prof. PhDr. Tomáš NEJESCHLEBA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633184

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.33

Profesor

Dějiny středověké a renesanční filosofie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká rada

 • Jihočeská univerzita České Budějovice (člen, 2021–)
 • FF UK Praha (člen, 2022–)
 • FF MU Brno (člen, 2022–)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (člen, 2021–)
 • FF UP Olomouc (člen, 2014–2018)
 • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha (člen, 2013–2018)
 • Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem (člen, 2012–)
 • FHS UK Praha (člen, 2011–)
 • FF OU Ostrava (člen, 2019–)

Mezinárodní organizace

 • Renaissance Society of America (člen, 2013–)
 • International Society for Neoplatonic Studies (člen, 2012–)

Redakční rada

 • Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice (člen, 2013–)
 • Studia neoaristotelica (člen, 2004–2013)
 • Acta comeniana (člen, 2004–)

Oborová rada

 • Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA (člen, 2021–)
 • Teologická fakulta JČU České Budějovice, doktorské studium filosofie (člen, 2013–)
 • FF UP Olomouc, doktorské studium filosofie (člen, 2009–)
 • FF Univerzita Pardubice, doktorské studium filosofie (člen, 2016–2021)

Atestační komise

 • Filosofický ústav AV ČR v Praze (člen, 2022–2022)
 • Filozofický ústav AV ČR (člen, 2018–)

Habilitační komise

 • FF UK Praha, habilitační řízení mgr. Jakuby Jirsy, Ph.D., obor Filozofie (člen, 2020–2021)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (člen, 2013–2013)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D. (člen, 2010–2010)
 • FHS UK Praha, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (člen, 2012–2013)
 • ETF UK Praha, habilitační řízení v oboru evangelická teologie, Mgr. Vít Machálek, Th.D. (člen, 2016–2016)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Matúš Porubjak, Ph.D. (člen, 2010–2011)
 • FF UK Praha, habilitační řízení mgr. Václava Němce, Ph.D., obor Filozofie (člen, 2018–2019)
 • FF UK Praha, habilitační řízení mgr. Davida Svobody, Ph.D. (člen, 2019–2019)
 • FF UK Praha, habilitační řízení v oboru filozofie, Mgr. Radim Kočandrle, Ph.D. (člen, 2017–2018)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Ing. Tomáš Machula, Ph.D. Th.D. (člen, 2009–2009)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru Filozofie, Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (člen, 2017–)

Profesorská komise

 • FF UK Praha, jmenovací řízení doc. mgr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D., obor Filozofie (člen, 2020–2021)

Redakční kruh

 • Studia neoaristotelica (člen, 2013–)

