Fakultní nemocnice Olomouc

Oddělení psychiatrie

Garant katedry pro FN Ol:PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Vedoucí organizace:prof. MUDr. Praško Ján Pavlov, CSc.
Kontaktní osoba:PhDr. Simona Svozilová
Kontaktní adresa:FN, Klinika psychiatrie, pracoviště klinické psychologie,
I.P. Pavlova 6, Olomouc, 779 00
Kontaktní telefon:+420 588 443 520
Kontaktní email:simona.svozilova@fnol.cz
www stránky:www.fnol.cz

O NÁS:

Klinika psychiatrie je jednou z klinik Fakultní nemocnice Olomouc, jejímž přednostou je prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. Součástí kliniky je rovněž pracoviště klinické psychologie, na kterém v současnosti pracuje 6 psychologů.

Klinika je členěna na lůžkovou a ambulantní část. Lůžkovou část tvoří uzavřené akutní oddělení 32A, uzavřené doléčovací oddělení 32B a otevřené psychoterapeutické oddělení 32C. Součástí ambulantní části kliniky je všeobecná psychiatrická a psychologická ambulance, dětská psychiatrická a psychologická ambulance, sexuologická ambulance a ambulance pro léčbu závislostí. V rámci doléčovacího procesu funguje rovněž pracoviště ergoterapie a denní stacionář pro klienty zejména se schizofrenními poruchami a poruchami s bludy.

Na uzavřených odděleních jsou nejčastěji hospitalizováni pacienti s psychotickým onemocněním, s afektivními poruchami, se schizoafektivní poruchou. Mezi další nejčastější diagnózy patří organické duševní poruchy, rovněž duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek. Psychoterapeutické oddělení je zaměřené zejména na léčbu neurotických poruch a poruch osobnosti.

Psycholog se podílí na chodu všech oddělení, a to jak v rámci psychodiagnostiky, kterou provádí na základě zakázky ze strany psychiatra, tak i v rámci individuální psychoterapeutické péče u jednotlivých klientů. Na otevřeném psychoterapeutickém oddělení se účastní psychoterapeutických skupin, které jsou orientovány dynamicky, ale i kognitivně behaviorálně.

Rovněž u ambulantních klientů psycholog nejčastěji provádí komplexní nebo cílené psychologické vyšetření (nejčastěji zaměřené na kognitivní funkce, organické postižení CNS, osobnost, psychoticismus, afektivitu a jiné specifické psychopatologické fenomény), stejně tak poskytuje obvykle dlouhodobější systematickou psychoterapeutickou péči.

O PRAXÍCH:

V rámci praxí vám můžeme nabídnout:

 • Seznámení s jednotlivými pracovišti kliniky (tak, jak byla popsána výše).
 • Účast na běžných i velkých vizitách (pod vedením přednosty nebo primářky), komunitách na odděleních.
 • Seznámení se s náplní práce klinického psychologa v tomto zařízení.
 • Praktické seznámení se s diagnostickými metodami používanými v rámci psychologického vyšetření.
 • Přístup k dokumentaci klientů, včetně zpráv z psychologického vyšetření.
 • V případě souhlasu klienta přítomnost a náslech u psychologického vyšetření, a to jak v rámci diagnostiky dospělých, tak i v rámci dětské diagnostiky.
 • Možnost samostatné práce s klientem (pohovor, diagnostická kazuistika) s následnou konzultací a diagnostickou i terapeutickou rozvahou nad klientem.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti klinické psychologie.

 

Oddělení klinické psychologie

Garant katedry pro FNOL:PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Vedoucí organizace:PhDr. Naděžda Dařílková
Kontaktní osoba:Lucie Gallatová (sekretariát kliniky)
Kontaktní adresa:FNOL, Puškinova 6, Olomouc
Kontaktní telefon:588 442 395
Kontaktní e-mail:lucie.gallatova@fnol.cz
Webové stránky:https://www.fnol.cz

 

O NÁS:

Oddělení klinické psychologie poskytuje ambulantně komplexní péči v těchto oborech:

 • psychodiagnostickou a psychoterapeutickou péči o dospělé pacienty
 • psychodiagnostickou a psychoterapeutickou péči o děti a jejich rodiny
 • konziliární vyšetření pro jednotlivé kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a klienty ze spádu

Psychologická péče se zajišťuje na těchto klinikách:

 • Dětská klinika
 • Onkologická klinika
 • Neurologická klinika
 • Hemato-onkologická klinika
 • Chirurgický komplement
 • Klinika TRN
 • Porodnicko-gynekologická klinika

O PRAXÍCH:

V rámci praxí vám můžeme nabídnout:

 • Seznámení s jednotlivými pracovišti na výše uvedených klinikách
 • Seznámení se s náplní práce klinického psychologa v tomto zařízení.
 • Praktické seznámení se s diagnostickými metodami používanými v rámci psychologického vyšetření.
 • Přístup k dokumentaci klientů, včetně zpráv z psychologického vyšetření.
 • V případě souhlasu klienta přítomnost a náslech u psychologického vyšetření, a to jak v rámci diagnostiky dospělých, tak i v rámci dětské diagnostiky.
 • Možnost samostatné práce s klientem (pohovor, diagnostická kazuistika) s následnou konzultací a diagnostickou i terapeutickou rozvahou nad klientem.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti klinické psychologie.