Ph.D. studium


Podrobné informace ke všem doktorským studijním programům, akreditovaným na Katedře psychologie FF UP, naleznou uchazeči na webové stránce:  https://phdpsych.upol.cz/.

Důležité kontakty a odkazy

Mgr. Barbora Kňažek Považanová, Ph.D. – tajemnice oborové rady DSP Klinická a pedagogická psychologie

Tel.: +420 585 633 506

E-mail: barbora.knazekpovazanova@upol.cz

Korespondenční adresa: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc

Pracovna: Vodární 6, 779 00 Olomouc, číslo pracovny 3.07

Zajišťuje:

 • obhajoby disertací a závěrečné zkoušky včetně posudků atd.,
 • komunikaci se školiteli,
 • komunikaci se studenty DSP,
 • archivaci dokumentace studentů DSP,
 • zadávání DSP předmětů do systému STAG a dohled nad jeho funkčností,
 • rozvrhy výuky v DSP a komunikaci s garanty předmětů,
 • přípravu různých dokumentů (informačních na web, pro potřeby děkanátu atp.).

 

PhDr. Martin Seitl, Ph.D. tajemník oborové rady DSP Psychologie práce, organizace a dopravy

Tel.: +420 585 633 510
E-mail: martin.seitl@upol.cz

Korespondenční adresa: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc
Pracovna: Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, číslo pracovny 3.08

Zajišťuje:

 • administrativní agendu oborové rady,
 • komunikaci s uchazeči o studium a interní organizaci přijímacího řízení,
 • komunikaci se školiteli,
 • komunikaci se studenty DSP,
 • archivaci dokumentace studentů DSP,
 • rozvrhy výuky v DSP a komunikaci s garanty předmětů,
 • správu rozvrhů v systému STAG,
 • přípravu dokumentace DSP (informačních na web, pro fakultu atp.),
 • obhajoby disertací a závěrečné zkoušky včetně posudků atd.

 

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.  – referentka Oddělení VaV FF UP pro Doktorské studium (Ph.D.)

Tel.: +420 585 633 013

E-mail: lucie.kovarikova@upol.cz

Studijní oddělení, děkanát FF UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc, číslo pracovny 1.11

Zajišťuje:

 • přijímací řízení
 • zápisy do studia
 • archivaci originální dokumentace o studiu
 • další záležitosti týkající se studia a řízené z děkanátu FF UP

Centrálním zdrojem informací o DSP jsou celofakultní stránky.

Formuláře k DSP lze stáhnout zde.


Informace pro přijaté studenty

Vítáme vás v doktorském studiu na Katedře psychologie. Abychom Vám váš nástup ulehčili a pomohli Vám se v struktuře studia vyznat – očekávejte v počátku vašeho studia dvě informační schůzky. Jedna bude centrální pořádána FF a druhá bude pořádána námi – Katedrou psychologie. Tam vás seznámíme s doporučeným postupem Ph.D. studia a předáme vám důležité informace k tvorbě vašeho individuálního studijního plánu.

 

Doktorský studijní program Psychologie práce, organizace a dopravy

Bližší informace ke studiu budou dostupné pro studenty DSP na vnitřní počítačové síti, ke které získají přístup od tajemníka oborové rady v termínu určeném na základě pravidel UP.

 

Doktorské studijní programy Klinická psychologie, Pedagogická psychologie, Klinická a pedagogická psychologie 

Nyní bychom Vám rádi sdělili několik důležitých bodů, které přispějí hladkému průběhu vašeho studia:

Zde si, prosím, stáhněte šablonu pro tvorbu individuální ho studijního plánuPozor, ideálně do konce září (max. poloviny října) máte povinnost odevzdat vyplněný a podepsaný (vámi i vaším školitelem) individuální vzdělávací plán vašeho studia na Oddělení pro Vědu a výzkum (VaV) FF UP k rukám referentky pro doktorské studium paní Pacákové. Doporučujeme též archivovat jednu kopii u vašeho školitele, tajemníka oborové rady a jednu kopii u sebe.

Studium DSP (doktorský studijní program) pro studenty přijaté ve školním roce 2012/13 a později je řízeno jednotným celofakultním systémem. Prosíme, podívejte se na centrální zdroj informací o DSP na FF UP a zejména pak dokumenty Popis modulárního studia a kreditová minima a studijní plány oboru klinická nebo pedagogická psychologie. Studijní plán pro studenty DSP přijaté ve školním roce 2020/2021 do studijního programu Klinická a pedagogická psychologie je možné najít zde.

Systém STAG se pro zápis předmětů pro příslušný semestr standardně otevírá pouze v obdobích určených harmonogramem akademického roku FF UP. Ovšem i předměty zapsané v ZS zůstávají otevřené k zápisu kreditů až do začátku září.

Výuka povinných oborových předmětů DSP vypisovaných katedrou psychologie (91AME, 91APO, 91AKP, 91APP) ) se opakuje každý rok, je ale potřeba si ohlídat, jestli výuka proběhne v ZS nebo LS. Na předměty a povinnosti se tedy, prosím, zapisujte v tom semestru, ve kterém je hodláte splnit. Hlídejte si i výuku předmětů realizovaných jinými katedrami, zejména pak povinnou filozofii (91AF1, 91AF2) a cizí jazyky.

Z metodických předmětů 91M  bychom vám rádi doporučili např. ty, které vypisuje katedra: 91MQA Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti (dr. Charvát),

Dále máte možnost volby mnoha předmětů z kategorie 93 (soft skills) a 92B (volitelné interdisciplinární předměty).

!!! Pozor pro doktorandy přijaté od 1.9.2015 a dále platí změna v kreditovém hodnocení a ve zkratkách předmětů v modulu publikační činnost, viz dokument zde. Zkontrolujte si proto prosím, zda máte ve svých nových individuálních studijních plánech nové zkratky předmětů (tj. 91BR1, 91BR5, 91BP1, 91BP2). Ve STAGu si posléze zapisujte opět jen tyto nové zkratky !!! Pozor ve studijních plánech ze stránek FF tato informace chybí a jsou zde vypsané staré varianty předmětů publikační aktivity. 

Garantem odborných seminářů (92AS1 až 92AW9) je PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., který je do systému STAG zapisuje jakmile je definitivně znám pozvaný přednášející a termín akce. Za rok se konají minimálně dvě takové akce. Studenti DSP získávají za tyto akce i kredity, podmínkou je ovšem opět dodatečný zápis tohoto předmětu do systému STAG.

Rozvrhy, tj. konkrétní termíny a místa jednotlivých vzdělávacích akcí, naleznete v systému STAG (jako písemná informace v sylabu předmětu).

Garantem výuky (94VYP a 94VYK) je PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Formulář Potvrzení o vykonání odborné výukové praxe je ke stažení zde.

Garantkou zahraničních stáží (91CZS) je PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. Zde si můžete stáhnout formulář Zápis zahraniční stáže.

Asi nejdůležitější v rámci studia je disertační modul, i když jeho plnění většinou probíhá až v druhé polovině studia. Disertační semináře organizuje prof. Cakirpaloglu.  Disertační seminář 1 (95DS1) je určen pro studenty 2. ročníku doktorských studijních programů a uskuteční se vždy na konci letního semestru. Disertační seminář 2 (95DS2) je určen pro studenty 3. ročníku doktorských studijních programů a proběhne vždy na konci zimního semestru.
Odevzdání disertační práce (95DIS) je za 60 kreditů a zapisuje jej dr. Suchá.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)