Bakalářské studium

V prvním roce studia vyučujeme základní disciplíny psychologie (Obecná a kognitivní psychologie, Vývojová psychologie, Dějiny psychologie, Metodologie) a biologie člověka (Anatomie a fyziologie, Neurofyziologie).  V následujících dvou letech se zaměřujeme na praktické a speciální znalosti v psychologii osobnosti, klinické psychologii, psychopatologii nebo psychodiagnostice.

Naši studenti absolvují stáže a praxe v klinické i poradenské psychologii a psychologii práce.

Během studia studenti pracují na bakalářské práci, v rámci které provádí samostatný výzkum. Obhajoba práce je součástí státní závěrečné zkoušky na konci studia.

Bakalářské diplomové práce

Informace k zadání bakalářských diplomových prací

  • Studenti 2. ročníku Bc. kombinovaného a prezenčního studia odevzdají zadání bakalářské práce do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie.

Zadání podepsané vedoucím práce a studentem se odevzdává sekretářce katedry, elektronická verze se vkládá do systému Stag.

Kontakty: eva.aigelova@upol.cz

Odborné specializace členů katedry a interních postgraduálních studentů

Hledáte vedoucího své BDP? Podívejte se na odborné specializace členů katedry.

A nebo se podívejte na intranet webu katedry, kde naleznete jak preferovaná témata vyučujících, tak jejich volné kapacity. Do intranetu se přihlásíte stejným přihlašovacím jménem a heslem jako do systému STAG.

Infromace k odevzdání bakalářských diplomových prací

Do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie studenti nahrají do Stagu celé znění diplomové práce a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci.Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin.

Zadání BP/DP nesmí být vloženo v elektronické verzi kvalifikační práce. Do tištěné verze práce se však vkládá. Zadání nemusí být součástí svázané práce. Je postačujícící, když je volně vloženo v odevzdané vytišněné BP/DP.

Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a norma Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk se spojila v jednu normu Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk.

Přečtěte si také, prosím, interní normu 2.0 – Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdají tajemníkovi katedry doktorce Evě Aigelové. V případě nezastižení možno nechat u paní sekretářky Molnárové.

Manuál pro psaní diplomových prací

5. Aktualizované vydání Manuálu pro psaní bakalářských a diplomových prací 

Pozn.: Součástí manuálu jsou i přilohy ve formatu .doc (MS Word), ktere najdete tak, ze ve vašem “pdf readeru” kliknete na ikonu kancelarské svorky (byva umistena nejcasteji v levem sloupci).

Posudek písemných prací na Katedře psychologie FF UP.

Zadání, vedení a odevzdání kvalifikačních prací 

Seznam zadaných bakalářských a diplomových prací

Aktuální seznam můžete najít na tomto odkazu.

Postup: Zadejte fakultu (Filozofickou), katedru (PCH), rok zadání, který Vás zajímá, případně vyplňte další položky.

Státní závěrečné zkoušky

Informace pro studenty absolventských ročníků k organizaci SZZK

Bakalářské diplomové práce

Do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie nahrají studenti celé znění diplomové práce a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci. Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin. Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdávají dr. Aigelové. V případě nezastižení je možné práce nechat u paní Molnárové.

Zápis státnicových předmětů

Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru.

Přečtěte si také, prosím, interní normu 2.0 – Průběh obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběh SZZk na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Další informace k zápisu státnicových předmětů můžete najít na webu FF UP zde.

Termíny pro přihlašování na státnicové termíny (obhajob a SZZK) naleznete v harmonogramu katedry.

Studenti bakalářského prezenčního studia (tzv. „staré akreditace", kteří začali studovat v roce 2018/2019 a roky před tímto datem) si zapisují tyto státnicové předměty: SBZKB, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6  ředmětů).

Studenti bakalářského kombinovaného studia  (tzv. „staré akreditace", kteří začali studovat v roce 2018/2019 a roky před tímto datem) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6 předmětů).

Studenti bakalářského prezenčního studia (tzv. ,,nové akreditace", kteří začali studovat v roce 2019/2020 a posléze) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZKB, BS1-BS5, OBPB (celkem 7 předmětů).

Studenti bakalářského kombinovaného studia (tzv. ,,nové akreditace", kteří začali studovat v roce 2019/2020 a posléze) si zapisují tyto státnicové předměty: SZZKD, BS1-BS5, OBPD (celkem 7 předmětů).

Tematické okruhy (platné pro studenty tzv. „staré akreditace", kteří začali studovat v roce 2018/2019 a roky před tímto datem – 3. ročník bakalářského studia prezenční i kombinované formy

Tematické okruhy (platné pro studenty tzv. ,,nové akreditace", kteří začali studovat v roce 2019/2020 a po tomto datu) – 3. ročník bakalářského studia prezenční i kombinované formy

Postup k zajištění absolutoria všech předmětů

Pokyny a postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu (v prezenční i kombinované formě) na Katedře psychologie FF UP

Každý student je povinen studovat dle studijního plánu (verze SP), který byl platný v den jeho zápisu do prvního ročníku studia. SP se studentovi zobrazuje na Portálu UP po jeho přihlášení. Tento postup k zajištění absolutoria všech předmětů daného studijního plánu je určen primárně pro studenty vracející se do studia např. po přerušení studia, po studijním pobytu v zahraničí, kdy dojde k časovému posunu v harmonogramu studia. Postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu:

  1. Student si v době zápisu předmětů na daný semestr ve svém studijním plánu vyhledá předměty nutné k absolutoriu (na některé předměty již nemusí být pro aktuální semestr vypsána rozvrhová akce).
  2. Student se osobně dostaví na sekretariát katedry za L. Molnárovou, kde společně tyto předměty rozklíčují :

a) Předmět se v daném semestru učí pod jinou zkratkou a student je schopen sám určit totožnost předmětu = L. Molnárová vypíše rozvrhovou akci na původní předmět, student si jej v rámci zápisu předmětů v IS STAG zapíše. b) Pokud předmět nemá v daném semestru vypsán rozvrhovou akci, je studentovi doporučeno dostavit se za garantem studia, prof. Panajotis Cakirpaloglu,  který: i.      Určí podobnost s předmětem dle vypsaných rozvrhových akcí (viz Harmonogram a rozvrhy nebo rozvrh dle Portálu UP)  = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry. Po stanovení konkrétních předmětů výuky:

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

ii.      Doporučí předmět k individuální výuce. Student se na konkrétní podmínky absolutoria domluví osobně s daným vyučujícím = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry-vyučujícího a

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

Video průvodce studiem

Filozofická fakulta pro své studenty připravila 9 instruktážních videí týkající se nejčastějších studijních záležitostí, se kterými se při svém studiu setkávají.

Studium na UP - část 1

Studium na UP - část 2

Kombinované studium - 1

Kombinované studium - 2

Kombinované studium - 3

Kombinované studium - 4

STAG

Psaní odborného textu