Rozvojové projekty

Infrastruktura WOP

Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425 (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání)
Akronym: Infrastruktura pro WOP
Datum zahájení: 1. 9. 2017
Datum ukončení: 31. 8. 2022
Vedoucí projektu: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

O projektu

 • Projekt zajišťuje moderní infrastrukturu, přístrojové, laboratorní a podpůrné vybavení k realizaci nového PhD programu, řešícího výzvy psychologie v ekonomické praxi. Rozvoj infrastruktury je zaměřený na podporu vzdělávání s mezinárodním dopadem stejně jako na zapojení studentů do multidisciplinárních a mezinárodních týmů řešících problematiku lidského faktoru v pracovním prostředí.
 • Projekt má návaznost na projekt „Vznik WOP“ ve výzvě Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Cíle projektu

 • Hlavním cílem projektu je vybudovat výzkumnou infrastrukturu v podobě výzkumného centra pro nový doktorský studijní program v oboru psychologie práce a organizace. Výzkumná infrastruktura umožní atraktivní výuku ve výzkumně orientovaném programu, realizaci náročných individuálních i týmových doktorských výzkumných projektů, zvýšení kompetencí absolventů pro navazující praxi při vývoji či aplikaci netechnických inovací v ekonomické praxi.
 • Ve výzkumném centru budou studenti doktorského programu moci pracovat na individuálních a týmových projektech prostřednictvím moderních technologií, reflektujících potřeby základního výzkumu či aplikované praxe. Tato platforma umožní studentům realizovat designy nad rámec současných možností magisterského studia a zároveň bude atraktivní i pro vyučující a výzkumníky s mezinárodními zkušenostmi, kteří se budou podílet na přípravě dalších profesionálů.
 • Absolventi doktorského studijního programu tak vytvoří nový typ profesionálů, schopných využívat nabyté znalosti a dovednosti, stejně jako nové technologie, k inovaci služeb i rozvoji vědy a výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.
 • Zkušenosti studentů z výzkumného centra přinesou nové kompetence a zejména technologický standard do aplikované sféry, kde budou posunuty hranice toho, jak lze pracovat se zaměstnanci na různých úrovních řízení. V praxi pak budou absolventi tento standard dále rozvíjet a případně prohlubovat spolupráci s výzkumným centrem na své alma mater.

Vybrané plánované aktivity

 • Zajištění moderní infrastruktury pro výuku – rekonstrukce prostor na Tř. Svobody 26
  • rekonstrukcí projdou dvě učebny a laboratoř, vznikne kombinovaná učebna a laboratoř, tři pracovny studentů doktorského studia, tři pracovny školitelů, jedna projektová pracovna kombinovaná s pracovnou vedení výzkumného centra a zázemí v podobě kuchyňky a haly.
 • Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení – nákup investičního i neinvestičního přístrojového a laboratorního vybavení pro nový doktorský studijní program
 • Zajištění dodatečného podpůrného vybavení – PC, notebooky, informační software (SharePoint), kancelářský a grafický software, produkční zařízení k šíření výstupů projektu na konferencích atp.

Vznik WOP

Vznik doktorského studijního programu pro inovativní výzkum v psychologii práce a organizace

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002313 (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání)
Akronym: Vznik WOP
Datum zahájení: 1. 9. 2017
Datum ukončení: 31. 8. 2022
Vedoucí projektu: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

O projektu

 • Projekt je zaměřen na vznik doktorského studijního programu v oboru psychologie práce a organizace, stavícího na inovacích a mezinárodním standardu kvalifikace, akreditovaného v českém i anglickém jazyce. Program počítá s využitím zahraničních zkušeností a atraktivitou pro české i zahraniční studenty.
 • Projekt má vazbu na projekt „Infrastruktura pro WOP“ – ERDF – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování a modernizace.

