Psycholog ve zdravotnictví

Program a harmonogram kurzu v akademickém roce 2022/2023

Výuka bude probíhat v posluchárně č. 215, I. patro, budova FF Vodární č. 6 

Standardní výuka: 8.30-10.00, 10.15-11.45, 12.15-13.45, 14.00-15.30
Bloky První pomoc I a II ještě 15.45-17.00

Každý vyučující je oprávněn činit v časovém rozvrhu dílčí změny

První blok výuky – 16.9.2022 bude začínat již v 8.00 - je třeba do 8.30 projednat organizační otázky – Lenka Molnárová.

Mgr. Ondřej Gergely zajištění pro případ online výuky: Odkaz na Zoom dostanete před zahájením výuky prostřednictvím emailu.

Garant kurzu za Katedru psychologie FF UP Olomouc je doc. PhDr. Roman Procházka Ph.D. (oblast zdravotnických praxí).

ZS 2022
(16.9. 2022 začátek výjimečně v 8:00 – organizační záležitosti)
Pátek 16.9.2022 – Zdravotnická legislativa – JUDr. Jana Konečná, Ph.D.
Pátek 30.9.2022– První pomoc I – MUDr. Martin Kaláb,Ph.D.
Pátek 14.10.2022 První pomoc II – MUDr. Martin Kaláb, Ph.D.
Pátek 25. 11. 2021 – Organizace a řízení zdravotní péče – Doc.et Doc. PhDr. Mgr. Kateřina
Ivanová, Ph.D.

LS 2023
Bude uveřejněn v prosinci 2022

Informace o kurzu

Přihlašování na kurz pro akademický rok 2023/2024

Přihlašování do akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví s předpokládaným termínem začátku od zimního semestru 2023/24 nebude spuštěné v obvyklém termínu 1. června. Důvodem je ukončení doby platnosti stávající akreditace a potřeby kvalifikační kurz znovu akreditovat  dle nového a aktuálního vzdělávacího programu psycholog ve zdravotnictví.

Na výuku v programu, způsob ukončení, průběh praxe atd. budou už aplikovány požadavky nové akreditace MZČR. Přesné podmínky realizace kurzu budou k dispozici dle výsledků akreditačního řízení na podzim 2023.

Cíl kurzu:

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví.

Cílová skupina:

První běh kvalifikačního kurz Psycholog ve zdravotnictví je určen pro studující magisterského jednooborového studijního oboru psychologie katedry Psychologie FF UP (po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky), dále pro studující v navazujícím kombinovaném Mgr. studiu psychologie na FF UP Olomouc a pro absolventy magisterského jednooborového studijního oboru psychologie, kteří se připravují k práci ve zdravotnictví.

Rozsah kurzu:

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je tak jeden rok. Výuka bude probíhat formou blokové výuky jednotlivých modulů. Kurz je určen pro max. 65 účastníků.

Obsah kurzu a povinná praxe:

Účastníci kurzu budou seznámeni s následujícími tématy – První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, Zdravotnická legislativa, Organizace a řízení zdravotní péče, Zdravotnická dokumentace, Etika ve zdravotnictví, Podpora a ochrana veřejného zdraví, Základy farmakologie.

Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 200 hodin ve zdravotnickém zařízení, ve kterém je zajištěna supervize a odborný dohled klinického psychologa, který má způsobilost k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu (registrovaný klinický psycholog). Tuto praxi si účastník kurzu Psycholog ve zdravotnictví zajišťuje v plném rozsahu samostatně a na vlastní náklady.

Mezi doporučené instituce, na kterých lze praxi realizovat patří psychiatrické léčebny, psychiatrické a neurologické kliniky, oddělení somatické medicíny, na kterých vykonává činnost i klinický psycholog (např. onkologie, chirurgie, rehabilitace…), privátní zdravotnická zařízení (ambulance klinického psychologa, psychoterapeutické kliniky…), krizová centra se statusem zdravotnického zařízení, hospice, kojenecké ústavy, sociálně rehabilitační střediska (kluby pacientů) organizované pod záštitou zdravotnického zařízení, psychoterapeutické komunity registrované jako zdravotnické zařízení, adiktologické ambulance.

Povinný rozsah praxe lze realizovat stáží na jednom uznatelném zařízení, ale i formou kombinace dílčích stáží ve více různých uznatelných zařízeních.

Způsob zakončení:

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví bude ukončen po absolvování všech stanovených modulů teoretické části závěrečným kolokviem před zkušební komisí. Otázky položené studujícím budou ověřovat získané znalosti ze všech modulů teoretické části. Opakování neúspěšně vykonaného kolokvia je možné nejdříve za 2 měsíce ode dne termínu, na který byl uchazeč pozván.

Cena kurzu a způsob úhrady:

Celková cena kurzu Psycholog ve zdravotnictví činí 8.300,- Kč. Tuto částku je povinen účastník kurzu zaplatit bezhotovostně převodem na účet číslo: 19-1096330227/0100 nejpozději do začátku září daného roku.

Každému zájemci budou po přihlášení do portálu CŽV zaslány údaje k platbě, kde bude vygenerován variabilní symbol. Následně bude možno provést platbu.

Doklad o zaplacení sebou vezměte na první setkání, o kterém budete včas informováni.

Způsob přihlášení do kurzu:

Přihlášení do kurzu Psycholog ve zdravotnictví je možno pouze elektronickou formou prostřednictvím vyplnění žádosti v E-přihlášce.

Přihlašování do akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví s předpokládaným termínem začátku od zimního semestru 2023/24 nebude spuštěné v obvyklém termínu 1. června. Důvodem je ukončení doby platnosti stávající akreditace a potřeby kvalifikační kurz znovu akreditovat  dle nového a aktuálního vzdělávacího programu psycholog ve zdravotnictví.

Na výuku v programu, způsob ukončení, průběh praxe atd. budou už aplikovány požadavky nové akreditace MZČR. Přesné podmínky realizace kurzu budou k dispozici dle výsledků akreditačního řízení na podzim 2023.

 

Odborný garant kurzu:

doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

roman.prochazka@upol.cz

585 633 500

 

Kontakt:

Lenka Molnárová, katedra psychologie FF UP

lenka.molnarova@upol.cz

tel.: 585 633 501

 

Branka Čačkovićová, Institut celoživotního vzdělávání FF UP

branka.cackovicova@upol.cz

tel.: 585 633 654


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)