) PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012, Prostor v nás a mezi námi ? respekt,. 2013.
Procházka R. Alexithymie a strategie zvládání stresu u lidí závislých na alkoholu. In . (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
Procházka R. Alexithymie a závislost na alkoholu. In . (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Procházka R. Sociální vyloučení. IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca Zborník z konferencie. 2009.
KNIHA - CELEK
Jendrulková E., Cakirpaloglu P. Fenomenologie v psychologii a psychopatologii. In Paulík K., Procházka R. (Eds.) 2022.
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
Obereignerů R., Čáp D., Krausová V., Cakirpaloglu P., Balaban Cakirpaloglu I., Procházka R., Lečbych M., Vlačušková K., Reiterová E., Pavlů Š., Göthová K., Daňková K., Nováková M. Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách. 2016.
Procházka R., Sedláčková Z. Experimentální cvičení z psychofyziologie. 2015.
Seitl M., Dolejš M., Smékalová E., Vtípil Z., Procházka R., Charvát M., Kolařík M., Seitlová K., Medalová K., Červenková B., Velková I., Franc L. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 2014.
Procházka R., Šmahaj J., Kolařík M., Lečbych M. Teorie a praxe poradenské psychologie. 2014.
Růžička M., Procházka R., Wittmannová J., Brenza J., Havránková K., Jakubcová R., Prachařová P., Řeřichová L., Šteflová Z. "Dokážu to?" Pervitin - koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Procházka R., ŠMAHAJ J., Kolařík M. vybrané kapitoly poradenské psychologie. 2012.
Smékalová E., Procházka R. Vybrané otázky pedagogické psychologie pro psychology. Vybrané otázky pedagogické psychologie pro psychology. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Procházka R. Kognitivně behaviorální terapie aneb netlač řeku teče sama. In Lečbych M., Friedlová M. (Eds.) Psychoterapeutické směry. Sborník ze seminářů. 2015.
Wittmann E., RŮŽIČKA M., Procházka R., Řeřichová L., Havránková K., Gray A. Informační listy pro klienty. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Wittmann E., Procházka R., Růžička M., Gray A. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinule pervitinu. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Wittmann E., RŮŽIČKA M., Procházka R., Jakubcová R., Prachařová P., Řeřichová L., Havránková K., Gray A. Moduly terapeuticko-intervenčního programu pro uživatele pervitinu. In Růžička M. (Eds.) Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Procházka R. Neurobiologické aspekty v kontextu užívání. Dokážu to? Pervitin -koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Procházka R., RŮŽIČKA M. Než začneme s metodikou. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Procházka R. Pervitin. Dokážu to? Pervitin -koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Procházka R. Psychologie oběti nenávistných pochodů. In . (Eds.) Nezvaní hosté. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Charvát M., Procházka R., Seitlová K., Dolejš M. Kosmický výzkum v zatopeném lomu. 2023.
Procházka R., Seitlová K., Charvát M., Dolejš M., Schmirler M., Kutílek P., Schneider J., Jan H., Jiří P., Jan H., Jakub D., Jakub D., Aleš S. Vliv extrémního prostředí a sociální izolace na kognitivní procesy. 2022.
Dolejš M., Suchá J., Procházka R., Pipová H., Komrska Š. Hraní digitálních her českými adolescenty a jeho vztah k užívání internetu. 2021.
Jeníčková L., Hájková R., Glaser O., Procházka R. Praktické využití behaviorálních metod při zaškolování zaměstnanců. 2021.
Jeníčková L., Hájková R., Procházka R. Syndrom vyhoření u behaviorálních analytiků. 2021.
Jeníčková L., Hájková R., Procházka R. Jak dlouho je dobré čekat? Rychlost pracovního tempa u dětí s PAS. 2020.
Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí. 2019.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z. Libetova svobodná vůle po 33 letech. 2016.
Sedláčková Z., Procházka R. Elektrodiagnostické metody v psychofyziologii. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie. 2014.
Procházka R. Cykly užívání. 2012.
Procházka R., RŮŽIČKA M. KBT v léčbě závislosti na pervitinu. 2012.
Procházka R. Alexithymie a závislost na alkoholu. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Procházka R. Dokážu to? Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu. VI. konference o prevenci a léčbě závislostí na téma: příběhy závislostí. 2010.
Procházka R. Pochopíš a dokážeš to. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. 2010.
Procházka R., Růžička M. Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně-behaviorální terapie. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. 2010.
RECENZE
Procházka R. Alexithymie a psychosomatická onemocnění. Československá psychologie. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Procházka R. Sociální vyloučení. 2009.
PROJEKT
Procházka R., Dolejš M., Charvát M., Seitlová K. Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment. Technologická agentura České Republiky. 2021.
Kaláb M., Lečbych M., Marcián P., Hájek R., Lonský V., Procházka R., Kolařík M. Vliv dlouhodobé psychogenní stresové zátěže na rozsah aterosklerotického postižení koronárních tepen. Veřejná soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. 2014.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Klinická praxe PCH/BKPR ZS Se 0
Klinická praxe PCH/NKPR ZS Se 0
Klinicko psychologické repetitorium II PCH/NKP2 ZS 4
Obecná psychoterapie PCH/NOPT ZS 9
Klinická praxe 1 PCH/KPR1B ZS Cv 0
Klinická praxe 1 PCH/KPR1D ZS Se 0
Klinická praxe I PCH/KPR1M ZS Cv 0
Klinická praxe I PCH/KPR1N ZS Cv 0
Klinická psychologie PCH/SZ2 ZS 0
Klinická praxe PCH/DKPR ZS Se 0
Klinická praxe PCH/MKPR ZS Se 0
Klinicko psychologické repetitorium II PCH/MKP2 ZS 1
Klinicko psychologické repetitorium II PCH/MKP2 ZS Se 1
Obecná psychoterapie PCH/MOPT ZS Se 2
Obecná psychoterapie PCH/MOPT ZS 2
Klinická psychologie PCH/MS1 ZS 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
DOMINIK FIF Psychologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)