prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633517, 585633600

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.22

Profesor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen VR UP (8. 2. 2018 – 31. 1. 2022)

  • VR UP (člen, 2018–2022)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Maierová E., Cakirpaloglu P. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M., Slavíček O. Šikana na pracovišti: modely empirického odhadu výskytu a psychologických problémů viktimizace na vzorku pracujících v České republice. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019.
Müller I., Hron K., Fišerová E., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Vančáková J. Interpretation of compositional regression with application to time budget analysis. Austrian Journal of Statistics. 2018.
Včelařová H., Cakirpaloglu P. Sociální chování a výkony předškolních dětí s nadváhou pohledem rodičů a učitelek MŠ. Psychologie a její kontexty (online). 2018.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti: Reliabilita a validita českého překladu revidované verze dotazníku negativních aktů – NAQ-R. Československá psychologie. 2017.
Cakirpaloglu P. Integrující pojetí lidské přirozenosti v psychologii. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2016.
Kundrát J., Cakirpaloglu P. Psychologická vzdálenost v kontextu vzdělávání. E-psychologie. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Coufalová D. Šikana na pracovišti a právní ochrana zaměstnaců v České republice. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
Šrámková L., Cakirpaloglu P., Procházka R. VNÍMÁNÍ ATRAKTIVITY A VLASTNÍ BODY IMAGE. Psychologie pro praxi. 2016.
Cakirpaloglu P. Јавното мислење во Чешка. In Jakimovski J. (Eds.) Годишник Annual 2009. 2010.
CAKIRPALOGLU P. Psihološka interpretacija za potekloto i smisolot na vrednostite. Annual 2008 (Ed. Jorde Jakimovski, PhD.). 2009.
Cakirpaloglu P. O poreklu i svrsi vrednosti u psihologiji. Zbornik radova Filozofskog fakulteta. 2003.
Cakirpaloglu P., Řehan V. Determinanty a efekty sociální stratifikace mladých lidí v České republice. Československá psychologie. 2000.
Cakirpaloglu P., Řehan V. Determinanty a efekty sociální stratifikace mladých lidí v České republice. Československá psychologie. 2000.
Řehan V., Cakirpaloglu P. Sociální status a hodnotová orientace mladé generace. Československá psychologie. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šmahaj J. Kyberšikana jako společenský problém. In Cakirpaloglu P. (Eds.) 2013.
Seitl M. Význam hodnot v interpersonálních vztazích. In CAKIRPALOGLU P. (Eds.) 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Krasniqi E., Cakirpaloglu P. The role of puberty in adolescent development. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. In . (Eds.) Psychologické dny 2016 "Možnosti a hranice psychologie". 2017.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. CONTEMPORARY ISSUES OF MOBBING IN SELECTED REGIONS IN CZECH REPUBLIC. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
Vávra O., Kozáková L., Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J., Zielina M. Workplace bullying and the legal protection of workers in the Czech Republic. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Adaptace škály vnitřní a vnější pracovní motivace a možnosti jejího využití z pohledu teorie sebeurčení. In Rymeš M., Gillernová I. (Eds.) Psychologie práce a organizace 2015 - Kvalita pracovního života. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. In Rymeš M., Gillernová I. (Eds.) Psychologie práce a organizace 2015 - Kvalita pracovního života. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. Rozhodovanie v životě človeka. 2015.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Směry agrese u dopravních policistů a použití Rosenzweig PFT (C-W) ve výzkumu. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PHD EXISTENCE 2015: ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH: Sborník odborných příspěvků. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Šikana, úzkost a deprese mezi zaměstnanci ve vybraných krajích ČR. Škola a zdraví v 21. století. 2015.
Jokl J., Vacková K., Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Co je málo a co už je moc? In Maierová E., Procházka R., Skopal O., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2014 - Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2014.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Postoje k dopravní policii ČR. PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník příspěvků. 2014.
Fülepová M., Cakirpaloglu P. Časová perspektiva a vnímaná vlastní zdatnost v procesu kariérového rozhodování. In Neusar A. (Eds.) PhD existence III. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj. Naše stvaranje. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. SUBJECTIVE TIME EXPERIENCE IN DEPRESSION AND MANIA - A CONTROLLED EXPERIMENTAL STUDY. In Quevedo-Blasco R., Quevedo-Blasco VJ. (Eds.) AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA. 2013 Libro de capítulos del VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Subjektivní plynutí času u afektivních poruch. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Vliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zkušenost. In Neusar A., Charvát M., Dolejš M., Janečková D., Procházka R. (Eds.) PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - výzkum v průběhu. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
Šmahaj J. Některé psychologické aspekty kyberšikany. In Cakirpaloglu P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest (Eds. D. Heller, P. Michálek). 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
Cakirpaloglu P., Cakirpaloglu S. Izazovi savremene psihološke teorije vrednosti. In Simonović M. (Eds.) Annual 2009. Ed. Simonović, M. 2010.
