Přijímací zkoušky

INFORMACE AKTUALIZOVÁNY DNE 7. 5. 2020.

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

s ohledem na mimořádnou situaci kolem pandemie COVID-19 a v souvislosti s opatřeními Vlády ČR dochází v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 k níže uvedeným změnám ve formě a organizaci přijímacích zkoušek pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy psychologie.

SLEDUJTE TÉŽ STRÁNKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UP - SEKCI UCHAZEČŮM

Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Psychologie na FF UP v prezenční i kombinované formě zůstává dvoukolové.

1. kolo – Online testy

V prvním kole, které se koná ve dnech 23. a 24. 5. 2020, uchazeč absolvuje dva online testy v univerzitním e-learningovém systému Moodle:
1) Test předpokladů ke studiu SPF s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách, který je základem přijímací zkoušky pro všechny bakalářské obory FF UP. Test trvá 50 minut a má 50 otázek rozdělených do sekcí verbálního myšlení a jazykových kompetencí, logicko-analytického myšlení, kritického myšlení a všeobecného přehledu, s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e. Vždy jedna odpověď je správná, za špatné či vynechané odpovědi se body nestrhávají.

2) Písemný test pro studijní program Psychologie PPC, který je zaměřen na základní znalosti z oblasti psychologie, filozofie, sociologie a biologie člověka. Test trvá 30 minut a má 50 otázek, s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e. Vždy jedna odpověď je správná, za špatné či vynechané odpovědi se body nestrhávají.

Všechny důležité informace potřebné pro přihlášení do systému, stejně jako přesné termíny a časy konání testů, obdrží všichni přihlášení uchazeči ve své elektronické pozvánce. Aby bylo možné se s online prostředím Moodle a procesem testování předem seznámit, připravili jsme tzv. testy NANEČISTO. Jde pouze o velmi krátké ukázky testů, nikoliv o rovnocenné dlouhé verze. Pro vyzkoušení testů nanečisto platí stejné zahajovací časy, které jsou uvedeny v přihlášce každého uchazeče, jen s tím rozdílem, že testování nanečisto proběhne přesně týden před řádnými termíny, tedy 16. a 17. 5. 2020 (např. koná-li uchazeč ostrý test SPF v řádném termínu 23. 5. v 9:15, test SPF nanečisto si může vyzkoušet 16. 5. v 9:15).

Pro postup do druhého kola musí uchazeč dosáhnout dostatečně vysokého celkového percentilu v obou testech, přičemž váhy pro výpočet celkového percentilu jsou 40 % percentilu ze SPF a 60 % percentilu z PPC (tj. dle vzorce Celkový percentil = 0,4 x percentil ze SPF + 0,6 x percentil z PPC). Do druhého kola postupuje cca 240 uchazečů v prezenční a cca 170 uchazečů v kombinované formě. Jsou to uchazeči s nejvyšším celkovým percentilem z testů. Seznam uchazečů postupujících do druhého kola zkoušky bude zveřejněn dne 27. 5. 2020, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Psychologie.

2. kolo – Posouzení portfolia materiálů dodaných uchazečem

Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhne formou posouzení portfolia materiálů dodaných uchazečem (náhrada za osobní prezenční setkání). Postupující uchazeči nahrají ve dnech 27. 5. až 31. 5. 2020 (do 23:59) v elektronické podobě opět do univerzitního e-learningového systému Moodle materiály dokladující jejich nabyté studijní a profesní schopnosti a dovednosti. Po tomto datu (31.5.) již nebudou žádné další materiály přijímány. Portfolio každého uchazeče bude posouzeno nezávisle celkem minimálně třemi pracovníky katedry (členy komise). Doporučujeme, si všechny potřebné doklady a materiály včas předem připravit, vypracovat a naskenovat.

