Postup pro studenty psychologie

PŘED VÝJEZDEM + obecné informace

 1. Zájemce o studium v zahraničí se nejprve informuje o možnostech zahraničního studia na webových stránkách Katedry psychologie, zahraničního oddělení UP a FF UP.
 2. Student si vybere program výjezdu a řídí se dále jeho podmínkami (viz Možnosti zahraniční mobility). O případných výběrových řízeních jsou studenti informováni elektronicky nebo prostřednictvím nástěnky ve druhém patře.
 3. Student musí vždy informovat katederního koordinátora pro zahraničí o výjezdu.

Na co si dát pozor při výběru zahraniční univerzity? 

 • Zda je zahraniční studijní výjezd v souladu se Studijním řádem a vnitřními předpisy UP.
 • Zda vybraná zahraniční univerzita nabízí dostatečný počet předmětů pro přijíždějící studenty a to v takovém jazyce, ve kterém se student plyně domluví (je vhodné si ověřit přímo na webu dané univerzity).
  • V případě Erasmus+ studijního programu musí student z výjezdu přivést minimálně 20 ECTS kreditů.
  • Pakliže student dosud nemá splněny všechny povinné předměty či nemá dostatečný počet kreditů za povinně volitelné předměty, pak je vhodné sledovat, zda zahraniční univerzita nabízí takové předměty, které je možné uznat i zde u nás (viz sekce Výjezd je schválen >> Uznávání předmětů u nás).
 • O některé partnerské univerzity bývá větší zájem než máme volných míst. Z tohoto důvodu má student v rámci VŘ možnost vybrat si 3 univerzity a určit jejich preferenci - doporučujeme nepodceňovat ani výběr 2. a 3. preferované univerzity. O přiřazení na konkrétní univerzitu rozhoduje výběrové komise na základě celkové úspěšnosti studenta ve VŘ. 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ERASMUS+ studijní pobyty

 1. Výběrové řízení na Erasmus+ studijní pobyty se administruje přes webovou aplikaci stag.upol.cz.
 2. Dle pokynů ze zahraničního oddělení FF UP (viz soubor Výběrové řízení Erasmus - MANUÁL)  a pokynů uvedených přímo v aplikaci student vyplňuje přihlášku a přikládá následující soubory: 
  • Přehled výsledků
  • Motivační dopis
  • Přihláška na výjezd - schopnosti, znalosti, zájmy
 3. Student po uzavření výběrového řízení pečlivě sleduje svoji školní e-mailovou schránku pro případ, že bude třeba se zahraničním koordinátorem dořešit nějaké nejasnosti. 

Student bere na vědomí, že pozdější zrušení výjezdu tvoří výrazné nepříjemnosti jak na straně UP, tak na straně zahraniční univerzity. Je tedy možné pouze z velmi závažných důvodů! Tyto důvody je nutné doložit. 

VÝJEZD JE SCHVÁLEN

 1. Student je zodpovědný za vyřízení všech administrativních náležitostí dle daného programu (Learning Agreement, smlouva, aj.) dle pokynů zahraničního oddělení FF UP a zahraničního oddělení RUP.
 2. Specifikace studia v zahraničí: 
  • Student vyplní ve STAGu (v sekci pro zahraniční výjezd) výběr předmětů, které chce studovat na zahraniční univerzitě. V levé části formuláře vyplňuje informace o zahraničním předmětu, v pravé části pak informace o tom, jakým způsobem má být předmět uznán u nás (viz níže - "uznávání předmětů ze zahraničí").
  • Následně řeší podpis dokumentu "Learning Agreement" (LA). O postupu podepisování dokumentu je student informován zahraničním oddělením FF UP, které rozesíla aktuálizovaný manuál všem studentům vyjíždejícím do zahraničí.  
  • Finální Learning Agreement se všemi podpisy (tj. i ze zahraničí) student nahrává do STAGu ke svému výjezdovému profilu. 
 3. Dále se student řídí podmínkami daného výjezdu a pokyny ze zahraničního oddělení. 
 4. Změna Learning Agreementu je možná pouze se souhlasem koordinátora Katedry psychologie i koordinátora na přijímající instituci - řeší se obvykle měsíc po příjezdu na danou univerzitu. 
 5. V případě komplikací (např. nutné ukončení mobility) student ihned informuje odpovědné osoby UP a katederního koordinátora.

Uznávání předmětů ze zahraničí:

 • pokud to je možné, student zaměňuje konkrétní předmět na zahraniční univerzitě za český ekvivalent typu A či B 
  • v takovém případě posílá vyučujícímu domácího předmětu na email sylabus zahraničního předmětu - vyučující následně hodnotí, zda je možné předmět uznat jako adekvátní náhradu za domácí předmět. Student dále informuje koordinátora, které předměty mu byly vyučujícími schváleny.
 • pokud to možné není, zahraniční předmět může být uznán jako předmět typu B "bez náhrady" - tj. ve STAGu student zadává český předmět "zahraniční výjezd X" pod zkratkou KPCH/ZVX (X značí počet kreditů - tj. "zahraniční výjezd 2" student zadá v případě, že předmět v zahraničí je ohodnocen 2 kredity
 • POZOR - jako B předmět lze uznat pouze takový předmět, který spadá do oboru psychologie (v případě nejasnosti žádá katederní koordinátor studenta o doložení sylabu)
 • jakékoliv další předměty, které nejsou psychologické (typicky jazyk či sport) si student může nechat uznat jako předmět typu C - v takovém případě do pravé části formuláře ve STAGu nezadává žádný český ekvivalent

 

PO NÁVRATU

Neprodleně po návratu bude student informovat katederního koordinátora o svém návratu.

Pro uznání absolvovaných předmětů v zahraničí je potřeba následující postup:

 1. Zadá všechny potřebné informace do Portálu UP dle pokynů programu (studijní mobilita).
 2. Požádá katederního koordinátora o uznání předmětů studovaných v zahraničí (současně s žádostí doloží schválený LA a přehled svého aktuálního studijního plánu – k dispozici po přihlášení do Portálu).
 3. Ihned po obdržení ze zahraniční instituce dodá Transcript of records (přehled absolvovaných předmětů v zahraničí). Mezní termín pro dodání Transcript of Records je 30. června daného akademického roku. V případě nedodání potvrzení ToR nebudou předměty ze zahraničí uznány.
  • Výjimečně – pokud má zahraniční VŠ s vydáním transkriptu zpoždění, je možné požádat katederního koordinátora o posunutí termínu.
 4. Zahraniční koordinátor bude informovat studenta o schválení typu předmětu a zadá potřebné informace do Portálu UP. Následně bude nahráno do IS STAG a student bude mít předměty zapsány ve své studijní kartě.

Pro uznání zahraniční stáže je potřeba následující postup:

 1. Vyřízení všech povinných náležitostí s garantkou stáží UP.
 2. Katedernímu koordinátorovi je třeba zaslat:
  • potvrzení zahraniční stáži
  • zkratku předmětu, pod kterým má být stáž uznána
  • krátký popis stáže (4 – 5 vět) v českém a anglickém jazyce pro dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) – nepovinné
 3. Po dodání všech podkladů zařídí katederní koordinátor uznání zahraniční stáže v IS STAG.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)