PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633494

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.17

Odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 11:00–16:00 3.17 OSOBNÍ KONZ. / rezervace zde: https://calendly.com/ondrej-skopal
Tuesday 10:00–16:00 3.17 OSOBNÍ KONZ. / rezervace zde: https://calendly.com/ondrej-skopal
Wednesday 13:00–17:00 odkaz k připojení vždy v potvrzení rezervace e-maliem ONLINE KONZ. / rezervace zde: https://koalendar.com/e/konzultace-skopal
Thursday 10:00–17:00 odkaz k připojení vždy v potvrzení rezervace e-maliem ONLINE KONZ. / rezervace zde: https://koalendar.com/e/konzultace-skopal
Selected publications
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - příručka pro praxi. 2018. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Tomšík R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O., Čerešníková M. IMPULSIVITY AND AGGRESSION IN THE SYSTEM LOWER SECONDARY EDUCATION IN SLOVAK AND CZECH REPUBLIC. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2018.
Tomšik R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O. Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA). Adiktologie. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Skopal O., Dolejš M., Suchá J. Základní psychometrické vlastnosti dotazníku agresivity Busse a Perryho u žáků ve věku 11 až 15 let. PhD existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník odborných příspěvků. 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změna sebehodnocení u žáků druhého stupně posuzovaná na základě Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS ). ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH; Sborník odborných příspěvků. 2015.
Skopal O. Záměrné sebepoškozování v kontextu osobnostních dispozic a teorií o rizikovém chování. In Janiš K. (Eds.) Sborník příspěvků ke 2. ročníku konference Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování. 2014.
Skopal O., Dolejš M. Prevalence užívání alkoholu a tabákových výrobků u českých adolescentů - rešerše dosavadních výzkumů. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
KNIHA - CELEK
Dolejš M., Skopal O., Suchá J. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. In Lepík F., Vacek J. (Eds.) 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Skopal O. Osobnost adolescenta. Agresivita u českých adolescentů. 2016.
Skopal O. BPAQ – Buss & Perry Aggression Questionnaire. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. Dotazník agresivity (BPAQ). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Skopal O. Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Skopal O. KS – Komunikační styly. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Vavrysová L. NEO-FFI – Pětifaktorový osobnostní inventář NEO-FFI. In Dolejš M., Skopal O., Suchá J. (Eds.) Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Vavrysová L. POSIT – Skríningový dotazník pro dospívající zaměřený na problémové oblasti. In Dolejš M., Skopal O., Suchá J. (Eds.) Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. Psychodiagnostické nástroje na diagnostiku osobnostních rysů u adolescentů. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. SPAS – Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. Teoretická východiska. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Skopal O. UPPS – Impulsive behaviour scale. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Skopal O. ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Skopal O., Vávra J. Kruh závislosti. 2019.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Analýzy struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2016.
Dolejš M., Suchá J., Skopal O., Vavrysová L. Fenomén dnešní doby: agresivita. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změny v rizikových projevech u žáků a žákyň českých gymnázií. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2015.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace české verze Dotazníku agresivity Busse a Perryho. 2015.
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace Škály impulzivity (SIDS) a Škály úzkostnosti (SUDS). 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Test-retest Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS). 2015.
Charvát M., Skopal O., Dolejš M., Komárková M., Vavrysová L., Toman S. Comparison of methods used to assess risk factors of adolescents and their potential for research and practice. 2013.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Dolejš M., Charvát M., Komrska Š., Suchá J., Skopal O. Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal - příručka pro praxi. 2022.
Čerešník M., Dolejš M., Skopal O. Škála impulzvity Dolejš a Skopal - priručka pre prax. 2016.
Dolejš M., Skopal O. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) - Příručka pro praxi. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS). 2016.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Pedagogical Psychological Counselling PCH/NSKOP ZS 4
Pedagogical Psychological Counselling and practice PCH/NSPS ZS Se 0
Individual Pedagogical - psychological Practice 1 PCH/DIPP1 ZS Se 2
Comparative Personality Psychology PCH/MKPO ZS 2
Pedagogical Psychological Counselling PCH/MSKOP ZS 1
Pedagogical Psychological Counselling PCH/MSKOP ZS Se 1
Pedagogical Psychological Counselling and practice PCH/MSPS ZS Se 0
Individual Pedagogical-psychological Practice 1 PCH/BIPP1 ZS Se 4
Diploma Seminar KSA/DSA ZS Se 0
Method of Bachelor Thesis KSA/MEBP1 ZS Se 10
Psychology of Personality KSA/PSOSP ZS Se 4
Psychology of Personality KSA/PSOSP ZS 5
Psycho-social interaction training 1 KSA/PSYV1 ZS Cv 10
Social Deviances KSA/SODE ZS 10

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)