Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633522, 585633600

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.23

docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 13:00–14:00 3.23
VYBRANÉ PUBLIKACE
Sobotková I. Rodinná paměť. Československá psychologie. 2017. (ČLÁNEK)
Sobotková I. Domácí násilí z pohledu vývoje a ochrany dětí. Psychologie a její kontexty. 2016. (ČLÁNEK)
Ďurašková G., Sobotková I., Hampl R., Viktorová L. Životní spokojenost a copingové strategie žen, které podstupují své první umělé oplodnění (IVF). E-psychologie. 2016. (ČLÁNEK)
Sobotková I. Pěstounská péče na přechodnou dobu: psychologické aspekty. Česko-slovenská pediatrie. 2015. (ČLÁNEK)
Štěpánková H., Jarolímová E., Dragomirecká E., Sobotková I., Šulová L., Bezdíček O., Nikolai T., Pulkrabková A., Bergerová M., Vácha T., Kolda P., Holmerová I. On geropsychology in the Czech Republic. The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry. 2012. (ČLÁNEK)
Sobotková I., Reiterová E., Hurníková K. Rozdíly mezi otci a matkami v pohledu na fungování rodiny, v životní spokojenosti a rovnováze mezi prací a rodinou. Československá psychologie. 2011. (ČLÁNEK)
Sobotková I. Potřebuje dítě profesionála, nebo rodiče? Biograf : časopis pro kvalitativní výzkum. 2009. (ČLÁNEK)
Sobotková I. Foster families in the Czech Republic: Evaluating their functioning and resilience. International Journal of Child and Family Welfare. 2007. (ČLÁNEK)
Sobotková I. Výzkum rodiny v kontextu multidisciplinární péče o rodinu. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2007. (ČLÁNEK)
Sobotková I. Psychologie rodiny a pediatrie: styčné body a možnosti spolupráce. Pediatrie pro praxi. 2006. (ČLÁNEK)
Sobotková I., Koluchová J. Význam uspokojování psychických potřeb dětí v pěstounské péči. Pediatrie pro praxi. 2004. (ČLÁNEK)
Sobotková I. Odolná a funkční rodina - jeden z předpokladů zdravého vývoje dětí. Pediatrie pro praxi. 2003. (ČLÁNEK)
Sobotková I. Individuální a rodinný přístup ve vývojové psychologii: poznámky k jejich proměnám a souvislostem. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2000. (ČLÁNEK)
Sobotková I. Úspěšné fungování rodiny - jedno z velkých témat v současné psychologii rodiny. Konfrontace : Časopis pro psychoterapii. 2000. (ČLÁNEK)
Švaříčková Slabáková R., Sobotková I., Filipowicz ML., Zachová A., Kohoutová J., Petrů M. I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu. 2018. (KNIHA - CELEK)
Švaříčková Slabáková R., Sobotková I. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. 2018. (KNIHA - CELEK)
Sládečková S., Sobotková I. Dětský autismus v kontextu rodinné resilience. 2014. (KNIHA - CELEK)
Sobotková I. Průvodce rodičovstvím. 2012. (KNIHA - CELEK)
Sobotková I. Psychologie rodiny. 2012. (KNIHA - CELEK)
Ševčík D., ŠPATENKOVÁ N., SOBOTKOVÁ I., Hunt E., Dohnalová S., Kobrle L., Kasalická J. DOMÁCÍ NÁSILÍ. Kontext, dynamika a intervence. 2011. (KNIHA - CELEK)
Sobotková I. Psychologie rodiny. 2007. (KNIHA - CELEK)
Sobotková I. Gehring, T. M.: Family System Test (FAST). První české vydání. Přeložila a upravila Irena Sobotková. Gehring, T.M.: Test rodinného systému (FAST). První české vydání. Přeložila a upravila Irena Sobotková. 2005. (KNIHA - CELEK)
Sobotková I. Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. 2003. (KNIHA - CELEK)
Sobotková I. Psychologie rodiny. Psychologie rodiny. 2001. (KNIHA - CELEK)
Slezáčková A., Sobotková I. Family resilience: Positive psychology approach to healthy family functioning. The Routledge international handbook of psychosocial resilience (Ed. Updesh Kumar). 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
Sobotková I. Psychologické aspekty rodinné mediace. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
Sobotková I. Rodina jako místo bezpečí i násilí. Ševčík, D., Špatenková, N. a kol.: Domácí násilí. Kontext, dynamika, intervence. 2011. (KAPITOLA V KNIZE)
Sobotková I. Zralost pro rodičovství a její souvislosti. In . (Eds.) Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (Ed. A. Winterová, J. Dvořák). 2009. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Sobotková I. Aktuální otázky pěstounské péče z pohledu psychologie. Průvodce náhradní rodinnou péčí. 2017.
