prof. PhDr. Panajotis CAKIRPALOGLU, DrSc.

Employee photo
Contact

585633517, 585633600

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.22

Profesor

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen VR UP (8. 2. 2018 – 31. 1. 2022)

  • VR UP (člen, 2018–2022)
Selected publications
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti: Reliabilita a validita českého překladu revidované verze dotazníku negativních aktů – NAQ-R. Československá psychologie. 2017. (ČLÁNEK)
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. In . (Eds.) Psychologické dny 2016 "Možnosti a hranice psychologie". 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Maierová E., Cakirpaloglu P. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2018. (KNIHA - CELEK)
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti v České republice. Teorie, výzkum a praxe. 2016. (KNIHA - CELEK)
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., OČENÁŠKOVÁ V. Virtuální šikana a její psychosociální konsekvence u vysokoškolských studentů. MŠMT ČR/ UP. 2011. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Janošová P., Kollerová L., Cakirpaloglu P., Vorlíček R. Empatie žáků vůči šikanovaným spolužákům. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2023.
Včelařová H., Cakirpaloglu P., Dostál D., Hladík J. Academic achievement, school absence and self-concept in Czech prepubescent children with overweight and obesity. Psychologie a její kontexty. 2022.
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J., Zielina M. Psihološki osvrt kon mobingot: pojava, faktori i merenje. Psihologija - nauka i praktika. 2020.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M., Slavíček O. Šikana na pracovišti: modely empirického odhadu výskytu a psychologických problémů viktimizace na vzorku pracujících v České republice. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019.
Müller I., Hron K., Fišerová E., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Vančáková J. Interpretation of compositional regression with application to time budget analysis. Austrian Journal of Statistics. 2018.
Včelařová H., Cakirpaloglu P. Sociální chování a výkony předškolních dětí s nadváhou pohledem rodičů a učitelek MŠ. Psychologie a její kontexty (online). 2018.
Cakirpaloglu P. Integrující pojetí lidské přirozenosti v psychologii. Apikovaná psychologie / Applied Psychology. 2016.
Kundrát J., Cakirpaloglu P. Psychologická vzdálenost v kontextu vzdělávání. E-psychologie. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Coufalová D. Šikana na pracovišti a právní ochrana zaměstnaců v České republice. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
Šrámková L., Cakirpaloglu P., Procházka R. VNÍMÁNÍ ATRAKTIVITY A VLASTNÍ BODY IMAGE. Psychologie pro praxi. 2016.
Cakirpaloglu P. Јавното мислење во Чешка. In Jakimovski J. (Eds.) Годишник Annual 2009. 2010.
CAKIRPALOGLU P. Psihološka interpretacija za potekloto i smisolot na vrednostite. Annual 2008 (Ed. Jorde Jakimovski, PhD.). 2009.
Cakirpaloglu P. O poreklu i svrsi vrednosti u psihologiji. Zbornik radova Filozofskog fakulteta. 2003.
Cakirpaloglu P., Řehan V. Determinanty a efekty sociální stratifikace mladých lidí v České republice. Československá psychologie. 2000.
Cakirpaloglu P., Řehan V. Determinanty a efekty sociální stratifikace mladých lidí v České republice. Československá psychologie. 2000.
Řehan V., Cakirpaloglu P. Sociální status a hodnotová orientace mladé generace. Československá psychologie. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šmahaj J. Kyberšikana jako společenský problém. In Cakirpaloglu P. (Eds.) 2013.
Seitl M. Význam hodnot v interpersonálních vztazích. In CAKIRPALOGLU P. (Eds.) 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. CONTEMPORARY ISSUES OF MOBBING IN SELECTED REGIONS IN CZECH REPUBLIC. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
Vávra O., Kozáková L., Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J., Zielina M. Workplace bullying and the legal protection of workers in the Czech Republic. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Adaptace škály vnitřní a vnější pracovní motivace a možnosti jejího využití z pohledu teorie sebeurčení. In Rymeš M., Gillernová I. (Eds.) Psychologie práce a organizace 2015 - Kvalita pracovního života. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. In Rymeš M., Gillernová I. (Eds.) Psychologie práce a organizace 2015 - Kvalita pracovního života. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. Rozhodovanie v životě človeka. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Šikana, úzkost a deprese mezi zaměstnanci ve vybraných krajích ČR. Škola a zdraví v 21. století. 2015.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Postoje k dopravní policii ČR. PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník příspěvků. 2014.
