Navazující magisterské studium

Okruhy předmětů

V rámci navazujícího magisterského studia si můžete vybrat, v jakém směru se chcete specializovat (Klinická psychologie, Psychoterapie a poradenství, Pedagogická a školní psychologieManažerská psychologie). Na základě Vašeho rozhodnutí Vám nabízíme doporučené okruhy předmětů.

Klinická psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr

Klinická praxe 1 (A)
Psychologie zdraví a nemoci (B)
Aplikovaná psychodiagnostika 1 (A)

Neuropsychologie (A)

Obecná psychofyziologie (B)

Rorschachova metoda 1 (B)
Vývojová neuropsychologie (B)


 

Psychoterapie dětí 1 (A)
Adiktologie 1 (A)
Rorschachova metoda 2 (B)
Speciální otázky psychofyziologie (B)

Klinicko psychologické repetitorium 1 (B)

Aplikovaná psychodiagnostika (B)

Vybrané otázky psychopatologie (B)

Trauma v kontextu psychologie (B)

Diferenciální diagnostika (A)
komparativní psychologie osobnosti (A)
Adiktologie 2, nealkoholické drogy (B)
Forenzní a penitenciární psychologie (B)
Psychologie genderu a sexuality (B)
Psychoterapie dětí 2 (B)
Rorschachova metoda 3 (B)
Pychologie sexuality (B)

Somatopatologie (B)

Klinicko psychologické repetitorium 2 (B)

Gerontopsychologie (A)

Manažerská psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Řízení lidských zdrojů 1 (A) 

Řízení lidských zdrojů 2 (A)
Ekonomická psychologie (B) 
Manažerská psychologie 1 (B) 

Psychologie trhu a reklamy (B)

Týmová práce (B)

Psychologie a výběr zaměstnanců (A)

Dopravní psychologie 1 (B)
Inženýrská psychologie a design (B)
Manažerská psychologie 2 (C)
Koučink (C)

 
Praxe v psychologii práce a organizace (A)  

Pedagogická a školní psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Pedagogická psychologie (A)

Didaktika psychologie (C)
Psychologie pro učitele (C)
Školní psychologie (A)
 
Pedagogickopsychologické poradenství (A)  

Psychoterapie a poradenství

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr

Obecná psychoterapie (A)

Kyberpsychologie (B)
Psychologie rodiny (A)

Psychodynamické teorie (B)

Partnerské manželské a rodinné poradenství (A)
Psychoterapie dětí 1 (A)
Internetové poradenství (B)

Speciální psychoterapie (A)
Psychologie sportu (B)

Pedagogickopsychologické poradenství (A)
Psychologie v náhradní rodinné péči (B)
Psychoterapie dětí 2 (B)
 

Magisterská diplomová práce

Informace k zadání magisterských diplomových prací

 • Aktuální nformace k zadání magisterských diplomových prací naleznete v dokumentu zde.
 • Studenti  1. ročníku navazujícího kombinovaného a prezenčního studia odevzdají zadání diplomové práce do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie.

Kontakty: eva.aigelova@upol.cz

Vážené studentky a studenti,

ZDE naleznete novou verzi Manuálu pro psaní kvalifikačních prací. Pakliže jste v tomto akademickém roce odevzdávali Zadání bakalářské/magisterské diplomové práce (platí i pro formulář o Změně tématu bc/nmgr práce), je pro vás tato nová verze Manuálu při psaní práce závazná.
Pakliže jste zadání práce odevzdávali dříve než v aktuálním akademickém roce, a toto zadání jste letos neměnili, můžete dále psát dle předchozí verze Manuálu.

 

Odborné specializace členů katedry a interních postgraduálních studentů

Hledáte vedoucího své DP? Podívejte se na katederní intranet, kde naleznete jak preferovaná témata vyučujících, tak jejich volné kapacity. Do intranetu se přihlásíte stejným přihlašovacím jménem a heslem jako do systému STAG.

 

Informace k odevzdání magisterských diplomových prací

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu); termín pro odevzdání  práce a formuláře je do 20. 6. 2024 23:59.
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. odevzdání jednoho výtisku práce je do termínu 27. 6. 2024student doručí svou závěrečnou práci na katedru psychologie.

Tištěné práce se odevzdají tajemníkovi katedry doktorce Evě Aigelové. V případě nezastižení možno nechat u paní sekretářky Molnárové.

V případě otázek pište na email: eva.aigelova@upol.cz

Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a norma Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk se spojila v jednu normu Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk.

