PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633593

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.26

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 08:00–10:00 3.26 ...po předchozí domluvě možnost on-line konzultace
Selected publications
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Sedláková B., Dominik T., Kolařík M. Process-Oriented Approach to Working with Body Symptoms. International Body Psychotherapy Journal. 2020.
Dolejš M., Kolařík M., Štefek F., Piňos M., Motlová K., Kozáková L. Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují. Diskuze v psychologii. 2019.
Wiselková H., Kolařík M. HODNOCENÍ PRORODINNÉ ATMOSFÉRY MEZI MLADÝMI VĚŘÍCÍMI. E-psychologie. 2018.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Luca M., Markovic D., Lečbych M., Kolařík M. CLINICAL SUPERVISORS’ VIEWS ON FACILITATIVE CONDITIONS IN THE HANDLING OF SEXUAL ATTRACTION IN THE SUPERVISION OF THERAPISTS. Journal of Psychotherapy and Counselling Psychology Reflections. 2017.
Kolařík M., Lečbych M., Luca M., Markovic D., Fülepová M. How Czech supervisors engage in the supervisory process on sexual attraction and strategies used to supervise sexual attraction in the work of supervisees. Polish Journal of Applied Psychology. 2016.
Palová K., Kolařík M. Motivace k mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Paidagogos. 2015.
Kolařík M. Potřebujeme poradenství? Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2015.
Kolařík M., Lečbych M., Fülepová M. Sexuální přitažlivost v psychoterapii z pohledu supervizorů. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2015.
Kolařík M., Rödlová D. Současný stav poznání fenoménu důvěry v psychologickém výzkumu. Československá psychologie. 2015.
Kolařík M., Dolejš M., Motlová K., Piňos M., Štefek F., Licková B. Spolupráce asistenta pedagoga při integraci dítěte s poruchou chování v běžné třídě. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Lavičková M., Kolařík M. Odpuštění v kontextu psychoterapie. Psychoterapie : praxe - inspirace - konfrontace. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kolařík M. Standardy skupin interakčního psychologického výcviku na VŠ v České republice. Standardy skupin interakčního psychologického výcviku na VŠ v České republice. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kukla V., Kolařík M. Představení Čtyřkomponentové teorie lásky. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Cesko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2020.
Hájková R., Kolařík M. Homoparentalita z pohledu gay-lesbické komunity. In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků z XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence. 2016.
Kolařík M. Rodinné poradenství - výstup z workshopu. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Psychoterapeutické směry. 2015.
Kolařík M. Smrt a umírání v kontextu práce s rodinou. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Sympozium rodinné terapie - Sborník příspěvku z konference. 2015.
Sedláková B., Kolařík M. TERAPEUTICKÝ TANEC JAKO CESTA KE SNIŽOVÁNÍ ÚZKOSTI A DEPRESE. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Společný prostor/ Common Space 2015. Sborník příspěvků. 2015.
Stupavská E., Kolařík M. Hyperprotektivita v rodině. In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků z XII. národní knoference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Kolařík M., Šmahaj J. ...když se řekne "rodina". In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků v XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Sobotková I., Očenášková V. Pěstounská péče: o čem se mluví a o čem se nemluví. In Kolařík M. (Eds.) Současné podoby partnerského a rodinného soužití. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství. Sborník příspěvků. 2014.
Kolařík M., Sedláková B. SKUPINY TERAPEUTICKÉHO TANCE V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ – SUBJEKTIVNÍ POHLED ÚČASTNÍKŮ. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. 2013.
Sedláková B., Kolařík M. Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně? PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
KOLAŘÍK M. Úskalí poskytování zpětné vazby a práce s reflexí ve výcvikové skupině. In Heller D., Michálek P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest (Eds. D. Heller, P. Michálek). 2011.
Kolařík M. Sexualita a my. In . (Eds.) Sborník příspěvků z VI. mezinárodní konference ČASP, o.s. - Sex - o nás, vás i vás. Konference o lidské sexualitě. Eds. Janečková, D., Vonostránský, L. 2010.
Kolařík M. Interakční psychologický výcvik jako nezbytná součást výuky psychologie. In . (Eds.) Psychologické dny 2008. Já, my a oni. 2009.
Kolařík M. Jak vést třídu. Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů (Ed. M. Kolařík). 2007.
Kolařík M. Sexualita jako součást lidského života. In . (Eds.) Sborník příspěvků ze vzdělávacího soustředění "Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování na školách". 2007.
KNIHA - CELEK
Hartmannová L., Kolařík M. Citová vazba a způsoby řešení partnerských konfliktů v mladé dospělosti. In Paulík K., Baumgartner F. (Eds.) 2022.
