Mgr. Miroslav CHARVÁT, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633523

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.24

odborný asistent

V současné době působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Vyučuje zde metodologii psychologického výzkumu a experimentální psychologii. Participuje na výzkumných i rozvojových projektech. Spolupracuje s partnerskými organizacemi (zejména Společnost Podané ruce, o.p.s. a P-centrum Olomouc). Je členem redakčních rad časopisů Testfórum a Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. Dovednosti a kvalifikace: výuka metodologických kurzů v pregraduálních a doktorských studijních programech (kvantitativní i kvalitativní metodologie); odborné metodologické konzultace; příprava a realizace výzkumných a vývojových projektů; evaluace; konstrukce testů, dotazníků a škál včetně pokročilých psychometrických postupů; automatické softwarové vytěžování dat z papírových dotazníků; příprava, čistění a imputace datových souborů; pokročilá statistická analýza (SPSS, AMOS, R-studio atp.); 3D tisk. Oblasti výzkumného zájmu: tvorba a převod psychodiagnostických metod; rizikové chování adolescentů; univerzální, selektivní a indikovaná školní prevence; rekreační a problémové užívání návykových látek; gambling a gaming; teorie vztahové vazby; přijímací zkoušky na vysokou školu.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Redakční rada

  • Testfórum (člen, 2013–)
  • Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (člen, 2018–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Seitl M., Charvát M., Kafetsios K., Střelec J., Seitlová K. Experiences in Work Relationships: A Measure of Attachment Strategies at work. PSYCHOLOGICAL REPORTS. 2023. (ČLÁNEK)
Figalová N., Charvát M. THE PERCEIVED STRESS SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY IN THE CZECH REPUBLIC. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2021. (ČLÁNEK)
Seitl M., Charvát M., Lečbych M. Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR). Československá psychologie. 2016. (ČLÁNEK)
Krupčík O., Charvát M. Diagnostika kognitivních funkcí u léčených klientů s anamnézou dlouhodobého užívání návykových látek. Psychologie a její kontexty (online). 2014. (ČLÁNEK)
Viktorová L., Charvát M. K problematice validity testů studijních předpokladů. TESTFÓRUM. 2014. (ČLÁNEK)
Kupka M., Charvát M., Malůš M. Terapie tmou: Katemnestická studie. In Čermák I., Smékal V., Paulík K. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Charvát M., Viktorová L. Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 2014. (KNIHA - CELEK)
Charvát M., Jochmannová L., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Palová K., Gergely O., Obereignerů R., Rumlerová T., Petrová E. Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb. 2022. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Charvát M., Kupka M., Malůš M. Kroky ve tmě – proces sebepoznávání při terapii tmou. 2020. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Čerešník M., Tomšík R., Dolejš M., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - príručka pre prax. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Charvát M. Dotazník hraní digitálních her (DHDH) - Příručka pro praxi. 2019. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - příručka pro praxi. 2018. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Kovářová T., Charvát M. Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků nízkoprahových zařízení pro uživatele drog. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2023.
Jochmannová L., Charvát M., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L. The decline in the provision of psychosocial services during the COVID-19 pandemic and the barriers to moving to online forms of care from providers' perspectives. Italian Journal of Psychology and Occupational Health. 2023.
Procházka R., Charvát M. Vliv extrémního prostředí a sociální izolace na kognitivní procesy. Diskuze v psychologii. 2023.
Friedlová M., Vaculčíková Sedláčková Z., Charvát M. Česká verze Škály intrapersonální zvídavosti (InC) u adolescentů: základní psychometrické vlastnosti. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2021.
Cígler H., Cvrčková A., Daňsová P., Hašto J., Charvát M., Ježek S., Kaščáková N., Lacinová L., Seitl M. Experiences in Close Relationships: České verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2019.
Seitl M., Charvát M., Juřicová K. Česká verze Škály emocionální empatie. E-psychologie. 2017.
Čablová L., Štastná L., Charvát M., Maierová E., Endrödiová L., Dolejš M. Preventure - metoda krátké cílené intervence. Adiktologie. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Charvát M. Osobnostní a jiné charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů konopných drog. Osobnostní a jiné charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů konopných drog. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hutyrová M., Charvát M., Vavrysová L. Problémy "problémových" dětí. Koheze speciální pedagogiky. 2017.
