Vybrané publikace

2017

Název publikace
Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování
Autoři
M. Dolejš, M. Orel
Anotace

Dospívání je klíčovým obdobím ve vývoji člověka, během něhož dochází k řadě komplexních změn na všech úrovních. Impulzivita se jako jeden z hlavních rysů osobnosti projevuje v rizikovém chování, které je spojeno s negativními dopady pro samotného jedince, jeho okolí, ale i pro společnost. Prezentovaný výzkum zahrnuje celkem 2418 žáků a žákyň ve věku 11 až 16 let z náhodně vybraných škol na území Zlínského a Moravskoslezského kraje, kteří jsou porovnáváni se dvěma celonárodními výzkumnými projekty. Sledované fenomény byly zjišťovány diagnostickými nástroji Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) a Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA). Z prezentovaných výstupů vyplývá řada doporučení pro školní metodiky prevence, speciální pedagogy a další odborníky pracující s adolescenty.

Kniha KE STAŽENÍ zde

2016

Název publikace
Šikana na pracovišti v České republice
Autoři
Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Zielina, M.
Anotace

Kniha Šikana na pracovišti v České republice jako celek je rozdělena do dvou částí. První část, v rozsahu šesti kapitol, má za cíl čtenáři podat systematický přehled o problematice mobbingu s využitím klíčových, zejména zahraničních zdrojů a relevantních empirických studií. Jedná se o téma, které je na pomezí psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie práce a řízení lidských zdrojů.
Práce bývá velice důležitým rozměrem v životě současného člověka. Zvyšování výkonnosti se týká nejen používání stále vyspělejších nástrojů, ale i lidí zapojených do pracovního procesu. Ve výsledku stoupá výkonnost, produktivita a zisk. Tento trend má však i odvrácenou stranu v podobě negativních projevů mezi zaměstnanci (mobbing) a vedením (bossing) na pracovišti.
Úvod teoretické části vymezuje záměr autorů, cíl publikace a naznačuje strukturu, která má sloužit snadnější orientaci.
První kapitola pojednává o historii ústředního pojmu mobbing/šikana na pracovišti. Jedná se o fenomén, který je v soudobé literatuře popisován různými definicemi či výrazy (např. pracovní trauma, obtěžování na pracovišti, urážlivé/emocionální zneužívání, šikana apod.). Jsou zde nastíněny základní souvislosti s vývojem tohoto termínu, který se zejména pojí s následujícími autory: Brodsky (1976), Olweus (1973) a později s jedním z nejvýznamnějších průkopníků výzkumu mobbingu Leymannem (1995a), který působil ve Švédsku. Byl to právě on, kdo použil označení mobbing pro popis obdobných případů nepřátelského chování na pracovišti. Zároveň toto označení a jeho koncept využíváme také v rámci teoretického ukotvení empirické části. Dále v kapitole poukazujeme na vývoj výzkumu mobbingu v posledních 20 letech. Mobbing se stal celosvětově velmi diskutovaným tématem. V současné době se k této problematice pojí řada nejednoznačných názorů. Z výzkumů věnovaných mobbingu vyplývá, že neexistuje pracovní oblast, kde by se tento jev nevyskytoval. Je však zřejmé, že jsou pracoviště či oblasti, kde se psychický teror vyskytuje častěji. Přesto je nutné přihlížet k rozdílné metodologii jednotlivých studií, a také kulturní proměnné jednotlivých států. Uváděné informace jsou rozděleny na zahraniční a tuzemské studie.
Druhá kapitola pojednává o hlavních aktérech mobbingu (mobber, oběť a přihlížející) včetně vymezení jejich typických sociodemografických vlastností (pohlaví, věk, pracovní pozice a sektor). Tyto poznatky dále dáváme do souvislostí s výsledky realizovaného výzkumu v České republice.
Po tomto téměř didaktickém vymezení následuje část textu, které není v odborné literatuře věnována velká pozornost. Jedná se o cíle, formy a fáze mobbingu. Mobbing jako víceúrovňový proces je mimořádně komplexní, dlouhodobý a gradující jev. Mobbing se jeví v různých formách, k jehož identifikaci a operacionalizaci se běžně používají dotazníkové metody, které v případě dotazníku negativních aktů NAQ-R umožňuje behaviorální a sebeposuzující měření. Závěrem kapitoly blíže čtenáři představujeme čtyři fáze mobbingu dle Leymanna (1995b) a alternativní teoretické rámce fází mobbingu. Jsme si vědomi, že vymezení cílů mobbingu vyžaduje pochopení četných předpokladů působících v pracovním procesu, přičemž mobbing se zpravidla jeví jako prostředek realizace subjektivních, skupinových a organizačních cílů. Proto jsme do této části zahrnuli témata jako vypuzení zaměstnance, uspokojení destruktivních sklonů a odměny a výhody.
Následuje čtvrtá kapitola pojednávající o příčinách a důsledcích mobbingu, které je potřeba uvádět v kontextu působení individuálních, skupinových, organizačních a společenských činitelů.
Otázky prevence mobbingu řeší pátá kapitola. V posledních letech stále více organizací věnuje náležitou pozornost preventivním opatřením v rámci boje proti mobbingu, nicméně upozorňujeme na absenci dostatečného počtu relevantních výzkumů problematiky organizační politiky a praxe proti agresivitě na pracovišti. V tomto kontextu je zřejmé, že volba jednotlivých preventivních opatření musí být smysluplná, logická a důsledně realizovaná. Avšak nutnou podmínkou účinné prevence je její podpora nejen ze strany vedení ale také řadových zaměstnanců ve smyslu nastolení a udržení optimálních profesních, mezilidských a motivačních předpokladů, které usnadní dosažení organizačních a individuálních cílů.
V závěrečné šesté kapitole teoretické části Mobbing v právu, konstatujeme, že Česká republika stále postrádá zákon na ochranu obětí mobbingu a zároveň, že se odborná veřejnost v ČR začala intenzivněji zabývat šikanou na pracovišti s dvacetiletým zpožděním v porovnání s jinými zeměmi. Cílem této části bylo podat přehled možných řešení mobbingu v rámci aktuálních právních předpisů.
Navazující empirická část monografie prezentuje problém, hypotézy a cíle výzkumu, metodologický design a také hlavní výsledky statistických souvislostí ve vztahu k mobbingu v České republice. Tato témata odrážejí doposud chybějící poznatky o prevalenci mobbingu ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru vzhledem k vybraným sociodemografickým ukazatelům u velkého souboru zaměstnanců. Tímto navazujeme na zahraniční srovnávací studie o přítomnosti mobbingu ve všech sektorech zaměstnaní, přestože se odhady prevalence tohoto negativního jevu liší (např. Lutgen-Sandvik et al., 2007; Tsuno et al., 2010; Eurofound 2015).
Našim dalším shodným výsledkem, v souladu se zahraničními studiemi, je potvrzení negativního vlivu, který působí dlouhodobý mobbing na psychický status oběti. Podobná empirická zjištění v dosavadních výzkumech mobbingu v České republice chyběla včetně náhledu na tuto problematiku vzhledem k pohlaví, věku, vzdělání, pracovní pozici a jiné sociodemografické ukazatele oběti. Právě tyto komponenty byly vymezeny při formulování základního cíle plánovaného výzkumu mobbingu v České republice.
Sedmá kapitola vymezuje výzkumný problém v kontextu deskriptivní a relační analýzy empirických výsledků. Součástí kapitoly je také stručný přehled konkrétních výzkumných cílů, úkolů a hypotéz. Následuje design výzkumu s důrazem na kvantitativní povahu výzkumu. Součástí kapitoly je stručný přehled výhod a nevýhod při elektronickém a papírovém sběru dat zejména v kontextu výzkumu mobbingu, což částečně kompenzuje kombinace obou postupů. Dále jsou uvedena kritéria volby parametrické statistiky, kritéria zpracování a analýzy dat.
Následuje kapitola, která blíže představuje použité dotazníkové metody. Vzhledem k základnímu cíli empirické studie byly zvoleny spolehlivé a validní dotazníky, které také poskytují srovnání zjištěných výsledků s obdobnými šetřeními u nás i v zahraničí. Pro měření mobbingu byl použit český překlad revidovaného dotazníku negativních aktů (NAQ-R), dále škála SUPSO pro měření psychické kondice a řady psychických vlastností a v neposlední řadě také anamnestický dotazník vlastní konstrukce.
Vzhledem ke skutečnosti, že se podařilo získat souhlas autorů pracovat s NAQ-R, se osmá kapitola věnuje jeho psychometrickým ukazatelům, konkrétně dosažené reliabilitě, validitě a faktorové skladby české verze této metody.
Následuje kapitola prezentující výsledky vzhledem k stanoveným statistickým kritériím pro interpretaci výzkumných zjištění. Základní soubor (N=7103) tvořili občané České republiky, ve věku 18 – 68 let, kteří v době sběru dat byli v zaměstnaneckém poměru, podnikali, či uvedli jinou alternativu aktuálního sociálního postavení a zároveň nebyli nezaměstnaní či na mateřské/rodičovské dovolené více než 6 měsíců. V tomto pohledu se jednalo o homogenní soubor zaměstnaných respondentů.
Deskriptivní analýza v desáté kapitole prioritně řeší problém empirického odhadu prevalence mobbingu v České republice prostřednictvím dotazníku NAQ-R. Součástí prezentovaného odhadu prevalence mobbingu tvoří strukturovaná zjištění výskytu mobbingu vzhledem k pohlaví a pracovního sektoru zaměstnancých včetně územního uspořádání ČR. Tyto poznatky jsou navíc obohacené třemi způsoby a dvěma kritérií měření mobbingu. Následuje analýza dílčích forem šikany na pracovišti optikou pohlaví a typu organizace pracujících. Výchozím problémem bylo odpovědět na otázku, zda je mobbing heterogenní fenomén, nebo se jedná o specifický projev měnící se vzhledem k pohlaví nebo pracovnímu sektoru mobbovaných? Dále ověřujeme na tuzemském souboru zaměstnanců platnost zahraničních zjištění o zvýšení úzkosti a deprese a souběžném poklesu pocitu subjektivní pohody a celkové psychické kondice při dlouhodobém mobbingu. Prostřednictvím dotazníku SUPSO, který relevantně zachycuje vybrané komponenty psychického stavu, bylo potvrzeno uvedené očekávání. Signifikanci naměřených souvislostí jsme navíc doplnili o další interpretační rozměr, tzv. věcný význam účinku ve smyslu praktického dopadu mobbingu jako nezávislé proměnné na vybrané stavy psychiky (závislé proměnnou).
Závěrečná jedenáctá kapitola prezentuje výsledky měření dvou rovin mobbingu: behaviorálních projevů negativního jednání a subjektivního vnímání sebe sama jako oběti mobbingu. V tomto kontextu zavádíme kombinované měření mobbingu, který jemněji rozlišuje jádro mobbovaných zaměstnanců a tímto redukuje empirické podhodnocení či nadhodnocení odhadu výskytu mobbingu v České republice.