Požadované materiály do portfolia:

 1. Video v délce minimálně 1 a maximálně 2 minut (časové limity musí být dodrženy). Jedná se o medailonek, který slouží k představení uchazeče členům komise a který může být například průvodcem či komentářem k dalším předloženým materiálům. (typ souboru: .3gp .asf .avi .dif .dv .f4v .flv .m4v .mov .movie .mp4 .mpe .mpeg .mpg .ogv .qt .rmvb .rv .swf .swfl .webm .wmv; max. velikost 100 MB !)
 2. Esej v maximálním rozsahu 2 normostran A4, tj. 3600 znaků včetně mezer, ve které uchazeč popíše a) svou motivaci a důvody, proč se hlásí na obor psychologie; b) sebereflexi toho, proč je právě on/ona vhodným kandidátem/kou pro tuto profesi; a c) oblasti, činnosti či povolání, ve kterých by chtěl/a znalosti psychologie ve svém budoucím profesním životě uplatnit. (typ souboru: pdf; max. velikost 5 MB).
 3. Stručný strukturovaný životopis (CV). (typ souboru: pdf; max. velikost 5 MB).
 4. Sken maturitního vysvědčení, případně vysvědčení z posledního ukončeného ročníku střední školy (např. z 3. ročníku). (typ souboru: pdf; max. velikost 5 MB).
 5. Seznam prostudované a přečtené literatury. (typ souboru: pdf; max. velikost 5 MB).
 6. Skeny dokladů o absolvovaných stážích, praxích či kurzech, studentské odborné činnosti, profesní či dobrovolné činnosti atp., a to ve formě jednoho několikastránkového souboru pdf. (typ souboru: pdf; max. velikost 50 MB).
 7. Maximálně 3 další soubory reprezentující studentské kvalifikační, soutěžní či seminární práce (například SVOČ atp.). (typy souborů: pdf; max. velikost 50 MB u každého z nich).

Těmito materiály uchazeč prokazuje znalosti a dovednosti důležité pro studium psychologie. Portfolio je hodnoceno v rozsahu 0 – 100 bodů na základě nezávislých hodnocení od minimálně tří členů komise. Body z 2. kola přijímací zkoušky a výsledný skór z písemných testů se poté přepočítají do celkového výsledku přijímacího řízení (opět v rozsahu 0 – 100 bodů) s tím, že celkový výsledek písemných testů v prvním kole má váhu 20 % a výsledek hodnocení portfolia materiálů v druhém kole má váhu 80 %. K přijetí je poté navrženo cca 65 uchazečů v prezenční a cca 50 v kombinované formě (což je dáno kapacitou oboru). Jsou to ti uchazeči o studium psychologie, kteří se na základě celkového výsledku přijímacího řízení umístili mezi nejlepšími. S výsledky druhého kola budou uchazeči seznámeni nejdříve 17. 6. 2020.


Navazující magisterské studium

Předpokladem přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studia psychologie je absolvování bakalářského studia jednooborové psychologie. Doklad o ukončení studia v tomto programu (v případě ukončení Bc. studia ještě před termínem přijímacích zkoušek) nebo potvrzení o studiu jednooborové psychologie (v případě konání státních zkoušek až po termínu přijímacích zkoušek) museli všichni přihlášení uchazeči zaslat nejpozději do 30. dubna daného roku na adresu: Filozofická fakulta UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc. Uchazeči, kteří požadovaný doklad nebo potvrzení do uvedeného dne nepředložili, nebudou pozváni k vykonání přijímací zkoušky! Absolventi a studující z Katedry psychologie FF UP v Olomouci toto potvrzení dodávat nemusejí, budou dohledáni na základě záznamů na studijním oddělení FF UP!

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu psychologie na FF UP v prezenční i kombinované formě zůstává dvoukolové.

