PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633493

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.25

odborný asistent

Dr. Seitl engages professionally in work and organizational psychology. His research interests include attachment theory and emotions in the work context, projective methods, diagnostics in work psychology, and traffic psychology. In 2009-2012 he worked as a coordinator on the ESF project "Innovation and development of the part-time form of psychology studies at the Department of Psychology of the Faculty of Arts of the University of Olomouc". Within the framework of partner teams, he participated in the implementation of projects in the field of traffic psychology in 2009-2013 (ESF project Development of application potential; project of the Ministry of Transport "Update of "METHODIKA 9202" - the methodology for investigation and assessment of motor vehicle drivers by traffic psychologists"). In the years 2012 - 2014 he was the principal investigator of the OPVV ESF project "Establishment and development of a partnership network for the implementation of internships and applied research of the Department of Psychology of the Faculty of Philosophy of the University of Olomouc" and in the years 2017 - 2022 he was the principal investigator of the OPVV ESF and ERDF projects "Establishment of a doctoral study program for innovative research in work and organizational psychology". As a co-investigator since 2018, he has been involved in TAČR, GAČR, and Erasmus+ projects. He has authored or co-authored more than 40 scientific outputs in the form of monographs, scientific articles, scripts, and contributions to proceedings. At the department, he teaches the Rorschach method, leadership, organizational psychology, and psychology in employee selection. He is a member of the Czech Society for Rorschach and Projective Methods (CSRaP), the International Society for Rorschach and Projective Methods (ISR), the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), and the Czech Association of Work and Organizational Psychologists (CAPPO).