CITACE: Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Zielina, M. (2016). Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe. Olomouc: Vydavatelství UP.

Více informací je možné nalézt také na www.stopmobbing.cz


Název publikace
Agresivita u českých adolescentů
Autoři
Agresivita u českých adolescentů
Anotace

Tato odborná monografie pojednává o jednom vagresivita-previewelmi významném psychologickém fenoménu, jímž je lidská agresivita a agrese. Každý člověk má v sobě určitou míru agresivity, kterou využívá v různých situacích a k různým účelům. Jedinec ji může aplikovat při ochraně své osoby, ostatních osob nebo svého majetku, ale může být také prostředkem k získávání (a to nejen věcí), k překonávání překážek, redukci něčeho nepříjemného nebo může sloužit pouze pro vlastní zábavu. Během adolescence může být nástrojem pro získání určité pozice ve vrstevnické skupině či prosazování vlastních zájmů nebo může být činností přinášející zábavu.
Čtenáři této knihy získají vhled do teoretického backgroundu sledovaného fenoménu – co je agrese a agresivita, jaké jsou teoretické koncepty tohoto fenoménu, jaký je účel agresivity a agrese v lidském životě a další podstatné informace. Sledovaný fenomén je již řadu let v hledáčku mnoha výzkumných týmů, které se snaží pochopit a popsat výskyt agresivity a agrese u jedince a ve společnosti. Kniha přináší podrobné informace o již realizovaných domácích a mezinárodních výzkumných projektech, které využívají pro měření agrese a agresivity různé psychodiagnostické nástroje. Tyto metody jsou autory textu podrobně popsány, takže čtenář získá detailní přehled o možnostech diagnostiky agresivního chování.
Autoři této knihy doplnili teoretické koncepty a obecné informace rozsáhlou výzkumnou studií, do které bylo zapojeno více než dva tisíce studentů a studentek českých gymnázií. Pro měření agresivity byly využity dva diagnostické nástroje – Škála agresivity Dolejš, Suchá a Skopal (SADSS) a Dotazník agresivity Busse a Perryho (BPAQ). Významné genderové rozdíly se projevily ve faktorech fyzická agresivita, hněv a také v celkové agresivitě. Z pohledu provázanosti některých osobnostních rysů jsou statisticky velmi významné některé vztahy, např. agresivní chování a hněv jsou v kladném vztahu s impulzivitou, hostilitu můžeme předpokládat u jedinců, kteří jsou úzkostnější a depresivnější. Kniha nabízí i další informace využitelné pro praxi a výzkum. Odborníci je mohou aplikovat při plánování primární prevence, při hledání vztahů mezi psychologickými fenomény nebo při realizaci výzkumných projektů zaměřených na adolescenty.

Monografie je dostupná online.


Název publikace
Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů
Autoři
Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Andrej Mentel
Anotace

Monografie kolektivu autorů se zabývá vývojem a souvislostmi položek sebepojetí u dětí a adolescentů. V textu jsou nejprve vymezeny teoretické základy a následně předloženy výstupy zpracování dat od celkem 8111 respondentů ve věku 9-21 let ze základních a středních škol v ČR. Základním diagnostickým nástrojem je Škála sebepojetí dětí a adolescentů Piers Harris 2, která hodnotí celkový skór a dále šest subškál sebepojetí. V publikaci jsou předloženy vývojové křivky celkového skóru a všech subškál sebepojetí podle konceptu Pierse-Harrise. Detailním statistickým zpracováním vycházejícím z Raschova modelu s posouzením p-value i effect size se ukázalo, že téměř všechny subškály sebepojetí jsou prakticky nezávislé na věku a pohlaví.

Kniha je k nahlédnutí na portálu Google Books pod tímto odkazem.


Název publikace
Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů
Autoři
Martin Dolejš, Jaroslava Suchá
Anotace

Monografie se primárně zabývá fenoménem agresivity a jejími souvislostmi s depresivitou, impulzivitou a sebehodnocením u dospívajících mezi 15–19 lety. Z celkové sledované populace bylo do výzkumného šetření zapojeno 2378 respondentů se zastoupením každého kraje ČR, jednalo se tak o 2,75 % základního souboru. Všechny osobnostní proměnné byly posuzovány na základě čtyř psychodiagnostických nástrojů – Dotazník agresivity Busse a Perryho (1992; agresivitu bylo možné diverzifikovat do čtyř oblastí – verbální, fyzická agresivita, hněv, hostilita), Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (v tisku), Škála impulzivity Dolejš a Skopal (2016) a Rosenbergova škála sebehodnocení (Blatný & Osecká, 1994). Mezi hlavní zjištění patří statisticky signifikantní rozdíly mezi dívkami a chlapci ve všech sledovaných proměnných. Výsledky ukazují, že dívky vykazují vyšší depresivitu, hostilitu a více se hněvají. Chlapci mají vyšší sebehodnocení, jsou více fyzicky a verbálně agresivní a také z hlediska celkového profilu agresivity vykazují vyšší hodnoty. Při analýze vzájemných vztahů mezi sledovanými osobnostními charakteristikami se jako nejvýznamnější proměnná predikující agresivitu jeví impulzivita (r =.56), další významný vztah je patrný mezi celkovou agresivitou a depresivitou (r =.55) a v pořadí třetí nejsilnější asociace byla nalezena mezi impulzivitou a hněvem (r = .48). Mezi stěžejní přínosy této práce patří objasnění skutečnosti, že jedince, kteří budou vykazovat vysokou impulzivitu, určitou míru depresivity a nízké sebehodnocení, můžeme považovat za rizikové v souvislosti s agresivními tendencemi. Uvedené výsledky mohou být využity odborníky zabývajícími se agresivitou z vědeckého hlediska, ale mohou zefektivnit i práci těch, kteří se dospívajícím věnují ve své každodenní praxi.

Monografie je dostupná online.


Název publikace
Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě
Autoři
Martin Seitl, Martin Lečbych
Anotace

Souhrn
Lidská pohybová odpověď patří mezi klíčové determinanty v Rorschachově metodě a svým významem zaujímá specifické místo v psychologické diagnostice. Pozornost je jí věnována od vzniku samotné metody, protože přináší podstatné informace o adaptačních zdrojích jedince. Interpretace determinanty je ve významných systémech Rorschachovy metody spojena především s kvalitami imaginace a myšlení. S výjimkou empatie byla ale dosud věnována minimální pozornost lidské pohybové determinantě v kontextu interpersonální adaptace a sebepercepce. Publikace představuje nový pohled na možnosti zapojení lidské pohybové odpovědi do poznávání osobnosti. Empirická studie, tvořící hlavní část publikace, se věnuje souvislostem lidské pohybové determinanty na jedné straně a výsledkům Hand testu a sebeposuzovacích metod s interpersonálním zaměřením – ICL, EES a ECR-CZ – na straně druhé. Východiskem studie jsou vlastní zkušenosti autorů publikace s Rorschachovou metodou a dosavadní dominantní přístupy skórování i interpretace lidské pohybové determinanty v dílech H. Rorschacha, E. Bohma, Z. Piotrowského, M. Rocka, P. Lernera, P. Porcelliho, R. Barrella, tvůrců současných psychometrických systémů v čele s J. Exnerem a dalších. Dosavadní přístupy jsou bohatým příspěvkem do práce s různými klinickými skupinami, diagnostiky alexithymie, ale i predikce úspěšné adaptace a manažerské výkonnosti. Současně však přinášejí poznání, že vedle samotné determinanty lidského pohybu jsou diagnostickým přínosem kvalitativní kategorie, umožňující tuto determinantů dále třídit. S touto inspirací byly vedle samotné determinanty M ověřeny souvislosti pro 9 kvalitativních kategorií obsažených v Komprehenzivním systému a 24 nových experimentálních kategorií ve vztahu k výsledkům dalších diagnostických metod zaměřených na interpersonální adaptaci, interpersonální dispozice osobnosti, vztahovou vazbu a emoční empatii. V potaz byly vzaty také vybrané stratifikační údaje. Data byla ověřena na souboru 150 respondentů-dobrovolníků, vybraných dle kvót pro věk, rod a vzdělání podle české populace v rozsahu 20-59 let. Výsledky studie identifikovaly potenciál pro diagnostiku interpersonální adaptace a sebepercepce u 7 kvalitativních kategorií s nutností dalšího výzkumu. Samotnou determinantu lidského pohybu a 12 dalších kvalitativních kategorií zařazují výsledky do kategorie přínosných pro diagnostiku zmíněných oblastí. Z 12 kvalitativních kategorií šlo ve 4 případech o kategorie Komprehenzivního systému (MQu, Ma, Mp a COP) a v 8 případech o nové kategorie. Přestože výsledky stejně jako hypotézy, které nově vyvstaly, vyžadují další empirické testování, přináší podněty do kvantitativní i kvalitativní práce s výsledky Rorschachovy metody a obohacují tak diagnostickou praxi.