Cíle projektu

 • Hlavním cílem projektu je s využitím zahraničních zkušeností vytvořit doktorský studijní program v psychologii práce a organizace, který bude akreditován v českém i anglickém jazyce a bude atraktivní pro české i zahraniční studenty.
 • Absolventi doktorského studijního programu vytvoří nový typ profesionálů, připravených řešit výzvy v širokém spektru oblastí manažerské, organizační, pracovní a dopravní psychologie.
 • Profil absolventů nového programu bude spojen s důrazem na nové technologie, inovace služeb, týmovou a mezinárodní spolupráci rozšiřující efekt VaV za hranice ČR. Absolventi budou připravení řešit komplexní, multidisciplinární a mezinárodní projekty, a to ve výzkumu s dopadem na publikace, nebo v aplikační sféře s dopadem na netechnické inovace služeb.
 • Součástí platformy nového doktorského programu bude výzkumné centrum (projekt ERDF), ve kterém budou studenti pracovat na svých individuálních a týmových projektech prostřednictvím moderních technologií a s důrazem na mezinárodní spolupráci.
 • Důrazem na excelenci výstupů, přenosem zahraničního know-how atp. bude docházet ke vzniku vyšší úrovně znalostí a kompetencí přitahující aplikovanou sféru a zakázkový výzkum.

Vybrané plánované aktivity

 • Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu v oblasti psychologie práce a organizace o do přípravy studijního programu budou zapojeni odborníci ze zahraničí o obsahová náplň programu bude prohlubovat znalosti studentů v oblasti psychologie práce, organizace, manažerské psychologie a dopravní psychologie, stejně jako bude klást důraz na výzkumnou a publikační aktivitu, zahraniční spolupráci i spolupráci s praxí a využití IT zdrojů pro rozvoj netechnických inovací
  • výuka i studijní opory budou dostupné v českém i anglickém jazyce
 • Podpora Ph.D. studentů – zahraniční praxe (nejlepší studenti budou realizovat studijní praxe na spolupracujících zahraničních institucích)
 • Praxe a stáže studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů relevantních k výzkumně zaměřenému studijnímu programu.
 • Zapojení studentů bakalářských a magisterských studijních programů do výzkumných projektů doktorských studentů
 • Propagace programu a jeho výstupů na českých i mezinárodních konferencích, výjezdy akademických pracovníků do zahraničí (k přenosu know-how),…

Partnerská síť

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci

 

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/2.4.00/28.0153 (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Datum zahájení: 1. 1. 2013
Datum ukončení:  31. 12. 2014
Vedoucí projektu: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
Webové stránky: www.papsav.upol.cz

O projektu

 • Projekt reaguje na nedostatečně akcentovanou oblast v terciárním vzdělávání, tedy vzájemnou propojenost mezi vzdělavateli a zaměstnavateli, sepětí teorie s potřebami praxe. Díky projektu dochází k významnému rozšíření stávající spolupráce a vytváření nových partnerských sítí s institucemi soukromého, veřejného i neziskového sektoru pro oblast aplikovaného výzkumu a vzdělávání.

Cíle projektu:

 • systematická spolupráce a vzájemná výměna zkušeností a know-how mezi vybranými vzdělávacími, zdravotnickými, sociálně-poradenskými, výzkumnými institucemi a komerčními subjekty na území České republiky,
 • zavedení jasných kritérií pro realizování  výzkumných a odborných stáží,
 • vzájemná spolupráce akademických pracovníků, studentů a zaměstnanců partnerů na řešení aktuálních výzkumných témat s možností průběžné aplikace výsledků přímo do praxe — podpora aplikovaného výzkumu,
 • zajištění kvalitních, individuálně vedených praxí a stáží pro studenty s jasně vymezeným odborným, dovednostním a výzkumným obsahem,
 • zvyšování praktických kompetencí studentů vyžadovaných v aplikační sféře psychologie v souladu s aktuálními potřeby trhu práce,
 • vytvoření metodických materiálů jako výstupů propojení akademického a aplikovaného prostředí s možností jejich užívání všemi zainteresovanými subjekty,
 • posilování vazeb mezi studenty a jejich potencionálními zaměstnavateli,
 • vznik a rozvoj praktického pracoviště se sídlem na Katedře psychologie FF UP v Olomouci.

