PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633593

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.26

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 08:00–10:00 3.26 ...po předchozí domluvě možnost on-line konzultace
VYBRANÉ PUBLIKACE
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Sedláková B., Dominik T., Kolařík M. Process-Oriented Approach to Working with Body Symptoms. International Body Psychotherapy Journal. 2020.
Dolejš M., Kolařík M., Štefek F., Piňos M., Motlová K., Kozáková L. Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují. Diskuze v psychologii. 2019.
Wiselková H., Kolařík M. HODNOCENÍ PRORODINNÉ ATMOSFÉRY MEZI MLADÝMI VĚŘÍCÍMI. E-psychologie. 2018.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Luca M., Markovic D., Lečbych M., Kolařík M. CLINICAL SUPERVISORS’ VIEWS ON FACILITATIVE CONDITIONS IN THE HANDLING OF SEXUAL ATTRACTION IN THE SUPERVISION OF THERAPISTS. Journal of Psychotherapy and Counselling Psychology Reflections. 2017.
Kolařík M., Lečbych M., Luca M., Markovic D., Fülepová M. How Czech supervisors engage in the supervisory process on sexual attraction and strategies used to supervise sexual attraction in the work of supervisees. Polish Journal of Applied Psychology. 2016.
Palová K., Kolařík M. Motivace k mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Paidagogos. 2015.
Kolařík M. Potřebujeme poradenství? Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2015.
Kolařík M., Lečbych M., Fülepová M. Sexuální přitažlivost v psychoterapii z pohledu supervizorů. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2015.
Kolařík M., Rödlová D. Současný stav poznání fenoménu důvěry v psychologickém výzkumu. Československá psychologie. 2015.
Kolařík M., Dolejš M., Motlová K., Piňos M., Štefek F., Licková B. Spolupráce asistenta pedagoga při integraci dítěte s poruchou chování v běžné třídě. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Lavičková M., Kolařík M. Odpuštění v kontextu psychoterapie. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kolařík M. Standardy skupin interakčního psychologického výcviku na VŠ v České republice. Standardy skupin interakčního psychologického výcviku na VŠ v České republice. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kukla V., Kolařík M. Představení Čtyřkomponentové teorie lásky. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Cesko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Hájková R., Kolařík M. Homoparentalita z pohledu gay-lesbické komunity. In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků z XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence. 2016.
Kolařík M. Rodinné poradenství - výstup z workshopu. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Psychoterapeutické směry. 2015.
Kolařík M. Smrt a umírání v kontextu práce s rodinou. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Sympozium rodinné terapie - Sborník příspěvku z konference. 2015.
Sedláková B., Kolařík M. TERAPEUTICKÝ TANEC JAKO CESTA KE SNIŽOVÁNÍ ÚZKOSTI A DEPRESE. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Společný prostor/ Common Space 2015. Sborník příspěvků. 2015.
Stupavská E., Kolařík M. Hyperprotektivita v rodině. In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků z XII. národní knoference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Kolařík M., Šmahaj J. ...když se řekne "rodina". In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků v XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Sobotková I., Očenášková V. Pěstounská péče: o čem se mluví a o čem se nemluví. In Kolařík M. (Eds.) Současné podoby partnerského a rodinného soužití. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství. Sborník příspěvků. 2014.
Kolařík M., Sedláková B. SKUPINY TERAPEUTICKÉHO TANCE V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ – SUBJEKTIVNÍ POHLED ÚČASTNÍKŮ. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. 2013.
Sedláková B., Kolařík M. Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně? PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
KOLAŘÍK M. Úskalí poskytování zpětné vazby a práce s reflexí ve výcvikové skupině. In Heller D., Michálek P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest (Eds. D. Heller, P. Michálek). 2011.
Kolařík M. Sexualita a my. In . (Eds.) Sborník příspěvků z VI. mezinárodní konference ČASP, o.s. - Sex - o nás, vás i vás. Konference o lidské sexualitě. Eds. Janečková, D., Vonostránský, L. 2010.
Kolařík M. Interakční psychologický výcvik jako nezbytná součást výuky psychologie. In . (Eds.) Psychologické dny 2008. Já, my a oni. 2009.
Kolařík M. Jak vést třídu. Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů (Ed. M. Kolařík). 2007.
Kolařík M. Sexualita jako součást lidského života. In . (Eds.) Sborník příspěvků ze vzdělávacího soustředění "Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování na školách". 2007.
KNIHA - CELEK
Hartmannová L., Kolařík M. Citová vazba a způsoby řešení partnerských konfliktů v mladé dospělosti. In Paulík K., Baumgartner F. (Eds.) 2022.
Seitl M., Dolejš M., Smékalová E., Vtípil Z., Procházka R., Charvát M., Kolařík M., Seitlová K., Medalová K., Červenková B., Velková I., Franc L. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 2014.
Procházka R., Šmahaj J., Kolařík M., Lečbych M. Teorie a praxe poradenské psychologie. 2014.
Procházka R., ŠMAHAJ J., Kolařík M. vybrané kapitoly poradenské psychologie. 2012.
BENDOVÁ K., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., KOLAŘÍK M., PECHOVÁ O., SOBOTKOVÁ I., ŠUCHA M., VTÍPIL Z. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 2011.
Kolařík M. Interakční psychologický výcvik. Interakční psychologický výcvik. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Neusar A., Kolařík M. Co očekávat a na co se připravit. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Kolařík M. Začínající učitel sebezkušenostního výcviku. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Specializovaná veřejná databáze
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kukla V. Vztahy z pohledu Čtyřkomponentové teorie lásky. In Kolařík M. (Eds.) 2021.