Summary
Human movement response belongs to the key determinants of the Rorschach method, and it occupies a special place in psychological diagnosis with its significance. Attention has been devoted to the determinant since the creation of the method, as it provides important information concerning the adaptation resources of individuals. In significant systems of the Rorschach method, interpretation of the determinant is associated primarily with the qualities of imagination and thinking. With the exception of empathy, only minimal attention was paid to the human movement determinant in the context of interpersonal adaptation and self-perception. The publication presents an innovative view on the possibility of involving the human movement response in examining personality. The empirical study, which forms the main part of the book, is focused both on the context of the human movement determinant and on the results with of the Hand test and self-report methods with interpersonal focus – ICL, EES and ECR-CZ. The starting point of the study is the authors‘ own experience with the Rorschach method and the existing dominant approaches of scoring and interpretation of the human movement determinant in the works of H. Rorschach, E. Bohm, Z. Piotrowski, M. Rock, P. Lerner, P. Porcelli, R. Barrell, the creators of contemporary psychometric systems, led by J. Exner, and others. Existing approaches provide a rich contribution to working with different clinical groups, diagnosis of alexithymia, as well as the prediction of successful adaptation and management efficiency. At the same time, they bring recognition that in addition to the determinant of the human movement, it is a diagnostic benefit of the qualitative category, enabling further classification of the determinant. With this inspiration, beside the determinant M, connection to 9 qualitative categories contained in the Comprehensive System was authenticated, as well as 24 new experimental categories in relation to the results of other diagnostic methods focusing on interpersonal adaptation, interpersonal disposition of personality, attachment and emotional empathy. Selected stratification data was also taken into account. The data was gathered on a set of 150 respondents-volunteers, who were selected based on age, gender and education according to the Czech population in the range of 20-59 years. The results of the study identified the potential for diagnosis of interpersonal adaptation and self-perception in 7 qualitative categories with the need of further research. The results classify the human movement determinant and 12 other qualitative categories into category that is valuable for the diagnosis of the above mentioned areas. Of the 12 qualitative categories, 4 were cases of classes of the Comprehensive System (MQu, Ma, Mp and COP) and 8 categories were cases of new instances. Although the results, as well as the newly emerged hypotheses, require further empirical testing, they provide incentives to both quantitative and qualitative work with the results of Rorschach and therefore enrich the diagnostic practice.


Název publikace
Malá knížka o odborném psaní: Praktický průvodce pro začínající autory
Autoři
Aleš Neusar

Publikace je určena začínajícím autorům odborných textů z oblasti sociálních, humanitních a pedagogických věd. Ačkoliv jsou mezi jednotlivými disciplínami určité rozdíly, většina znaků odborného textu bývá stejná a autoři mívají s psaním podobné problémy. Publikace má čtyři části.

Anotace

První část se zabývá otázkami, které autoři často řeší před samotným psaním odborného textu. O čem vůbec psát? Může mít náš text nějaký smysl či dopad? Pokud ano, jaký? Je pro nás lepší napsat článek nebo kapitolu v knize?
Druhá část se věnuje smyslu jednotlivých částí textu. Co by mělo být jejich obsahem. Probírány jsou název, klíčová slova, abstrakt či souhrn, úvod, strukturování textu, diskuse a závěry, literatura, přílohy a poznámky pod čarou.
Třetí část se soustředí na literární zdroje. Jakými se inspirovat? Jak pracovat s myšlenkami druhých? A kde zdroje vůbec najít?
Čtvrtá část se zaměřuje na řemeslo psaní a jak se v něm zlepšit. Zdůrazněna je ústřední role příběhu, a jakou formou může být tento příběh vyprávěn. Dále je věnován prostor stylu psaní, argumentaci, vylepšování textu a publikačnímu procesu.
Cílem knihy je vše předat v ucelené a stručné formě a dodat autorům sebedůvěru, že psaní odborného textu není až tak složité, pokud víme jak na to a máme dostatečnou motivaci.


Název publikace
Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
Autoři
Ivana Štefková, Martin Dolejš

Cílem této výzkumné monografie bylo vymezit klíčové osobnostní charakteristiky resilience u dospívajících klientů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Z tohoto důvodu jsme přeložili dotazník Škály resilience pro děti a adolescenty (Prince-Embury, 2007), který je určený pro širokou věkovou skupinu dětí a adolescentů (9-18 let). 

Anotace

Pokud máme k dispozici nástroj na měření resilience, můžeme cíleně zaměřovat intervence na její jednotlivé faktory a účinně ověřovat jejich úspěšnost. Monografie ukazuje čtenářům, jak lze na základě práce s administrací dotazníku rozvíjet resilienci klientů. Vše je podloženo výzkumem resilience v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Většina klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež skórovala v případě škály emoční reaktivity výše než americký populační průměr a na škále zvládání a uspokojivých vztahů naopak níže. Tento výsledek v naměřených hodnotách odpovídá nespecifické skupině, která byla v americké standardizační skupině v péči odborníků na psychické zdraví.

Kniha je dostupná online.

2015

Název publikace
Metody pro dopravněpsychologické vyšetření. Posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
Autoři
Šucha, M., Černochová, D., Rehnová, V., Šrámková, L., Zámečník, P.Kubátová, J.
Anotace

Publikace je určena dopravním psychologům, kteří se zabývají posuzováním psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel. Obsahuje výsledky výzkumu, který byl zaměřen na sociopsychologickou analýzu řidičů, kteří dosáhli plného počtu bodů v bodovém hodnocení a validizaci použitých metod vzhledem k dopravnímu chování řidičů. V první části publikace jsou popsány teorie řízení vozidla, charakteristiky jednotlivých skupin řidičů a jsou zde uvedeny etické zásady dopravněpsychologického vyšetření a pravidla pro jeho provádění. Druhá část je věnována výsledkům výzkumu. Pozornost je zaměřena především na rozdíly mezi rizikovými a nerizikovými řidiči, na řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu a na možnosti predikce rizikového dopravního chování. Publikace je doplněna normami pro všechny metody použité v tomto výzkumu, u kterých byl k dispozici dostatek výsledků.

Publikace je k zakoupení zde


Název publikace
Řízení virtuálních týmů
Autoři
Seitlová, K., Kubátová, J.
Anotace

Anotace: Publikace Řízení virtuálních týmů ve virtuálním prostředí se zabývá aktuálními trendy v oblasti managementu, psychologie práce a organizace. Autorky Jaroslava Kubátová a Klára Seitlová popisují základy vytváření týmů, jejich rozvoj a vybrané nástroje komunikace zejména ve virtuálním prostředí. Dále se zde dovíte více o multikulturních aspektech virtuálních týmů. Vzhledem ke globalizaci a zvyšujícím se nárokům v pracovním prostředí by uvedené teoretické poznatky podložené četnými výzkumy měly být základní znalostí úspěšných manažerů a leaderů.  Publikace je tak určena nejen zájemcům o nové teoretické poznatky, ale také praktikům, kteří mají zájem se neustále zdokonalovat.

Publikace je dostupná zde

Citace: Kubátová, J. & Seitlová, K. (2015). Řízení virtuálních týmů. Olomouc: Univerzita Palackého.


Název publikace
Význam motivace v pojetí osobnosti: teoretický, výzkumný a aplikační rozměr
Autoři
Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu
Anotace

Kniha Význam motivace v pojetí osobnosti: teoretický, výzkumný a aplikační rozměr je rozdělena na tři částí. První část nabízí přehled vybraných teorií integrující různý pohled na dynamický psychologický fenomén motivace. Jsou zde uvedeny současné teoretické koncepty, stejně tak jako na historicky významné pohledy a přístupy k tématu lidské motivace. V druhé části zaměřené na výzkum autoři prezentují zahraniční i své vlastní výzkumy zaměřené na oblast (pracovní) motivace a sebedeterminaci. Teoretické ukotvení studie tvoří přístup výzkumu lidské motivace a osobnosti autorů Edwarda Deciho a Richarda Ryana. Realizované výzkumné šetření kvantitativní povahy bylo zaměřeno na akademické pracovníky. Data byla sbírána elektronickou formou přes internet. Výsledky poukazují na možnost efektivního využití přeložené škály vnitřní a vnější pracovní motivace i v českém prostředí. Díky neustálému rozvoji komunikačních a informačních technologií, mezioborové či zahraniční spolupráci dochází i k dynamické proměně náplně pracovní činnosti. U akademických pracovníků se v mnoha případech jedná o otázky motivace, vnímání osobní účinnosti pro výuku, výzkum a publikační činnost. Z pohledu pracovní psychologie je kladen velký důraz na seberealizaci a sebeřízení pracovníka. Cílem realizované studie bylo zaměření se na optimální fungování v organizaci, které zahrnuje i zvládání stresu a pracovní i osobní spokojenost. Závěrečná třetí část knihy se věnuje aplikačním možnostem poznatků pro praxi (např. psychoterapii, pracovní psychologii). Pozornost je věnována možnostem měření motivace, aktuálním otázkám a směrování výzkumu v této oblasti, stejně tak jako humanisticko-existenciálnímu přístupu. Cílem knihy je podat systematický přehled starších i novějších teorií motivace v kontextu aktuálních výzkumů na pomezí psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie práce.


