Postup pro studenty psychologie

PŘED VÝJEZDEM + obecné informace

 1. Zájemce o studium v zahraničí se nejprve informuje o možnostech zahraničního studia na webových stránkách Katedry psychologie, zahraničního oddělení UP a FF UP.
 2. Student si vybere program výjezdu a řídí se dále jeho podmínkami (viz Možnosti zahraniční mobility). O případných výběrových řízeních jsou studenti informováni elektronicky nebo prostřednictvím nástěnky ve druhém patře.
 3. Student musí vždy informovat katederního koordinátora pro zahraničí o výjezd.
 • Zahraniční studijní pobyt musí být v souladu se Studijním řádem a vnitřními předpisy UP.
 • Katedrový koordinátor schvaluje, zda je zahraniční studijní pobyt v souladu se studijním plánem oboru Psychologie.
 • Katedrový koordinátor uznává/neuznává předměty (kredity) za zahraniční studium.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ERASMUS+ studijní pobyty

 1. Výběrové řízení na Erasmus+ studijní pobyty se nově administruje přes webovou aplikaci stag.upol.cz.
 2. Dle pokynů ze zahraničního oddělení FF UP (viz soubor Výběrové řízení Erasmus - MANUÁL)  a pokynů uvedených přímo v aplikaci student vyplňuje přihlášku a přikládá následující soubory: 
  • Přehled výsledků
  • Motivační dopis
  • Přihláška na výjezd - schopnosti, znalosti, zájmy
 3. Student po uzavření výběrového řízení pečlivě sleduje svoji školní e-mailovou schránku pro případ, že bude třeba se zahraničním koordinátorem dořešit nějaké nejasnosti. 

VÝJEZD JE SCHVÁLEN

 1. Student je zodpovědný za vyřízení všech administrativních náležitostí dle daného programu (Learning Agreement, smlouva, aj.).
  • Pro bezproblémové uznání předmětů studovaných v zahraničí student dopředu vyplní dokument Learning Agreement - příprava tabulka, který zašle katedernímu koordinátorovi před žádostí o schválení LA.
 2. Dále se student řídí podmínkami daného výjezdu.
 3. Změna v Learning Agreementu je možná pouze se souhlasem koordinátora Katedry psychologie i koordinátora na přijímající instituci.
 4. V případě komplikací (např. nutné ukončení mobility) student ihned informuje odpovědné osoby UP a katederního koordinátora.

PO NÁVRATU

Neprodleně po návratu bude student informovat katederního koordinátora o svém návratu.

Pro uznání absolvovaných předmětů v zahraničí je potřeba následující postup:

 1. Zadá všechny potřebné informace do Portálu UP dle pokynů programu (studijní mobilita).
 2. Požádá katederního koordinátora o uznání předmětů studovaných v zahraničí (současně s žádostí doloží schválený LA a přehled svého aktuálního studijního plánu – k dispozici po přihlášení do Portálu).
 3. Ihned po obdržení ze zahraniční instituce dodá originál Transcript of records (přehled absolvovaných předmětů v zahraničí). Mezní termín pro dodání Transcript of Records je 30. června daného akademického roku. V případě nedodání potvrzení ToR nebudou předměty ze zahraničí uznány.
  • Výjimečně – pokud má zahraniční VŠ s vydáním transkriptu zpoždění, je možné požádat katederního koordinátora o posunutí termínu.
 4. Zahraniční koordinátor bude informovat studenta o schválení typu předmětu a zadá potřebné informace do Portálu UP. Následně bude nahráno do IS STAG a student bude mít předměty zapsány ve své studijní kartě.

Pro uznání zahraniční stáže je potřeba následující postup:

 1. Vyřízení všech povinných náležitostí s garantkou stáží UP.
 2. Katedernímu koordinátorovi je třeba zaslat:
  • potvrzení zahraniční stáži
  • zkratku předmětu, pod kterým má být stáž uznána
  • krátký popis stáže (4 – 5 vět) v českém a anglickém jazyce pro dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) – nepovinné
 3. Po dodání všech podkladů zařídí katederní koordinátor uznání zahraniční stáže v IS STAG.