Jiné komise a orgány

 • GA ČR, hodnotící panel P401, Filosofie, teologie, religionistika (člen, 2017–2021)
 • Rada Filozofického ústavu AV ČR (člen, 2017–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Špička J., Nejeschleba T., Janoušek J. Francesco Petrarca, Výstup na Mont Ventoux. 2014. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Kapitoly z renesanční filosofie. 2014. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. 2008. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Bonaventura: Návrat umění k theologii. Jeden je Váš učitel, Kristus. Bonaventura: Návrat umění k theologii. Jeden je Váš učitel, Kristus. 2003. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Nejeschleba T. Válka ve třech renesančních utopiích. Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ. 2023.
Nejeschleba T. Lorenzo Valla o Boëthiově Filosofii utěšitele. Humanistická kritika filosofické teologie. Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2021.
Nejeschleba T. Studies in honour of Paul Richard Blum on the occasion of his 70th birthday. Editorial. Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2020.
Nejeschleba T. Veřejné wittenberské pitvy Jana Jessenia. Casopis Lekaru Ceskych. 2020.
Nejeschleba T. Metaphysica Valeriani Magni: The Doctrine on God and the World for Those Who Love God. American Catholic Philosophical Quarterly. 2019.
Nejeschleba T. Petrarch’s Ascent of Mont Ventoux and Philosophy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. 2019.
Nejeschleba T. De la métaphysique de la lumière à l’héliocentrisme. La vision du Soleil selon Valérien Magni. In Hildenbrand Z. (Eds.) Revue des questions scientifiques. 2018.
Nejeschleba T. "Duodekalogy" Giovanniho Pika della Mirandola. Listy filologické. 2018.
Nejeschleba T. Bonaventure on the Agent Intellect. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. 2017.
Nejeschleba T. Teorie poznání u sv. Bonaventury. AITHÉR. 2017.
Nejeschleba T. Andreas Osiander v dějinách filosofie, vědy a filosofie vědy. Teorie vědy / Theory of Science. 2016.
Nejeschleba T. Formy panpsychismu v renesanční filosofii. Studia Comeniana et historica. 2016.
Nejeschleba T. Justification of Anatomical Practice in Jessenius’s Prague Anatomy. Early Science and Medicine. 2016.
Nejeschleba T. Jednota intelektu v renesanční filosofii. AITHÉR. 2015.
Nejeschleba T. Johannes Jessenius and (or) Daniel Sennert on Sympathy. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 2015.
Nejeschleba T. Valerian Magni (1586–1661) o vakuu. DVT / Dějiny vědy a techniky. 2015.
Nejeschleba T. Alchymie v Centru pro práci s renesančními texty. Studia Comeniana et historica. 2014.
Nejeschleba T. K jubileu P. Prof. Vladimira Richtera S.J. Studia neoaristotelica. 2005.
Nejeschleba T. Lutheránský aristotelismus ? Philipp Melanchthon. Studia neoaristotelica. 2005.
Nejeschleba T. Pojetí činného intelektu ve starší františkánské škole. Filosofický časopis. 2005.
Nejeschleba T. Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect. Verbum: analecta neolatina. 2004.
Nejeschleba T. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
Nejeschleba T. Jistota lidského poznání podle sv. Bonaventury (De scientia Christi, Q. 4). Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica, Philosohica IV-2000. 2000.
Nejeschleba T. Robert Kalivoda k tomismu. Aluze. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Čížek J. Comenius' Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism. In Finamore JF., Nejeschleba T. (Eds.) Platonism and its Legacy. Selected Papers from the Fifteenth Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. 2019.
Žemla M. Ficino in the light of alchemy. Heinrich Khunrathʼ s use of Ficinian metaphysics of light. In Finamore JF., Nejeschleba T. (Eds.) Platonism and its Legacy. Selected Papers from the Fifteenth Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. 2019.
Nejeschleba T. Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurfiřtovi. In Klimeková A., Augustínová E. (Eds.) Ján Jessenius. Slováci na panovnických dvoroch. 2012.
Nejeschleba T. Analogie v okultních vědách v renesanci. Petr Dvořák (vyd.), Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
Nejeschleba T. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006.
Nejeschleba T. Die philosophischen Werke des Johannes Jessenius als Quelle einiger Gedanken des Comenius? Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens. 2005.
