Člověk v tísni, o. p. s.

garant katedry pro Člověk v tísni: doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.
vedoucí organizace: Jan Kamenický / Šimon Pánek, ředitel společnosti
kontaktní osoba: Richard Kořínek, ředitel pobočky Olomouc
kontaktní adresa: Marcela Erbenová, terénní sociální pracovnice Olomouc
kontaktní telefon: 581 010 131
kontaktní email: richard.korinek@clovekvtisni.cz
marcela.erbenova@clovekvtisni.cz
www stránky: www.clovekvtisni.cz

 

O NÁS:

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen přivážet do České republiky informace, a začali ven vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v tísni etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Během dvaceti let své existence se stala významnou neziskovou organizací ve střední Evropě, začala se věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení. Dnes se činnost společnosti Člověk v tísni zaměřuje na čtyři základní oblasti:

 • Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce.
 • Podpora lidských práv.
 • Vzdělávací a informační programy.
 • Programy sociální integrace.

Společnost Člověk v tísni realizuje programy zaměřené na integraci osob sociálně vyloučených a na obyvatele sociálně vyloučených lokalit od roku 1999. Páteřní službou poskytovanou od počátku je terénní sociální práce, od roku 2007 se jedná o službu registrovanou podle zákona 108/2006 Sb. jako terénní programy (TSP). K výkonu služeb používáme nejen zkušené a ve většině případů adekvátně vzdělané sociální pracovníky, ale také propracovaný systém metodického vedení. Od roku 2009 poskytujeme také službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Působíme také jako vzdělavatel v rámci problematiky sociálního vyloučení a TSP. Spolupracovali jsme také na přípravě metodické příručky pro výkon TSP.

Pobočka Olomouc působí v rámci Programů sociální integrace v Olomouci, Prostějově a Přerově. V těchto městech realizuje sociální služby terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dále realizuje doplňkové služby podpora vzdělávání – doučování, dluhové poradenství, komunitní práce, předškolní klub pro děti. Cílovou skupinou pro tyto služby jsou osoby v nepříznivé životní situaci,ohrožené sociálním vyloučením a obyvatelé sociálně vyloučených lokalit (tzv. novodobých ghet).

Cílem poskytovaných sociálních služeb je podpora chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb:

 • Podpora dětí ze sociálně slabých rodin při dosahování vzdělání, které jim zvýší pozdější šance na trhu práce.
 • Podpora rodičů k aktivnímu přístupu nejen ke vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situace rodiny.
 • Za velmi důležité považujeme zaměření na systémový přístup, kdy se řešení snažíme hledat ve spolupráci se školou, orgány místní samosprávy, policií a jinými neziskovými organizacemi. Na všech činnostech se klienti/partneři aktivně podílejí.

O PRAXÍCH:

Stáže budou probíhat v kancelářích pobočky v Olomouci (Litovelská 14, Olomouc), Prostějově (Rostislavova 26, Prostějov) a Přerově (Komenského 41, Přerov).

U vzdělávacích stáží (40 hodin) nabízíme 2 typy stáží – stáž u sociálního pracovníka v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a stáž v předškolním klubu pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.

Oba typy stáží budou mít následující společné prvky:

 1. Před zahájením stáží (na začátku semestru) se všichni studenti, kteří v daném semestru chtějí v organizaci stážovat, setkají s ředitelem pobočky na úvodní workshop v rozsahu cca 120 minut. V rámci tohoto workshopu se seznámí s posláním organizace, základními principy práce a také s pravidly ochrany osobních údajů.
 2. První den stáže stráví student na příslušném pracovišti (Olomouc, Prostějov, Přerov) a seznámí se s jeho chodem a jednotlivými pracovníky.
 3. Po skončení stáží daného semestru proběhne závěrečné hodnotící setkání s ředitelem pobočky a s pracovníky, kteří na stáži studenty vedli.

PRAXE V PŘEDŠKOLNÍM KLUBU A AKTIVITÁCH KOMUNITNÍ PRÁCE

Služba je určena pro rodiny, které jsou buďto sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, a které mají závažné problémy při plnění rodinných funkcí ve vztahu k dětem. Tyto rodiny navíc žijí v prostředí sociálně vyloučených lokalit v Přerově (ulice Kojetínská, Husova, Škodova a okolí). Klub pracuje s dětmi v předškolním věku a připravuje je na školní docházku. Tyto děti často vyrůstají v nepodnětném prostředí a typicky selhávají ve vzdělávacím procesu.

Po úvodním dnu se student zapojí do práce předškolního klubu a klubu matek v rozsahu 4 dnů, rozdělených do dvou týdnů:

 • Pomoc s přípravou programu v klubu.
 • Pomoc při realizaci klubového programu – realizace konkrétních aktivit s dětmi.
 • Zapojení se do činnosti klubu matek – společné aktivity s matkami.
 • Účast na výjezdních akcích klubu – typicky jeden víkendový den, kdy se jede na výlet mimo město (pro většinu děti z tohoto prostředí jde o velmi nezvyklé a nové zážitky).

Stážista bude pracovat pod vedením pracovnice klubu a společně s ní.

Potřebujeme zodpovědné, samostatné a schopné stážisty, kteří jsou schopni se věnovat malým dětem z odlišného sociokulturního prostředí. Oceníme odborné přínosy stážistů – např. pomoc s posuzováním školní zralosti předškolních dětí, zapojení do aktivit pro rozvoj grafomotoriky, aktivity pro rozvoj řeči, kognitivních funkcí dětí apod.

PRAXE V SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽBÁCH PRO RODINY S DĚTMI

Služba je určena pro rodiny, které jsou buďto sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, a které mají závažné problémy při plnění rodinných funkcí ve vztahu k dětem. Tyto rodiny mohou pocházet ze sociokulturně či etnicky odlišného prostředí (v Prostějově a Přerově jde často o romské rodiny), ale může jít i o rodiny z tzv. majority. Děti z těchto rodin často vyrůstají v nepodnětném prostředí a typicky selhávají ve vzdělávacím procesu.

Po úvodním dnu bude student přidělen jednomu sociálnímu pracovníkovi a s ním bude zhruba 8x jednou týdně v rozsahu 4 hodin docházet v předem dohodnutém termínu do konkrétní rodiny, která je uživatelem služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tam bude spolupracovat společně se sociálním pracovníkem na konkrétních úkolech a aktivitách:

 • Pomoc s přípravou dětí do školy – doučování, domácí úkoly apod.
 • Pomoc dětem, které mají specifické vzdělávací potřeby – nácvik grafomotoriky, rozvoj slovní zásoby.
 • Realizace volnočasových aktivity pro děti.
 • Práce s rodiči.

Stážista bude buďto pracovat přímo s konkrétním pracovníkem a společně se mohou věnovat dítěti, rodičům, nebo se může stážista věnovat jednomu dítěti, zatímco sociální pracovník se věnuje jinému dítěti či rodičům. Po skončení návštěvy v rodině potom budou pracovník a stážista společně reflektovat průběh práce a domluví si další setkání.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti manželského a rodinného poradenství (psychologie v sociálních službách).

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)