Charvát M. EFEKTIVNÍ ČESKÁ VERZE SKRÍNINGOVÉHO DOTAZNÍKU PRO DOSPÍVAJÍCÍ ZAMĚŘENÉHO NA PROBLÉMOVÉ OBLASTI POSIT A JEJÍ POTENCIÁL PRO PREDIKCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Hutyrová M., Spěváček J., Charvát M. Utilization of the Principles of Dynamic Diagnosis in Children with Behavioural Problems. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., Šmahaj J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Nakládalová P. Využití metody SEIQoL v problematice vzdělávání žáků-cizinců na primární škole. In Šucha M., Charvát M., Řehan V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2012.
STOLINSKÁ D. Kvalitativní interpretace kvantitativního výzkumu interakce učitel-žák na primární škole. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2011.
Neusar A., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Ph.D. Existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku: (de)motivační faktory a kariérní plány studentů. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
MAIEROVÁ E., Nevoralová M., CHARVÁT M., Lenka Š., MIOVSKÝ M. Preventure-současné zkušenosti. In Žitniaková Gurgová B., Vaňová M. (Eds.) AKTUÁLNE OTÁZKY PEDAGOGIKY, PSYCHOLÓGIE A PORADENSTVA VII. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Lörincová L., PECHOVÁ O. Stereotypy lesbických žien v Českej republike a v Holandsku. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Koníčková Š., Bendová K., Kubátová J. Využití virtuálního prostředí pro výuku. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K. (Eds.) PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - sborník příspěvků. 2011.
LEČBYCH M. VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA OSOB S MENTÁLNÍ RETARDACÍ K JEJICH UPLATNĚNÍ NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE. In ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Lečbych M. O vyrovnávání se s postižením aneb Proč na mě tak divně koukáte? In Heller D., CHARVÁT M., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2008. Já & my a oni. 2009.
Charvát M. Zhodnocení stavu užívání nelegálních drog a drogových služeb na území měst Bruntál a Rýmařov. In Heller D., Charvát M., Sobotková I. (Eds.) Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.): Psychologické dny 2008: Já, my a oni. 2009.
Charvát M. Role nízkoprahových programů pro uživatele drog v systému prevence užívání drog a drogových závislostí. Sborník příspěvků ze vzdělávacího soustředění 5. ? 6. února 2007 (Téma: Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách). 2007.
CHARVÁT M. Problematika výběru účastníků kvalitativního výzkumu z řad uživatelů nelegálních drog. In MIOVSKÝ M., ČERMÁK I., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. 2004.
Charvát M. Problematika výběru účastníků kvalitativního výzkumu z řad uživatelů nelegálních drog. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. 2004.
KNIHA - CELEK
Jochmannová L., Gergely O., Charvát M., Obereignerů R., Palová K., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Bosá K., Brzobohatý R., Buriánová V., Cirbusová M., Doleček Z., Hlavinka A., Chudárková P., Chudobová J., Klementová P., Kolář M., Nilius P., Ohřálová M., Paprsteinová L., Petrová E., Rumlerová T., Staníková M., Stanke L., Štýbnar M., Valentová I., Vojtíšková M., Wünschová P. Péče on-line v psychosociálních oborech. Možnosti, limity, rizika. 2022.
Seitl M., Dolejš M., Smékalová E., Vtípil Z., Procházka R., Charvát M., Kolařík M., Seitlová K., Medalová K., Červenková B., Velková I., Franc L. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 2014.
BENDOVÁ K., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., KOLAŘÍK M., PECHOVÁ O., SOBOTKOVÁ I., ŠUCHA M., VTÍPIL Z. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
CHARVÁT M., Neusar A., Dolejš M. Cíle a popis výzkumných studií o PhD existenci. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M. Jak se dostat na doktorát. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M. Klíčové kompetence absolventů doktorátu. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M., Dolejš M., Špajdel M. O doktorátu. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Neusar A., CHARVÁT M. Od začátku do konce – aneb jak to zvládnout. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M., Neusar A. Post PhD existence. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M. Souběžné povinnosti. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
ABSTRAKT
Maierová E., Charvát M., Miovský M. Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů. AT konference 2013 Sborník abstrakt. 2013.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In Charvát M., Šucha M. (Eds.) X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2011.