Nejeschleba T. Mýtus mága Zoroastra v renesanci. J. Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu. 2004.
Nejeschleba T. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2003.
Nejeschleba T. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm. L. Karfíková - Z. Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
Nejeschleba T. Was Giordano Bruno Read at the University in Olomouc in the 17th Century? Nejeschleba, Tomáš (ed.), Philosophy of Giordano Bruno. 2003.
KNIHA - CELEK
Blum PR., Sanetrník D., Nejeschleba T. Lorenzo Valla: O svobodném rozhodování. 2021.
Blum PR., Blum E., Nejeschleba T., Žemla M., Slezáková J., Matula J., Čížek J. Gasparo Contarini: De immortalitate animae / On the immortality of the soul. 2020.
Nejeschleba T. Bonaventura z Bagnoregia: Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. Bonaventura z Bagnoregia: Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Nejeschleba T. Aktaión a jeho psi. Metamorfózy antického metamorfického mýtu. Obraz filosofa. Sborník k šedesátinám Filipa Karfíka. 2024.
Nejeschleba T. Pietro Pomponazzi (1462-1525): Exposition of Aristotle's First Book On the Parts of Animals. In Blum PR., Snyder JG. (Eds.) Philosophy in the Renaissance: An Anthology. 2023.
Nejeschleba T. Bonaventurovo Soliloquium a Soliloquia Augustinova. Pole plné rozmanitých bylin. Sborník k životnímu jubileu Lenky Karfíkové. 2022.
Nejeschleba T. Jan Jesenský. Politické myšlení raného novověku. 2022.
Nejeschleba T. Renesanční panpsychismus u Jana Amose Komenského. In Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. (Eds.) Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Nejeschleba T., Veselý J. Bonaventura, O trojí cestě. Bonaventura, O trojí cestě. 2019.
Nejeschleba T. Immanence, Renaissance Idea Of. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Panpsychism. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Pantheism, Renaissance. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Trojí cesta sv. Bonaventury. Bonaventura, O trojí cestě. 2019.
Nejeschleba T. Unicity of Intellect. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Lubinus, Eilhard. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. Reisch, Gregor. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. Trithemius, Johannes. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. Zwinger, Theodor. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. Osiander, Andreas. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2016.
Nejeschleba T. Filosofie medicíny v českých zemích od 14. po 17. století. Filosofie medicíny v českých zemích. 2015.
Nejeschleba T. Jessenius a Jessen, Johannes. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Nejeschleba T. Magni, Valerian. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Nejeschleba T. Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Najdawniejszy okres. Filozofi a medycyny w Czechach i na Słowacji. 2012.
Nejeschleba T. Svoboda v renesanční filosofii (Mirandola a Pomponazzi). Svoboda od antiky po současnost. 2012.
Nejeschleba T. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century. Centers and Peripheries in European Renaissance Culture. 2012.
TVRDÝ F. Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka. In NEJESCHLEBA T., NĚMEC V., Recinová M. (Eds.) Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. 2011.
Jabůrek M. Metafyziky smrti. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
Nejeschleba T. The Relationship between Johannes Jessenius and Johannes Kepler. In Hadravová A., Mahoney TJ., Hadrava P. (Eds.) Kepler`s Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia nova. 2010.
Nejeschleba T. Víno v renesanční filosofii. Víno jako multikulturní fenomen. 2009.
Nejeschleba T. "Metafyzické" dialogy Giordana Bruna. Giordano Bruno, Dialogy. 2008.
Nejeschleba T. Renesanční medicína: academici versus practici. Medicína v kontextu západního myšlení. 2008.
Nejeschleba T. Paul Oskar Kristeller jako historik renesanční filosofie a humanismu. Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance. 2007.
Nejeschleba T. "Kníže svornosti" Giovanni Pico della Mirandola a jeho filosofické úsilí. Pico della Mirandola, Giovanni, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis. 2005.
Nejeschleba T. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm. In Karfíková L., Šír Z. (Eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Nejeschleba T. Renesance imanence? 2022.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Urbánek V., Gulizia S., Nejeschleba T., Bienias B., Akopyan O., Almási G., Hannan L., Lelková I. Scientiae 2023: The Tenth Annual Meeting of Scientiae. 2023.