Název publikace
Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců
Autoři
Martin Seitl
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
UP
Anotace

Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců představují aktuální pohled na uplatnění různých typů testových metod při posuzování psychické pracovní způsobilosti. Shrnuty jsou dosavadní poznatky o roli testových metod ve výběru zaměstnanců i požadavky na dobrou praxi. Čtenář získá celistvé informace o aktuální situaci na českém trhu, smyslu metod, reálných očekávání od výsledků, správném výběru metod do testové baterie, formulaci závěrů, moderních trendech diagnostiky a etických požadavcích.  Součástí materiálu je také přehledový katalog 54 vybraných metod, z řad výkonových a osobnostních testů, dostupných na českém trhu. Publikace je určena především psychologům, personalistům, manažerům a dalším specialistům, kteří se pohybují v oblasti výběru zaměstnanců.

Citace: Seitl, M. (2015). Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců. Olomouc: UP.


Název publikace
Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Autoři
Vanda Zemanová, Martin Dolejš
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
UP
Anotace

Cílem výzkumného projektu byla analýza vztahů mezi životní spokojeností, rizikovým chování a sebehodnocením u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Monografie obsahuje vymezení stanovených proměnných, kterými jsou životní spokojenost, rizikové chování a sebehodnocení. Metodami, které byly využity pro analýzu stanovených proměnných, byly Škála životní spokojenosti dětí (SWCL-C), Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA) a Rosenbergova škála sebehodnocení (RŠS). Výsledky metody VRCHA a RŠS jsme porovnávali s populačními normami zjištěnými Martinem Dolejšem a jeho kolektivem spolupracovníků. Z výzkumu vyplynulo, že NZDM navštěvují vysoce rizikoví jedinci, kteří jsou méně spokojeni se svým životem než jejich vrstevníci z běžné populace. V oblasti sebehodnocení se tyto cílové skupiny příliš neliší. Dalším důležitým zjištěním bylo, že dívky mají tendenci se častěji negativně hodnotit než chlapci. K podobnému zjištění jsme došli i v oblasti životní spokojenosti. Chlapci naopak častěji vykazují různé formy rizikového chování. (oficiální text publikace)

PUBLIKACE JE DOSTUPNÁ V TOMTO ODKAZU

Citace: Zemanová, V. & Dolejš, M. (2015). Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého.

2014

Název publikace
Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů
Autoři
Miroslav Charvát, Lucie Viktorová a kol.
Anotace

Monografie prezentuje výsledky výzkumů spojených s realizací projektu Testy studijních předpokladů jako součást přijímacího řízení na vysokou školu a jejich potenciál k predikci akademického úspěchu. Jeho cílem bylo pomoci zkvalitnit písemné Testy předpokladů ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (SPF), používané od r. 2011 coby první kolo přijímacích zkoušek do bakalářských oborů na FF UP. Monografii však využijí i odborníci z příbuzných oborů, kteří se zabývají tvorbou srovnávacích testů. Autoři prezentují své zkušenosti s organizací, administrací a testováním studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení. Věnují se tématům ověřování testové validity, reliability a kvality položek, ale také žádoucím vlastnostem uchazečů a volbě kritérií akademického úspěchu.
Kniha je dostupná v odkazu zde.
Citace: Charvát, M., Viktorová, L., a kol. (2014). Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. Olomouc: Univerzita Palackého.


Název publikace
Dětský autismus v kontextu rodinné resilience
Autoři
Irena Sobotková, Soňa Sládečková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
UP
Anotace

Publikace přináší nový pohled na problematiku dětského autismu ve vztahu k fungování rodiny a rodinné resilienci. Autorky upozorňují na fakt, že v chápání autismu se projevuje stále hodně stereotypů a nepřesností, které mají dopad na život rodiny dítěte s autismem. Těžištěm publikace je empirický výzkum originální svým zaměřením na rodinné procesy v rodině s dítětem, které má diagnózu poruch autistického spektra. Podrobně mapuje cestu rodin od počáteční nejistoty při zaregistrování matoucích symptomů, přes stresující anabáze při hledání diagnózy, přes stavy zoufalství při uvědomění toho, co autismus obnáší, až po nalézání možností, jak rodinný život harmonizovat a přizpůsobit, jak si zachovat síly a z čeho je čerpat. Důraz je kladen na praktickou využitelnost výzkumných zjištění – na pozitivní faktory podporující rodinnou resilienci. Kniha je určena pracovníkům pomáhajících profesí a studentům příslušných oborů, a také rodičům dětí s autismem, pro které může být povzbuzením či inspirací. Autismus je sice podle současných poznatků neléčitelný, ale je do jisté míry ovlivnitelný prostřednictvím co nejhlubšího porozumění jeho povaze.
Citace: Sládečková, S., & Sobotková, I. (2014). Dětský autismus v kontextu rodinné resilience. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Název publikace
Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň
Autoři
Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
UP
Anotace

Kniha pojednává o osobnostních rysech adolescentů a představuje zjištěná fakta a výsledky, které poskytly analýzy vycházející z rozsáhlé testové baterie. Osobnost člověka je tvořena osobnostními rysy, které spoluurčují jeho chování a jednání. Rysy či skupiny rysů mají jednoznačně vliv na výskyt různých forem rizikového chování (krádeže, závislosti nebo agresivní akty). Aktivity, které označujeme, respektive zařazujeme do obecné kategorie „rizikové chování“, jsou činnosti, které zapříčiňují prokazatelný nárůst sociálních, psychologických, zdravotních, vývojových, fyziologických a dalších rizik pro jedince, pro jeho okolí a/nebo pro společnost.Kniha prezentuje výsledky pro jednotlivé diagnostické metody v samostatných kapitolách, jejichž součástí jsou také vzájemné souvislosti mezi faktory, které jsou prostřednictvím těchto psychologických nástrojů zjišťovány.
Kniha je dostupná v tomto odkazu.
Citace: Dolejš, M., Skopal, O., & Suchá, J. (2014). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Název publikace
Kyberšikana jako společenský problém
Autoři
Jan Šmahaj
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
UP
Anotace

Nová knižní publikace zaměřená na problematiku kyberšikany v České republice obsahuje informace určené nejen studentům oboru psychologie, ale také poradenským pracovníkům, pedagogům a rodičům. Autor knihy se zaměřil na téma se snahou čtenáře seznámit s tím, co lze považovat za projev kyberšikanování, nakolik je kyberšikana spojována se školním prostředím a jaký má dopad na oběť kyberšikany. V textu autor zdůrazňuje potřebu rozvoje psychologického poradenství v této oblasti a komplexní přístup při řešení jednotlivých případů.Kniha je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Aby bylo možné porozumět specifikům kyberšikany a mohlo být na problém kyberšikany nahlíženo jako na společenský problém, věnuje autor v textu pozornost širším souvislostem. Součásti textu je vymezení méně obvyklých termínů, které jsou s tématem úzce spojeny a které jsou pro další výklad nezbytné. I když je těžiště teoretické části věnováno především kyberšikaně, odráží se autor v jejím úvodu od „klasické“ šikany, se kterou má tento společenský fenomén mnoho společného. Jedním z cílů práce bylo na základě aktuálního stavu poznání přispět kvalitními informacemi o kyberšikaně, ale také naznačit metodologické a výzkumné limity výzkumu v této oblasti. Empirickou část knihy tvoří dvě realizované studie. Cílem práce bylo analyzovat souvislosti vybraných psychických stavů, procesů a osobnostních charakteristik u obětí kyberšikany u souboru respondentů.
Kniha dostupná ve e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého
Citace: Šmahaj, J. (2014). Kyberšikana jako společenský problém. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Název publikace
Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů
Autoři
Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá a kol.
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
UP
Anotace

Text předložené publikace se zabývá tématem rizikového chování u adolescentů v souvislosti s jejich osobnostními dispozicemi. Úvodní kapitoly se zabývají teoretickým zakotvením použitých pojmů. Od popisu období adolescence se zaměřením na fyzický, kognitivní a psychosociální vývoj text směřuje k vymezení pojmu rizikové chování s uvedením nejčastějších forem. Následující kapitoly uvádějí použité dotazníkové nástroje, jejich teoretická východiska, následně uvádějí relevantní výzkumné studie, které daný nástroj používaly. Součástí každé kapitoly je prezentace výsledků studie a dále rozsáhlé analýzy výsledků s porovnáním nejvýznamnějších statistických vztahů mezi jednotlivými faktory napříč všemi použitými nástroji.
Kniha je dostupná v tomto odkazu
Citace: Dolejš, M., Skopal, O., Suchá, J. a kol. (2014). Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci


Název publikace
Teorie a praxe poradenské psychologie
Autoři
Roman Procházka, Jan Šmahaj, Marek Kolařík, Martin Lečbych
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Nakladatel
Grada Publishing
Anotace

V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají teoretickým zázemím poradenské psychologie a pomocí stručných příkladů je propojují s poradenskou praxí. Nevyhýbají se ani úskalím, se kterými se pracovníci i klienti poraden potýkají. Témata jednotlivých kapitol byla vybrána na základě otázek, s nimiž se autoři setkávají ve své psychologické praxi a jež jsou často předmětem jak odborné, tak laické diskuse, například:
• rizikoví klienti v poradenské práci
• poradenství pro nadané a talentované
• pomoc při volbě povolání a v profesním vývoji
• poradenství u poruch chování a učení
• poradenství v oblasti kyberšikany a drogových závislostí
Kniha je určena nejen psychologům, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům a studentům těchto oborů, ale i ostatním zájemcům o lidskou psychiku.
Citace: PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., & LEČBYCH, M. (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada Publishing. 

