Navazující magisterské studium

Okruhy předmětů

V rámci navazujícího magisterského studia si můžete vybrat, v jakém směru se chcete specializovat (Klinická psychologie, Psychoterapie a poradenství, Pedagogická a školní psychologieManažerská psychologie). Na základě Vašeho rozhodnutí Vám nabízíme doporučené okruhy předmětů.

Klinická psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Klinická praxe 1 (A)
Psychologie zdraví a nemoci (A)
Aplikovaná psychodiagnostika 1 (A)
Obecná psychofyziologie (B)
Psychoonkologie a pacient se somatickým onemocněním (B)
Rorschachova metoda 1 (B)
Vývojová neuropsychologie (B)
Somatopatologie (B)
Komparativní psychologie osobnosti (A)
Psychoterapie dětí 1 (A)
Adiktologie 1 (B)
Diferenciální diagnostika (B)
Klinická praxe 2 (B)
Psychohygiena (B)
Rorschachova metoda 2 (B)
Speciální otázky psychofyziologie (B)
Neuropsychologie (A)
Teorie poruch osobnosti (A)
Adiktologie 2, nealkoholické drogy (B)
Forenzní a penitenciární psychologie (B)
Psychologie genderu a sexuality (B)
Neuropsych. rehab. kognitivních funkcí (B)
Rorschachova metoda 3 (B)
Sexuální psychologie (B)
Gerontopsychologie (A)

Manažerská psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Řízení lidských zdrojů 1 (A) „MBA“
Sociální psychologie práce (A)
Řízení lidských zdrojů 2 (A) „MBA“
Ekonomická psychologie (B) „MBA“
Manažerská psychologie 1 (B) „MBA“
Organizační kultura (C) „MBA“
Praxe v psychologii práce (B)
Psychologie trhu a reklamy (B)
Dopravní psychologie 1 (B)
Inženýrská psychologie (B)
Manažerská psychologie 2 (B) „MBA“
Praxe v psychologii řízení (B)
Psychologie a výběr zaměstnanců (B) „MBA“
Work-life balance (C) „MBA“
Dopravní psychologie 2 (B)
Týmová práce (B)   

Pedagogická a školní psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Pedagogická psychologie (A)
Pedagogicko-psychologické poradenství, praxe (B)
Didaktika psychologie (C)
Psychologie pro učitele (C)
Školní psychologie (A)
Základy speciální pedagogiky pro psychology (B)
Pedagogickopsychologické poradenství (A)

Psychoterapie a poradenství

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Obecná psychoterapie (A)
Aplikovaná psychoanalýza (B)
Kyberpsychologie (B)
Psychologie rodiny (B)
Supervizní seminář 1 (B)
Úvod do psychoanalytických teorií (B)
Pedagogickopsychologické poradenství, praxe (B)
Manželské a rodinné poradenství (A)
Psychoterapie dětí 1 (A)
Internetové poradenství (B)
Psychologické poradenství v sociálních službách – stáž (B)
Speciální otázky psychoanalytické teorie (B)
Speciální psychoterapie (B)
Supervizní seminář 2 (B)
Psychologie sportu (B)
Pedagogickopsychologické poradenství (A)
Krizová intervence (B)
Psychologie v náhradní rodinné péči (B)
Psychoterapie dětí 2 (B)

Magisterská diplomová práce

Informace k zadání magisterských diplomových prací

  • Studenti  1. ročníku navazujícího kombinovaného a prezenčního studia odevzdají zadání diplomové práce do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie.

Zadání podepsané vedoucím práce a studentem se odevzdává sekretářce katedry, elektronická verze se vkládá do systému Stag.

Kontakty:  zdenek.vtipil@upol.cz, zuzana.sedlackova@upol.cz

Odborné specializace členů katedry a interních postgraduálních studentů

Hledáte vedoucího své DP? Podívejte se na odborné specializace členů katedry.

A nebo se podívejte na intranet webu katedry, kde naleznete jak preferovaná témata vyučujících, tak jejich volné kapacity. Do intranetu se přihlásíte stejným přihlašovacím jménem a heslem jako do systému STAG.

Infromace k odevzdání magisterských diplomových prací

Do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie studenti nahrají do Stagu celé znění diplomové práce a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci.Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin (viz zde).