Partneři projektu:

Výstupy:

Řehan, V. a kol. (2014). Metodika výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc: UP. 
Seitl, M. a kol. (2014). Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc: UP. 

Kontakty

JménoPříjmeníTitulyPoziceEmail
MartinSeitlPhDr.Ph.D.Vedoucí projektumartin.seitl@upol.cz
LucieVavrysováMgr.Výkonný manažer projektulucie.vavrysova@upol.cz
EleonoraSmékalováPhDr.Ph.D.Vedoucí stáží a aplikovaného výzkumueleonora.smekalova@upol.cz
BarboraČervenkováBc. et Bc.Metodik studijního plánu odborných stážíbarbora.cervenkova@upol.cz
VladimírŘehandoc.PhDr.Metodik stáží a aplikovaného výzkumuvladimir.rehan@upol.cz
IvaVelkováPhDr.Vedoucí praktického pracovištějan.smahaj@upol.cz
LukášFrancMgr.Tvůrce didaktických a IT technologiílukas.franc@upol.cz
ViktorKočíTvůrce didaktických a IT technologiíuls@uls.cz
MartinDolejšPhDr.Ph.D.Koordinátor evaluačního procesu, Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Pedagogicko – poradenská psychologiemartin.dolejs@upol.cz
IvaVelkováPhDr.Metodik vzdělávání pro vědu a výzkumivus.velkova@gmail.com
MatúšŠuchaPhDr.Ph.D.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Psychologie práce a organizacematus.sucha@upol.cz
KláraSeitlováPhDr.Ph.D.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Psychologie práce a organizaceklara.seitlova@upol.cz
MarekKolaříkPhDr.Ph.D.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Pedagogicko – poradenská psychologiemarek.kolarik@upol.cz
MartinLečbychPhDr.Ph.D.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Klinická psychologiemartin.lecbych@upol.cz
RomanProcházkaPhDr.Ph.D.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Klinická psychologieroman.prochazka@upol.cz
RadkoObereignerůPhDr.Ph.D.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Klinická psychologieradko.obereigneru@upol.cz
EvaMaierováPhDr. Ph.D.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Psychologie v sociálních službácheva.maierova@upol.cz
MiroslavCharvátMgr.Ph.D.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Psychologie v sociálních službáchmiroslav.charvat@upol.cz
PanajotisCakirpalogludoc.PhDr.DrSc.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Psychologie v sociálních službáchpanajotis.cakirpaloglu@upol.cz
SoňaLemrováPhDr.Ph.D.Garant pro stáže a aplikovaný výzkum, Psychologie v sociálních službáchsona.lemrova@upol.cz
JosefRambousekIng.Garanti partnerské sítě – Benekovterm, s.r.o.josef.rambousek@benekov.com
DenisaSchiedkovaIng.Garanti partnerské sítě – Benekovterm, s.r.o.denisa.schiedkova@benekov.com
EvaČervenkováBc.Garanti partnerské sítě – P-centrumeva.cervenkova@p-centrum.cz
MiroslavPiňosMgr.Garant partnerské sítě – ped.psych. poradna Bruntálreditel.pppbruntal@email.cz
MartinVaverkaMgr.Garant partnerské sítě – PL Šternberkmvaverka@email.cz
GabrielaMahrováMgr.Garant partnerské sítě – PL Bílá Vodagabriela.mahrova@seznam.cz
MarekLaštovicaBc.Garant partnerské sítě – PL Bílá Vodam.lastovica@email.cz
PetrZámečníkMgr.Garant partnerské sítě – Centrum dopravního výzkumupetr.zamecnik@centrum.cz
Lukáš CarlosHrubýMgr.Garant partnerské sítě – Společnost Podané ruce o.p.s.hruby@podaneruce.cz
ŠtefanBerecBc.Garant partnerské sítě -Mana, o.s.stefan.berec@gmail.com
KateřinaMotlováMgr.Garant partnerské sítě – PPP Olomouckého krajemotlova@ppp-olomouc.cz
FrantišekŠtefekMgr.Garant partnerské sítě – PPP Olomouckého krajefrantisek.st@gmail.com
JosefBulíčekIng.Ph.D.Garant partnerské sítě – Univerzita Pardubicejosef.bulicek@upce.cz
PavelDrdladoc.Ing.Ph.D.Garant partnerské sítě – Univerzita Pardubicepavel.drdla@upce.cz
PavlínaBrožováIng.Ph.D.Garant partnerské sítě – Univerzita Pardubicepavlina.brozova@upce.cz
SimonaSvozilováPhDr.Garant partnerské sítě – Fakultní nemocnice Olomoucsimona.svozilova@fnol.cz
HanaVelartováPhDr.Ph.D.Garant partnerské sítě – Fakultní nemocnice Olomouchana.velartova@fnol.cz
RichardKořínekMgr.Garant partnerské sítě – Člověk v tísnirichard.korinek@clovekvtisni.cz
JiříPopelkaPhDr.Garant partnerské sítě – Dopravní vzdělávací institutjiri.popelka@dvi.cz