Ocisková M., Sobotková I., Praško Pavlov J., Mihál V. Measuring hope: Standardization of the Czech version of the Adult Dispositional Hope Scale in healthy adults. Neuroendocrinology Letters. 2017.
Mošťková Š., Sobotková I. Příbuzenská pěstounská péče: když dítě vychovávají prarodiče. E-psychologie. 2016.
Ocisková M., Sobotková I., Praško Pavlov J., Mihál V. Standardizace české verze Škály dispoziční naděje pro dospělé. Psychologie a její kontexty. 2016.
Očenášková V., Sobotková I. Když se dva světy potkávají: role partnera v životě ženy s akademickým povoláním. Psychologie a její kontexty. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen pracujících v akademických povoláních. E-psychologie. 2014.
Sobotková I. Agresivita u dětí. Lékař přítelem. 2009.
Sobotková I. Na začátku cesty s dítětem. Lékař přítelem. 2009.
Sobotková I. Pozitivní přístup k dětem. Lékař přítelem. 2009.
Sobotková I. Problematické chování u dospívajících. Lékař přítelem. 2009.
Sobotková I. Rodičovství. Lékař přítelem. 2009.
Sobotková I. Zdravá sebedůvěra dětí. Lékař přítelem. 2009.
Binarová M., Sobotková I. Životní spokojenost a fungování rodin s tělesně postiženým dítětem. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2007.
Lacková L., Sobotková I. Primárna rodina a resiliencia osobnosti. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2005.
Sobotková I. Proč je u nás tolik dětí v ústavech? Psychologie dnes. 2005.
Sobotková I. Rodinná resilience. Československá psychologie. 2004.
Sobotková I. Odolnost rodiny není samozřejmostí. Psychologie dnes. 2003.
Sobotková I. Terénní výzkum pěstounských rodin. In . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Varia psychologica IX, Psychologica 33. 2003.
Sobotková I. Výzkum pěstounských rodin - co ukázaly rozhovory. Náhradní rodinná péče. 2003.
Sobotková I. Psychologické a sociální aspekty rodiny. Teologické studie. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mošťková Š., Sobotková I. Prarodičovská role očima babiček a dědečků. In Maierová E., Šrámková L., Hosáková K., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2015.
Sobotková I. Rodinné fungování a rodinná resilience: výzkumy pro praxi. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Sympozium rodinné resilience. Sborník příspěvků z konference. 2015.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. In Maierová E., Procházka R., Dolejš M., Skopal O. (Eds.) PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2014.
Sobotková I., Očenášková V. Pěstounská péče: o čem se mluví a o čem se nemluví. In Kolařík M. (Eds.) Současné podoby partnerského a rodinného soužití. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství. Sborník příspěvků. 2014.
Procházka R. Alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. In Sobotková I. (Eds.) PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012, Prostor v nás a mezi námi ? respekt,. 2013.
Orel M., Reiterová E. Depresivita, anxieta a životní spokojenost pedagogů. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Smékalová E., Lemrová S. Jací jsou naši učitelé? Osobnostní charakteristiky učitelů na ZŠ a SŠ. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Kupka M., Malůš M. Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Záškodná T., Plháková A. Sociální inteligence ve vztahu k šesti dimenzím osobnosti. In Heller Daniel PAČ., Kotrlová Jindřiška PAČ., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012. Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost sdílení. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Subjektivní plynutí času u afektivních poruch. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Janečková D., Dostál D., Plháková A. Vztah mezi cirkadiánními preferencemi a subjektivní kvalitou spánku. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Sobotková I., Indráková M., Očenášková V. Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Sobotková I., Indráková M., Očenášková V. Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Lemrová S., Smékalová E., Kelnarová T. Životní spokojenost učitelů ZŠ a SŠ. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost sdílení. 2013.
Sobotková I., Reiterová E., Hurníková K. Souvislosti mezi fungováním rodiny, životní spokojeností a rovnováhou pracovní a rodinné oblasti. In Heller D., Michálek P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Sobotková I. Mediální obraz náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. In . (Eds.) Švrčinová, L., Hoferková, S., Papšo, P. (Eds.), Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Sborník příspěvků z konference. Brno: Tribun EU. 2010.