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 11:00–12:00 3.70. (tř. Svobody 26) Po předchozí domluvě - martin.seitl@upol.cz
Tuesday 13:00–14:00 3.25 (Vodární 6) Po předchozí domluvě - martin.seitl@upol.cz
Selected publications
Seitl M., Charvát M., Kafetsios K., Střelec J., Seitlová K. Experiences in Work Relationships: A Measure of Attachment Strategies at work. PSYCHOLOGICAL REPORTS. 2022. (ČLÁNEK)
Sulejmanov F., Seitlová K., Seitl M., Kasalová B. To study or not to study abroad? students’ decision in perspective of motivations, barriers and attachment. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. 2021. (ČLÁNEK)
Seitl M., Charvát M., Lečbych M. Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR). Československá psychologie. 2016. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Seitl M., Kafetsios K., Schneiderová K., Dostál D., Krám T., Dominik T. Assessing Integrity at Work: Development and Psychometric Evaluation of the Occupational Integrity Scale. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2022.
Hypšová P., Seitl M. Překlad a adaptace Škály pracovní dedikace do českého jazyka. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2022.
Němcová A., Svozilová V., Bucsuházy K., Smíšek R., Mézl M., Hesko B., Belák M., Bilík M., Maxera P., Seitl M., Dominik T., Semela M., Šucha M., Kolář R. Multimodal features for detection of driver stress and fatigue: review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS. 2020.
Cígler H., Cvrčková A., Daňsová P., Hašto J., Charvát M., Ježek S., Kaščáková N., Lacinová L., Seitl M. Experiences in Close Relationships: České verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2019.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Seitl M., Charvát M., Juřicová K. Česká verze Škály emocionální empatie. E-psychologie. 2017.
Střelec J., Seitl M. Work-life balance u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby. Psychologie a její kontexty (online). 2017.
Vavrysová L., Seitl M. Potenciál vybraných typologií a modelů organizační kultury pro výzkum a praxi. Psychologie a její kontexty. 2016.
Lečbych M., Seitl M. The Association Between Self-Report Attachment Dimensions and the Rorschach Oral Dependency Scale in a Sample of Czech Adults. Rorschachiana: Journal of the International Society for the Rorschach. 2013.
Šucha M., Seitl M. The Role of Personality Qualities in Driving. Transactions on Transport Sciences. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Seitl M. Význam hodnot v interpersonálních vztazích. In CAKIRPALOGLU P. (Eds.) 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hypšová P., Seitl M. Infračervené termovizní snímání a analýza mimiky při detekci úmyslného zkreslování informací – případová studie. PhD Existence 12 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2022.
Hypšová P., Seitl M. Překlad a ověření dotazníku LMX-7 verze pro leadery. Psychológia práce a organizácie 2022 Zborník príspevkov z 21. medzinárodnej konferencie. 2022.
Sulejmanov F., Seitl M. Czech Version of the Implicit Positive and Negative Affect Test: Possibilities for Work and Organizational Research. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z 19. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2020. 2020.
Střelec J., Seitl M. Vliv vztahové vazby na interpersonální složku pracovní výkonnosti. In Kačmár P., Bavoľár J., Lovaš L. (Eds.) Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. 2019.
Seitl M., Střelec J. Pracovní mobilita u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby. In Gregar A., Horák M. (Eds.) Sborník příspěvků Psychologie práce a organizace 2017: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. 2017.
Molinari A., Seitl M. Projektivní metody v ověřování způsobilosti uchazečů o služební poměr v bezpečnostních sborech České republiky: Rozsah a účel použití. In Gregar A., Horák M. (Eds.) Sborník příspěvku Psychologie práce a organizace 2017: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. 2017.
Vavrysová L., Seitl M., Vtípil Z. Facilitace zájmu o organizační kulturu v kontextu Hofstedeho modelu strategie, kultury a změny. Mezinárodní odborní konference Psychologie práce a organizace 2015 Kvalita pracovního života. 2015.
Seitlová K., Kasalová B., Seitl M. Work Environment Preferences of Generation Y in Relation to Attachment Theory. In Dias Rouco JC. (Eds.) Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 2015.
Seitl M. Teorie vztahové vazby v dospělosti a sebeposouzení osobnostních charakteristik relevantních v pracovním prostředí. In Fedáková D., Bozogáňová M., Ištoňová L. (Eds.) Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie. 2014.
Seitl M., Vtípil Z. Otázky motivace a interpersonálních charakteristik osobnosti při výběrů zaměstnanců s použitím Rorschachovy metody. In Lovaš L., Vasková K. (Eds.) Zborník z medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2012“. 2013.
Seitl M. Hodnocení zaměstnanců dělnických profesí ve velkých společnostech – zakázková řešení procesů řízení lidských zdrojů. In Šmajsová Buchtová B., Kulhavý V., Procházka J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011. 2011.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. 2010.
Seitl M. Mladí lidé a tradiční komunity - osobnostní znaky a zvládání zátěže. In . (Eds.) Psychologické dny 2008: Já, my a oni. (Eds. D. Heller, M. Charvát, I. Sobotková). 2009.
Seitl M. Uplatnění psychodiagnostických metod v procesu firemního vzdělávání. In Sarmány-Schuller I., Bratská M. (Eds.) Premeny psychológie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov. 2009.
KNIHA - CELEK