Ukončené projekty

Erasmus+; ILab Plus

Erasmus + (2018-1-PL01-KA204-050810) ILab Plus - new training method for adults

The project has been successfully finished, you can find the results here: 
O1 results
O2 results 
O3 results 

The goal of the project is to create tools that will allow educators to use untypical training rooms, where there are no benches, tables, computer stations, where the space for the educator is often shared with the participant space, where voice and gesture support is used. These types of spaces we are calling ilabs and they emerge from new trends in work organization and space design. Our base for thinking about ilab training are prof. Henry Jenkins 21st century competences like ability to experiment with the environment, sample and modify message content, carefully review the surroundings and focus on important details, interact with tools that expand cognitive capacity, gather and exchange knowledge for a common purpose, track stories or information in various modalities, find, synthesize and transmit information.

The project objectives are:

 1. The Manual on the methodology of working with adults in the ilab PLUS environment, where the lecturer is to learn how to teach adults. It is to help to take advantage of spatial features and, to strengthen the effect of memorization and perception
 2. Standardization of ilab's education, which will allow the methodology to be adapted to the existing standards
 3. Online courses for educators to show how education in ilab differs from the education process in a traditional classroom

The target group are: 

 • educators, trainers, coaches
 • moderators of brainstorming and workshops
 • training institutions
 • institutions managing coworking spaces

Now, we are testing our ilab manual which you can find HERE.

 

i-Lab

Inovační laboratoře v rozvoji kompetencí učitelů speciální pedagogiky a osob se specifickými vzdělávacími potřebami

Inovační laboratoř i-Lab
Místo, kde vznikají nové nápady. Spolupráce, inspirace, kreativita. Žádné dlouhé sezení za stolem a vztah přednášející – posluchač. Místo pro spojení všech členů skupiny, to je i-Lab. A je i u nás a jsme na něj pyšní. Přijďte se podívat a vyzkoušet i vy.
Zajímá vás více? Podívejte se na propagační video i-Lab, přečtěte si článek v Žurnálu a nebo se prostě podívejte na vše hezky pohromadě.

Název projektu: Inovační laboratoře v rozvoji kompetencí učitelů speciální pedagogiky a osob se specifickými vzdělávacími potřebami (i-Lab)
Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: PhDr. Jan Šmahaj Ph.D., Mgr. et Mgr. Martin Zielina Ph.D., Mgr. Zuzana Sedláčková Ph.D.
Anotace: Realizace výzkumu Organizační a vzdělávací potřeby učitelů pro osoby s postižením. Cílem projektu je výměna zkušeností a dobré praxe při organizaci vzdělávacího procesu s použitím nových vzdělávacích metod, které jsou dostupné při využívání tzv. Inovačních laboratoří ve výuce odborných a specializovaných předmětů. Cíle dosáhneme díky prezentování možnosti i-Labu ve vzdělávacím procesu, vývoj scénáře použití Inovační laboratoře ve vzdělávacím procesu, implementací i-Labu do praktické výuky učitelů speciální pedagogiky a osob se specifickými výukovými potřebami.