Sobotková I. Proměny současné rodiny – k problematice rodičovství a rodinných hodnot. In Papšo P., Švrčinová L., Hoferková S. (Eds.) Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II. 2010.
Lečbych M. O vyrovnávání se s postižením aneb Proč na mě tak divně koukáte? In Heller D., CHARVÁT M., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2008. Já & my a oni. 2009.
Sobotková I. Příloha ke sborníku z Kolokvia II Náhradní rodinná péče - představy a skutečnost: Analýza pořadu Děti bez dětství. In Radvanová S. (Eds.) Náhradní rodinná péče - představy a skutečnost (Realita a východiska v ČR), sborník z Kolokvia II. 2009.
Sobotková I. Poznámky k současné situaci v ústavní výchově dětí. In Dvořák J., Radvanová S. (Eds.) Náhradní výchova dětí: možnosti a meze, sborník z Kolokvia I. 2008.
Sobotková I. Psychologické služby pro pěstounské rodiny: program pro děti a dospívající. In . (Eds.) Teorie a realita, sborník z III. celostátní konference studentů psychologie. 2008.
Sobotková I. Situace v náhradní rodinné péči a její alternativy. In Dvořák J., Radvanová S. (Eds.) Náhradní výchova dětí - možnosti a meze. Sborník z kolokvia I. 2008.
Šucha M. Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Šucha M. Potřeby propuštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Sobotková I. Rodina v souvislostech dnešní doby: obavy a výzvy. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa. Sborník z konference (Eds. D. Heller, V. Mertin, I. Sobotková). 2007.
Sobotková I. Rodina v souvislostech dnešní doby: obavy a výzvy. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa. Sborník z konference. 2007.
Sobotková I. Rodina v souvislostech dnešní doby: obavy a výzvy. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa. Sborník z konference. 2007.
Sobotková I. Rodina v souvislostech dnešní doby: obavy a výzvy. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa. Sborník z konference (Eds. D. Heller, V. Mertin, I. Sobotková). 2007.
Dolejš M. Vliv mobilních telefonů na postavení žáků ve vrstevnické skupině. In Heller D., Václav M., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Sobotková I. Funkcjonowanie rodziny a odporność rodzinna. In Stanik J. (Eds.) Przestepczość nieletnich. Aspekty psychospoleczne i prawne. 2005.
Sobotková I. Lepší funkčnost rodin? Reálné možnosti psychologie. In Macek P., Dalajka J. (Eds.) Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech - víceoborový přístup. 2005.
Sobotková I. Reflexe současného dění v náhradní rodinné péči - k diskusi o nových modelech pěstounské péče. In Heller D., Procházková J., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2004. "Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování." Sborník z konference. 2005.
Sobotková I. Reflexe současného dění v náhradní rodinné péči - k diskusi o nových modelech pěstounské péče. In Heller D., Procházková J., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2004. "Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování." Sborník z konference. 2005.
Sobotková I. Test rodinného systému (FAST) - připravovaná metoda rodinné diagnostiky. In Heller D., Procházková J., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) AUPO, Psychologica 35 - Supplementum. Psychologické dny 2004. "Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování." Sborník z konference. 2005.
Sobotková I. Test rodinného systému (FAST) - připravovaná metoda rodinné diagnostiky. In Heller D., Procházková J., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) AUPO, Psychologica 35 - Supplementum. Psychologické dny 2004. "Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování." Sborník z konference. 2005.
Sobotková I. Kvalitativní přístup ve výzkumu rodin: dosavadní výsledky na Katedře psychologie FF UP V Olomouci. In MIOVSKÝ M., Čermák I., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2004.
Sobotková I. Poznatky z psychologie rodiny: fungování a odolnost rodin, výsledky aktuálního výzkumu pěstounských rodin. In Jurečka O. (Eds.) Sborník příspěvků z Konference k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny. 2004.
Ešpandrová Z., Plháková A. Inteligence a tvořivost. In Heller D., SOBOTKOVÁ I., Šturma J. (Eds.) Kořeny a vykořenění. Sborník z Psychologických dnů 2002. 2003.
Sobotková I. Odolnost (resilience) současných rodin. In Heller D., SOBOTKOVÁ I., Šturma J. (Eds.) Kořeny a vykořenění. Psychologické dny 2002. 2003.
