Přijímací zkoušky

Bakalářské studium

 

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 bude letos přijímací řízení do bakalářského studijního programu psychologie v prezenční i kombinované formě se zahájením v akademickém roce 2021/2022 probíhat v online podobě. Všichni přihlášení uchazeči budou průběžně informováni o dalších detailech přijímacího řízení. Sledujte prosím naše webové stránky a zejména pak stránky Filozofické fakulty UP zde: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202021/ . Přijímací řízení zůstává dvoukolové.

1. kolo – Online testy

V prvním kole, které se koná v sobotu 15. 5. a v neděli 16. 5. 2021, uchazeč absolvuje dva online testy. Konkrétně v sobotu 15. 5. se koná test SPF a v neděli 16.5. písemný test programu psychologie PPC. Způsob přihlášení a administraci zrácené ukázky testu v systému Moodle si uchazeči mohou vyzkoušet nanečisto týden předem (SPF 8.5. a PPC 9.5.) v přesně určené časy. Ve verzi nanečisto nejde o plný test, a ani výsledky ukázkových položek nejsou sdělovány. Jde jen o nácvik přihlášení a vyzkoušení si prostředí, ve kterém bude řádný test probíhat. 

1) Test předpokladů ke studiu SPF s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách, který je základem přijímací zkoušky pro všechny bakalářské obory FF UP. Test trvá 50 minut a má 50 otázek rozdělených do sekcí verbálního myšlení a jazykových kompetencí, logicko-analytického myšlení, kritického myšlení a všeobecného přehledu, s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e. Vždy jedna odpověď je správná, za špatné či vynechané odpovědi se body nestrhávají.

2) Písemný test pro studijní program Psychologie PPC, který je zaměřen na základní znalosti z oblasti psychologie, filozofie, sociologie a biologie člověka. Test trvá 30 minut a má 50 otázek, s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e. Vždy jedna odpověď je správná, za špatné či vynechané odpovědi se body nestrhávají.

Všechny důležité informace potřebné pro přihlášení do systému, stejně jako přesné termíny a časy konání testů, obdrží všichni přihlášení uchazeči ve své elektronické pozvánce.

Pro postup do druhého kola musí uchazeč dosáhnout dostatečně vysokého celkového percentilu v obou testech, přičemž váhy pro výpočet celkového percentilu jsou 40 % percentilu ze SPF a 60 % percentilu z PPC (tj. dle vzorce Celkový percentil = 0,4 x percentil ze SPF + 0,6 x percentil z PPC). Do druhého kola postupuje cca 200 uchazečů v prezenční a cca 150 uchazečů v kombinované formě (počty jsou pouze orientační a mohou se každý rok mírně měnit). Jsou to uchazeči s nejvyšším celkovým percentilem z testů. O výsledku písemných testů a případném postupu budou uchazeči informování nejpozději do čtvrtka 20. 5. 2021.

2. kolo – Posouzení portfolia materiálů dodaných uchazečem

Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhne formou posouzení portfolia materiálů dodaných uchazečem (náhrada za osobní prezenční setkání). Postupující uchazeči nahrají v termínu od čtvrtka 20. 5. od 15:00 do neděle 23. 5. 2021 do 23:59 v elektronické podobě do univerzitního e-learningového systému Moodle materiály dokladující jejich nabyté studijní a profesní schopnosti a dovednosti. Po tomto termínu již nebudou žádné další materiály dodatečně přijímány! Portfolio každého uchazeče bude posouzeno nezávisle celkem minimálně třemi pracovníky katedry (členy komise). Doporučujeme, si všechny potřebné doklady a materiály včas předem připravit, vypracovat a naskenovat.

Požadované materiály do portfolia:

1) strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis (curriculum vitae). (typ souboru: pdf; max. velikost 5 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_cv.pdf).

2) doklad o prospěchu v předchozím studiu

Sken maturitního vysvědčení, nebo vysvědčení z posledního ukončeného ročníku střední školy (např. z 3. ročníku), pokud uchazeč maturitní vysvědčení ještě nevlastní, nebo diploma supplement se známkami, pokud uchazeč v předchozích letech absolvoval vysokoškolské studium, nebo výpis předmětů a známek z aktuálně probíhajícího vysokoškolského studia. Uchazeč tedy dodá přehled o prospěchu či známkách v posledním studiu, které právě absolvuje či již absolvoval. (typ souboru: pdf; pokud má dokument více stránek je potřeba je sloučit do jednoho souboru; max. velikost 5 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_vysvedceni.pdf).

3) komentovaný seznam prostudované literatury

Seznam prostudované a přečtené literatury o maximálním rozsahu 8 titulů. Ke každé položce na seznamu uchazeč doplní myšlenku, která jej v titulu zaujala, nebo vlastní hodnocení přínosnosti tohoto zdroje v rozsahu max. 500 znaků včetně mezer na 1 položku literatury. (typ souboru: pdf; pokud má dokument více stránek je potřeba je sloučit do jednoho souboru; max. velikost 5 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_literatura.pdf).

