Dopravní psycholog

Vzdělávací program Dopravní psychologie

Kurz v roce 2021/2022 bude zahájen v září 2021.

 

Termíny setkání pro školní rok 2021/2022:

1) 10.-11. září 2021 (pátek, sobota)        

2) 23.-24. října 2021 (sobota, neděle)

3) 6.-7. listopadu 2021 (sobota, neděle)        

4) 4.- 5.prosince 2021 (sobota, neděle)      

5) 15. – 16. ledna 2022 (sobota, neděle) 

6) 12.-13. února 2022 (sobota, neděle)

7) 12.-13. března 2022 (sobota, neděle)

 

Informace o kurzu

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR realizují specializační vzdělávání Dopravní psychologie.

Vzdělávací program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání v oblasti dopravní psychologie podle § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kurz splňuje požadavky zákona 361/2000 Sb., §87a, odst. 5 o udělení akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření. Cílovou skupinou jsou psychologové, kteří absolvovali magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci v oblasti dopravní psychologie. Teoretická část programu splňuje podmínky vzdělávacího kurzu pro dopravní psychology na Slovensku. Praktickou část musí slovenští účastníci absolvovat podle nároků předepsaných slovenským programem.

Vzdělávání je realizováno kombinací přímé výuky, praxe a individuálních konzultací  s celkovým rozsahem 200 hodin.
Hodinová dotace má tuto  skladbu:

a) přímá výuka – teoretická příprava(84 hodin)

b) přímá výuka – kazuistické semináře (36 hodin)

c) praxe (40hodin) (účastníci si zajišťují individuálně)

d) individuální konzultace a příprava závěrečné práce (40 hodin)

Vzdělávání probíhá na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Dvakrát se setkání budou konat v Praze. Kurz se koná v termínech sobota/neděle, výjimečně v pátek/sobota.

Výuka probíhá od 09.00 hodin do 17.00 (včetně všech přestávek).

Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno účastí na výuce, absolvování praxe, zvládnutím písemného testu a ústní zkoušky (na závěr vzdělávání, se zaměřením na znalosti týkající se posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel) a úspěšnou obhajobou závěrečné práce (kazuistická nebo výzkumná).

Praxi je možné vykonat na pracovišti psychologa, který je držitelem akreditace pro provádění dopravněpsychologického vyšetření udělené ministerstvem dopravy. Praxi si zajišťují účastníci individuálně.

Výše poplatku za vzdělávání je 26 000,- Kč včetně DPH. Poplatek je možné uhradit ve 2 splátkách. V kurzu se předpokládá 10 – 20 účastníků.

Zájemce o vzdělávací program Dopravní psychologie prosíme o registraci prostřednictvím emailu u PhDr. Dany Černochové, Ph.D., dana.cernochova@email.cz, tel.: 241 440 413.