O kurzu

O kurzu Manažerská a ekonomická psychologie

Manažerská a ekonomická psychologie je kurzem celoživotního vzdělávání. Kurz propojuje psychologické a ekonomické disciplíny s cílem prohloubit manažerské schopnosti a dovednosti a zvýšit tak uplatnitelnost na trhu práce. Kurz je určen pro studenty UP i zájemce mimo UP. Absolventi po splnění 14 předmětů obdrží osvědčení o úspěšném ukončení programu celoživotního vzdělávání. U studentů UP budou všechny předměty uvedeny také v Diploma supplement. Poznámka: Kurz také neformálně nazýváme „MBA“ či modul „MBA“. „MBA“ je v uvozovkách, neboť se kurz aplikovanými disciplínami částečně podobá MBA programům, ale zároveň nejde o plnohodnotné MBA studium.

10 důvodů proč absolvovat kurz Manažerská a ekonomická psychologie

Naučíte se řešit problémové a zátěžové situace.
Zvládnete efektivně řídit sebe i druhé.
Propojíte si znalosti aplikovaných ekonomických a psychologických předmětů.
Budete umět přesvědčivě prezentovat a argumentovat.
Získáte přehled o současných IT a komunikačních technologiích.
Budete se orientovat na trhu práce.
Poznáte lépe své kompetence a budete je dále rozvíjet.
Naučíte se řídit projekty.
Zdokonalíte svou schopnost rozhodovat se.
Zvýšíte svoji uplatnitelnost na trhu práce.

Zapisování do kurzu a výběr uchazečů

Vstupní kritérium pro registraci do kurzu: Pro studenty univerzity UP žádné. Pro ostatní minimálně Bc. titul z jakéhokoliv oboru na VŠ na UP či mimo UP.
Jak se do kurzu zapsat: Aktuální informace o ceně (pro studenty UP zdarma) a odkaz na online přihlášku naleznete na stránce Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého http://icv.ff.upol.cz/manazerska-a-ekonomicka-psychologie/. Samotná registrace probíhá v rámci celé univerzity přes „Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci“. Ten najdete na stránce https://czv.upol.cz (odkaz je i na stránce ICV). Pokud kurz „Manažerská a ekonomická psychologie“ nevidíte v aktuálně otevřených kurzech CŽV, ale pouze v přehledu všech kurzů (viz vyhledávání kurzů), znamená to, že právě neprobíhá zápis do kurzu. Zápis do kurzu je dvakrát do roka minimálně měsíc (obvykle i dříve) před začátkem semestru (tj. září či leden). Bližší informace u Branky Čačkovićové (branka.cackovicova@upol.cz, 585 633 654).
Výběr uchazečů: Do kurzu jsou obvykle přijati všichni žadatelé, nicméně může se stát, že např. kapacita určitých předmětů již bude naplněna a nebude možné si v daném semestru některý z předmětů zapsat. Také se může stát, že v některém semestru nebude některý z předmětů otevřen. V případě vyčerpání kapacity předmětů jsou preferováni studenti Katedry psychologie FF UP a Katedry aplikované ekonomie FF UP (z důvodu, že pro ně jsou některé předměty povinné).

Podmínky absolvování kurzu

Pro úspěšné zakončení kurzu je třeba absolvovat 14 předmětů (seznam viz níže) a složení závěrečné zkoušky.

1. Absolvovat 14 předmětů
a) Studenti denního studia na UP musí úspěšně absolvovat libovolných 14 předmětů z 20 nabízených (tj. min. 70 %). Žádné předměty nejsou povinné. Je možné absolvovat i více než 14 předmětů (maximálně 20 předmětů). Výuka probíhá v rámci denního studia. Poznámka: v nabídce je ve skutečnosti 22 předmětů, neboť Řízení lidských zdrojů 1 a 2 jsou vyučovány na dvou katedrách.
b) Studenti kombinovaného studia na UP a externisté musí úspěšně absolvovat 14 předdefinovaných předmětů. Výuka probíhá blokově. Vždy jedno krátké setkání na začátku semestru (tzv. tutoriál) + jedno dopoledne či odpoledne během semestru (obvykle 3 hod. 15 min.). Obě setkání jsou obvykle povinná pro úspěšné zakončení jakéhokoliv předmětu, pokud není domluveno jinak s lektorem kurzu. Tutoriál probíhá vždy v prvním týdnu každého nového semestru (viz harmonogram).

Kurz lze studovat kontinuálně během bakalářského a magisterského studia. Pokud dojde ke změnám (např. skladby předmětů či podmínek ukončení), platí obecně podmínky, za kterých jste do kurzu nastoupili.

