Navazující magisterské studium

Okruhy předmětů

V rámci navazujícího magisterského studia si můžete vybrat, v jakém směru se chcete specializovat (Klinická psychologie, Psychoterapie a poradenství, Pedagogická a školní psychologieManažerská psychologie). Na základě Vašeho rozhodnutí Vám nabízíme doporučené okruhy předmětů.

Klinická psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr

Klinická praxe 1 (A)
Psychologie zdraví a nemoci (B)
Aplikovaná psychodiagnostika 1 (A)

Neuropsychologie (A)

Obecná psychofyziologie (B)

Rorschachova metoda 1 (B)
Vývojová neuropsychologie (B)


 

Psychoterapie dětí 1 (A)
Adiktologie 1 (A)
Rorschachova metoda 2 (B)
Speciální otázky psychofyziologie (B)

Klinicko psychologické repetitorium 1 (B)

Aplikovaná psychodiagnostika (B)

Vybrané otázky psychopatologie (B)

Trauma v kontextu psychologie (B)

Diferenciální diagnostika (A)
komparativní psychologie osobnosti (A)
Adiktologie 2, nealkoholické drogy (B)
Forenzní a penitenciární psychologie (B)
Psychologie genderu a sexuality (B)
Psychoterapie dětí 2 (B)
Rorschachova metoda 3 (B)
Pychologie sexuality (B)

Somatopatologie (B)

Klinicko psychologické repetitorium 2 (B)

Gerontopsychologie (A)

Manažerská psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Řízení lidských zdrojů 1 (A) 

Řízení lidských zdrojů 2 (A)
Ekonomická psychologie (B) 
Manažerská psychologie 1 (B) 

Psychologie trhu a reklamy (B)

Týmová práce (B)

Psychologie a výběr zaměstnanců (A)

Dopravní psychologie 1 (B)
Inženýrská psychologie a design (B)
Manažerská psychologie 2 (C)
Koučink (C)

 
Praxe v psychologii práce a organizace (A)  

Pedagogická a školní psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Pedagogická psychologie (A)

Didaktika psychologie (C)
Psychologie pro učitele (C)
Školní psychologie (A)
 
Pedagogickopsychologické poradenství (A)  

Psychoterapie a poradenství

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr

Obecná psychoterapie (A)

Kyberpsychologie (B)
Psychologie rodiny (A)

Psychodynamické teorie (B)

Partnerské manželské a rodinné poradenství (A)
Psychoterapie dětí 1 (A)
Internetové poradenství (B)

Speciální psychoterapie (A)
Psychologie sportu (B)

Pedagogickopsychologické poradenství (A)
Psychologie v náhradní rodinné péči (B)
Psychoterapie dětí 2 (B)
 

Magisterská diplomová práce

Informace k zadání magisterských diplomových prací

  • Studenti  1. ročníku navazujícího kombinovaného a prezenčního studia odevzdají zadání diplomové práce do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie.

Zadání podepsané vedoucím práce a studentem se odevzdává sekretářce katedry, elektronická verze se vkládá do systému Stag.

Kontakty: eva.aigelova@upol.cz

Odborné specializace členů katedry a interních postgraduálních studentů

Hledáte vedoucího své DP? Podívejte se na odborné specializace členů katedry.

A nebo se podívejte na intranet webu katedry, kde naleznete jak preferovaná témata vyučujících, tak jejich volné kapacity. Do intranetu se přihlásíte stejným přihlašovacím jménem a heslem jako do systému STAG.

Informace k odevzdání magisterských diplomových prací

Do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie studenti nahrají do Stagu celé znění diplomové práce a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci.Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin (viz zde).

Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a norma Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk se spojila v jednu normu Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk.

Přečtěte si také, prosím, interní normu 2.0 – Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Zadání BP/DP nesmí být vloženo v elektronické verzi kvalifikační práce. Do tištěné verze práce se však vkládá. Zadání nemusí být součástí svázané práce. Je postačujícící, když je volně vloženo v odevzdané vytišněné BP/DP.

Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdají tajemníkovi katedry doktorce Evě Aigelové. V případě nezastižení možno nechat u paní sekretářky Molnárové.

Manuál pro psaní diplomových prací

5. Aktualizované vydání Manuálu pro psaní bakalářských a diplomových prací

Pozn.: Součástí manuálu jsou i přilohy ve formatu .doc (MS Word), ktere najdete tak, ze ve vašem “pdf readeru” kliknete na ikonu kancelarské svorky (byva umistena nejcasteji v levem sloupci).