2013

Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí

Autoři: Radko Obereignerů
Publikace Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí je vzhledem ke svému rozsahu mimořádně reprezentativním příspěvkem k multioborové problematice kognitivních poruch. Autorova syntéza neuropsychologických a logopedických poznatků přináší ucelený teoretický přehled, který je doplněn historickým vývojem uváděných poruch i jejich recentními koncepcemi. Za velmi zdařilé lze považovat uvedení vyšetřovacích algoritmů pro klinickou praxi, čímž se monografie obsahově posouvá z teoretického rámce na publikaci, která je cenným přínosem pro každodenní praxi odborníků v příslušných oblastech zabývajících se právě afáziemi a v monografii uváděnými poruchami symbolických funkcí. Je potřeba ocenit informační bohatost publikace a její četné multioborové přesahy. Lze tak předpokládat zájem čtenářů z oblasti neuropsychologie, klinické psychologie, logopedie, neurologie i dalších neurovědních oborů. Autor využil své dlouholeté působení v oblasti neuropsychologie a vytvořil monografii, která tematicky doplňuje chybějící informace v oblasti české odborné neuropsychologické a logopedické literatury.
Citace: Obereigneru, R. (2013). Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Dopravní psychologie pro praxi

Podtitul: Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů
Autoři: Matúš Šucha, Vlasta Rehnová, Martin Kořán, Dana Černochová
Dopravní psychologie je komplexní a na našem knižním trhu jedinečná publikace v oblasti bezpečnosti dopravy, která se věnuje výběru, výcviku a rehabilitaci řidičů. Čtenář se obeznámí se základy psychologické diagnostiky v oblasti dopravy, s postupem dopravněpsychologického vyšetření, nezbytného k posouzení psychické způsobilosti pro řízení, i s jeho legislativním rámcem, dále se věnuje osobnostním rysům problémových řidičů a možnostem jejich rehabilitace. Kniha rovněž obsahuje přehledný výčet psychodiagnostických metod v dopravní psychologii včetně přístrojové diagnostiky. Je určena zejména dopravním a klinickým psychologům, expertům v oblasti dopravní problematiky, učitelům v autoškolách, studentům psychologie a dopravních fakult.
Citace: ŠUCHA, M., RÉHNOVÁ, V., KOŘÁN, M., & ČERNOCHOVÁ, D. (2013). Dopravní psychologie pro praxi. Praha: Grada Publishing.

Interakční psychologický výcvik pro praxi

Autor: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
Tato publikace je vhodnou pomůckou pro studenty psychologie, pedagogiky a příbuzných oborů. Rovněž může být inspirativní pro vedoucí různých typů výcvikových skupin. Prostřednictvím 174 výcvikových technik z oblastí seznámení, spolupráce, komunikace, důvěry a sebepoznání přináší nový pohled na práci se sebezkušenostními výcvikovými skupinami, a to zejména v různých oblastech sebepoznání, které jsou v praxi stále spíše opomíjené.
Citace: Kolařík, M. (2013). Interakční psychologický výcvik pro praxi. Praha: Grada Publishing.

Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti

Autorky: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., PhDr. Veronika Očenášková
Publikace přináší komplexní pohled na kontroverzně pojímané téma pěstounské péče a zaplňuje mezeru ve vědeckých poznatcích. Vychází z rozsáhlého a v našich podmínkách ojedinělého výzkumného projektu, který mapoval prostředí a význam biologické a pěstounské rodiny, kontakty s biologickými rodiči, proces vyrovnávání se s nestandardní osobní historií, životní spokojenost a zvládání dospělých rolí u 50 dospělých osob, které vyrostly v dlouhodobé pěstounské péči.  Hlavním cílem výzkumu bylo porozumět do hloubky jejich osobní zkušenosti. Výzkumná zjištění jsou diskutována s ohledem na praktické aplikace. Důraz je kladen na zjištěné ochranné faktory ve vývoji dítěte v pěstounské péči. Současně je poukázáno na reálná rizika, která hrozí při nerespektování psychických potřeb dětí.
Citace: Sobotková, I., & Očenášková, V. (2013). Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Rorschachova metoda: Integrativní přístup k interpretaci

Autor: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Anotace: Kniha se věnuje jednomu z nejslavnějších psychodiagnostických nástrojů – Rorschachově metodě. Autor předává čtenáři ucelený přehled možností této metody. Čtenář se detailně a strukturovaně seznámí s diagnostikou procesů vnímání, myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů. Kvalitní interpretace výsledků Rorschachovy metody je náročným uměním, které klade značné nároky na teoretické znalosti psychodiagnostika i na jeho praktické dovednosti. V převládajících psychometrických systémech však hlubší vazba na širší psychologickou teorii schází. Alternativní systémy bývají často teoreticky jednostranné. Autor se proto snaží vyplnit tuto mezeru a propojit významné psychologické teorie s výsledky Rorschachovy metody. Opírá se zejména o moderní poznatky z oblasti zkoumání funkcí lidského mozku, teorií psychického vývoje, kognitivních teorií, teorií psychoanalýzy. Čtenáři se tak prostřednictvím této odborné monografie dostává jedinečná šance seznámit se se současnými trendy ve vývoji Rorschachovy metody a pohledem na možnosti sjednocení více interpretačních přístupů. Knihu ocení zejména kliničtí psychologové a soudní znalci v oboru klinické psychologie, poradenští psychologové, pracovní psychologové věnující se výběru zaměstnanců, samozřejmě taktéž studenti psychologie, psychiatři a další odborníci se zájmem o témata psychologické diagnostiky.
Citace: Lečbych, M. (2013). Rorschachova metoda: integrativní přístup k interpretaci. Praha: Grada publishing.

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti

Autor: Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu Dr.Sc.
Anotace: Tato elektronická publikace přináší poznatky z podstatných oblastí psychologie osobnosti, která v rámci psychologických věd představuje základní a relativně samostatnou disciplinu významnou jak ve svém teoretickém, tak praktickém rozměru. Text je didakticky vhodně a účelně strukturován do patnácti kapitol a tvoří přehlednou pomůcku pro studium psychologie i dalších věd zabývajících se člověkem.
Materiál je zpracován srozumitelnou formou a obsahuje nejen základní poznatky z psychologie potažmo psychologie osobnosti, takže může posloužit nejen jako studijní příručka pro budoucí psychology, ale i jako vhodné repetitorium pro absolventy graduální přípravy působící v různých oblastech psychologie v praxi. Je tedy vhodný pro pregraduální i postgraduální vzdělávání.
Monografie Vybrané kapitoly psychologie osobnosti vznikla v rámci projektu: E-learningová podpora mezioborové integrace výuky vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0334).
ISBN: 978-80-244-3518-3
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého, Olomouc, 2013

Wagnerův Hand test: Aplikace ve výzkumu a praxi

Autor: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Anotace: Hlavním cílem této studie je poskytnou základní i nejvíce aktuální vědecké poznatky, které se vztahují k psychodiagnostické metodě Hand Test, kterou vytvořil Edwin E. Wagner. V naší publikaci se snažíme shrnout a propracovat témata spojená s aplikacemi této metody v klinickém i neklinickém prostředí. Zaměřujeme se také na psychometrické vlastnosti metody a metodologická témata, která jsou relevantní pro výzkum. Při tvorbě našeho díla jsme se snažili využívat zejména původní prameny a výzkumné studie, které byly publikovány v peer-review a impaktovaných žurnálech. Naši publikaci jsme se snažili koncipovat jako širší přehledovou studii, která bude taktéž smysluplná pro uplatnění vědeckých poznatků v praxi. Při studiu metody Hand testu a jejími aplikacemi v klinické praxi, jsme byli opakovaně překvapováni, kolik zajímavých možností aplikace metoda skýtá. Jsme přesvědčeni, že možnosti metody dalece přesahují posuzování agování a agresivních tendencí, se kterými je metoda spojována ponejvíce. Opakovaně jsme si ověřili, že metodu lze s úspěchem využít při řešení rozmanitých diferenciálně diagnostických otázek. Kromě tradičních témat využití metody se tedy také soustředíme na její potenciál v diagnostice hlavních psychických poruch, kognitivních funkcí, posttraumatických jevů, psychosomatických souvislostí, mentální retardace, tématy spojenými se školní a dopravní psychologií. Tato kniha je určena odborníkům, kteří pracují s touto metodou a studentům psychologie, kteří se na využívání psychodiagnostických metod připravují.
Citace: Lečbych, M. (2013). Wagnerův hand test: Aplikace ve výzkumu a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