Cakirpaloglu P. Člověk mezi dobrem a zlem. Současné psychologické pojetí o lidské etice. In . (Eds.) Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 2007.
Cakirpaloglu P. Problém vědeckosti subjektivních poznatků. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2006.
Cakirpaloglu P. Psychologie a intuice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Psychologica. 2006.
Cakirpaloglu P. Hodnoty v sociálně psychologických teoriích. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2005.
Cakirpaloglu P. O původu hodnot v psychologii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2003.
KNIHA - CELEK
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti v České republice. Teorie, výzkum a praxe. 2016.
Obereignerů R., Čáp D., Krausová V., Cakirpaloglu P., Balaban Cakirpaloglu I., Procházka R., Lečbych M., Vlačušková K., Reiterová E., Pavlů Š., Göthová K., Daňková K., Nováková M. Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách. 2016.
CAKIRPALOGLU P. Úvod do psychologie osobnosti. 2012.
Cakirpaloglu P. Psychologie hodnot. Druhé doplněné a přepracované vydání. Psychologie hodnot ? Druhé, doplněné a přepracované vydání. 2009.
Cakirpaloglu P. Psychologie hodnot. Psychologie hodnot. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Cakirpaloglu P. Osobnost adolescenta. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Indentification Of The Multidimensional Model Of Subjective Time Experience. International Studies In Time Perspective. 2013.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 2013.
Cakirpaloglu P., Flaška K. Identification of the multidimensional model of subjective time experience. The Spanish Journal of Psychology. 2012.
ABSTRAKT
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Nejčastější zažívané formy negativného jednání a prevalence šikany na pracovišti v České republice. Sborník abstraktů. 2016.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. Sborník abstraktů. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. Psychologie práce a organizace - 2015. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 33. Psychologické dni. 2015.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Význam motivace a seberealizace aneb proč děláš svou práci? PhD existence: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Jokl J., Vacková K., Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Co je málo a co už je moc? anob Ideální počet sexuálích partnerů. PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech - Mašinky v psychologii, Bulletin abstraktů. 2014.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Výzkum osobnosti zaměřený na sociálně-pracovní a motivační charakteristiky s dopadem na diagnostiku osobnosti. PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech - Mašinky v psychologii. 2014.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Analýza časoprostorového kontinua jako cesta k poznání hodnot jedinečné osobnosti. Výbor Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Vliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zkušenost. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2013.
Cakirpaloglu P., Flaška K. Identification of the multidimensional model of subjective time experience. First International Conference on Time Perspective. Book of Abstracts. 2012.
ŠMAHAJ J., Očenášková V., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou. Bulletin abstraktů. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2012.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Kyberšikana jako společenský problém. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech Republic - Survey in progress. Psychology Abstract Book From the 5 th Annual International Conference on Psychology, 30 - 31 May, 2011 & 1 – 2 June, 2011, Athens, Greece. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Možnosti a úskalí veřejného mínění v digitálním světě. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. Annual, Ed. Simonović, M. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Krasniqi E., Cakirpaloglu P. THE ROLE OF PUBERTY IN ADOLESCENT DEVELOPMENT. 2020.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vyraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 2015.
Jokl J., Vacková K., Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Co je málo a co už je moc? aneb Ideální počet sexuálních partnerů. 2014.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Fyzické sebepojetí a spokojenost s vlastní postavou. 2014.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Postoje k dopravní policii v ČR. 2014.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. 2012.
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. 2012.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Kyberšikana jako společenský problém. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech republic - Survey in progress. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Zielina M. On-line výzkum veřejného mínění. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. 2011.
ŠMAHAJ J., Dobešová Cakirpaloglu S., CAKIRPALOGLU P., OČENÁŠKOVÁ V. The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic. 2011.
Cakirpaloglu S., Cakirpaloglu P., Řehan V., Cakirpaloglu S. Conformity in Adolescence. 2010.
Cakirpaloglu S., Cakirpaloglu P., Řehan V. Conformity in Adolescence. Trans-cultural Comparative Study. 9th Annual International Conference on Social Science, June 2-5, 2010. 2010.