Sobotková I. Odolnost (resilience) současných rodin. In Heller D., SOBOTKOVÁ I., Šturma J. (Eds.) Kořeny a vykořenění. Psychologické dny 2002. 2003.
Sobotková I. Výzkum rodinné resilience - studie pěstounských rodin. In Plaňava I., Pilát M. (Eds.) Děti, mládež a rodiny v období transformace. Children, youth and families in period of transition. 2002.
Sobotková I. Kvalitativní výzkum v psychologii rodiny. In Čermák I., MIOVSKÝ M. (Eds.) Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Sborník z konference. 2000.
Sobotková I. Psychologické aspekty mateřství starších žen. In Heller D., Šturma J. (Eds.) Psychologie pro třetí tisíciletí. Psychologické dny 1998, 2000. 2000.
Sobotková I. Psychologický výzkum rodin - metodologické zvláštnosti a zkušenosti z terénu. In Heller D., Šturma J. (Eds.) Psychologie pro třetí tisíciletí. Psychologické dny 1998, 2000. 2000.
Koluchová J., Sobotková I. Ze sekce pěstounů a mladých dospělých vychovaných v pěstounské péči. In . (Eds.) Sborník přednášek z 6. konference o náhradní rodinné péči. 1999.
KNIHA - CELEK
ŠPATENKOVÁ N., VESELSKÝ P., JAKEŠOVÁ P., IVANOVÁ K., SOBOTKOVÁ I., Ševčík D., Schneiderová A., SÝKOROVÁ D. Krizová intervence pro praxi. 2011.
ŠPATENKOVÁ N., SOBOTKOVÁ I., SÝKOROVÁ D., Příhodová A., DOPITA M. KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Sobotková I. Intrapsychická ztráta. Krize a krizová intervence. 2017.
Sobotková I. Náhradní rodinná péče. In . (Eds.) Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie (Ed. B. Baštecká). 2009.
Sobotková I. Resilience - odolnost. In . (Eds.) Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie (Ed. B. Baštecká). 2009.
Sobotková I. Rodina. In . (Eds.) Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie (Ed. B. Baštecká). 2009.
Sobotková I. Intrapsychická ztráta. In . (Eds.) Špatenková, N. a kol.: Krizová intervence pro praxi. 2004.
Sobotková I. Rodina v krizi. In . (Eds.) Krize - psychologický a sociologický fenomén. 2004.
ABSTRAKT
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Bulletin abstraktů. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. 31. medzinárodná konferencia Psychologické dni Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život. Program konferencie a kniha abstraktov. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Sobotková I. Rodina a čas. 2020.
Lemrová S., Sobotková I., Schenková V., Hurníková K. Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách. 2012.
Sobotková I. Proměny současné rodiny - k problematice rodičovství a rodinných hodnot. Mezinárodní vědecká konference Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II. 2010.
Sobotková I., Reiterová E., Hurníková K. Souvislosti mezi fungováním rodiny, životní spokojeností a rovnováhou pracovní a rodinné oblasti. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Sobotková I., Štěrbová D. Family functioning and family coping strategies in response to the demands of stressful family situations: Foster family and families with hearing-impaired chidren. Families in Context: International Perspectives on Change, 4th Conference of the International Academy of Family Psychology. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sobotková I., Slezáčková A., Heller D. 36. Psychologické dny. 2018.
Sobotková I., Slezáčková A., Bartošová K., Štěpánková H. 34. Psychologické dny. 2016.
Sobotková I., Slezáčková A. 32. Psychologické dny 2014. 2014.
Sobotková I., Slezáčková A. 30. Psychologické dny. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Sobotková I., Koluchová J., Chorá V., Schlesinger R. 20 let pomáháme rodinám. Sborník k 20. výročí založení ISIS - občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám. In Sobotková I. (Eds.) 2012.
Sobotková I., Koluchová J., Chorá V., Schlesinger R. 20 let pomáháme rodinám. Sborník k 20. výročí založení ISIS - občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám. In Sobotková I. (Eds.) 2012.
Heller D., Charvát M., SOBOTKOVÁ I. Psychologické dny 2008: Já, my a oni. Psychologické dny 2008: Já, my a oni. 2009.
Heller D., Mertin V., SOBOTKOVÁ I. Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa. Sborník z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa: sborník z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. 2007.
Heller D., Procházková J., SOBOTKOVÁ I. Psychologické dny 2004. "Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování." Sborník z konference. AUPO, Facultas Philosophica, Psychologica 35 - Supplementum. 2005.