1. kolo – Online znalostní test

V prvním kole, které se koná 15. 6. 2020 v 9:00, uchazeči absolvují online test v univerzitním e-learningovém systému Moodle. Test trvá 40 minut a má 60 otázek (výběr jedné správné odpovědi z 5 nabízených možností), vycházejících z následujících okruhů:

 • Obecná a kognitivní psychologie
 • Sociální psychologie
 • Klinická psychologie
 • Psychodiagnostika
 • Metodologie
 • Statistika

Všechny důležité informace potřebné pro přihlášení do systému, stejně jako přesné termíny a časy konání testů, obdrží všichni přihlášení uchazeči ve své elektronické pozvánce.

Aby bylo možné se s online prostředím Moodle a procesem testování předem seznámit, připravili jsme tzv. test NANEČISTO. Jde pouze o velmi krátkou ukázku testu, nikoliv o rovnocennou dlouhou verzi. Test nanečisto si můžete vyzkoušet o týden dříve, tj. 8. 6. v 9:00.

Výsledky písemného znalostního testu jsou převáděny na percentily (v rozsahu 0 – 100). Do druhého kola postupuje cca 80 uchazečů v prezenční a cca 95 v kombinované formě. Jsou to ti, kteří se v písemném testu umístili mezi nejlepšími. Seznam uchazečů postupujících do druhého kola zkoušky bude zveřejněn dne 18. 6. 2020, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Psychologie.

2. kolo – Posouzení portfolia materiálů dodaných uchazečem

Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhne formou posouzení portfolia materiálů dodaných uchazečem (náhrada za osobní prezenční setkání). Postupující uchazeči nahrají ve dnech 18. 6. až 22. 6. 2020 (do 23:59) v elektronické podobě opět do univerzitního e-learningového systému Moodle Moodle materiály dokladující jejich nabyté studijní a profesní schopnosti a dovednosti. Po tomto datu (22.6.) již nebudou žádné další materiály přijímány. Portfolio uchazečů bude posouzeno nezávisle celkem minimálně třemi pracovníky katedry (členy komise). Doporučujeme proto, si všechny potřebné doklady a materiály včas předem připravit, vypracovat a naskenovat.

Požadované materiály do portfolia:

1) Video v délce minimálně 1 a maximálně 2 minut (časové limity musí být dodrženy). Jedná se o medailonek, který slouží k představení uchazeče členům komise a který může být například průvodcem či komentářem k dalším předloženým materiálům. (typ souboru: .3gp .asf .avi .dif .dv .f4v .flv .m4v .mov .movie .mp4 .mpe .mpeg .mpg .ogv .qt .rmvb .rv .swf .swfl .webm .wmv; max. velikost 100 MB !)
2) Stručný strukturovaný životopis (CV). (typ souboru: pdf; max. velikost 5 MB).
3) Sken diplomu z Bc studia psychologie včetně diploma supplement (pokud jej uchazeč již má k dispozici) nebo přehled známek ze zkoušek během dosavadního Bc studia (například sjetina ze studijní agendy atp.). Tyto doklady nemusí být ověřené ze studijního oddělení, stačí obyčejné kopie či vlastní výtisk (sken). Dávejte si pozor na fakt, že k těmto informacím se pravděpodobně dostanete jen tehdy, pokud jste stále ještě studenti, tj. před vykonáním státních závěrečných zkoušek. Jakmile studium ukončíte, můžete ztratit přístup do studijní agendy on-line, a tím pádem i k těmto informacím. Stáhněte si proto tyto informace s dostatečným předstihem. (typ souboru: pdf; max. velikost 50 MB).
4) Elektronická verze bakalářské diplomové práce (ideálně včetně posudků). Pokud vaše práce ještě nebyla obhajována, a nemáte tudíž ani její posudky, stačí nám co nejpokročilejší verze této práce. (typ souborů: pdf; max. velikost 50 MB).
5) Stručný výzkumný záměr (plán výzkumu) pro budoucí magisterskou diplomovou práci v rozsahu maximálně 2 normostran A4, tj. 3600 znaků včetně mezer. (typ souboru: pdf; max. velikost 50 MB).
6) Skeny dokladů o absolvovaných stážích, praxích či kurzech, profesní či dobrovolné činnosti (zejména nad rámec standardního studia), a to ve formě jednoho několikastránkového souboru pdf. (typ souboru: pdf; max. velikost 50 MB).