4) vypracovaná esej na zadané téma

Vypracujte esej v maximálním rozsahu 2 normostran A4, tj. max. 3600 znaků včetně mezer a zdrojů, ze kterých jste čerpal/a. Vyberte si z níže uvedeného seznamu jednoho autora z oblasti psychologie a vysvětlete, v čem se mýlil:

 • B. F. Skinner
 • A. Maslow
 • K. Horneyová
 • E. Kübler-Rossová

(typ souboru: pdf; pokud má dokument více stránek je potřeba je sloučit do jednoho souboru; max. velikost 5 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_esej.pdf).

5) video na zadané téma

Vypracujte video v délce maximálně 4 minut. Ve videu se stručně představte. Dále pohovořte o jednom svém životním úspěchu. Uveďte též jeden svůj neúspěch, ke kterému jste dostali zpětnou vazbu od druhé osoby. Specifikujte, jak jste zpětnou vazbu přijal/a, a co jste si ze zpětné vazby odnesl/a pro své další působení. (typ souboru: .3gp .asf .avi .dif .dv .f4v .flv .m4v .mov .movie .mp4 .mpe .mpeg .mpg .ogv .qt .rmvb .rv .swf .swfl .webm .wmv; max. velikost 100 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_video.)

6) odborná práce

Dodejte 1 vybranou kvalifikační, soutěžní či seminární práci, jejímž jste autorem/kou. Práce může, ale nemusí být z oboru psychologie. (typ souboru: pdf; pokud má dokument více stránek je potřeba je sloučit do jednoho souboru; max. velikost 50 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_prace.pdf).

7) kurzy a vzdělávání

Skeny dokladů či certifikátů o odborném vzdělávání, zájmových seminářích, kurzech a výcvicích. Soubor se skeny musí mít na začátku přiložený seznam jednotlivých akcí s a) názvem akce, b) místem konání, c) termínem, d) pořadatelem a e) délkou v hodinách. (typ souboru: pdf; pokud má dokument více stránek je potřeba je sloučit do jednoho souboru; max. velikost 50 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_kurzy.pdf).

8) praxe

Skeny dokladů či potvrzení o maximálně 6 absolvovaných praxích, stážích, dobrovolné či zájmové činnosti. Soubor se skeny musí mít na začátku přiložený seznam jednotlivých praxí s a) názvem akce, b) názvem organizace, c) termínem a rozsahem trvání a d) stručným popisem od uchazeče o vykonávané činnosti. Popis činnosti může mít max. 500 znaků vč. mezer na jednu položku. (typ souboru: pdf; pokud má dokument více stránek je potřeba je sloučit do jednoho souboru; max. velikost 50 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_praxe.pdf).

Těmito materiály uchazeč prokazuje znalosti a dovednosti důležité pro studium psychologie. Portfolio je hodnoceno v rozsahu 0–100 bodů na základě nezávislých hodnocení od minimálně tří členů komise. Body z 2. kola přijímací zkoušky a výsledný skór z písemných testů se poté přepočítají do celkového výsledku přijímacího řízení (opět v rozsahu 0–100 bodů) s tím, že celkový výsledek písemných testů v prvním kole má váhu 20 % a výsledek hodnocení portfolia materiálů v druhém kole má váhu 80 %. K přijetí je poté navrženo cca 60 uchazečů v prezenční a cca 45 v kombinované formě (tato čísla se mohou mírně měnit, což je dáno kapacitou oboru v daném akademickém roce). Jsou to ti uchazeči o studium psychologie, kteří se na základě celkového výsledku přijímacího řízení umístili mezi nejlepšími. S výsledky druhého kola budou uchazeči opět bez zbytečných odkladů seznámeni nejpozději do 10. 6. 2021.

 

 

 


Magisterské navazující studium

 

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 bude letos přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu psychologie v prezenční i kombinované formě se zahájením v akademickém roce 2021/2022 probíhat v online podobě. Všichni přihlášení uchazeči budou průběžně informováni o dalších detailech přijímacího řízení. Sledujte prosím naše webové stránky a stránky Filozofické fakulty UP .

Předpokladem přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studia psychologie je absolvování bakalářského studia jednooborové psychologie. Doklad o ukončení studia v tomto programu (v případě ukončení Bc. studia ještě před termínem přijímacích zkoušek) nebo potvrzení o studiu jednooborové psychologie (v případě konání státních zkoušek až po termínu přijímacích zkoušek) musí všichni přihlášení uchazeči zaslat nejpozději do 30. dubna 2021 na adresu: Filozofická fakulta UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc. Uchazeči, kteří požadovaný doklad nebo potvrzení do uvedeného dne nepředloží, nebudou pozváni k vykonání přijímací zkoušky! Absolventi a studující z Katedry psychologie FF UP v Olomouci toto potvrzení dodávat nemusejí, budou dohledáni na základě záznamů na studijním oddělení FF UP.