Cakirpaloglu P., Cakirpaloglu S., Řehan V. Mobbing in Czech Republic-A pilot survey. 9th Annual International Conference on Social Science, June 2-5, 2010. 2010.
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J. Některé předpoklady a důsledky Mobbingu v ČR (pilotní výzkum). Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Některé psychologické aspekty kyberšikany. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Řehan V. Veřejné mínění jako součást aktivního vzdělávání. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Maierová E., Skopal O., Šrámková L., Hosáková K., Zielina M., Procházka R., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Sedláčková Z., Velková I., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Vavrysová L., Šmahaj J., Šucha M., Seitl M., Slavíček O. PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Lečbych M., Procházka R., Sedláčková Z., Cakirpaloglu P., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šmahaj J., Slavíček O., Franc L., Šucha M. Dopravní policie. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Šrámková L., Neusar A., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Franc L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šucha M. Převod a standardizace psychodiagnostických metod. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Charvát M., Procházka R., Hosáková K., Sedláčková Z., Lečbych M., Zielina M., Šmahaj J., Franc L., Slavíček O., Seitl M., Viktorová L., Velková I., Šucha M., Flaška K., Neusar A. Rosenzweig PFT C-W, pokročilý kurz. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Hosáková K., Zielina M., Šmahaj J., Charvát M., Neusar A., Velková I., Franc L., Slavíček O., Flaška K., Viktorová L., Seitl M., Šucha M. Rosenzweig PFT C-W, základní kurz. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Neusar A., Šrámková L., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Seitl M., Zielina M., Šucha M., Flaška K., Franc L. Workshop s Mgr. Hynkem Cíglerem - Základy teorie odpovědi na položku (IRT). 2014.
Dolejš M., Velková I., Skopal O., Charvát M., Neusar A., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Seitl M., Viktorová L., Šrámková L., Šucha M., Zielina M., Franc L., Hosáková K., Procházka R., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Vavrysová L. Zakotvená teorie. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Velková I., Šucha M., Cakirpaloglu P., Flaška K., Zielina M., Neusar A., Charvát M., Franc L., Viktorová L., Slavíček O., Seitl M., Šmahaj J. Metoda rozhovoru v dopravněpsychologickém vyšetření. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Procházka R., Flaška K., Cakirpaloglu P., Franc L., Neusar A., Sedláčková Z., Seitl M., Šucha M., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Viktorová L., Zielina M. Neuropsychologická rehabilitace a představení programu NEUROP-III. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Flaška K., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Franc L., Sedláčková Z., Seitl M., Slavíček O., Šucha M., Velková I., Viktorová L., Zielina M., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace exekutivních funkcí. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Virtuální identita a online vztahy. 2013.
Cakirpaloglu P., Kubová V., Dolejš M. The contemporary psychology of sleeping. 2012.
Cakirpaloglu P., Kubová V., Dolejš M. The psychology of sleeping: An interdisciplinary approach. 2012.
Cakirpaloglu P. Man between good and evil. 2011.
Cakirpaloglu P. Man between good and evil. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
CAKIRPALOGLU P. Stereotypy, předsudky, diskriminace - Pojmy, měření, teorie. Stereotypy, předsudky, diskriminace - Pojmy, měření, teorie. 2009.
CAKIRPALOGLU P. Hodnocení uplatňovaná v současné Policii České republiky. Hodnocení uplatňovaná v současné Policii České republiky. 2008.
CAKIRPALOGLU P. Vybrané problémy školské integrace a jejich psychologické aspekty. Vybrané problémy školské integrace a jejich psychologické aspekty. 2005.
CAKIRPALOGLU P. Pojem ‚WILLE ZUM SINN’ u Viktora E. Frankla. Pojem ‚WILLE ZUM SINN’ u Viktora E. Frankla. 2004.
PROJEKT
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2011.
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., OČENÁŠKOVÁ V. Virtuální šikana a její psychosociální konsekvence u vysokoškolských studentů. MŠMT ČR/ UP. 2011.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2010.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŠRÁMKOVÁ FIF Psychologie 2015
PERNIČKA FIF Psychologie 2016
SKOPAL FIF Psychologie 2016
ŠMAHAJ FIF Psychologie 2013
LUBASOVÁ FIF Psychologie 2020
SUCHÁ FIF Psychologie 2020
SEITL FIF Psychologie 2012
TAUŠOVÁ FIF Psychologie 2016
MIKOŠKA FIF Psychologie 2017
KUNDRÁT FIF Psychologie 2017
MAZALOVÁ FIF Psychologie 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.