2012

PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku

Autoři: Mgr. Aleš Neusar, Ph.D., Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. a kol.
Anotace: Co si představit pod titulem „PhD existence“? Existence znamená „bytí“. Jaké to je být doktorandem či doktorandkou? Autoři monografie na podkladě dat z dotazníkových studií a narativních rozhovorů zachycují reflexe, očekávání, dilemata, zvládací strategie a dramata studentů doktorských studijních programů v oboru psychologie. PhD existence je pro mnohé i „živobytím“ a přípravou na budoucí profesi. Tato příprava nemusí být snadná a ani zisk Ph.D. titulu nezaručuje automaticky uplatnitelnost. Kniha se proto věnuje také tématům (a užitečným tipům), jak se co nejlépe připravit na tuto cestu od přijímacího řízení (kam se hlásit) přes volbu tématu a školitele, zvyšování klíčových kompetencí, jako je výuka, prezentace, odborné publikování, psaní disertace či budování vlastní nenahraditelnosti.
ISBN: 978-80-244-3158-1
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého, Olomouc, 2012
ON-LINE PROHLÍŽENÍ

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti

Autor: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
Anotace: Publikace Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti se zaměřuje na dvě významné tradice psychologického přístupu k interpersonálním otázkám jedince. Prosociální hodnoty jsou přiblíženy teoriemi A. H. Maslowa, V. E. Frankla, E. Fromma. G. W. Allporta, M. Rokeacha nebo S. Schwartze. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na ohraničení hodnot jako osobnostních kategorií a následně na jejich klasifikaci, původ a vývoj v osobnosti jedince, stejně jako na výzkum a aplikaci v praxi. Druhý přístup k interpersonální dimenzi člověka je představen v podobě popisných charakteristik osobnosti, reprezentovaných teoriemi sociálních psychologů a psychologů osobnosti. Jednotlivé přístupy jsou představeny s ohledem na jejich koncepční vazby a dopad do současného pojetí dispozic, ovlivňujících adaptaci člověka v jeho prostředí. Představeny jsou proto teorie jednotlivých autorů jako průřez vývojem poznání (Kelley, Berscheid, Rusbult, Sullivan, Leary, Wiggins, Bowlby, Hazan, Mikulincer, Shaver, Berant, McCrae, Costa a další).
Celá publikace je provázána vlastním výzkumem, který sleduje prostřednictvím specifické metodologie vzájemné vazby obou velkých tradic poznávání interpersonálních charakteristik jedince. Při výzkumu souboru dospělých osob byla použita nejen komplexní baterie metod (Rokeachova škála hodnot, NEO osobnostní inventář, Rorschachova metoda), ale i alternativní metody práce s daty (např. analýza SSA pro hodnoty, typologie pro NEO podle R. Piedmonta nebo skóry systému R-PAS pro Rorschachovu metodu). Monografie je určena zejména pro psychology, poradce a pedagogy, protože nabízí teoretické základy, výzkumné podněty i aplikační směry
ISBN 978-80-244-3320-2
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
Publikace ke stažení: Poznavani Interpersonalnich Charakteristik Osobnosti

Úvod do psychologie osobnosti

Autor: Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu Dr.Sc.
Anotace: Publikace informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny. K tomu je uzpůsoben rozsah publikace i její přiměřeně hluboký záběr. V úvodu je psychologie osobnosti jasně definovaná a vymezená vůči obecné psychologii. Látka je logicky členěná, počínaje kategoriálním vymezením základních pojmů a popisem různých koncepcí, pochopitelným pro studenta a širší veřejnost.
Monografie je rozdělena do 21 logických částí, které se postupně zabývají vymezením předmětu studia osobnosti, metodami psychologického rozboru osobnosti, přes pohledy na skladbu, dynamiku, vývoj osobnosti, temperament, charakter, morálku, zabývá se osobnosti s různých perspektiv včetně poruchami osobnosti.
Témata se rozvíjejí postupně, od jednodušších ke složitějším, text umožňuje sledovat historicky vývoj pohledu na psychologii osobnosti i moderní pohledy. Jednotlivé kapitoly jsou psány otevřeně, nedogmaticky, s důrazem na jednoduchost a logické vývody. Výklad osobnosti se opírá o psychoanalytickou, rysovou, humanistickou a sociálně-kognitivní teorii na základě nejnovějších výzkumů a poznatků ze světové literatury. Významnou pomůckou je stručný slovník pojmů na konci každé kapitoly. Celá publikace je psaná čtivě, s důrazem na logické členění a odbornou explikací dílčích témat.
ISBN: 978-80-247-4033-1
Vydavatel a rok vydání: GRADA, Praha, 2012

Základy projektového řízení

Autoři: PhDr. Klára (Bendová) Seitlová, Ph.D., PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,  Ing. Stanislava Nechvílová, Ing. Radoslav Štefánek
Anotace:Kolektivní monografie Základy projektového řízení je společným dílem autorů působících zejména na katedře psychologie FF UP. První impulzy pro vznik monografie byly již před dvěma lety, kdy autoři připravovali ucelený výukový program pro Ph.D. studenty. V monografii jsme se snažili vyzdvihnout ty nejdůležitější základní metody a nástroje projektového řízení, které mohou využít všichni, kteří chtějí využít projektové řízení jako nástroj zefektivnění a zkvalitnění práce. Kolektiv autorů se snažil popsat projekt napříč jednotlivými fázemi od vzniku až po vyhodnocení. Věříme, že čtenáři ocení i kapitoly, které spadají do „Soft kompetencí“ členů a vedoucích projektových týmů. Monografie je doplněna o praktické ukázky a příklady, tak aby po prostudování této publikace byl čtenář schopen sám projekt navrhnout, řídit a vyhodnotit.
ISBN: 978-80-244-3124-6
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého, Olomouc, 2012
ON-LINE PROHLÍŽENÍ

Život a dílo Vladimíra Tardyho

Autorky:  prof. PhDr. Alena Plháková, CSc., PhDr. Olga Pechová, Ph.D.
Anotace:  Kniha je věnována životu a dílu Vladimíra Tardyho (1906–1987), profesora Karlovy univerzity a prominentního českého psychologa 20. století. V první části se autorky pokusily začlenit jeho životní příběh do kontextu dramatických společenských změn ve střední a východní Evropě. V dalších čtyřech kapitolách se zabývají Tardyho přínosem k rozvoji filosofie, psychologie osobnosti, dějin psychologie a grafologie. Autorky vycházely z Tardyho publikovaných i nepublikovaných studií, z jeho deníků, osobní korespondence a ze vzpomínek jeho příbuzných, kolegů a studentů. Kniha obsahuje Tardyho kompletní bibliografii, včetně 130 recenzí. Je doplněna rozhovorem s Karlem Balcarem.
ISBN: 978-80-200-2045-1
Vydavatel a rok vydání: Academia, 2012

2011

Kdy se to jenom stalo? (Ne)dokonalost paměti na osobní a veřejné události

Autor: Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Anotace: Autor se věnuje (ne)dokonalosti lidské paměti na data a způsobům, jakými lidé přicházejí na to, kdy se staly události z jejich minulosti. Rekonstruování data může být obtížné, zejména pokud jde o méně významné či neosobní události. Není překvapivé, že lidé v odhadech často chybují. Přesnost datace přitom ovlivňuje nejen způsob dotazování, ale i osobní charakteristiky lidí a typy událostí. Někteří lidé datují přesněji, zařazení určitých událostí je snazší a pro zpřesnění datace můžeme využít různé techniky. Autor zkoumá, které vlivy se na přesnosti nejvíce podílejí. V závěru nastiňuje možnosti, jak se zlepšovat v dovednosti pamatovat si data. Cílovou skupinou čtenářů jsou psychologové, sociologové, lékaři, žurnalisté, vyšetřovatelé či historikové, kteří pracují s časovým aspektem událostí a lidé toužící si zlepšit paměť na data. Poznámka: z odkazu níže se dají stáhnout ukázkové kapitoly (jak se ptát na časový aspekt událostí; možnosti zlepšení paměti na data).
ISBN: 978-80-7392-155-2
Vydavatel a rok vydání: MSD, Brno, 2011
ON-LINE PROHLÍŽENÍ

Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu

Autor: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
Anotace:  Práce popisuje a vymezuje pojem disociace, která představuje komplexní neurobiologický fenomén, při němž dochází k oddělení afektivní části zážitku od kognitivní komponenty, dále typy disociace, tj. její primární, sekundární a terciární podoba, a přístupy k ní. Disociace ve své patologické podobě vede k disociativním poruchám. S disociací také souvisí její somatické vyjádření, tj. somatoformní disociace, v patologické podobě se projevující v somatoformních poruchách. V kapitolách o alexithymii se věnujeme jejímu vymezení a sledování příčin jejího vzniku v pojetí bio-psycho-sociálním. Poukazujeme na vztah alexithymie a závislosti na alkoholu především ve vlivu a působení alkoholu na prožívané potíže s emocemi a z toho vyplývající potíže v sociálním prostředí.
ISBN: 978-80-244-2925-0
Vydavatel a rok vydání: Olomouc, 2011
ON-LINE PROHLÍŽENÍ