Realizace projektu v rámci programu „Erasmus+“Výzva KA2 – Spolupráce na inovaci a výměně dobré praxe,Strategické partnerství pro odborný a vzdělávací výcvik

Číslo projektu: 2014-1-PL01-KA202-003428
Délka projektu: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017

Tera

Rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie

Registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0005
WEB: http://tera.expresivniterapie.cz/
Cílem projektu TERA je  rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty UP a třemi VOŠ, pracovníky UP a VOŠ a praktiky v oblasti psychoterapie a expresivních terapií.
Naše spolupráce přináší:

 • workshopy hostujících českých i zahraničních expertů na UP a v  institucích zapojených do sítě,
 • realizaci mezioborových mezinárodních konferencí SPOLEČNÝ PROSTOR 2014 a 2015,
 • odborné stáže v zahraničí pro akademické pracovníky,
 • odborné stáže v nejrůznějších zařízeních v ČR pro studenty psychologie a speciální pedagogiky na UP,
 • řadu zajímavých přednášek a workshopů z oblasti metodologie výzkumu a měkkých dovedností.

Projekt tak přináší propojení všech sfér v jeden dynamický celek, ve kterém budou sdíleny informace, zkušenosti i nejnovější vědecké poznatky oborů.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1: Vytvoření a rozvoj sítě partnerských institucí mezi univerzitami,VOŠ a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v oblasti psychoterapie a expresivních terapií
V rámci první klíčové aktivity bude vytvořena a rozvíjena síť partnerských institucí jako základ pro dlouhodobou spolupráci založenou na systematické vzájemné konzultační činnosti, pravidelných stážích, společných seminářích, setkáních a dalších aktivitách.Klíčová aktivita 1 bude realizována v období duben 2013 – březen 2015.
Klíčová aktivita 2: Vytvoření komunikační platformy pro vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností a názorů
Cílem druhé klíčové aktivity je vytvoření komunikační platformy, která nabídne bezpečný a přívětivý prostor pro výměnu poznatků a zkušeností mezi terciární sférou a praxí i mezi jednotlivými subjekty navzájem a poskytne zpětnou vazbu na jejich práci.Klíčová aktivita 2 bude realizována v období duben 2013 – březen 2015.
Klíčová aktivita 3: Příprava a realizace mezinárodních konferencí Společný prostor Olomouc v letech 2014 a 2015
V rámci této klíčové aktivity budou uspořádány dvě mezinárodní interdisciplinární konference Společný prostor Olomouc 2014 a 2015. Záměrem organizátorů obou konferencí je připravit vysoce kvalitní prostor pro setkání, výměnu zkušeností, nových poznatků a názorů českých a zahraničních expertů z oblasti psychoterapie a expresivních terapií. Kromě přednáškové části obě konference nabídnou také řadu tematických workshopů. Příspěvky z konference budou uspořádány do recenzovaného sborníku, který bude publikován také v elektronické podobě.Tato klíčová aktivita bude realizována v období květen 2013 – březen 2015.
Klíčová aktivita 4: Interaktivní přednášky a workshopy zahraničních a českých expertů v oblasti psychoterapie a expresivních terapií
Čtvrtá klíčová aktivita projektu bude realizována formou interaktivních přednášek a workshopů zahraničních a českých expertů. V průběhu projektu je naplánováno minimálně 50 interaktivních vzdělávacích akcí pro studenty VŠ a VOŠ a akademické a pedagogické pracovníky. Cílem interaktivních workshopů a seminářů bude obohacení všech cílových skupin o nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie.Tato klíčová aktivita bude realizována v období duben 2013 – březen 2015.
Klíčová aktivita 5: Stáže a praxe studentů a pracovníků UP a jejich partnerů v institucích veřejné správy, aplikační sféry a institucích terciárního vzdělávání v ČR a zahraničí
Během páté klíčové aktivity projektu bude realizováno více než 130 stáží v institucích aplikační sféry a institucích terciárního vzdělávání v ČR a v zahraničí. Studenti získají zkušenost s přenesením studované teorie do praxe aplikační sféry – do institucí sociálních služeb, psychiatrických klinik, dětských domovů, věznic a dalších institucí v ČR. Akademičtí pracovníci budou mít možnost prohloubit znalosti a poznatky ze svého oboru na špičkových pracovištích v ČR a v zahraničí.Tato klíčová aktivita bude realizována v období květen 2013 – březen 2015.
Klíčová aktivita 6: Vzdělávací aktivity vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce a schopnosti obstát v mezinárodním prostředí
Záměrem šesté klíčové aktivity projektu je obohacení cílových skupin o jazykové a prezentační dovednosti prostřednictvím jazykových stáží a kurzů manažerských a prezentačních dovedností s cílem usnadnit vzájemnou spolupráci v rámci partnerských a spolupracujících sítí. Pro projekt je naplánována realizace minimálně 30 zahraničních jazykových stáží pro pracovníky VŠ a VOŠ, 8 kurzů manažerských dovedností pro pracovníky VŠ a VOŠ a 8 kurzů manažerských a prezentačních dovedností pro studenty VŠ a VOŠ.Tato klíčová aktivita bude realizována v období květen 2013 – březen 2015.