Přečtěte si také, prosím, interní normu 2.3 – Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Zadání práce se již do tištěné práce nevkládá.

 

Posudek písemných prací na Katedře psychologie FF UP

Manuál pro vydávání DP

Zadání, vedení a odevzdání kvalifikačních prací 

 

Seznam zadaných bakalářských a diplomových prací

Aktuální seznam můžete najít na tomto odkazu.

Postup: Zadejte fakultu (Filozofickou), katedru (PCH), rok zadání, který Vás zajímá, případně vyplňte další položky

 


Státní závěrečné zkoušky

Informace pro studenty absolventských ročníků k organizaci SZZK

Zápis státnicových předmětů

Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru.

Další informace k zápisu státnicových předmětů můžete najít na webu FF UP zde.

Termíny pro přihlašování na státnicové termíny (obhajob a SZZK) naleznete v harmonogramu katedry.

Studenti magisterského navazujícího prezenčního studia (kteří začali studovat v akademickým rokem 2018/2019 a akademické roky před tímto obdobím v tzv. ,,staré akreditaci“) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5, MADPM , ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem tedy 6 předmětů).

Studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia (kteří začali studovat v akademickým rokem 2018/2019 a akademické roky před tímto obdobím v tzv. ,,staré akreditaci“) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5, MADP, ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem také 6 předmětů).

Studenti magisterského navazujícího prezenčního studia (kteří začali studovat v akademickém roce 2019/2020 a v dalších letech v tzv.„nové akreditaci“) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZKM, MS1-MS5, ODPM (celkem 7 předmětů). Z uvedených předmětů si studenti nevybírají. Jdou ke všem SZZK předmětům.

Studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia (kteří začali studovat v akademickém roce 2019/2020 a v dalších letech v tzv.„nové akreditaci“) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZKN, MS1-MS5, ODPN (celkem 7 předmětů). Z uvedených předmětů si studenti nevybírají. Jdou ke všem SZZK předmětům.

Tematické okruhy SZZK (platné pro studenty, kteří začali studovat v akademickým rokem 2018/2019 a akademické roky před tímto datem v tzv. ,,staré akreditaci“) – 2. ročník navazujícího Mgr. studia

„Stará akreditace“: Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř předmětů, student si vybírá mezi Psychologií práce a řízení a Pedagogickou psychologií.

Tematické okruhy (platné pro studenty, kteří začali studovat v akademickém roce 2019/2020 tzv. „novou akreditaci“) – 2. ročník navazujícího Mgr. studia

„Nová akreditace“: Státní závěrečná zkouška se skládá z pěti předmětů, student si nevybírá mezi Psychologií práce a řízení a Pedagogickou a školní psychologií.

 


Postup k zajištění absolutoria všech předmětů

Pokyny a postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu (v prezenční i kombinované formě) na Katedře psychologie FF UP

Každý student je povinen studovat dle studijního plánu (verze SP), který byl platný v den jeho zápisu do prvního ročníku studia. SP se studentovi zobrazuje na Portálu UP po jeho přihlášení. Tento postup k zajištění absolutoria všech předmětů daného studijního plánu je určen primárně pro studenty vracející se do studia např. po přerušení studia, po studijním pobytu v zahraničí, kdy dojde k časovému posunu v harmonogramu studia. Postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu:

 1. Student si v době zápisu předmětů na daný semestr ve svém studijním plánu vyhledá předměty nutné k absolutoriu (na některé předměty již nemusí být pro aktuální semestr vypsána rozvrhová akce).
 2. Student se osobně dostaví na sekretariát katedry za L. Molnárovou, kde společně tyto předměty rozklíčují :

a) Předmět se v daném semestru učí pod jinou zkratkou a student je schopen sám určit totožnost předmětu = L. Molnárová vypíše rozvrhovou akci na původní předmět, student si jej v rámci zápisu předmětů v IS STAG zapíše. b) Pokud předmět nemá v daném semestru vypsán rozvrhovou akci, je studentovi doporučeno dostavit se za garantem studia, prof. Panajotis Cakirpaloglu,  který určí podobnost s předmětem dle vypsaných rozvrhových akcí (viz Harmonogram a rozvrhy nebo rozvrh dle Portálu UP)  = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry. Po stanovení konkrétních předmětů výuky:

 1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
 2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

ii.      Doporučí předmět k individuální výuce. Student se na konkrétní podmínky absolutoria domluví osobně s daným vyučujícím = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry-vyučujícího a

 1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
 2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)