Interakční psychologický výcvik

Autor: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
Anotace:  V přípravě pedagogů, psychologů a ostatních příbuzných oborů má interakční psychologický výcvik nezastupitelné místo. Orientuje se na rozvíjení sociálních dovedností i na prohlubování profesních kompetencí studentů. V rámci výuky na vysokých školách je většina času stále věnována spíše teoretické přípravě, která však nemá adekvátní praktický protipól. Stává se tak, že studenti odcházejí do praxe nedostatečně připraveni nejen na práci s lidmi, ale i se sebou samými. Přitom zlepšování komunikačních dovedností, poznávání vlastních hranic, možností a schopností a hlavně poznávání silných a slabých stránek a jejich přijímání je nezbytnou součástí kvalitní práce s lidmi. Tato kniha přináší nejen konkrétní hry a postupy pro práci se skupinou, ale také vedoucím i členům skupiny umožňuje srozumitelnou formou pochopit základní pravidla a zákonitosti, kterými se práce s výcvikovou skupinou řídí. Pro praktickou přípravu bude tato kniha velmi užitečnou pomůckou.
ISBN:  978-80-247-2941-1
Vydavatel a rok vydání: Grada, 2011

Projektové řízení pro začátečníky

Autoři: Radoslav Štefánek, Kateřina Hrazdilová Bočková, Petra Holáková, Klára (Bendová) Seitlová, Ivan Masár
Anotace:  Publikace je určena začínajícím projektový manažerům, ať studentům na univerzitách, tak i lidem z praxe. Poskytne vše důležité, co by měl člověk pověřený řízením projektu znát a umět. Od A po Z se dozvíte například: – co zahrnuje identifikace potřeb – proč a kde je důležitý vliv zainteresované strany – na které věci nesmíme při definování projektu zapomenout – co je logický rámec a jak jeho prostřednictvím komunikovat – jaká je pozice komunikátora projektu a jak sestavit úspěšnou komunikační strategii – vše důležité o vytvoření plánu – jak předvídat a hlavně minimalizovat rizika – co dělat, abyste sestavili správný tým – kde a kdy je financování důležité a jak při něm postupovat – které motivační techniky zabírají – že předání hlavního výstupu je nejdůležitějším milníkem projektu – kde a jak sebe i tým můžete vzdělávat.
ISBN:  978-80-251-2835-0
Vydavatel a rok vydání:  Computer Press, 2011

Úvod do psychoanalytických teorií

Autorka: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Anotace: Cílem knihy je prezentovat některá ústřední témata z díla Sigmunda Freuda, včetně psychosexuálního vývoje, narcismu, perverse, úzkosti a psychických důsledků raných traumat. Další kapitoly jsou věnovány Freudovým blízkým spolupracovníkům (Abraham, Ferenczi) a hlavním směrům postfreudovské psychoanalýzy, včetně americké psychologie já, britské a americké školy objektních vztahů a Kohutovy psychologie self. V poslední části jsou stručně shrnuty základní principy psychoanalytické psychoterapie.
ISBN: 978-80-244-2932-8
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého  v Olomouc, 2011

Psychologie náboženství

Autorka: PhDr. Olga Pechová, Ph.D.
Anotace: Kniha Psychologie náboženství je zaměřena na současné otázky psychologie náboženství, ale zabývá se též jejími teoretickými základy a historií. Diskutován je vztah psychologie náboženství k dalším oborům, zejména pak k religionistice a k sociologii náboženství. Zvláštní pozornost je věnována pojmům religiozita a spiritualita. Jsou zde rovněž diskutovány vztahy mezi religiozitou, osobností a zdravím. Zmiňovány jsou také destruktivní aspekty náboženství. Poslední část publikace věnuje pozornost specifikům vývoje religiozity v českých zemích.
ISBN:  978-80-244-2927-4
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
Publikace ke stažení (PDF)

Psychologické aspekty paliativní péče

Autor: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.
Anotace: Kniha může pomoci se základní orientací v oblasti doprovázení umírajících a jejich rodinných příslušníků. Popisuje některé hlavní oblasti paliativní péče, které jsou propojeny s psychologií a psychoterapií. Konkrétně se jedná o následující témata: význam smrti v životě člověka, smrt a osamělost, vzájemné propojení života a smrti, strach ze smrti, smrt a psychopatologie, smrt a psychoterapie, pojetí smrti v ontogenezi, existenciální pojetí smrti, umírání a smrt v historické perspektivě, paliativní péče, psychické vyrovnávání se s terminálním onemocněním, členění procesu umírání, ztráta blízkého člověka, hospic, léčebny dlouhodobě nemocných, paliativní péče jakožto zátěžová situace, eutanazie, zkušenost blízkosti smrti.
ISBN: 978-80-244-2931-1
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého  v Olomouc, 2011
Publikace ke stažení (PDF).

Komunikační dovednosti ve službách medicíny

Autor: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Anotace: Kniha Komunikační dovednosti ve službách medicíny se zaměřuje na základní prvky komunikace v kontextu somatického lékařství. Termíny vztahující se ke komunikaci jsou vykládány na příkladech spojených s medicínským prostředím, tak jak jej vnímá laická veřejnost. Obsaženy jsou základní komunikační teorie, komunikační dovednosti, komunikační chyby či principy sdělování diagnózy. Řada informací je spojena s oblastí psychosomatické medicíny. Část textu je věnována také vývojovým aspektům komunikace, včetně specifik komunikace lékaře a dítěte. Kniha se zaměřuje na společnou komunikační hranici mezi lékaři a jejich pacienty.
ISBN:  978-80-904217-2-1
Vydavatel a rok vydání: Adamira, 2011

2010

Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů

Autor: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Anotace: Publikace má čtenářům přiblížit problematiku „rizikového chování“, vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů. V první části se naše pozornost soustředí na pojmové, obsahové vymezení sociální normy a normality v rámci evropského, západního myšlení. Psychologové, adiktologové, sociologové a etopedové v rámci svých oborů využívají různorodý pojmový aparát označující takové formy chování, které vedou k porušení mravních, sociálních nebo právních norem a jež mají negativní důsledky pro samotného aktéra anebo pro jeho sociální okolí, společnost.
ISBN:  978-80-244-2642-6
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010
Publikace ke stažení

Agresivita na cestách

Autor: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Anotace: Kniha pojednává o různých aspektech agresivity v dopravě. Je dělena do tří hlavních částí – člověk, prostředí a technika.
ISBN: 978-80-244-2375-3
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého  v Olomouci, 2010
Recenze v E-psychologii
Publikace ke stažení

Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy.

Autoři: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., PhDr. Marina Hřebíčková, Dr., DSc., Mgr. Katarína Millová, prof. PhDr. Alena Plháková, CSc., Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc., PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.,  prof. PaeDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Anotace: Kolektivní monografie podává kritickou analýzu vývoje v hlavních oblastech psychologie osobnosti v posledních pětadvaceti letech. Z tradičních témat se zabývá temperamentem, rysy osobnosti, inteligencí, motivací, vývojem osobnosti a spiritualitou. Do knihy jsou začleněna i nová témata, jako jsou osobní pohoda, lidské ctnosti a silné stránky charakteru. A. Plháková přispěla do publikace kapitolou Inteligence, v níž se zabývá různými tradičními modely inteligence i jejími novými typy (praktická, sociální a emoční inteligence). Zabývá se také kontroverzí dědičnost versus prostředí v oblasti lidských poznávacích schopností.
ISBN:  978-80-247-3434-7
Vydavatel a rok vydání: Grada Publishing, 2010

Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel

Autoři: PhDr. Martin Seitl, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Anotace: Manuál byl vypracován v rámci zadání Ministerstva dopravy ČR (grant CG911-106-170) v letech 2009 a 2010. Cílem manuálu je poskytnout odborné obci (čili dopravním psychologům ev. psychologům s adekvátní praxí a erudicí) metodický podklad pro diagnostiku v rámci posuzování odborné způsobilosti pro výkon profese řidiče. Na obsahu manuálu se podílel kolektiv autorů: Mgr. Aleš Zaoral, Mgr. Darina Havlíčková, Mgr. Miroslava Horáková, Mgr. Jana Lehnerová, PhDr. Martin Seitl, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Bc. Petr Zámečník a Iva Žížalová.
Vydavatel a rok vydání: Ministerstvo dopravy, 2010

Archiv

2009

Psychologie hodnot. Druhé doplněné a přepracované vydání

Autor: doc. PhDr.  Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc.
Anotace: Psychologie hodnot je klíčový psychologický koncept, který propojuje ostatní dynamické dispozice osobnosti, zejména postoje, motivy, zájmy, vůle, charakter apod. Zároveň psychologická axiologie propojuje teologické, filosofické, sociologické a psychologické koncepce o dobru, morálce, etice, ctnosti apod. v ucelené pojetí o člověku a jeho lidském bytí.
ISBN: 978-80-244-2295-4
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého  v Olomouc, 2009

Člověk, jeho mozek a svět

Autoři:  MUDr. PhDr. Miroslav Orel,  PaedDr. Mgr. Věra Facová, doc. PhDr. Vladimír Řehan et al.
Anotace: Kniha pojednává o stavbě a funkci lidského mozku. Jsou zahrnuty poznatky neurofyziologie a neuroanatomie, principy fungování a vybraných poruch mozku a jeho funkcí. Krátká exkurze do oblasti psychiatrie, neurologie a možností léčby provazuje teoretické poznatky s klinickou praxí. Krátká kapitola uvádí základní principy celostního přístupu (bio-psycho-sociálně-spirituálního) a historie výzkumu mozku.
ISBN: 978-80-247-2617-5
Vydavatel a rok vydání: Grada , 2009