Přijímací řízení do magisterského navazujícího studijního programu psychologie na FF UP v prezenční i kombinované formě zůstává dvoukolové.

 

1. kolo – Online znalostní test

V prvním kole, které se koná v pondělí 14. 6. 2021 v 9:00, uchazeči absolvují online test v univerzitním e-learningovém systému Moodle. Způsob přihlášení a administraci zrácené ukázky testu v systému Moodle si uchazeči mohou vyzkoušet nanečisto týden předem (tj. 7. 6. 2021 v 9:00). Ve verzi nanečisto nejde o plný test, a ani výsledky ukázkových položek nejsou sdělovány. Jde jen o nácvik přihlášení a vyzkoušení si prostředí, ve kterém bude řádný test probíhat.Všechny důležité informace potřebné pro přihlášení do systému obdrží všichni přihlášení uchazeči ve své elektronické pozvánce. Řádný test trvá 40 minut a má 60 otázek (výběr jedné správné odpovědi z 5 nabízených možností), vycházejících z následujících okruhů:

 • Obecná a kognitivní psychologie
 • Sociální psychologie
 • Klinická psychologie
 • Psychodiagnostika
 • Metodologie
 • Statistika a psychometrika

Výsledky písemného znalostního testu jsou převáděny na percentily (v rozsahu 0–100). Do druhého kola postupuje cca 80 uchazečů v prezenční a cca 95 v kombinované formě. Jsou to ti, kteří se v písemném testu umístili mezi nejlepšími. Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 16. 6. 2021, informace o zveřejnění výsledků bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Psychologie.

 

2. kolo – Posouzení portfolia materiálů dodaných uchazečem

Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhne formou posouzení portfolia materiálů dodaných uchazečem (náhrada za osobní prezenční setkání). Postupující uchazeči splní definované úkoly a nahrají požadované materiály od 17. 6. 2021 (od 15:00) až do 20. 6. 2021 (do 23:59) v elektronické podobě opět v rámci univerzitního e-learningového systému Moodle. Po tomto datu (20. 6.) již nebudou žádné další materiály přijímány. Portfolio uchazečů bude posouzeno celkem minimálně třemi pracovníky katedry (členy komise). Doporučujeme proto si potřebné doklady a materiály (kromě úkolu 5. kritické zhodnocení odborného textu) včas předem připravit, vypracovat a naskenovat.

Požadované materiály do portfolia:

 1. strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis (curriculum vitae). (typ souboru: pdf; max. velikost 5 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_cv.pdf).

 1. doklad o prospěchu v předchozím bakalářském studiu

Diploma supplement z bakalářského studia se známkami (pokud jej uchazeč již má k dispozici) nebo přehled zkoušek a známek během dosavadního bakalářského studia (například sjetina ze studijní agendy atp.). Tyto doklady NEMUSÍ být ověřené ze studijního oddělení, stačí obyčejné kopie či vlastní výtisk (sken). Dávejte si pozor na fakt, že k těmto informacím se pravděpodobně dostanete jen tehdy, pokud jste stále ještě studenti, tj. před vykonáním státních závěrečných zkoušek. Jakmile studium ukončíte, můžete ztratit přístup do studijní agendy on-line, a tím pádem i k těmto informacím. Stáhněte si proto tyto informace s dostatečným předstihem. (typ souboru: pdf; pokud má dokument více stránek je potřeba je sloučit do jednoho souboru; max. velikost 5 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_prospech.pdf).

 1. bakalářská práce

Dodejte elektronickou verzi vaší závěrečné kvalifikační bakalářské práce (včetně posudků). Pokud vaše práce ještě nebyla obhajována, a nemáte tudíž ani její posudky, stačí dodat oficiálně odevzdanou nebo dokonce nedokončenou, nicméně co nejpokročilejší verzi této práce. (typ souborů: pdf; bakalářská práce a jednotlivé posudky mohou být v samostatných pdf souborech; max. velikost 50 MB; formát názvů souborů: jméno_příjmení_bcprace.pdf, jméno_příjmení_posudek1.pdf, jméno_příjmení_posudek2.pdf).