Těmito materiály uchazeč prokazuje znalosti a dovednosti důležité pro navazující magisterské studium psychologie. Portfolio je hodnoceno v rozsahu 0 – 100 bodů na základě nezávislých hodnocení od minimálně tří členů komise. Body z 2. kola přijímací zkoušky a výsledný skór z písemného testu se poté přepočítají do celkového výsledku přijímacího řízení (opět v rozsahu 0 – 100 bodů), s tím, že celkový výsledek písemných testů v prvním kole má váhu 20 % a výsledek hodnocení portfolia materiálů v druhém kole má váhu 80 %. K přijetí je poté navrženo cca 60 uchazečů v prezenční a cca 40 uchazečů v kombinované formě, což je dáno kapacitou oboru. Jsou to ti uchazeči o studium psychologie, kteří se na základě celkového výsledku přijímacího řízení umístili mezi nejlepšími.

S výsledky druhého kola budou uchazeči seznámeni nejdříve 10. 7. 2020.


Studium psychologie v rámci CŽV

Na stránkách Institutu celoživotního vzdělávání naleznete informace o studiu psychologie v rámci programů celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů realizovaných za úplatu podle § 60 odst.1 Zákona 111/98 Sb. o vysokých školách, v platném znění.

Následují informace o povinnosti účastníka CŽV dle paralelních akreditovaných studijních oborů se zájmem o řádné studium prostřednictvím prominutí přijímací zkoušky.

Katedra psychologie FF UP Olomouc umožňuje studentům CŽV požádat děkana FF UP o prominutí přijímací zkoušky v souladu s níže uvedenými kritérii:

V průběhu prvního ročníku CŽV musí účastník postupovat následovně:

 1. Do 15. 3. příslušného akademického roku podat elektronickou přihlášku k řádnému studiu a uhradit administrativní poplatek (viz katalog oborů FF UP).
 2. Do 30. 6. příslušného akademického roku podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky v případě, že prominutí přijímací zkoušky příslušný studijní obor umožňuje. Žádost o prominutí přijímací zkoušky mohou podat účastníci, kteří splní tři základní požadovaná kritéria současně:
  1. splní všechny povinné předměty (předměty typu A*) v daném prvním akademickém roce vzdělávání, žádost lze akceptovat pouze v případě, že termíny získaných atestací nebudou starší více než dva roky;
  2. získají minimálně 60 kreditů v daném prvním akademickém roce vzdělávání;
  3. klasifikace všech získaných atestací v daném prvním akademickém roce vzdělávání nebude horší než D (Pozor: Předmět zapsaný do IS STAG, který zůstane nesplněný, je hodnocen známkou F!).

Do 15. 7. účastník obdrží písemnou informaci o prominutí/neprominutí přijímací zkoušky a dalším postupu.

Student může po přijetí do řádného studia (po splnění podmínek přijímací zkoušky nebo jejím prominutí) zažádat o uznání získaných studijních atestací (kredity za takto uznané studijní povinnosti nesmí převyšovat 60% kreditů potřebných k ukončení studijního oboru, pro který jsou studijní povinnosti uznávány). Žádosti se vyřizují na základě vyjádření katedry.


V případě neprominutí přijímací zkoušky bude účastníkovi zaslána pozvánka k přijímací zkoušce (nejpozději do 31.7.).
Písemná žádost se podává děkanovi FF UP prostřednictvím Institutu celoživotního vzdělávání FF UP na adresu Tř. Svobody 26, Olomouc 779 00.
Přijímací zkoušky do řádného studia se konají v mimořádném termínu přijímacích zkoušek na FF UP, obvykle začátkem září daného kalendářního roku.

V případě dotazů kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání:

Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
Tel.: 585 633 654