PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633493

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.25

odborný asistent

Dr. Seitl se zabývá psychologií práce a organizace. Výzkumně se věnuje teorii vztahové vazby a emocím v pracovním kontextu, projektivním metodám, diagnostice v psychologii práce a dopravní psychologii. V letech 2009-2012 spolupracoval jako koordinátor na ESF projektu „Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci“. V rámci partnerských týmů se v letech 2009-2013 podílel na realizaci projektů oboru dopravní psychologie (ESF projekt Rozvoj aplikačního potenciálu; projekt Ministerstva dopravy „Aktualizace "METODIKY 9202" - metodiky k vyšetřování a posuzování řidičů motorových vozidel dopravními psychology“). V letech 2012 - 2014 byl hlavním řešitelem OPVK ESF projektu „Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci“ a v letech 2017 – 2022 hlavním řešitelem projektů OPVVV ESF a ERDF „Vznik doktorského studijního programu pro inovativní výzkum v psychologii práce a organizace“. Jako spoluřešitel se od roku 2018 podílí na projektech TAČR, GAČR a Erasmus+. Je autorem nebo spoluautorem více než 40 odborných prací ve formě monografií, odborných článků, skript a příspěvků ve sbornících. Na katedře vyučuje Rorschachovu metodu, manažerskou psychologii, psychologii organizace a psychologii ve výběru zaměstnanců. Je členem České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (ČSRaP), Mezinárodní společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (ISR), Evropské asociace psychologie práce a organizace (EAWOP) a České asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO).