Studenti UP musí zakončit kurz během svého studia. Externisté musí kurz zakončit do 4 let od zahájení.

2. Složit závěrečnou zkoušku (způsob a požadavky k zakončení kurzu)
Zkouška je složená ze dvou částí:
a) Online test. Test pokrývá znalosti získané v jednotlivých předmětech(např. uplatnitelnost na trhu práce; základní psychologická gramotnost). Splnění testu minimálně na 70 %. Při vytváření odpovědí budou moci účastníci využívat kromě svých znalostí i jakékoliv doplňkové zdroje (knihy, online zdroje).
b) Vytvoření pracovního portfolia v elektronické podobě. Jde o soubor dokumentů, který sumarizuje nabyté zkušenosti, dovednosti, vzdělání, kurzy, certifikáty apod. v pracovní oblasti.

Certifikát získá student či studentka na doporučení dvoučlenné komise. Po absolvování 14 či více předmětů si student co nejdříve zažádá na CŽV, že by rád úspěšně ukončil kurz. Poté získá odkaz na závěrečný test a pro odevzdání elektronického portfolia. Komise pak zkontroluje, zdali student splnil všechny podmínky (14 předmětů, test, portfolio), předá zpětnou vazbu studentovi na test týkající se hlavních poznatků z daných předmětů a portfolio a po splnění všech náležitostí osloví CŽV se žádostí o vydání certifikátu. Kontaktní osobou na CŽV je Branka Čačkovićová – email: branka.cackovicova@upol.cz / 585 633 654.

Předměty kurzu pro studenty denního studia

Studenti musí pro získání certifikátu absolvovat minimálně 14 z nabízených předmětů.

Název předmětuKat. / Zkr. před.SemestrVyučující
Psychologie a výběr zaměstnancůPCH / PVYPMzimníMartin Seitl
Self management 1PCH / SM1zimníLucie Vavrysová
Myšlení a rozhodování v praxiPCH / MYROPzimníAleš Neusar
Work life balancePCH / WLBMzimníAleš Neusar
Řízení lidských zdrojů 1PCH / RL1MzimníKlára Seitlová
Řízení lidských zdrojů 1KAE / LZ1zimníJaroslava Kubátová
Řízení virtuálních týmůKAE / RVTzimníKubátová, Seitlová
Management – bezpečnost a rizikaKAE / MBRzimníMartin Drastich
Udržitelnost v podnikáníKAE / UDPzimníLucie Sára Závodná
Matematické metody řešení problémůKAE / MRPzimníJan Stoklasa
Manažerská psychologie 2PCH / MZP1MzimníMatúš Šucha
Projektový managementKAE / PMZS i LSKlára Seitlová
Peněžní toky a finanční rozhodování v podnikové sféřeKAE / PTFZS i LSVlastimil Bijota
Ekonomická psychologiePCH / EPSYMletníMatúš Šucha
Self management 2PCH / SM2letníLucie Vavrysová
Řízení lidských zdrojů 2PCH / RL2MletníKlára Seitlová
Řízení lidských zdrojů 2KAE / LZ2letníJaroslava Kubátová
Řízení lidského kapitálu v interkulturním prostředíPCH / LKINletníJaroslava Kubátová
Systémy managementuKAE / SMletníMartin Drastich
Informační a komunikační technologie v pracovním prostředíKAE / IKTletníŠárka Koníčková
Manažerská psychologie 1PCH / MZP1MletníMartin Seitl
Organizační kulturaPCH / OKUletníMartin Seitl

Poznámky:

1) Některé předměty byly dříve vyučovány pod jinými zkratkami. PVYPM = PVYP (dříve); EPSYM = EPSY; WLBM = WLB; PCH / RL1M je ekvivalentní předmětu KAE / LZ1; PCH / RL2M je ekvivalentní předmětu KAE / LZ2 – tyto předměty na PCH se oproti předmětům na KAE zabývají více rolí psychologa a méně managementem. MZP1M = MZPP (Manažerská psychologie a manažerské poradenství).
2) Předměty označené „Řízení lidských zdrojů 1“ a „Řízení lidských zdrojů 2“ jsou vyučovány na dvou katedrách. PCH / RL1M je ekvivalentní předmětu KAE / LZ1; PCH / RL2M je ekvivalentní předmětu KAE / LZ2. Předměty nelze kombinovat. Pro absolvování kurzu je jedno, zdali studenti absolvují tyto předměty na KAE (Katedra aplikované ekonomie) nebo na PCH (Katedra psychologie). Studenti kateder PCH či KAE musí absolvovat předmět na své domovské katedře. Předměty na PCH katedře se oproti předmětům na KAE zabývají více rolí psychologa a méně managementem. Nejdříve je nutné absolvovat předmět Řízení lidských zdrojů 1 a až poté si lze zapsat předmět Řízení lidských zdrojů 2.
3) Je možné, že některé předměty nebudou v některých semestrech vypsány, ale budou vypsány např. 1 × za 2 roky. Může také nastat změna lektora/lektorky.

