Dopravní psychologie

Dopravní psychologie je jednou z našich oblastí vědeckého a výukového zaměření. Hostujícím profesorem v oblasti dopravní psychologie je profesor Ralf Risser, garantem docent Matúš Šucha. Výzkum je orientován na oblast lidského faktoru v dopravě, speciálně na bezpečnost dopravy a mobilitu.
Researchgate profil – Doc. Matúš Šucha

Aktuálně


Diplomové, rigorózní a disertační práce v oblasti dopravní psychologie

 

Diplomové práce

Název Autor Rok
Srovnání vybraných psychických charakteristik zaměstnanců řídících drážní dopravu v závislosti na míře provozní zátěže Hryciow Marek 2007
Účinnost dopravně bezpečnostní metody CLOSE TO při výuce mladých řidičů Lehnerová Jana 2010
Peer mentor v dopravně-preventivním programu CLOSE TO Krajáčová Dana 2010
Osobnost řidiče motocyklu Břímková Petra 2010
Možnosti prevence řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek Banátová Kamila 2011
Reakce na stres a copingové strategie u řidičů z povolání Topičová Lenka 2011
Zrakové vnímání dopravního značení a sekundární informační zátěž Sochořová Lenka 2013
Osobnostní charakteristiky tunerů aut Kubešová Lenka 2013
Osobnostní charakteristiky řidičů motocyklů Macourková Michaela

2014

Obsahová analýza reklamních sdělení výrobců automobilů Dvořáková Šárka 2014
Psychologické charakteristiky profesionálních řidičů Dopravního podniku Ostrava Franc Lukáš 2014
Osobnostní charakteristiky vybodovaných řidičů Svačinová Simona 2015
Komunikační strategie chodců a řidičů při jejich setkáních na přechodech pro chodce Kvasničková (Palková) Lucie 2015
Psychologické aspekty a připravenost frekventantů autoškol poskytnout první pomoc při dopravní nehodě Sikora Janusz 2015
Riskantní jednání mladých řidičů v České Republice Šejdová Zuzana 2015
Obsahová analýza tištěných reklamních zdělení výrobců automobilů Hájková Monika 2015
Změny osobnostních a výkonových charakteristik řidičů HZS u SŽDC, s. o. Novák Daniel 2016
Agrese a strategie zvládání stresu u mladých řidičů Urbánková Kateřina 2016
Pokročilé asistenční systémy (ADAS) ve vozidlech Škoda auto z pohledu řidičů Nevřela Martin 2016
Rizikové jednání mladých řidičů v dopravním provozu Zagyi Gabriela 2017
Rizikové chování řidičů v kontextu časové perspektivy Hamplová Lucie 2017
Výkon řidiče pod druhotnou informační zátěží Jandová Regina 2017
Osobnostní charakteristiky řidičů motocyklů se zaměřením na typ řízeného motocyklu Kopecký Tomáš 2017
Analýza obsahov televíznych reklám výrobcov automobilov v ČR Polčová Valérie 2018
Dopravní výchova u dětí na 1. stupni základních škol Plecová Petra 2018
ADHD a souvislosti s rizikovým chováním řidičů Jiroutová Zdeňka 2018

Psychosomatická zátěž u profesionálních řidičů

Gawlasová Ester

2018

Používanie inteligentných telefónov a správanie chodcov Beáta Suriaková 2019

 

Rigorózní a disertační práce

 

Název Autor Rok
Pocit bezpečí a jeho vliv na chodce během přecházení přes přechod Lucie Kvasničková (Palková) 2016
Psychická zátěž řidičů mezinárodní kamionové dopravy Martina Kopečková (Mansfeldová) 2015
Postoje mladých řidičů a možnosti jejich změny dopravně-bezpečnostními metodami Jana Lehnerová 2011
Pracovní motivace strojvedoucích Českých drah, a. s. Jitka Mohylová 2010
Vybrané rizikové charakteristiky mladých řidičů Veronika Hamerníková 2011
Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu řidiče z povolání Jitka Šebová Šafaříková 2018
Evaluace terapeuticko-poradenského programu REPADO zaměřeného na pomoc řidičům s problematickým průběhem praxe Petr Zámečník 2020

 


Realizované výzkumné projekty

Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií


Garant tématu: doc. Matúš Šucha
Spoluřešitelé: Dr. Lucie Viktorová, Mgr. Tomáš Dominik, Dr. Ladislav Staňke
Ve spolupráci se společností Hella Mohelnice