Heller D., SOBOTKOVÁ I., Šturma J. Kořeny a vykořenění. Sborník z Psychologických dnů 2002. Kořeny a vykořenění. Sborník z Psychologických dnů 2002. 2003.
OPONENTSKÝ POSUDEK
PROJEKT
SOBOTKOVÁ I., Očenášková V., INDRÁKOVÁ M., Daňková Š., Kadlecová E., Simonová H., Šišková K. Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu. FF UP v Olomouci. 2012.
Lemrová S., SOBOTKOVÁ I., Hurníková K., Krupitzerová L., Linhartová M., Schenková V., Zaydlarová M. Práce a rodina - souvislosti mezi zvládáním nároků pracovního a rodinného života a životní spokojeností. FF UP v Olomouci. 2010.
VEDENÍ PRÁCE
Harvanová J. Kompatibilita v partnerské dyádě a její souvislost se sportovním výkonem. In SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Disertační práce. 2010.
Lečbych M. Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti. In SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Disertační práce. 2008.
Lacková L. Protektívne faktory a životná resiliencia osobnosti. In SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Disertační práce. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Vývojová psychologie 1 PCH/VPS1D LS 0
Vývojová psychologie 1 PCH/VPS1D LS Se 0
Vývojová psychologie 3 PCH/VPS3B LS Cv 1
Vývojová psychologie 3 PCH/VPS3B LS 1
Vývojová psychologie 3 PCH/VPS3D LS 4
Psychologie rodiny PCH/PSRN ZS 0
Zkouška z klinické psycholgie - DSP PCH/9KLP LS 0
Bakalářská státní závěrečná zkouška PCH/SBZKB ZS 0
Bakalářská státní závěrečná zkouška PCH/SBZKB LS 0
Vědecko-výzkumná aktivita - DSP PCH/9VVA LS 0
Klinická psychologie PCH/91AKP ZS Se 0
Klinická psychologie PCH/91AKP LS Se 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BC1 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BC1 LS 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BC2 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BC2 LS 0
Článek v odborném časopisu RIV 3 PCH/91BC3 ZS 0
Aktivní účast na konferenci 1 PCH/91BK1 ZS 0
Aktivní účast na konferenci 1 PCH/91BK1 LS 0
Aktivní účast na konferenci 2 PCH/91BK2 ZS 0
Aktivní účast na konferenci 2 PCH/91BK2 LS 0
Aktivní účast na konferenci 1 PCH/91BP1 ZS 0
Aktivní účast na konferenci 1 PCH/91BP1 LS 0
Aktivní účast na konferenci 2 PCH/91BP2 ZS 0
Aktivní účast na konferenci 2 PCH/91BP2 LS 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BR1 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 1 PCH/91BR1 LS 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BR2 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 2 PCH/91BR2 LS 0
Článek v odborném časopisu RIV 3 PCH/91BR3 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 3 PCH/91BR3 LS 0
Článek v odborném časopisu RIV 4 PCH/91BR4 ZS 0
Článek v odborném časopisu RIV 4 PCH/91BR4 LS 0
Obhajoba bakalářské práce PCH/BCDP ZS 0
Obhajoba bakalářské práce PCH/BCDP LS 0
Psychologie v náhradní rodinné péči PCH/NRPM ZS Cv 1
Psychologie v náhradní rodinné péči PCH/NRPM ZS 1
Psychologie v náhradní rodinné péči PCH/NRPN ZS 4
Státní závěrečná zkouška z psychologie PCH/SZZK ZS 0
Státní závěrečná zkouška z psychologie PCH/SZZK LS 0
Vývojová psychologie 1 PCH/BVPS1 LS 2
Vývojová psychologie 1 PCH/BVPS1 LS Se 1
Vývojová psychologie 1 PCH/DVPS1 LS Se 4
Vývojová psychologie 1 PCH/DVPS1 LS 4
Psychologie rodiny PCH/MPSR ZS 1
Psychologie rodiny PCH/MPSR ZS Se 1
Psychologie rodiny PCH/NPSR ZS 4
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jana HARVANOVÁ FIF Psychologie 2011
Marta KOLAŘÍKOVÁ FIF Psychologie 2012
Veronika OČENÁŠKOVÁ FIF Psychologie 2014
Marie OCISKOVÁ FIF Psychologie 2015
Leona JOCHMANNOVÁ FIF Psychologie 2019
Gabriela ĎURAŠKOVÁ FIF Psychologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.