Dopravní psycholog

Vzdělávací program Dopravní psychologie

Kurz v akademickém roce 2020/ 2021.

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR realizují specializační vzdělávání Dopravní psychologie.

Vzdělávací program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání v oblasti dopravní psychologie podle § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kurz splňuje požadavky zákona 361/2000 Sb., §87a, odst. 5 o udělení akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření. Cílovou skupinou jsou psychologové, kteří absolvovali magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci v oblasti dopravní psychologie. Teoretická část programu splňuje podmínky vzdělávacího kurzu pro dopravní psychology na Slovensku. Praktickou část musí slovenští účastníci absolvovat podle nároků předepsaných slovenským programem.

Vzdělávání je realizováno kombinací přímé výuky, praxe a individuálních konzultací  s celkovým rozsahem 200 hodin.
Hodinová dotace má tuto  skladbu:

a) přímá výuka – teoretická příprava(84 hodin)

b) přímá výuka – kazuistické semináře (36 hodin)

c) praxe (40hodin) (účastníci si zajišťují individuálně)

d) individuální konzultace a příprava závěrečné práce (40 hodin)

Vzdělávání probíhá na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Výjimečně se budou konat v Praze. Kurz se koná v termínech sobota/neděle, výjimečně v pátek.

Výuka probíhá od 09.00 hodin do 17.00 (včetně všech přestávek).

 

Termíny v roce 2020 a 2021: Vzhledem k epidemiologické situaci se termíny v roce 2020 ruší a jsou přesunuty na rok 2021:

 

1) 15.ledna -16.ledna 2021 (pátek + sobota)

2) 20.února - 21. února 2021 (sobota - neděle)

3) 20.března - 21.března 2021 (sobota - neděle)

4) 10.dubna - 11.dubna 2021 (sobota - neděle)

5) 24.dubna - 25.dubna 2021 (sobota - neděle)

6) 29.května - 30.května 2021 (sobota - neděle)

7) 11. června - 12. června (pátek - sobota)

 

Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno účastí na výuce, absolvování praxe, zvládnutí písemného testu (na závěr vzdělávání, zaměřen na znalosti), zvládnutí ústní zkoušky (na závěr vzdělávání, zaměřena na dovednosti posuzovat psychickou způsobilost k řízení vozidel) a úspěšnou obhajobu závěrečné práce (kazuistická nebo výzkumná).

Praxi je možné realizovat na pracovišti, které vede akreditovaný dopravní psycholog (MDČR), a který je členem Asociace dopravních psychologů. Praxi si zajišťují účastníci individuálně.

Výše poplatku za vzdělávání je 26 000,- Kč včetně DPH. Poplatek je možné uhradit ve 2 splátkách. V kurzu se předpokládá 10 – 20 účastníků.

Zájemce o vzdělávací program Dopravní psychologie prosíme o registraci prostřednictvím emailu u PhDr. Dany Černochové, Ph.D., dana.cernochova@email.cz, tel.: 241 440 413.