Předměty kurzu pro kombinované studenty a externisty

Účastníci kurzu musí pro získání certifikátu absolvovat všech 14 předmětů.

Název předmětuKat. / Zkr. před.SemestrVyučující
Psychologie a výběr zaměstnancůPCH / PVYPNzimníMartin Seitl
Myšlení a rozhodování v praxiPCH / MYRPNzimníAleš Neusar
Work life balancePCH / WLBNzimníAleš Neusar
Řízení lidských zdrojů 1PCH / RL1NzimníSeitlová, Kubátová
Řízení virtuálních týmůPCH / RVTNzimníKubátová, Seitlová
Peněžní toky a finanční rozhodování v podnikové sféřePCH / PTFNzimníVlastimil Bijota
Management – bezpečnost a rizikaPCH / MBRNzimníMartin Drastich
Udržitelnost v podnikáníPCH / UDPNzimníLucie Sára Závodná
Ekonomická psychologiePCH / EPSYNletníMatúš Šucha
Řízení lidských zdrojů 2PCH / RL2NletníKlára Seitlová
Projektový managementPCH / PROMNletníKlára Seitlová
Řízení lidského kapitálu v interkulturním prostředíPCH / LKINletníJaroslava Kubátová
Systémy managementuPCH / SMANletníMartin Drastich
Informační a komunikační technologie v pracovním prostředíPCH / IKTNletníŠárka Koníčková

 Poznámky:

1) Nejdříve je nutné absolvovat předmět RL1N a potom až předmět RL2N.
2) Je možné, že některé předměty nebudou v některých semestrech vypsány, ale budou vypsány např. 1 × za 2 roky. Může také nastat změna lektora/lektorky.

Kde a kdy se předměty vyučují?

Předměty se vyučují v učebnách UP v Olomouci. Studenti denního studia tyto informace naleznou na webové stránce www.portal.upol.cz / STAG / Předměty. Vyučování obvykle probíhá standardně každý týden jako běžná výuka (popř. jinak dle informací ve Stag). Pro kombinované studenty a externisty je aktuální harmonogram, včetně učeben a časů blokové výuky uveden v záložce „Harmonogram“.

E-learningový systém EDIS a STAG

Po registraci přes CŽV získají externisté jméno a heslo pro vstup do Portálu UP do aplikace STAG (studenti UP již tento přístup mají). Zde si účastníci kurzu zapisují předměty, které chtějí v rámci daného semestru absolvovat (www.portal.upol.cz – zde kliknout na STAG) a jsou zde také bližší informace k jednotlivým předmětům (např. sylabus s podmínkami, získané kompetence apod.)
Některé předměty pracují také s e-learningovým systémem EDIS, kam učitelé zadávají např. různé úkoly či sdílejí pracovní materiály.  Viz https://edis.upol.cz/ – heslo je stejné jako do Portálu UP a informace o využití EDISU studenti obdrží od lektora kurzu.
V případě nejasností, jak používat EDIS či STAG, se obracejte na CŽV (Branka Čačkovićová – email: branka.cackovicova@upol.cz / 585 633 654).

Status předmětů podle studijních plánů pro studenty UP

Předměty mají pro většinu studentů status „C“. Status „A“ či „B“ mají předměty pouze pokud jsou ve studijním plánu vaší katedry (např. předmět PCH / MYROP je ve studijním plánu katedry psychologie jako „B“; pro nepsychology tedy půjde o „C“). Počty kreditů jsou uvedeny ve Stag. Další informace v této části se týkají pouze studentů z kateder KAE a PCH. Studenti z KAE a PCH by měli předměty absolvovat během bakalářského či magisterského studia (tak jak je uvedeno ve studijních plánech). Dle studijního oddělení je sice možné si zapsat magisterský předmět již v bakalářském studiu, nicméně tento předmět pak bude mít status „C“ (i kdyby měl v magisterském plánu status „A“). To by pak znamenalo, že si student nemůže zapsat předmět znovu v magisterském studiu, což by mohla být komplikace, pokud by šlo o „A“ předmět.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)