Realizační tým

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. hlavní řešitel projektu
Mgr. Bc. Martina Friedlová výkonná řešitelka projektu
Ing. Radka Vašutová finanční manažerka projektu
Mgr. Dagmar Uhlířová koordinátorka vzdělávacích aktivit
Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D. koordinátorka odborných praxí a stáží
Mgr. Dana Hellová garant pro přípravu konferencí
Helena Trefilová asistentka projektu
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. odborný pracovník pro oblast speciálnípedagogiky a dramaterapie
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. odborný garant pro praxe a stáže pro oblastspeciální pedagogiky
PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. supervizor pro oblast arteterapie
PaedDr. Lubomír Holzer supervizor pro oblast muzikoterapie
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D. konzultant pro tiskové výstupy
Mgr. Tereza Záškodná odborný garant pro oblast psychoterapiea klinické psychologie
Mgr. Lenka Czereová podpora pro oblast expresivních terapií

Partneři projektu

Žadatel projektu:Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Projekt je ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci – Ústavem speciálněpedagogických studií
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Chrudim, Čáslavská 624
Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola Střílky, Zámecká 107
Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou 1
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc Olomouc, nám. Republiky 3
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 10
Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s. Ostrava, Kostelní náměstí 3172/1

Impuls

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Datum zahájení: 10. 4. 2013
Datum ukončení: 30. 6. 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0143
Vedoucí projektu: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Řešitelský tým: Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc., PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D., PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., PhDr. Roman Procházka, Ph.D., PhDr. Martin Seitl, Ph.D., Mgr. Ondřej Skopal, PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., PhDr. Lenka Šrámková, Mgr. Karel Flaška, Lukáš Franc, Mgr. Kristýna Hosáková, Mgr. Aleš Neusar, Ph.D., Mgr. Zuzana Sedláčková, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., PhDr. Iva Velková, Lucie Viktorová, Mgr. Martin Zielina, Ing. Petra Komínková.

O projektu

Projekt se zaměřuje na inovaci odborné přípravy studentů Univerzity Palackého v psychologii a příbuzných vědách o člověku. Náplní je inovace stávající nabídky předmětů a zavádění předmětů nových. Dále se zaměřujeme na zapojení moderních technologií a didaktických pomůcek důležitých jak pro efektivnější přenos know-how, tak pro motivaci studentů v edukačním procesu. Cílem je zkvalitnění studentských diplomových prací. Projekt otevírá rozšířenou nabídku volitelných odborných předmětů studentům Univerzity Palackého v několika aplikovaných oblastech (např. tvorba testů a dotazníků, metodologie, psychofyziologie, kyberpsychologie, diagnostika). Získané znalosti a dovednosti jsou přínosem pro budoucí uplatnitelnost absolventů na trhu práce v mnoha oblastech (medicína, sociální práce, pedagogika, rekreologie a sport atp.). Aktivity členů projektového týmu se zaměří i na pořádání odborných vzdělávacích akcí, prohlubování mezifakultní spolupráce na UP i na aktivní kontakt s institucemi z praxe.

Modul MBA

Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů

 Více...