Seitl M., Dolejš M., Smékalová E., Vtípil Z., Procházka R., Charvát M., Kolařík M., Seitlová K., Medalová K., Červenková B., Velková I., Franc L. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Seitl M. Testy schopností aneb Co dokážou a co ne? Jak vybrat správného člověka na správné místo. Úspěšný personální výběr. 2016.
Šucha M., Seitl M., Černochová D. Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M., Seitl M. Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Seitl M. Základy projektového řízení - Rizika v projektu. Základy projektového řízení. 2012.
ABSTRAKT
Hypšová P., Seitl M. Překlad a ověření české verze dotazníku LMX-7 pro leadery. Zborník abstraktov z konferencie Psychológia práce a organizácie 2022. 2022.
Seitl M., Střelec J. Pracovní mobilita u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby. Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, sborník abstraktů. 2017.
Molinari A., Seitl M. Projektivní metody v ověřování způsobilosti uchazečů o služební poměr v bezpečnostních sborech České republiky: rozsah a účel použití. Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, sborník abstraktů. 2017.
Seitl M. Trendy ve vývoji aplikované diagnostiky: krize nebo nové paradigma? Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, sborník abstraktů. 2017.
Vavrysová L., Seitl M., Vtípil Z. Disertační záměr na téma „Prvky učící se organizace v organizační kultuře“ a zkušenosti s překladem Hofstedeho modelu organizační kultury. PhD Existence 2015 "Cogito ergo experior. Myslím, tedy testuji.". 2015.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Zaoral A., Seitl M., Šucha M., Zámečník P., Havlíčková D., Horáková M., Lehnerová J., Žížalová I. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hypšová P., Seitl M., Kafetsios K., Sulejmanov F. Překlad a ověření dotazníku emoční regulace (ERQ). 2023.
Seitlová K., Walter M., Procházka J., Seitl M., Toman M., Záliš L., Riedl Černíková B., Konečná I. ICP 2020, Industrial and Organizational Psychology Working Group. 2021.
Seitl M., Schefer M., Straatmann T., Engel AM. Dimenze vztahové vazby v práci a síla vztahu k organizaci. 2020.
Seitlová K., Seitl M., Dvořáčková P. TEAM ROLES AND ATTACHMENT STYLE IN TEAM WORK. 2015.
Kubátová J., Seitl M., Klvač J., Potůčková K. Kulatý stůl - Profesní uplatnitelnost absolventů vysokých škol. 2012.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. Mezinárodní konference Transport psychology-Trends 2010. 2010.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
Seitl M. Uplatnění psychodiagnostických metod v procesu firemního vzdělávání. Konference Psychologické dny 2009: Premeny psychológie v európskom priestore. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lužný D., Seitl M., Gigalová V., Müller M. Management v teorii a praxi – online sympozium. 2021.
Seitl M., Viktorová L., Dolejš M., Hypšová P., Toman M., Kafetsios K., Kňažek G., Považanová B., Rumlerová T., Seitlová K., Sulejmanov F., Šucha M. Psychologie práce a organizace 2021. 2021.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Psychological aspects of employee attachment. 2018.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Retention management along the employee life cycle. 2018.
Seitlová K., Maierová E., Velková I., Seitl M., Vrabcová K., Botlíková M., Trtílková J. International week. 2014.
Seitl M., Šucha M., Seitlová K., Řehan V., Vtípil Z., Lemrová S., Dolejš M., Vavrysová L., Franc L., Skopal O., Janečková D., Medalová K., Suchá J. Konference Psychologie práce a organizace 2013. 2013.
SOFTWARE
Seitl M., Ketner D., Dostál D., Tesařík J., Charvát M., Babůrek T., Dolejš M., Skoupil D. MindMap Diagnostic Methods. Software for development, administration, and evaluation of psychological tests. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šucha M., Seitl M., Zaoral A., Lehnerová J. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
PROJEKT
Hypšová P., Seitl M., Mačátová Z., Merhoutová T. Zkreslování informací v dyadických pracovních pohovorech a jeho detekce s využitím neinvazivních technologií. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Kafetsios K., Seitl M., Manuoglu E. Climatic Social Network Fluctuations: Cognitive, Organizational and Well-being Outcomes [CLISNET]. Operační program Jan Amos Komenský. 2022.
Sulejmanov F., Dostál D., Petr K., Hypšová P., Seitl M., Kafetsios K., Manuoglu E. Humor Structure Appreciation in a Czech Context. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., ŠUCHA M. Rozvoj aplikačního potenciálu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
ZPRÁVA
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Seitl M., Šucha M. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. 2010.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Managerial Psychology KAE/MPSE LS Se 4
Psychology of Personnel Selection PCH/NPVYP ZS Se 4
Psychology of Personnel Selection PCH/NPVYP ZS 2
Organizational Psychology PCH/DPORG ZS 4
Managerial Psychology 1 PCH/MMZP1 LS 2
Managerial Psychology 1 PCH/MMZP1 LS Se 2
Psychology of Personnel Selection PCH/MPVYP ZS 1
Psychology of Personnel Selection PCH/MPVYP ZS Se 2
Rorschach Method 1 PCH/MRME1 ZS Se 2
Rorschach Method 1 PCH/MRME1 ZS 2
Psychology of work and management PCH/MS2 ZS 0
Psychology of work and management PCH/MS2 LS 0
Managerial Psychology 1 PCH/NMZP1 LS 2
Managerial Psychology 1 PCH/NMZP1 LS Se 2
Organizational Psychology PCH/BPORG ZS 1
Organizational Psychology PCH/BPORG ZS Se 1
Diagnostics PCH/91DM LS Se 4
Diagnostics PCH/91DM LS 4
Applied research design of organizational psychology PCH/92DOA ZS Se 4
Applied research design of organizational psychology PCH/92DOM ZS Se 4
Work and organizational psychology PCH/92POM LS 0

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)