VYBRANÉ PUBLIKACE
Sulejmanov F., Petr K., Gambová J., Platt T., Seitl M. Exposure to workplace bullying: the incremental effect of gelotophobia beyond the big five. Frontiers in Psychology. 2024. (ČLÁNEK)
Sulejmanov F., Seitl M., Kafetsios K. Job Satisfaction Across the Workweek: An Affect-Laden Approach. ZEITSCHRIFT FUR ARBEITS-UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE. 2024. (ČLÁNEK)
Seitl M., Omastová E., Sulejmanov F., Hess U., Hareli S., Dostál D., Hypšová P., Kafetsios K. An Emotional Experience of Work: Attachment Orientations and Emotion Expressions to Work-Related Film Stimuli. STUDIA PSYCHOLOGICA. 2023. (ČLÁNEK)
Seitl M., Charvát M., Kafetsios K., Střelec J., Seitlová K. Experiences in Work Relationships: A Measure of Attachment Strategies at work. PSYCHOLOGICAL REPORTS. 2023. (ČLÁNEK)
Seitl M., Manuoglu E., Krám T. Personal integrity and faking in the workplace: when competition matters. CURRENT PSYCHOLOGY. 2023. (ČLÁNEK)
Seitl M., Kafetsios K., Schneiderová K., Dostál D., Krám T., Dominik T. Assessing Integrity at Work: Development and Psychometric Evaluation of the Occupational Integrity Scale. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2022. (ČLÁNEK)
Sulejmanov F., Seitlová K., Seitl M., Kasalová B. To study or not to study abroad? students’ decision in perspective of motivations, barriers and attachment. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. 2021. (ČLÁNEK)
Seitl M., Charvát M., Lečbych M. Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR). Československá psychologie. 2016. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kuchtová N., Seitl M. Obraz mentální anorexie v Rorschachově metodě u adolescentní pacientky – případová studie. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2023.
Hypšová P., Seitl M. Překlad a adaptace Škály pracovní dedikace do českého jazyka. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2022.
Němcová A., Svozilová V., Bucsuházy K., Smíšek R., Mézl M., Hesko B., Belák M., Bilík M., Maxera P., Seitl M., Dominik T., Semela M., Šucha M., Kolář R. Multimodal features for detection of driver stress and fatigue: review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS. 2020.
Cígler H., Cvrčková A., Daňsová P., Hašto J., Charvát M., Ježek S., Kaščáková N., Lacinová L., Seitl M. Experiences in Close Relationships: České verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2019.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Seitl M., Charvát M., Juřicová K. Česká verze Škály emocionální empatie. E-psychologie. 2017.
Střelec J., Seitl M. Work-life balance u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby. Psychologie a její kontexty (online). 2017.
Vavrysová L., Seitl M. Potenciál vybraných typologií a modelů organizační kultury pro výzkum a praxi. Psychologie a její kontexty. 2016.
Lečbych M., Seitl M. The Association Between Self-Report Attachment Dimensions and the Rorschach Oral Dependency Scale in a Sample of Czech Adults. Rorschachiana: Journal of the International Society for the Rorschach. 2013.
Šucha M., Seitl M. The Role of Personality Qualities in Driving. Transactions on Transport Sciences. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Seitl M. Význam hodnot v interpersonálních vztazích. In CAKIRPALOGLU P. (Eds.) 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hypšová P., Seitl M., Kafetsios K., Sulejmanov F. Překlad a ověření dotazníku emoční regulace (ERQ). In Bavoľár J., ., ., . (Eds.) Psychológia práce a organizácie 2023: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. 2023.
Hetlinger H., Seitl M. Zkušenost s psychyckým onemocněním v práci. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE. 2023.
Hypšová P., Seitl M. Infračervené termovizní snímání a analýza mimiky při detekci úmyslného zkreslování informací – případová studie. PhD Existence 12 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2022.
Hypšová P., Seitl M. Překlad a ověření dotazníku LMX-7 verze pro leadery. Psychológia práce a organizácie 2022 Zborník príspevkov z 21. medzinárodnej konferencie. 2022.
Sulejmanov F., Seitl M. Czech Version of the Implicit Positive and Negative Affect Test: Possibilities for Work and Organizational Research. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z 19. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2020. 2020.
Střelec J., Seitl M. Vliv vztahové vazby na interpersonální složku pracovní výkonnosti. In Kačmár P., Bavoľár J., Lovaš L. (Eds.) Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. 2019.
Seitl M., Střelec J. Pracovní mobilita u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby. In Gregar A., Horák M. (Eds.) Sborník příspěvků Psychologie práce a organizace 2017: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. 2017.
Molinari A., Seitl M. Projektivní metody v ověřování způsobilosti uchazečů o služební poměr v bezpečnostních sborech České republiky: Rozsah a účel použití. In Gregar A., Horák M. (Eds.) Sborník příspěvku Psychologie práce a organizace 2017: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. 2017.
Vavrysová L., Seitl M., Vtípil Z. Facilitace zájmu o organizační kulturu v kontextu Hofstedeho modelu strategie, kultury a změny. Mezinárodní odborní konference Psychologie práce a organizace 2015 Kvalita pracovního života. 2015.
Seitlová K., Kasalová B., Seitl M. Work Environment Preferences of Generation Y in Relation to Attachment Theory. In Dias Rouco JC. (Eds.) Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 2015.
Seitl M. Teorie vztahové vazby v dospělosti a sebeposouzení osobnostních charakteristik relevantních v pracovním prostředí. In Fedáková D., Bozogáňová M., Ištoňová L. (Eds.) Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie. 2014.
Seitl M., Vtípil Z. Otázky motivace a interpersonálních charakteristik osobnosti při výběrů zaměstnanců s použitím Rorschachovy metody. In Lovaš L., Vasková K. (Eds.) Zborník z medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2012“. 2013.
Seitl M. Hodnocení zaměstnanců dělnických profesí ve velkých společnostech – zakázková řešení procesů řízení lidských zdrojů. In Šmajsová Buchtová B., Kulhavý V., Procházka J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011. 2011.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. 2010.