Sedláková B., Kolařík M., Hochman T. Procesová práce se symptomy a její využití v psychosomatice. 2017.
Kolařík M., Hájková R. Homosexualita z pohledu homosexuálů. 2016.
Stupavská E., Kolařík M. Hyperprotektivita v rodině. 2014.
Kolařík M., Šmahaj J. ...když se řekne "rodina". 2014.
Kolařík M., Dolejš M., Štefek F., Motlová K., Piňos M., Licková B. Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě. 2014.
Kolařík M., Mohaupt Z. Metodika vztahového poradenství. 2012.
Sedláková B., Kolařík M. Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně? 2012.
Kolařík M., Mohaupt Z. Historie a výstupy pracovní skupiny pro metodiku manželského a rodinného poradenství. X. konference o manželském a rodinném poradenství Rodina pohledem dítěte. 2010.
Kolařík M. Úskalí poskytování zpětné vazby a práce s reflexí ve výcvikové skupině. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Kolařík M. Sexualita a my. VI. Celostátní konference ČASP o.s. na téma SEX..o nás, vás i vás - konference o lidské sexualitě. 2009.
Kolařík M. Adaptační pobyty - preventivní aktivita? Konference primární prevence rizikového chování - Střetávání racionality a ideologie. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorová L., Mazalová R., Seitl M., Kolařík M. Digitální vzdělávání pro všechny – 2-denní hybridní konference. 2023.
Kolařík M., Doležalová A., Hinková O., Chadimová M., Chmelová J., Dostálová Š., Kozoňová J., Rataj P., Skokanová D. XIII .národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence. 2016.
Kolařík M., Doležalová A., Hinková O., Chadimová M., Chmelová J., Kozoňová J., Mitášová D., Rataj P., Skokanová D., Uherčíková K., Skokanová E., Stupavská E., Palová K. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství - Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Smékalová E., Kolařík M., Lemrová S., Šejdová Z., Šimková L., Augustinová K. Modely práce školních psychologů. Univerzita Palackého v olomouci. 2014.
Kolařík M., Lečbych M., Fülepová M. Sexuální přitažlivost v psychoterapii a její souvislosti. 2014.
Kolařík M., Lečbych M., Fülepová M. Sexuální přitažlivost v psychoterapii a její souvislosti. 2014.
Kaláb M., Lečbych M., Marcián P., Hájek R., Lonský V., Procházka R., Kolařík M. Vliv dlouhodobé psychogenní stresové zátěže na rozsah aterosklerotického postižení koronárních tepen. Veřejná soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. 2014.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
ZPRÁVA
Šucha M., Vtípil Z., Kolařík M., Bulíček J., Daněk J. Posouzení pracovišť řízení provozu. 2014.
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Interakční psychologický výcvik 3 PCH/BIPV3 ZS Se 2
Interakční psychologický výcvik 4 PCH/BIPV4 LS Se 2
Poradenská psychologie PCH/BPOR ZS 1
Poradenská psychologie PCH/BPOR ZS Se 1
Teorie sociálně - psych. výcviku PCH/BTSPV ZS 2
Partnerské, manželské a rodinné porad. PCH/NPMRP LS 4
Teorie sociálně - psych. výcviku PCH/TSPVB ZS 2
Teorie sociálně - psych. výcviku PCH/TSPVD ZS 4
Teorie sociálně - psych. výcviku PCH/TSPVD LS 4
Interakční psychologický výcvik 1 PCH/DIPV1 ZS Se 4
Interakční psychologický výcvik 2 PCH/DIPV2 LS Se 4
Interakční psychologický výcvik 3 PCH/DIPV3 ZS Se 4
Poradenská psychologie PCH/SZ4 ZS 0
Poradenská psychologie PCH/SZ4 LS 0
Interakční psychologický výcvik 4 PCH/DIPV4 LS Se 4
Poradenská psychologie PCH/DPOR ZS 2
Poradenská psychologie PCH/DPOR ZS Se 2
Teorie sociálně psych. výcviku PCH/DTSPV ZS 4
Partnerské, manželské a rodinné porad. PCH/MPMRP LS 2
Partnerské, manželské a rodinné porad. PCH/MPMRP LS Se 1
Psychologické porad. v soc. služ.-stáž PCH/MPPN LS Cv 0
Manželské a rodinné poradenství PCH/MRPN LS 4
Interakční psychologický výcvik 1 PCH/BIPV1 ZS Se 2
Interakční psychologický výcvik 2 PCH/BIPV2 LS Se 2
Poradenská psychologie PCH/MS3 ZS 0
Poradenská psychologie PCH/MS3 LS 0
Výuka kombinované studium PCH/94VYK ZS Se 0
Výuka kombinované studium PCH/94VYK LS Se 0
Výuka prezenční studium PCH/94VYP ZS Se 0
Výuka prezenční studium PCH/94VYP LS Se 0
Úvod do poradenské psychologie PCH/UPORB ZS 1
Úvod do poradenské psychologie PCH/UPORB ZS Cv 1
Úvod do poradenské psychologie PCH/UPORD ZS Se 2
Úvod do poradenské psychologie PCH/UPORD ZS 2
Psychosociální výcvik VOS/PSPSV ZS Cv 0
Psychosociální výcvik VOS/PSPVY LS Cv 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)