Seitl M., Dolejš M., Smékalová E., Vtípil Z., Procházka R., Charvát M., Kolařík M., Seitlová K., Medalová K., Červenková B., Velková I., Franc L. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 2014.
Procházka R., Šmahaj J., Kolařík M., Lečbych M. Teorie a praxe poradenské psychologie. 2014.
Procházka R., ŠMAHAJ J., Kolařík M. vybrané kapitoly poradenské psychologie. 2012.
BENDOVÁ K., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., KOLAŘÍK M., PECHOVÁ O., SOBOTKOVÁ I., ŠUCHA M., VTÍPIL Z. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 2011.
Kolařík M. Interakční psychologický výcvik. Interakční psychologický výcvik. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Neusar A., Kolařík M. Co očekávat a na co se připravit. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Kolařík M. Začínající učitel sebezkušenostního výcviku. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Specializovaná veřejná databáze
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kukla V. Vztahy z pohledu Čtyřkomponentové teorie lásky. In Kolařík M. (Eds.) 2021.
Sedláková B., Kolařík M., Hochman T. Procesová práce se symptomy a její využití v psychosomatice. 2017.
Kolařík M., Hájková R. Homosexualita z pohledu homosexuálů. 2016.
Stupavská E., Kolařík M. Hyperprotektivita v rodině. 2014.
Kolařík M., Šmahaj J. ...když se řekne "rodina". 2014.
Kolařík M., Dolejš M., Štefek F., Motlová K., Piňos M., Licková B. Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě. 2014.
Kolařík M., Mohaupt Z. Metodika vztahového poradenství. 2012.
Sedláková B., Kolařík M. Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně? 2012.
Kolařík M., Mohaupt Z. Historie a výstupy pracovní skupiny pro metodiku manželského a rodinného poradenství. X. konference o manželském a rodinném poradenství Rodina pohledem dítěte. 2010.
Kolařík M. Úskalí poskytování zpětné vazby a práce s reflexí ve výcvikové skupině. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Kolařík M. Sexualita a my. VI. Celostátní konference ČASP o.s. na téma SEX..o nás, vás i vás - konference o lidské sexualitě. 2009.
Kolařík M. Adaptační pobyty - preventivní aktivita? Konference primární prevence rizikového chování - Střetávání racionality a ideologie. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kolařík M., Doležalová A., Hinková O., Chadimová M., Chmelová J., Dostálová Š., Kozoňová J., Rataj P., Skokanová D. XIII .národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence. 2016.
Kolařík M., Doležalová A., Hinková O., Chadimová M., Chmelová J., Kozoňová J., Mitášová D., Rataj P., Skokanová D., Uherčíková K., Skokanová E., Stupavská E., Palová K. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství - Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Smékalová E., Kolařík M., Lemrová S., Šejdová Z., Šimková L., Augustinová K. Modely práce školních psychologů. Univerzita Palackého v olomouci. 2014.
Kolařík M., Lečbych M., Fülepová M. Sexuální přitažlivost v psychoterapii a její souvislosti. 2014.
Kolařík M., Lečbych M., Fülepová M. Sexuální přitažlivost v psychoterapii a její souvislosti. 2014.
Kaláb M., Lečbych M., Marcián P., Hájek R., Lonský V., Procházka R., Kolařík M. Vliv dlouhodobé psychogenní stresové zátěže na rozsah aterosklerotického postižení koronárních tepen. Veřejná soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. 2014.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
ZPRÁVA
Šucha M., Vtípil Z., Kolařík M., Bulíček J., Daněk J. Posouzení pracovišť řízení provozu. 2014.
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Psychosocial training VOS/PSPSV ZS Cv 0
Psychosocial training VOS/PSPVY LS Cv 0
Theories of Social Psychology Training PCH/BTSPV ZS 2
Interactive Psychological Training 1 PCH/DIPV1 ZS Se 4
Interactional Psychological Training 2 PCH/DIPV2 LS Se 4
Counselling Psychology PCH/DPOR ZS Se 2
Counselling Psychology PCH/DPOR ZS 2
Counselling Psychology PCH/SZ4 ZS 0
Counselling Psychology PCH/SZ4 LS 0
Theory of Social-Psychological Training PCH/TSPVD ZS 4
Theory of Social-Psychological Training PCH/TSPVD LS 4
Theory of Social-Psychological Training PCH/DTSPV ZS 4
Couple, Marital and Family Counselling PCH/MPMRP LS Se 1
Couple, Marital and Family Counselling PCH/MPMRP LS 2
Practice in social services PCH/MPPM LS Cv 0
Practice in social services PCH/MPPN LS Cv 0
Introduction to Counselling Psychology PCH/UPORD ZS 2
Introduction to Counselling Psychology PCH/UPORD ZS Se 2
Marital and Family Counselling PCH/MRPN LS 4
Counselling Psychology PCH/MS3 ZS 0
Counselling Psychology PCH/MS3 LS 0
Interactional Psychological Training 1 PCH/BIPV1 ZS Se 2
Interactional Psychological Training 2 PCH/BIPV2 LS Se 2
Interactional Psychological Training 3 PCH/BIPV3 ZS Se 2
Interactive Psychological Training 4 PCH/BIPV4 LS Se 2
Counselling Psychology PCH/BPOR ZS Se 1
Counselling Psychology PCH/BPOR ZS 1
Couple, Marital and Family Counselling PCH/NPMRP LS 4
Teaching experience PCH/94VYK LS Se 0
Teaching experience PCH/94VYP LS Se 0

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)