2007

Učebnice obecné psychologie

Autorka: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Anotace: Původní česká učebnice obecné psychologie předkládá systematický a srozumitelný výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Tradiční témata obecné psychologie, tedy především poznávací, motivační a emocionální procesy, jsou pojednána velmi přehledně s řadou živých příkladů a odkazů na možnosti praktické aplikace, zejména v oblasti psychoterapie. Předkládaná práce kombinuje jasný styl s hloubkou záběru. Autorka přistupuje k jednotlivým tématům z  různých teoretických perspektiv, především kognitivní a psychodynamické, ale také evoluční,  neuropsychologické atd. Publikace obsahuje relativně rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které se v reprezentativních anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují. Kniha zachycuje dynamický charakter soudobé psychologie, kterou nelze pokládat za souhrn definitivních poznatků, ale spíše za živoucí, stále se vyvíjející proces porozumění člověku ve vztahu k měnícímu se světu. Studenti většinou považují obecnou psychologii za nudný a nezáživný předmět. Autorka, původně klinická a poradenská psycholožka, se pokusila se dokázat, že se ve skutečnosti jedná o obor nesmírně zajímavý. Kniha se stala bestsellerem. Od jejího prvního vydání v roce 2003 se prodalo víc než 13000 výtisků.
ISBN:  978-80-200-1499-3
Vydavatel a rok vydání: Academia, 2007

Psychologie rodiny, 2. přepracované vydání

Autorka:  doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Anotace: Kniha shrnuje hlavní témata z psychologie rodiny. Důraz je kladen na výzkumné a diagnostické přístupy a na praktické aplikace. Jsou popsány různé typy rodin a rodičovství (rodičovství odkládané, rodiny nevlastní, vedené jedním rodičem, homosexuální aj.). Toto druhé přepracované vydání knihy obsahuje aktualizované údaje a zcela novou kapitolu o rodinné resilienci.
ISBN: 978-80-7367-250-8
Vydavatel a rok vydání: Portál, 2007

Příběhy terapeutických skupin

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace:  Monografie uvádí ukázky praktického využití skupinové psychoterapie v léčení neurotických poruch na příkladu několika uzavřených terapeutických skupin léčených v systému terapeutické komunity. Příběhy skupin dokumentují, jak mohou skupinové procesy pomáhat při zvládání konfliktů a řešení problémů a přispívat tak k lepším interpersonálním vztahům i kvalitě života.
ISBN: 978-80-7254-934-4
Vydavatel a rok vydání: Triton, 2007

2006

Dějiny psychologie

Autorka: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Anotace: Původní česká monografie se zabývá novodobou historií psychologického myšlení. Je rozdělena do čtyř hlavních částí, k nimž patří vývoj psychologie v rámci evropské filozofie (od Reného Descarta), vznik a vnitřní diferenciace oboru psychologie a hlavní směry psychologie 20. století, k  nimž autorka řadí gestaltismus, behaviorismus, psychodynamickou,  fenomenologickou, transpersonální a kognitivní psychologii. V poslední části knihy se zaměřuje na některé předchůdce postmoderní psychologie (Maturana, Bateson, Foucault, Derrida, Gergen aj.) a na její hlavní směry, k nimž patří sociální konstrukcionismus, feministická, kritická, diskurzivní a narativní psychologie. V závěru se autorka zamýšlí nad perspektivami dalšího rozvoje psychologie. Každá z dílčích kapitol obsahuje základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů i ukázky z jejich děl. Kniha přináší velké množství poznatků, které  jsou systematicky a přehledně uspořádány. Umožňuje nejen rychlou orientaci v dějinách psychologie, ale postihuje i vývojovou kontinuitu zejména v oblasti evropského myšlení.
ISBN:  80-274-0871-X
Vydavatel a rok vydání: Grada Publishing, 2006

Jak žít s neurózou

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace:  Knížka je zaměřena na prevenci neurotických poruch a zároveň ukazuje, jak pacient s již existující neurotickou poruchou může omezit její vliv na vlastní zdatnost a životní spokojenost. Poskytuje specifické návrhy, jak rozvíjet pozitivní přístup k životu, a obsahuje řadu příkladů z autorovy praxe.
ISBN: 80-7254-552-1
Vydavatel a rok vydání: Triton, 2006

Základy psychoterapie

Název publikace česky: Základy psychoterapie
Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Monografie přináší podrobný výklad základních myšlenek současných vlivných směrů a škol v psychoterapii, podává instruktivní přehled psychoterapeutických metod a poukazuje na možnosti, problémy a výsledky vědeckého výzkumu v tomto oboru.
ISBN: 80-7367-122-0
Vydavatel a rok vydání: Portál, 2006

2005

Sex jako obohacení života

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Publikace uvádí 8 příběhů úspěšné párové terapie dvojic, které trpěly některou sexuální dysfunkcí. Dále přináší ukázky 40 křivek ženské sexuální reaktivity, které jsou rozděleny do čtyř kategorií. Všímá si též subjektivních prožitků mužů při uspokojivém a neuspokojivém průběhu párové sexuální aktivity.
ISBN 80-247-0887-6
Vydavatel a rok vydání: Grada, 2005

Skupinová psychoterapie v praxi

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Systematická příručka vychází z rozboru dynamiky skupiny, charakterizuje cíl a průběh skupinových sezení a uvádí příklady jejich vedení. Přináší popis skupinových technik a shrnuje účinné faktory této terapie. Druhá část předkládá zkušenosti autora a jeho kroměřížského týmu při práci s neurotiky v terapeutické komunitě na poutavých ukázkách.
ISBN: 80-7262-347-8
Vydavatel a rok vydání: Galén, 2005

2003

Temperament, inteligence, sebepojetí

Autoři: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.,prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Anotace: Autoři monografie podávají aktuální přehled poznatků o základních tématech psychologie osobnosti. Jednotlivé kapitoly uvádějí krátkým historickým exkurzem, ve výkladu se opírají o výzkumy prováděné ve druhé polovině 20. Století, přičemž hlavní pozornost soustřeďují na období posledních 25 let. Kromě klasických teorií popisují relativně nové přístupy M. Zuckermana a C. R. Cloningera. Z moderních přístupů k inteligenci kladou důraz na systémové teorie, k nimž patří především Sternbergova teorie triarchické inteligence a Gardnerova teorie rozmanitých inteligencí. Sebepojetí pojednávají v kontextu sociálně-kognitivního perspektivy a je chápáno jako systém kognitivních schémat.
Vydavatel a rok vydání: Sdružení Scan, 2003

Sexuální dysfunkce. Příčiny a léčba

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Monografie se zabývá poruchami erekce, ejakulace, frigiditou , anorgasmií a vaginismem. Analyzuje organické a psychogenní příčiny a uvádí formy terapie se speciálním zaměřením na metody psychoterapeutické, zejména párovou sexuální terapii. Uvádí výsledky i problémy této formy léčení u 185 manželských dvojic v kroměřížské PL.
ISBN: 80-247-0203-7
Vydavatel a rok vydání: Grada, 2003

Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost

Autor: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Anotace: Monografie má podobu výzkumné zprávy; teoretickým zázemím byl systémový přístup k rodině a psychologie rodiny, zvláště poznatky o rodinném stresu, jeho zvládání a resilienci. Tento empirický výzkum byl realizován u 50 pěstounských rodin a byl spojen s poradenskými službami pro rodiny. Cílem bylo zmapovat rodinné procesy a poskytnout doporučení pro zlepšení odborných služeb v oblasti náhradní rodinné péče.
ISBN: 80-86552-62-4
Vydavatel a rok vydání: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003

2002

Sexuální starosti a radosti

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Kniha přináší charakteristiku potíží a problémů, se kterými se může člověk setkat v oblasti sexuality. Poskytuje návod, jak je možno postupně pomocí strukturovaných sexuálních cvičení v páru potíže zvládat a jak se naučit využívat sexuální aktivity pro oboustrannné potěšení.
ISBN: 80-7178-633-0
Vydavatel a rok vydání: Portál, 2002

2001

Projektivní Test tří stromů

Autor:  RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.
Anotace: Projektivní Test tří stromů je nová psychodiagnostická metoda, která by mohla v budoucnu nalézt uplatnění při diagnostice rodinných vztahů. Autorka sebrala a zpracovala téměř všechny dostupné prameny pojednávající o tomto testu, provedla rozsáhlý výzkum a z něj vyvodila závěry o možnosti využití této metody.
ISBN: 80-244-0341-2
Vydavatel a rok vydání: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001

Klinická hypnóza

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace: Příručka se zabývá praktickým využitím hypnózy v lékařství. Obsahuje návody k hypnotizaci, zásady různých forem hypnoterapie a výklad i ukázky praktických postupů u různých onemocnění v jednotlivých lékařských oborech.
ISBN: 80-247-0062-X
Vydavatel a rok vydání: Grada, 2001

2000

Manželská terapie

Autor: prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (člen katedry do roku 2010)
Anotace:  Monografie podává přehled teoretických koncepcí práce s manželským nesouladem. Přináší praktické návody ke zlepšení komunikace partnerů. Zabývá se řešením problémů, které jsou v osobnostech, ve vztahu a jeho vývojových etapách, ve vnitřních funkcích manželství a v ohrožujících vlivech zvenčí. Kniha obsahuje také praktická doporučení pro organizaci a taktiku manželské terapie a informace o výsledcích výzkumu účinnosti této terapie.
ISBN: 80-7178-332-3
Vydavatel a rok vydání: Portál, 2000