Seitl M. Mladí lidé a tradiční komunity - osobnostní znaky a zvládání zátěže. In . (Eds.) Psychologické dny 2008: Já, my a oni. (Eds. D. Heller, M. Charvát, I. Sobotková). 2009.
Seitl M. Uplatnění psychodiagnostických metod v procesu firemního vzdělávání. In Sarmány-Schuller I., Bratská M. (Eds.) Premeny psychológie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov. 2009.
KNIHA - CELEK
Seitl M., Dolejš M., Smékalová E., Vtípil Z., Procházka R., Charvát M., Kolařík M., Seitlová K., Medalová K., Červenková B., Velková I., Franc L. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Seitl M. Testy schopností aneb Co dokážou a co ne? Jak vybrat správného člověka na správné místo. Úspěšný personální výběr. 2016.
Šucha M., Seitl M., Černochová D. Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M., Seitl M. Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Seitl M. Základy projektového řízení - Rizika v projektu. Základy projektového řízení. 2012.
ABSTRAKT
Hypšová P., Seitl M. Překlad a ověření české verze dotazníku LMX-7 pro leadery. Zborník abstraktov z konferencie Psychológia práce a organizácie 2022. 2022.
Seitl M., Střelec J. Pracovní mobilita u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby. Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, sborník abstraktů. 2017.
Molinari A., Seitl M. Projektivní metody v ověřování způsobilosti uchazečů o služební poměr v bezpečnostních sborech České republiky: rozsah a účel použití. Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, sborník abstraktů. 2017.
Seitl M. Trendy ve vývoji aplikované diagnostiky: krize nebo nové paradigma? Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, sborník abstraktů. 2017.
Vavrysová L., Seitl M., Vtípil Z. Disertační záměr na téma „Prvky učící se organizace v organizační kultuře“ a zkušenosti s překladem Hofstedeho modelu organizační kultury. PhD Existence 2015 "Cogito ergo experior. Myslím, tedy testuji.". 2015.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Zaoral A., Seitl M., Šucha M., Zámečník P., Havlíčková D., Horáková M., Lehnerová J., Žížalová I. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Sulejmanov F., Petr K., Gambová J., Platt T., Seitl M. Exposure to workplace bullying: the incremental effect of gelotophobia beyond the big five. 2024.
Hypšová P., Seitl M., Kafetsios K., Sulejmanov F. Překlad a ověření dotazníku emoční regulace (ERQ). 2023.
Seitlová K., Walter M., Procházka J., Seitl M., Toman M., Záliš L., Riedl Černíková B., Konečná I. ICP 2020, Industrial and Organizational Psychology Working Group. 2021.
Seitl M., Schefer M., Straatmann T., Engel AM. Dimenze vztahové vazby v práci a síla vztahu k organizaci. 2020.
Seitlová K., Seitl M., Dvořáčková P. TEAM ROLES AND ATTACHMENT STYLE IN TEAM WORK. 2015.
Kubátová J., Seitl M., Klvač J., Potůčková K. Kulatý stůl - Profesní uplatnitelnost absolventů vysokých škol. 2012.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. Mezinárodní konference Transport psychology-Trends 2010. 2010.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
Seitl M. Uplatnění psychodiagnostických metod v procesu firemního vzdělávání. Konference Psychologické dny 2009: Premeny psychológie v európskom priestore. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorová L., Mazalová R., Seitl M., Kolařík M. Digitální vzdělávání pro všechny – 2-denní hybridní konference. 2023.
Lužný D., Seitl M., Gigalová V., Müller M. Management v teorii a praxi – online sympozium. 2021.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Psychological aspects of employee attachment. 2018.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Retention management along the employee life cycle. 2018.
Seitlová K., Maierová E., Velková I., Seitl M., Vrabcová K., Botlíková M., Trtílková J. International week. 2014.
SOFTWARE
Seitl M., Ketner D., Dostál D., Tesařík J., Charvát M., Babůrek T., Dolejš M., Skoupil D. MindMap Diagnostic Methods. Software for development, administration, and evaluation of psychological tests. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šucha M., Seitl M., Zaoral A., Lehnerová J. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
PROJEKT
Silberg S., Gregar A., Jana M., Kafetsios K., Seitl M. Work and organisational practices to develop the skills of a multi-age workforce, maximise the use of talent and transfer knowledge between generations (WOyAGE). CA22120 - A European Network to Leverage the Multi-Age Workforce (LeverAge). 2023.
Hypšová P., Seitl M., Mačátová Z., Merhoutová T. Zkreslování informací v dyadických pracovních pohovorech a jeho detekce s využitím neinvazivních technologií. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Kafetsios K., Seitl M., Manuoglu E. Climatic Social Network Fluctuations: Cognitive, Organizational and Well-being Outcomes [CLISNET]. Operační program Jan Amos Komenský. 2022.
Sulejmanov F., Dostál D., Petr K., Hypšová P., Seitl M., Kafetsios K., Manuoglu E. Humor Structure Appreciation in a Czech Context. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., ŠUCHA M. Rozvoj aplikačního potenciálu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
ZPRÁVA
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Seitl M., Šucha M. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Manažerská psychologie KAE/MPSE LS Se 4
Psychologie práce a organizace PCH/92POM LS 4
Technologie, ergonomie, design, HMI PCH/92TEM ZS Se 4
Psychologie organizace PCH/BPORG ZS 1
Psychologie organizace PCH/BPORG ZS Se 1
Manažerská psychologie 1 PCH/NMZP1 LS 2
Manažerská psychologie 1 PCH/NMZP1 LS Se 2
Rorschachova metoda 1 PCH/RMC1N ZS Cv 4
Rorschachova metoda 1 PCH/RMC1N ZS 4
Psychologie a výběr zaměstnanců PCH/NPVYP ZS 2
Psychologie a výběr zaměstnanců PCH/NPVYP ZS Se 4
Rorschachova metoda 1 PCH/NRME1 ZS 4
Rorschachova metoda 1 PCH/NRME1 ZS Se 4
Psychologie organizace PCH/DPORG ZS 8
Manažerská psychologie 1 PCH/MMZP1 LS Se 1
Manažerská psychologie 1 PCH/MMZP1 LS 3
Psychologie a výběr zaměstnanců PCH/MPVYP ZS 1
Psychologie a výběr zaměstnanců PCH/MPVYP ZS Se 2
Aplik. výzkum. design psych. organizace PCH/92DOM ZS Se 4
Rorschachova metoda 1 PCH/MRME1 ZS Se 2
Rorschachova metoda 1 PCH/MRME1 ZS 2
Psychologie práce a řízení PCH/MS2 ZS 0
Psychologie práce a řízení PCH/MS2 LS 0
Diagnostika PCH/91DM LS 4
Diagnostika PCH/91DM LS Se 4

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)