Posudek písemných prací na Katedře psychologie FF UP

Manuál pro vydávání DP

Zadání, vedení a odevzdání kvalifikačních prací 

Seznam zadaných bakalářských a diplomových prací

Aktuální seznam můžete najít na tomto odkazu.

Postup: Zadejte fakultu (Filozofickou), katedru (PCH), rok zadání, který Vás zajímá, případně vyplňte další položky


Státní závěrečné zkoušky

Informace pro studenty absolventských ročníků k organizaci SZZK

Magisterské diplomové práce

Do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie studenti nahrají celé znění diplomové práce do Stagu a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci. Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin.Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdávají dr. Aigelové. V případě nezastižení je možné práce nechat u paní Molnárové.

Přečtěte si také, prosím, interní normu 2.0 – Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Zápis státnicových předmětů

Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru.

Další informace k zápisu státnicových předmětů můžete najít na webu FF UP zde.

Termíny pro přihlašování na státnicové termíny (obhajob a SZZK) naleznete v harmonogramu katedry.

Studenti magisterského navazujícího prezenčního studia (kteří začali studovat v akademickým rokem 2018/2019 a akademické roky před tímto obdobím v tzv. ,,staré akreditaci“) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5, MADPM , ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem tedy 6 předmětů).

Studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia (kteří začali studovat v akademickým rokem 2018/2019 a akademické roky před tímto obdobím v tzv. ,,staré akreditaci“) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5, MADP, ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem také 6 předmětů).

Studenti magisterského navazujícího prezenčního studia (kteří začali studovat v akademickém roce 2019/2020 a v dalších letech v tzv.„nové akreditaci“) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZKM, MS1-MS5, ODPM (celkem 7 předmětů). Z uvedených předmětů si studenti nevybírají. Jdou ke všem SZZK předmětům.

Studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia (kteří začali studovat v akademickém roce 2019/2020 a v dalších letech v tzv.„nové akreditaci“) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZKN, MS1-MS5, ODPN (celkem 7 předmětů). Z uvedených předmětů si studenti nevybírají. Jdou ke všem SZZK předmětům.

Tematické okruhy SZZK (platné pro studenty, kteří začali studovat v akademickým rokem 2018/2019 a akademické roky před tímto datem v tzv. ,,staré akreditaci“) – 2. ročník navazujícího Mgr. studia

„Stará akreditace“: Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř předmětů, student si vybírá mezi Psychologií práce a řízení a Pedagogickou psychologií.

Tematické okruhy (platné pro studenty, kteří začali studovat v akademickém roce 2019/2020 tzv. „novou akreditaci“) – 2. ročník navazujícího Mgr. studia

„Nová akreditace“: Státní závěrečná zkouška se skládá z pěti předmětů, student si nevybírá mezi Psychologií práce a řízení a Pedagogickou a školní psychologií.


Postup k zajištění absolutoria všech předmětů

Pokyny a postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu (v prezenční i kombinované formě) na Katedře psychologie FF UP

Každý student je povinen studovat dle studijního plánu (verze SP), který byl platný v den jeho zápisu do prvního ročníku studia. SP se studentovi zobrazuje na Portálu UP po jeho přihlášení. Tento postup k zajištění absolutoria všech předmětů daného studijního plánu je určen primárně pro studenty vracející se do studia např. po přerušení studia, po studijním pobytu v zahraničí, kdy dojde k časovému posunu v harmonogramu studia. Postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu:

  1. Student si v době zápisu předmětů na daný semestr ve svém studijním plánu vyhledá předměty nutné k absolutoriu (na některé předměty již nemusí být pro aktuální semestr vypsána rozvrhová akce).
  2. Student se osobně dostaví na sekretariát katedry za L. Molnárovou, kde společně tyto předměty rozklíčují :

a) Předmět se v daném semestru učí pod jinou zkratkou a student je schopen sám určit totožnost předmětu = L. Molnárová vypíše rozvrhovou akci na původní předmět, student si jej v rámci zápisu předmětů v IS STAG zapíše. b) Pokud předmět nemá v daném semestru vypsán rozvrhovou akci, je studentovi doporučeno dostavit se za garantem studia, prof. Panajotis Cakirpaloglu,  který určí podobnost s předmětem dle vypsaných rozvrhových akcí (viz Harmonogram a rozvrhy nebo rozvrh dle Portálu UP)  = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry. Po stanovení konkrétních předmětů výuky:

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

ii.      Doporučí předmět k individuální výuce. Student se na konkrétní podmínky absolutoria domluví osobně s daným vyučujícím = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry-vyučujícího a

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).