Anotace: Projekt v rámci TAČR Éta propojuje oblast psychologie – světelného vnímání, psychofyziologie a user experience/interakce člověk-stroj – s oblastí technických, přírodovědných a lékařských věd (fyzika, fotonika/optika, optometrie, oftalmologie, design světelných zdrojů) právě v kontextu automotive – vývoje světlometů do osobních automobilů. Naším cílem je otestovat zejména vliv vysokých intenzit LED modulů, jejich specifického spektra a modulace na zrakovou percepci reálných osob, a to jak ze subjektivního pohledu (dotazníková šetření mezi  řidiči, zájemci o koupi vozu i ostatními účastníky dopravy), přes kvazi-subjektivní (analýza vnímání obrazových vjemů pomocí různých metod, včetně přístrojových - mesotest, anomaloskop atd.) až po objektivní metody pomocí měření biofyzikálních signálů (biofeedback).
Grantová podpora: TAČR ÉTA 2019 – 2021. 

Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě

Garant tématu: doc. Matúš Šucha
Spoluřešitelé: Dr. Martin Seitl, Mgr. Tomáš Dominik.
Hlavní řešitel VUT Brno: Doc. Radim Kolář

Anotace: Hlavním cílem projektu je specifikace základních biosignálů, využitelných pro spolehlivou detekci kritických stavů řidiče (únava, stres) v jízdních podmínkách. Následně pak definovat způsob měření těchto biosignálů s důrazem na komfort řidiče a praktickou využitelnost. Výsledná množina těchto signálů a parametrů pak výrazně přispěje k odhalení příčin nízké spolehlivosti stávajících systémů pro detekci únavy a stresu.
Grantová podpora: TAČR ÉTA 2018 – 2020. UP Olomouc je partnerem projektu, hlavním řešitelem je VUT Brno.

Nastavení metodiky a technické podpory posouzení psychické způsobilosti vybraných zaměstnání Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Garant tématu: doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Anotace: Předmětem veřejné zakázky je nastavení metodiky a technické podpory posouzení psychické způsobilosti vybraných zaměstnání v rámci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále SŽDC) dle Směrnice SŽDC č. 75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání, včetně stanovení parametrů pro jednotlivá zaměstnání a jejich implementace na psychologická pracoviště SŽDC.
Realizováno v letech 2017 a 2018, celková hodnota zakázky je 1 mil Kč.
Grantová podpora: Veřejná zakázka SŽDC.

Život bez auta

Garant tématu: doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: Prof. Ralf Risser, Mgr. Lucie Viktorová

Anotace: V našem výzkumu sledujeme, jak se mění dopravní zvyky a život občanů Olomouce a blízkého okolí, kteří se rozhodli dobrovolně se vzdát využívání auta. Do realizovaného výzkumu se zapojili jednotlivci a rodiny, kteří alespoň 4 krát týdně využívají pro svoji dopravu auto. A současně bydlí v Olomouci nebo v jejím okolí do 50 kilometrů. Všechny informace dostupné na webových stránkách projektu: www.zivotbezauta.upol.cz
Grantová podpora: SGS IGA UP FF 2017 a 2018

Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: Doc. Zdeněk Vtípil, CSc., Prof. Ralf Risser, Dr. Jiří Plíhal, Mgr. Lucie Viktorová, UTIA AV ČR, v.v.i.

Anotace: Hlavním cílem projektu je popsat proces a míru adaptace člověka (řidiče) na asistenční systémy určené pro řidiče v motorových vozidlech, a to zejména z pohledu dopravní bezpečnosti, tj. jaký pozitivní, případně negativní dopad mají dané systémy na dopravní bezpečnost. Cílem je pokrýt problém jak z pohledu jednotlivce (tj. v tomto případě řidiče), tak také z pohledu celé společnosti (tj. dopravní bezpečnost a veřejné zdraví jako celospolečenský problém). V širším kontextu pak vyvinout takové nástroje pro prevenci, výcvik a vzdělávání řidičů, které zvýší akceptaci těchto systémů, lepší pochopení jejich funkčnosti a limitací a zabrání přeceňování jejich možností z pohledu řidiče (tj. posílení zodpovědnosti na straně řidiče a eliminace přenášení odpovědnosti na systém).
Grantová podpora: TAČR, Omega 2016 – 2017

Drivers’ acceptance and behavioural adaptation of Advanced Driver Assistance Systems, NTSA, Kodaň Dánsko, 19. – 10. 5. 2017 (pdf, prezentace)
Všechny výstupy projektu (metodiky, interakční software, instruktážní videa) jsou dostupné na webových stránkách projektu: www.adas.upol.cz.