Chudárková P., Tvrdý F., Nejeschleba T. Aletheia. 2018.
SBORNÍK - CELEK
Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Nejeschleba T., Finamore JF. Platonism and its Legacy. 2019.
Nejeschleba T., Michalík J. Latin Alchemical Literature of Czech Provenance. 2015.
Recinová M., Nejeschleba T., Němec V. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, I. Od antiky po renesanci. In . (Eds.) 2011.
Nejeschleba T. Philosophy of Giordano Bruno. Philosophy of Giordano Bruno. 2003.
RECENZE
Nejeschleba T. Bedenikt z Canfieldu: Pravidlo dokonalosti. Studia Theologica-Czech Republic. 2023.
Nejeschleba T. De sphaera Iohannis de Sacrobosco apud Boemos. Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2022.
Nejeschleba T. Kateřina Šolcová – Stanislav Sousedík, Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století. Acta Comeniana: International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. 2022.
Nejeschleba T. Peter Brown, Augustin z Hipponu. Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2022.
Nejeschleba T. Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby. Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2021.
Nejeschleba T. Josef Pieper: O víře, o naději, o lásce. Studia Theologica-Czech Republic. 2021.
Nejeschleba T. Velký labyrint nesmírných omylů. iLiteratura. 2021.
Nejeschleba T. Jan Jesenský, Proti tyranům. Acta Comeniana: International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. 2020.
Nejeschleba T. Stein, Edita: Láskou za lásku. iLiteratura. 2020.
Nejeschleba T. Skalnik, James Veazie, Ramus and Reform (recenze). Studia Comeniana et historica. 2004.
Nejeschleba T. Jednota a mnohost. Eckhart, Kusánský, Böhme, Ibn ´Arábí (recenze). Studia Comeniana et historica. 2003.
PROJEKT
Hobza P., Nejeschleba T., Thümmel J., Bendžalová D., Kadlečíková J., Buráň J., Whittaker D., Kulišťák M., Smolenová E., Trnka V., Fereš M., Dohnal O. Filosofie v historické perspektivě. Univerzita Palackého. 2023.
Hobza P., Tvrdý F., Nejeschleba T., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R., Dražil M., Thümmel J., Whittaker D. Člověk v historicko-systematické perspektivě. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
PŘEKLAD
Osm filosofů italské renesance. In Nejeschleba T. (Eds.) Paul Oskar Kristeller, Eight philosophers of the Italian Renaissance. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jednota filozofická 3 KFI/91AJ3 LS 0
Jednota filozofická 4 KFI/91AJ4 LS 0
Psaní filozofického textu KFI/91APT ZS Cv 0
Psaní filozofického textu KFI/91APT LS Cv 3
Jednota filozofická 7 - čtyřleté studium KFI/91AP7 ZS 0
Jednota filozofická 8 - čtyřleté studium KFI/91AP8 LS 0
Bakalářský diplomový seminář KFI/BADS LS Se 3
Obhajoba bakalářské práce KFI/BCDP ZS 0
Obhajoba bakalářské práce KFI/BCDP LS 0
Francis Bacon - Nová Atlantida 2 KFI/BCSF2 ZS Se 2
Bakalářská práce - dokončení KFI/BPD ZS 0
Bakalářská práce - dokončení KFI/BPD LS 0
Bakalářská práce - konzultace KFI/BPK ZS 0
Bakalářská práce - konzultace KFI/BPK LS 0
Renaissance Philosophy KFI/BPRG1 LS Se 2
Bakalářská práce - zadání KFI/BPZ ZS 0
Bakalářská práce - zadání KFI/BPZ LS 0
Filozofie - bakalářská státní zkouška KFI/BSZK ZS 0
Filozofie - bakalářská státní zkouška KFI/BSZK LS 0
Filozofie - bakalářská státní zkouška KFI/BSZZK ZS 0
Filozofie - bakalářská státní zkouška KFI/BSZZK LS 0
Jednota filozofická 1 KFI/92BJ1 ZS 2
Jednota filozofická 2 KFI/92BJ2 LS 2
Středověká a renesanční filozofie KFI/B1SRF LS 2
Středověká a renesanční filozofie KFI/B1SRF LS Cv 2
Diplomový bakalářský seminář KFI/DBS LS Se 3
Diplomový magisterský seminář KFI/DMS LS Se 3
Opravování esejů ve filozofické soutěži KFI/94OES ZS 0
Francis Bacon - Nová Atlantida 2 KFI/NPPF1 ZS Se 2
Obhajoba bakalářské diplomové práce KFI/OBDP ZS 0
Obhajoba bakalářské diplomové práce KFI/OBDP LS 0
Jednota filozofická 1 KFI/91AJ1 ZS 0
Jednota filozofická 2 KFI/91AJ2 ZS 0
Jednota filozofická 2 KFI/91AJ2 LS 0
Jednota filozofická KFI/BJ23Z ZS 2
Jednota filozofická KFI/NJ24L LS 2
Jednota filozofická KFI/BJ24L LS 2
Jednota filozofická KFI/NJ23Z ZS 2
F. Petrarca - Výstup na Mont Ventoux KFI/BCSF3 LS Se 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ČÍŽEK FIF Filozofie 2014
MICHALÍK FIF Filozofie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)