Přečtěte si také, prosím, interní normu pracoviště č.03/2017, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Zadání BP/DP nesmí být vloženo v elektronické verzi kvalifikační práce. Do tištěné verze práce se však vkládá. Zadání nemusí být součástí svázané práce. Je postačujícící, když je volně vloženo v odevzdané vytišněné BP/DP.

Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdají tajemníkovi katedry doc. Vtípilovi, nebo doktorce Sedláčkové. V případě nezastižení je možné nechat práce u paní Molnárové.

Manuál pro psaní diplomových prací

5. Aktualizované vydání Manuálu pro psaní bakalářských a diplomových prací

Pozn.: Součástí manuálu jsou i přilohy ve formatu .doc (MS Word), ktere najdete tak, ze ve vašem “pdf readeru” kliknete na ikonu kancelarské svorky (byva umistena nejcasteji v levem sloupci).

Posudek písemných prací na Katedře psychologie FF UP

Manuál pro vydávání DP

Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk

Zadání, vedení a odevzdání kvalifikačních prací 

Seznam zadaných bakalářských a diplomových prací

Aktuální seznam můžete najít na tomto odkazu.

Postup: Zadejte fakultu (Filozofickou), katedru (PCH), rok zadání, který Vás zajímá, případně vyplňte další položky


Státní závěrečné zkoušky

Informace pro studenty absolventských ročníků k organizaci SZZK

Magisterské diplomové práce

Do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie studenti nahrají celé znění diplomové práce do Stagu a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci. Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin. Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdávají doc. Vtípilovi, nebo dr. Sedláčkové. V případě jejich nezastižení je možné práce nechat u paní Molnárové.

Přečtěte si také, prosím, interní normu pracoviště č.03/2017, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk

Zápis státnicových předmětů

Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru.

Další informace k zápisu státnicových předmětů můžete najít na webu FF UP zde.

Termíny pro přihlašování na státnicové termíny (obhajob a SZZK) naleznete v harmonogramu katedry.

Studenti magisterského navazujícího prezenčního studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5,  MADPM , ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem tedy 6 předmětů).

Studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5, MADP, ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem také 6 předmětů).

Tématické okruhy – 2. ročník navazujícího Mgr. studia

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř předmětů, student si vybírá mezi Psychologií práce a řízení a Pedagogickou psychologií

Pozn.: Studenti, kteří se do studia zapsali v akademickém roce 2011/12 a dříve si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ4, MADP (celkem 6 předmětů).


Postup k zajištění absolutoria všech předmětů

Pokyny a postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu (v prezenční i kombinované formě) na Katedře psychologie FF UP

Každý student je povinen studovat dle studijního plánu (verze SP), který byl platný v den jeho zápisu do prvního ročníku studia. SP se studentovi zobrazuje na Portálu UP po jeho přihlášení. Tento postup k zajištění absolutoria všech předmětů daného studijního plánu je určen primárně pro studenty vracející se do studia např. po přerušení studia, po studijním pobytu v zahraničí, kdy dojde k časovému posunu v harmonogramu studia. Postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu:

  1. Student si v době zápisu předmětů na daný semestr ve svém studijním plánu vyhledá předměty nutné k absolutoriu (na některé předměty již nemusí být pro aktuální semestr vypsána rozvrhová akce).
  2. Student se osobně dostaví na sekretariát katedry za L. Molnárovou, kde společně tyto předměty rozklíčují :

a) Předmět se v daném semestru učí pod jinou zkratkou a student je schopen sám určit totožnost předmětu = L. Molnárová vypíše rozvrhovou akci na původní předmět, student si jej v rámci zápisu předmětů v IS STAG zapíše. b) Pokud předmět nemá v daném semestru vypsán rozvrhovou akci, je studentovi doporučeno dostavit se za garantem studia, prof. Panajotis Cakirpaloglu,  který určí podobnost s předmětem dle vypsaných rozvrhových akcí (viz Harmonogram a rozvrhy nebo rozvrh dle Portálu UP)  = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry. Po stanovení konkrétních předmětů výuky:

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

ii.      Doporučí předmět k individuální výuce. Student se na konkrétní podmínky absolutoria domluví osobně s daným vyučujícím = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry-vyučujícího a

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).