Dopravněpsychologický výkadový slovník

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé:  PhDr. Lenka Šrámková (DSP student), Mgr. Petr Zámečník (DSP student), PhDr. Dana Černochová (externí spolupracovnice), PhDr. Vlasta Rehnová (externí spolupracovnice)

Anotace: Dopravní psychologie jako každá vědecká disciplína pracuje s určitým pojmovým aparátem, v němž se vyskytuje řada terminologických nejednoznačností a jehož vyjasnění napomůže srozumitelnosti a objektivitě této disciplíny. Za tímto účelem bude připraven terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie, který si klade za cíl shromáždění a definování základních užívaných pojmů. Kromě výkladu pojmů bude zařazen i jejich anglický a německý překlad či ekvivalent. Hlavním cílem projektu tedy je příprava a publikace terminologického a výkladového slovníku dopravní psychologie (v roce 2015). Cíl projektu sleduje obecnější společenské a vědecké cíle, které směrují k sjednocení terminologie v oboru dopravní psychologie a definování klíčových termínů. Kniha bude sloužit jako nadčasový podklad pro odborníky v dopravě.
Grantová podpora: Projekt byl podpořen FF UP v Olomouci, grantem Fond pro podporu vědecké činnosti

Sledování hladiny testosteronu u rizikových řidičů

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: PhDr. Zuzana Sedlačková, PhD, MUDr. Július Hodosy (Ústav molekulárnej biomedicíny a Fyziologicky ustav, LF UK Bratislava).

Anotace: Smyslem projektu je ověřit, jestli se hladiny testosteronu (a dalších charakteristik s ním spojených) liší u rizikových a bezpečných řidičů. Výzkumný vzorek cca 150 řidičů. Kontrolní hodnoty budou použity dle průměrných hodnot v populaci. Jedná se o pilotní průzkum. Pokud se objeví zajímavé výsledky, bude podána žádost o financování ve spolupráci se Ústavem molekulárnej biomedicíny Bratislava.

Vnímání rizika v dopravních situacích

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: Ing. Jiří Ambrož (CDV)

Anotace: Cílem výzkumného záměru je popsat jak lidé vnímají a posuzují rizikové situace v dopravě, a to vzhledem k jejich osobnostním rysům, identifikací s určitou dopravní rolí (chodec, cyklista, řidič) a řidičským chováním. Respondenti budou hodnotit 35 krátkých videí na škále, ve smyslu nakolik se jim jeví prezentovaná situace riziková. Dále vyplní krátký dotazník (osobní údaje), osobnostní test TVP a dotazník DBQ. Realizace ve spolupráci s CDV.

Pokročilé asistenční systémy (ADAS) ve vozidlech Škoda auto z pohledu řidičů

Garant tématu: Univerzita Palackého v Olomouci: PhDr. Matúš Šucha, PhD., Škoda auto, a.s.: Ing. Jiří Haman
Spoluřešitelé: Martin Nevřela (diplomant)

Anotace: Cílem předkládaného výzkumného záměru je empiricky ověřit míru akceptace pokročilých asistenčních systémů (ADAS) českými řidiči ve vozidlech Škoda auto. Dále pak definovat ergonomické podmínky (zejména způsob komunikace mezi systémem a řidičem), které zvyšují akceptaci systému. Současně ověřit míru znalostí informací o daných systémech a definovat nejefektivnější způsoby sdělování relevantních informací zákazníkům (řidičům). Jedná se o studentský výzkumný projekt, výzkum je součástí diplomové práce diplomanta.
Grantová podpora: Výzkum je realizován za finanční podpory Škoda auto, a.s.

NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: Mgr. Petr Zámečník

Anotace: Hlavním cílem COST projektů je sdílet znalosti expertů z jednotlivých zemí a produkovat kompilaci poznatků formou průběžných a závěrečných zpráv. Zaměření uvedené COST akce je na problematiku hybridních a elektro vozů – zejména z pohledu jejich vývoje a optimalizace pro širší využití ve společnosti. Hlavním přínosem a úkolem naši Univerzity v konsorciu je poskytování informací o vnímání elektromobility ve společnosti, definování požadavků spotřebitelů a propojování požadavků uživatelů a možností vývoje vozů.
Grantová podpora: Akce COST TU 1105, H2020

Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení a sociopsychologické aspekty řidičů s dosaženým počtem bodů 12

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: PhDr. Lenka Šrámková (DSP student), Mgr. Petr Zámečník (DSP student), PhDr. Dana Černochová (externí spolupracovnice), PhDr. Vlasta Rehnová (externí spolupracovnice)

Anotace: Hlavním cílem projektu je provést sociopsychologickou analýzu řidičů, kteří dosáhli hranice 12 bodů v rámci bodového systému, a bylo jim odebráno řidičské oprávnění. V rámci analýzy se zaměřujeme na osobnost řidiče (osobnostní vlastnosti, motivační činitele a postoje) a sociodemografické charakteristiky. Následně (na podkladě uvedených zjištění) připravíme metodiku pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení, která bude sloužit pro výběr a přípravu řidičů v rámci autoškol. Přesah projektu je do oblasti rehabilitace řidičů, kde informace ohledně osobnostních a demografických charakteristik tzv. „vybodovaných“ řidičů umožní lépe zacílit rehabilitační programy.
Grantová podpora: Bezpečností výzkum MV ČR, VG20132015121.

Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení (Dopravněpsychologický seminář, Olomouc, 2013)
Sběr dat pro vývoj metodiky pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření (průběžné výsledky prezentované na semináři ADP ČR 2014, poster, pdf)
Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření (průběžné výsledky, poster, Psychologické dny 2014, Olomouc, pdf).
Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření (prezentace ze semináře ČAPPO 2014, Praha, pdf).
Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel – 2015 (prezentace z IV. dopravněpsychologického semináře, Olomouc, 2014, pdf.)
Charakteristiky „vybodovaných“ řidičů v ČR (prezentace z IV. dopravněpsychologického semináře, Olomouc, 2014, pdf.)
Osobnostní rysy jako validní prediktor rizikového řízení (CIECA kongres, Berlín, 2015, pdf)

Hodnoty a postoje k bezpečnosti dopravy

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Anotace: Výzkum se zaměřuje na identifikaci a popis postojů a souvisejících hodnot, které občani různých států deklarují. Výzkum je realizován formou on line dotazníků, data jsou zpracovávána kvalitativně formou analýzy textu. Výzkum je realizován na 5 kontinentech (v 7 jazycích) v přibližně 50 krajinách. Cílem výzkumu je popsat a porovnat ve celosvětovém měřítku postoje a hodnoty obyvatelstva k bezpečnosti dopravy. Praktickou implikací výsledku výzkumu je lepší pochopení místa dopravní bezpečnosti ve společnosti a lepší zacílení bezpečnostní kampaní.

Attitudes Towards Traffic Safety Worldwide (Šucha, M., Viktorová, L., Risser, R., 2016 – full text, pdf)

Operation and safety of tramways in interaction with public space (Provoz a bezpečnost tramvajové dopravy v kontextu veřejného prostoru)

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Anotace: Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost tramvajové dopravy ve městech, a to prostřednictvím popisu rizikových uzlových bodů (tzv. hotspots), popsání postupů pro eliminaci konfliktů a nehod v těchto lokalitách, dále pak popsat interakce tramvajové dopravy s ostatními účastníky dopravního prostředí – zejména automobily, cyklisty a chodci. Zdůrazněný je lidský faktor jako ústřední řídící prvek celého dopravního systému. Filozofickým východiskem pojímání bezpečnosti a prevence nehod je předpoklad, že máme k dispozici různé indikátory, podle kterých můžeme předpokládat vznik nehody v budoucnu (v nějaké lokalitě) a nemusíme čekat, až se uvedená nehoda stane. Popis těchto indikátorů a zavedení do dopravněbezpečnostní praxe je jedním z cílů projektu.
Grantová podpora: 7. rámcový program EU, akce COST, TU 1103

Proč řídíme tak, jak řídíme – úvod do dopravní psychologie (COST, Dublin, 2013)
Public report Work phase 1 (pdf)
Závěrečná zpráva projektu: Operation and safety of tramways in interaction with public space: Analysis and Outcomes (pdf)
Indikátory bezpečného tramvajového provozu (pdf)
Brožura (pdf)