 1. video na zadané téma

Vypracujte video medailonek v délce maximálně 2 minuty. Ve videu se stručně představte. Dále pohovořte o tom, kam se chcete v rámci psychologie ubírat, jak se chcete profesně profilovat, a co jste pro to doposud učinil/a. Medailonek si můžete připravit kdykoliv předem a hotové video poté nahrát do systému Moodle. (typ souboru: .3gp .asf .avi .dif .dv .f4v .flv .m4v .mov .movie .mp4 .mpe .mpeg .mpg .ogv .qt .rmvb .rv .swf .swfl .webm .wmv; max. velikost 100 MB; formát názvu souboru: jméno_příjmení_video.koncovka)

 1. kritické zhodnocení odborného textu

Jedná se o časově omezený úkol v prostředí univerzitního e-learningového systému Moodle. Vaším úkolem bude se podrobně seznámit s náhodně přiřazeným textem praktické části odborné práce a provést její zhodnocení, které poté na konci úkolu nahrajete přímo v systému Moodle ve formě videa o délce maximálně 2 minuty. Nezapomeňte si tedy pro tento úkol zajistit počítač s dobrým připojením k internetu, funkční webkamerou a nerušený časový úsek, kdy se budete moci úkolu souvisle věnovat. Celý úkol včetně videozáznamu vašeho zhodnocení bude časově omezený na 180 minut od chvíle, kdy si jej spustíte. Můžete jej spustit kdykoliv v období od 17. 6. 2021 15:00 až do 20. 6. 2021 21:00.

Těmito materiály uchazeč prokazuje znalosti a dovednosti důležité pro navazující magisterské studium psychologie. Portfolio je hodnoceno v rozsahu 0–100 bodů na základě hodnocení od minimálně tří členů komise. Body z 2. kola přijímací zkoušky a výsledný skór z písemného testu se poté přepočítají do celkového výsledku přijímacího řízení (opět v rozsahu 0–100 bodů), s tím, že celkový výsledek písemných testů v prvním kole má váhu 20 % a výsledek hodnocení portfolia materiálů v druhém kole má váhu 80 %. K přijetí je poté navrženo cca 60 uchazečů v prezenční a cca 40 uchazečů v kombinované formě, což je dáno kapacitou oboru. Jsou to ti uchazeči o studium psychologie, kteří se na základě celkového výsledku přijímacího řízení umístili mezi nejlepšími. S výsledky druhého kola budou uchazeči seznámeni do 30. 6. 2021.


Studium psychologie v rámci CŽV

Na stránkách Institutu celoživotního vzdělávání naleznete informace o studiu psychologie v rámci programů celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů realizovaných za úplatu podle § 60 odst.1 Zákona 111/98 Sb. o vysokých školách, v platném znění.

Následují informace o povinnosti účastníka CŽV dle paralelních akreditovaných studijních oborů se zájmem o řádné studium prostřednictvím prominutí přijímací zkoušky.

Katedra psychologie FF UP Olomouc umožňuje studentům CŽV požádat děkana FF UP o prominutí přijímací zkoušky v souladu s níže uvedenými kritérii:

V průběhu prvního ročníku CŽV musí účastník postupovat následovně:

 1. Do 15. 3. příslušného akademického roku podat elektronickou přihlášku k řádnému studiu a uhradit administrativní poplatek (viz katalog oborů FF UP).
 2. Do 30. 6. příslušného akademického roku podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky v případě, že prominutí přijímací zkoušky příslušný studijní obor umožňuje. Žádost o prominutí přijímací zkoušky mohou podat účastníci, kteří splní tři základní požadovaná kritéria současně:
  1. splní všechny povinné předměty (předměty typu A*) v daném prvním akademickém roce vzdělávání, žádost lze akceptovat pouze v případě, že termíny získaných atestací nebudou starší více než dva roky;
  2. získají minimálně 60 kreditů v daném prvním akademickém roce vzdělávání;
  3. klasifikace všech získaných atestací v daném prvním akademickém roce vzdělávání nebude horší než D (Pozor: Předmět zapsaný do IS STAG, který zůstane nesplněný, je hodnocen známkou F!).

Do 15. 7. účastník obdrží písemnou informaci o prominutí/neprominutí přijímací zkoušky a dalším postupu.

Student může po přijetí do řádného studia (po splnění podmínek přijímací zkoušky nebo jejím prominutí) zažádat o uznání získaných studijních atestací (kredity za takto uznané studijní povinnosti nesmí převyšovat 60% kreditů potřebných k ukončení studijního oboru, pro který jsou studijní povinnosti uznávány). Žádosti se vyřizují na základě vyjádření katedry.


V případě neprominutí přijímací zkoušky bude účastníkovi zaslána pozvánka k přijímací zkoušce (nejpozději do 31.7.).
Písemná žádost se podává děkanovi FF UP prostřednictvím Institutu celoživotního vzdělávání FF UP na adresu Tř. Svobody 26, Olomouc 779 00.
Přijímací zkoušky do řádného studia se konají v mimořádném termínu přijímacích zkoušek na FF UP, obvykle začátkem září daného kalendářního roku.

V případě dotazů kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání:

Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
Tel.: 585 633 654