Charvát M., Maierová E., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M. Selektivní a indikovaná prevence jako v ČR zatím nediferencovaná množina přístupů s velkým potenciálem pro veřejné zdraví- příklad z praxe: metoda Preventure. AT konference 2011 závislosti a veřejné zdraví. 2011.
Endrödiová L., Šťastná L., Charvát M., Maierová E. Preventure - nová metoda krátké intervence pro selektivní primární prevenci. VII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování - Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci - Sborník abstraktů. 2010.
Charvát M. Převod metodiky indikované primární prevence PREventure do českého prostředí. VI. Ročník česko-slovenské konference Primární prevence rizikového chování Možnosti a cesty primární prevence (Ed. Šucha, M.). 2009.
Charvát M. Postoje rodičů k užívání konopných drog z perspektivy jejich potomků. Sborník z X. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 43. konference sekce AT při ČLS JEP. 2004.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Sluková PZ., Jochmannová L., Gergely O., Palová K., Petrová E., Rumlerová T., Charvát M., Valentová I. Metodika videokonferenčního kontaktu pro oblast sociálních služeb. 2022.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Charvát M., Procházka R., Seitlová K., Dolejš M. Kosmický výzkum v zatopeném lomu. 2023.
Fiedor D., Kovařík F., Šerý M., Frajer J., Charvát M., Aigelová E. Soft forms of gambling: popularity, availability, and their risk level. 2023.
Krasniqi E., Vazsonyi AT., Cakirpaloglu P., Charvát M. Body Mass Index and Pubertal Development among Adolescents in Kosovo. 2022.
Jochmannová L., Charvát M., Viktorová L., Sluková PZ., Gergely O., Obereignerů R., Palová K. Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu – výsledky výzkumu. 2022.
Aigelová E., Skopal O., Suchá J., Charvát M., Pipová H., Dolejš M. Nové trendy a metodické postupy pro práci s dospívajícími ohroženými návykovým chováním. 2022.
Procházka R., Seitlová K., Charvát M., Dolejš M., Schmirler M., Kutílek P., Schneider J., Jan H., Jiří P., Jan H., Jakub D., Jakub D., Aleš S. Vliv extrémního prostředí a sociální izolace na kognitivní procesy. 2022.
Charvát M., Skopal O., Dolejš M., Komárková M., Vavrysová L., Toman S. Comparison of methods used to assess risk factors of adolescents and their potential for research and practice. 2013.
Maierová E., Charvát M., Miovský M. Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů. 2013.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure – současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. 2011.
Endrödiová L., Šťastná L., Charvát M., Maierová E. Preventure - nová metoda krátké intervence pro selektivní primární prevenci. 2010.
Charvát M., Řehan V. Osobnostní a jiné charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů konopných drog. Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2009.
Charvát M., Šťastná L., Šucha M. Převod metodiky PREventure do českého prostředí. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jochmannová L., Štýbnar M., Stanke L., Hlavinka A., Sluková PZ., Palová K., Viktorová L., Charvát M. Webinář Telemedicína v psychologii. 2020.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
MAIEROVÁ E., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., BENDOVÁ K. Moderní Rorschachovské systémy. 2011.
Dolejš M., Maierová E., Charvát M., Neusar A., Bendová K., Očenášková V. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Dolejš M., Maierová E., Bendová K., Charvát M., Neusar A. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII (Eds. Šucha, M., Charvát, M., Řehan. V.). 2009.
ŠUCHA M., CHARVÁT M. Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. In . (Eds.) Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2009.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Charvát M. Drogy a drogové závislosti. Projekt A nebo? Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů. Boskovice: Albert. 2007.
Charvát M. Role nízkoprahových programů pro uživatele drog v systému prevence užívání drog a drogových závislostí. Role nízkoprahových programů pro uživatele drog v systému prevence užívání drog a drogových závislostí. In A. Neusar (Ed.) (2007). Projekt A nebo? Informační DVD pro metodiky preve. 2007.
SOFTWARE
Seitl M., Ketner D., Dostál D., Tesařík J., Charvát M., Babůrek T., Dolejš M., Skoupil D. MindMap Diagnostic Methods. Software for development, administration, and evaluation of psychological tests. 2021.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Dolejš M., Charvát M., Komrska Š., Suchá J., Skopal O. Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal - příručka pro praxi. 2022.