Bezpečná a udržitelná mobilita ve městech

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: Kateřina Böhmová, Alena Hrbáčová (studentky 3. ročníku)

Anotace: Hlavním cílem projektu je zapojení Univerzity Palackého do celospolečenského trendu zvyšování bezpečnosti dopravy, kvality života občanů a ekologické udržitelnosti. Mezi klíčové pojmy se řadí bezpečnost pro všechny, kvalita života studentů, zaměstnanců univerzity a občanů města, životní prostředí nebo prestiž univerzity jako celospolečensky zodpovědné organizace. Kampaň je zacílená na prostředí univerzity zahrnující okolí budov univerzity, zaměstnance univerzity, studenty a občany města v kontaktu s univerzitou.

Prezentace výsledků pilotní fáze – průzkum potřeb a preferencí zaměstnanců a studentů v oblasti dopravního chování (pdf)
Závěrečná zpráva pilotní fáze – Potřeby a preference zaměstnanců a studentů UP v oblasti dopravního chování (pdf)
Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? (prezentace z konference Města s dobrou adresou, Olomouc, 2015, pdf).

Bezpečnost a potřeby chodců při přecházení přes silnici

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Anotace: Cílem výzkumného projektu je popsat strategie chodců při přecházení silnice, strategie řidičů při řízení v situaci křižování silnice chodcem a jejich vzájemnou komunikaci. Dále pak popsat potřeby chodců a nejvýznamnější faktory ovlivňující jejich bezpečnost. Identifikovány jsou rizikové strategie a rizikové kombinace různých strategií. Dále pak rizikové a protektivní faktory jak na straně chodců, tak také řidičů. Analyzovány jsou konfliktní situace (konflikty, skoronehody, nehody) a je popsána příčinná souvislost dějů, které k nim vedou. Závěry jsou interpretovány v kontextu dopravního prostředí.

Interakce řidičů a chodců při přecházení chodců na přechodu pro chodce (ICTCT Workshop, Maribor, 2013, pdf)
Komunikační strategie chodců a řidičů při jejich setkání na přechod pro chodce (TRA Paris, 2014, článek, pdf)
Chodci a řidiči: strategie a komunikace při jejich setkání na přechodech pro chodce (Norbit, Kodaň, 2013)
Pedestrians and drivers: their encounters at zebra crossings (FTD 2014 konference, Varšava)
Chodci řidičům nevěří, ukázal průzkum u přechodů (www.idnes.cz, 14. 4. 2014)
On-site observation of driver-pedestrian interaction at zebra crossings (ICTCT workshop 2014, Karlsruhe, Německo, pdf)
On-site observation of driver-pedestrian interaction at zebra crossings in Urban settings (NTSA, 2015, Helsinky, Finsko, pdf)
Sucha, M., Dostal, D., & Risser, R. (2017). Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings. Accident analysis and prevention, 102, 41-50.

Metody explorace (rozhovor, pozorování, anamnéza) v rámci posuzování psychické způsobilosti k řízení

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: PhDr. Radko Obereignerů, PhD.,  PhD. Lenka Šrámková (DSP student), PhDr. Michal Walter (externí spolupracovník), PhDr. Libor Eliášek (externí spolupracovník), Kateřina Böhmová (studentka)

Anotace:  Při posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření kombinujeme přístup testový a klinický. V realizovaném výzkumném projektu popisujeme principy klinického přístupu a jeho metod – interview, pozorování a anamnéza v rámci dopravněpsychologického vyšetření v ČR. Podkladem je obsahová analýza sdělení (interview) zkušených dopravních psychologů v ČR. Výstupem projektu je monografie na dané téma, která bude publikována v roce 2014.
Grantová podpora: CZ.1.07/2.2.00/28.0143 –  Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Metoda rozhovoru v rámci dopravněpsychologického vyšetření (Bc. Kateřina Böhmová, IV. dopravněpsychologický seminář, Olomouc, 2014, pdf.)
Interview, anamnéza a pozorování nebo „čtení mezi řádky“ (Dr. Šucha, Dr. Šťastná, 1. dopravněpsychologický den, Praha, 10. 4. 2015, pdf).
Rozhovor, pozorování a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření – nová monografická publikace (Šrámková, L. & Šucha, M., 2015) (pdf)

Posouzení psychické zátěže zaměstnanců na pozicích výpravčí a traťový dispečer

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé:  Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., Doc. Ing. Pavel Drdla, PhD., Ing. Josef Bulíček, PhD., Mgr. Petr Zámečník, Mgr. Michal Šimeček, Mgr. Veronika Kuřečková, PhDr. Jiří Popelka.

Anotace: Hlavním úkolem zakázky je posouzení psychické zátěže při výkonu práce u uvedených profesí, včetně posouzení ergonomických řešení ovládacích prvků pro obsluhu sdělovacích, rádiových, informačních zařízení a dalších technologických zařízení. Součástí řešení zakázky je i vypracování požadovaného psychického profilu zaměstnance v této profesi, vytvoření psychodiagnostické testové baterie pro výběr u těchto profesí, návrh opatření pro optimalizaci psychické zátěže s implikací pro pracovně hygienický design nového centrálního dispečerského.
Zakázku bude Katedra realizovat v prvním pololetí 2014 ve spolupráci s CDV Brno a Univerzitou v Pardubicích. Celková hodnota zakázky je 3.5 mil Kč.
Grantová podpora: Veřejná zakázka SŽDC.

Překlad a lokalizace dotazníku DBQ (The Manchester Driving Behaviour Questionnaire) do českého prostředí

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé: PhDr. Lenka Šrámková (DSP student)

Anotace: Manchesterský dotazník chování řidiče (Manchester Driver Behaviour Questionnaire, DBQ) je široce uznávaným nástrojem v oblasti psychologické diagnostiky řidičů. V rámci realizovaného výzkumu je Manchesterský dotazník chování řidiče (DBQ) aplikován na řidiče v ČR. Hlavním cílem studie je vytvořit validní nástroj pro psychologickou diagnostiku v oblasti dopravní psychologie v České republice (včetně norem pro řidičskou populace).Česká on-line verze dotazníku DBQ, včetně vyhodnocení dle norem (n=2684, rok 2015), je volně k dispozici na webových stránkách: www.dbq.upol.cz. Následně po vyplnění dotazníku, je možné získat výsledky na adrese: www.dbq.upol.cz/admin, kde je nutné zadat unikátní kód testování, který se zobrazuje v pravém horním rohu při vyplňování dotazníku.
The Manchester driver behaviour questionnaire: self-report of aberrant behaviour among Czech drivers. Šucha, M., Šrámková, L. & Risser, R., European Transport Research Review (pdf).
© Katedra psychologie Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník v originální verzi: „The Driver Behaviour Questionnaire – DBQ“ publikovaný v roce 1990 profesorem Jamesem Reasonem. V české verzi (40 položková verze) v roce 2018, autoři: Matúš Šucha, Tomáš Dominik, Daniel Dostál. Autory můžete kontaktovat prostřednictvím e‑mailu: matus.sucha@upol.cz

Aktualizace „METODIKY 9202“ – metodiky k vyšetřování a posuzování řidičů motorových vozidel dopravními psychology

Garant tématu: PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Spoluřešitelé:  PhDr. Martin Seitl, PhD., Mgr. Petr Zámečník
Příjemcem grantu je Centrum dopravního výzkumu v. v. i., Katedra psychologie FF UP Olomouce je spolupříjemcem.

Anotace: Účelem projektu je aktualizace metodiky 9202 pro vyšetřování a psychologické posuzování řidičů motorových vozidel dopravním psychologem. Metodika, která posuzovala míru schopností řidiče, sice existuje, je však již zastaralá. Platí od roku 1992 a počítalo se s tím, že bude každých deset let aktualizována. Doposud se tak však neučinilo. Proto jsme se rozhodli tohoto úkolu ujmout a uvedenou metodiku aktualizovat tak, aby řidiči mohli být adekvátně posuzováni v souladu s platnou normou.
Grantová podpora: Ministerstvo dopravy ČR – výzkumné projekty „Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“
Datum ukončení: 31. 12. 2010.


Specializační (postgraduální) vzdělávání


Laboratoř

Laboratoř psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci je vybavena přístroji, které umožňují realizaci rozmanitých výzkumů z oblasti základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, expertimentálního vývoje a psychodiagnostiky v oblasti dopravní psychologie. Podrobnosti zde.

 


Kontakt

doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.
Email: matus.sucha@upol.cz
Tel.: +420 777 597 665

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)