Kasalová V., Dolejš M., Charvát M., Suchá J. Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) - Příručka pro praxi. 2020.
PROJEKT
Fiedor D., Frajer J., Šerý M., Kovařík F., Aigelová E., Charvát M. Soft forms of gambling: popularity, availability, and risk level in relation to the development of gambling careers. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Fiedor D., Frajer J., Šerý M., Kovařík F., Aigelová E., Charvát M. Soft forms of gambling: popularity, availability, and risk level in relation to the development of gambling careers. Young Researcher Grant Competition 2023. 2022.
Procházka R., Dolejš M., Charvát M., Seitlová K. Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment. Technologická agentura České Republiky. 2021.
Jochmannová L., Sluková PZ., Palová K., Charvát M., Obereignerů R., Viktorová L., Šucha M. TL04000033 Možnosti on-line psychosociálnı́ péče pro situace omezeného přı́mého kontaktu. TA0 TAČR. 2020.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
ZPRÁVA
CHARVÁT M., Maierová E., DOLEJŠ M., ANDRLOVÁ K., BOXAN M., GREPL M., HRUBÝ LC., LÍVANSKÝ J., NAVRÁTILOVÁ V., SEDLÁČKOVÁ I. ZHODNOCENÍ STAVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SLUŽEB PRO UŽIVATELE DROG A MLÁDEŽ OHROŽENOU SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY NA ÚZEMÍ MĚSTA KRNOVA. 2008.
Miovská L., Miovský M., Gabrhelík R., CHARVÁT M. Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. 2005.
CHARVÁT M., Gabrhelík R. Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení ve Středočeském kraji. Závěrečná zpráva č.3 projektu Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji. Závěrečná zpráva č. 3 projektu Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji. 2004.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Konstrukce testů a dotazníků PCH/BKTD ZS Se 1
Methodology of Psychological Research PCH/BMPRP LS Se 1
Methodology of Psychological Research PCH/BMPRP LS 1
Metodologie - výzkumný záměr PCH/NMVZ ZS 4
Metodologie - výzkumný záměr PCH/NMVZ ZS Se 4
Kvantitativní metodologie PCH/KMEB LS Cv 1
Kvantitativní metodologie PCH/KMEB LS 1
Statistické metody v psychologii 2 PCH/SMP2D LS Se 4
Analýza kvalitativních dat PCH/DAQD LS 4
Experimentální metoda 1 PCH/DEM1 LS 4
Experimentální metoda 1 PCH/DEM1 LS Se 4
Experimentální metoda 2 PCH/DEM2 ZS Se 2
Experimentální metoda 2 PCH/DEM2 ZS 2
Diplomová práce PCH/DPM LS 4
Konstrukce testů a dotazníků PCH/KTDB ZS Cv 1
Metodologie - výzkumný záměr PCH/MMVZ ZS 1
Metodologie - výzkumný záměr PCH/MMVZ ZS Se 1
Analýza kvalitativních dat PCH/BAQD LS Se 1
Analýza kvalitativních dat PCH/BAQD LS 1
Experimentální metoda 1 PCH/EM1D LS Se 4
Experimentální metoda 1 PCH/BEM1 LS 2
Experimentální metoda 1 PCH/BEM1 LS Se 1
Experimentální metoda 2 PCH/BEM2 ZS Se 2
Experimentální metoda 2 PCH/EM2B ZS Cv 2
Experimentální metoda 2 PCH/EM2D ZS 2
Experimentální metoda 2 PCH/EM2D ZS Se 2
Diagnostika PCH/91DM LS 4
Úvod do sociální psychologie PCH/USPD LS Se 4
Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti PCH/91MQA ZS Se 0
Metodologie a statistika 1 PCH/91R1M ZS 4
Metodologie a statistika 2 PCH/91R2M LS Se 4
Metodologie a statistika 2 PCH/91R2M LS 4
Aplikovaný software a zařízení ve výzk. PCH/91SA ZS 0
Aplikovaný software a zařízení ve výzk. PCH/91SM ZS 4
Metodologie a statistika PCH/91AME ZS Se 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ORLÍKOVÁ FIF Psychologie 2019
VIKTOROVÁ FIF Psychologie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)