Fülepová M., Cakirpaloglu P. Časová perspektiva a vnímaná vlastní zdatnost v procesu kariérového rozhodování. In Neusar A. (Eds.) PhD existence III. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2013.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj. Naše stvaranje. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. SUBJECTIVE TIME EXPERIENCE IN DEPRESSION AND MANIA - A CONTROLLED EXPERIMENTAL STUDY. In Quevedo-Blasco R., Quevedo-Blasco VJ. (Eds.) AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA. 2013 Libro de capítulos del VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Subjektivní plynutí času u afektivních poruch. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - výzkum v průběhu. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
Šmahaj J. Některé psychologické aspekty kyberšikany. In Cakirpaloglu P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest (Eds. D. Heller, P. Michálek). 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
Cakirpaloglu P., Cakirpaloglu S. Izazovi savremene psihološke teorije vrednosti. In Simonović M. (Eds.) Annual 2009. Ed. Simonović, M. 2010.
Cakirpaloglu P. Člověk mezi dobrem a zlem. Současné psychologické pojetí o lidské etice. In . (Eds.) Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. 2007.
Cakirpaloglu P. Problém vědeckosti subjektivních poznatků. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2006.
Cakirpaloglu P. Psychologie a intuice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Psychologica. 2006.
Cakirpaloglu P. Hodnoty v sociálně psychologických teoriích. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2005.
Cakirpaloglu P. O původu hodnot v psychologii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2003.
KNIHA - CELEK
Jendrulková E., Cakirpaloglu P. Fenomenologie v psychologii a psychopatologii. In Paulík K., Procházka R. (Eds.) 2022.
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
Obereignerů R., Čáp D., Krausová V., Cakirpaloglu P., Balaban Cakirpaloglu I., Procházka R., Lečbych M., Vlačušková K., Reiterová E., Pavlů Š., Göthová K., Daňková K., Nováková M. Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách. 2016.
CAKIRPALOGLU P. Úvod do psychologie osobnosti. 2012.
Cakirpaloglu P. Psychologie hodnot. Druhé doplněné a přepracované vydání. Psychologie hodnot ? Druhé, doplněné a přepracované vydání. 2009.
Cakirpaloglu P. Psychologie hodnot. Psychologie hodnot. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Cakirpaloglu P. Osobnost adolescenta. Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. 2014.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Indentification Of The Multidimensional Model Of Subjective Time Experience. International Studies In Time Perspective. 2013.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 2013.
Cakirpaloglu P., Flaška K. Identification of the multidimensional model of subjective time experience. The Spanish Journal of Psychology. 2012.
ABSTRAKT
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Nejčastější zažívané formy negativného jednání a prevalence šikany na pracovišti v České republice. Sborník abstraktů. 2016.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. Sborník abstraktů. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. Psychologie práce a organizace - 2015. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 33. Psychologické dni. 2015.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Význam motivace a seberealizace aneb proč děláš svou práci? PhD existence: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Výzkum osobnosti zaměřený na sociálně-pracovní a motivační charakteristiky s dopadem na diagnostiku osobnosti. PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech - Mašinky v psychologii. 2014.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Analýza časoprostorového kontinua jako cesta k poznání hodnot jedinečné osobnosti. Výbor Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. 2013.
Flaška K., Cakirpaloglu P. Vliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zkušenost. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2013.
Cakirpaloglu P., Flaška K. Identification of the multidimensional model of subjective time experience. First International Conference on Time Perspective. Book of Abstracts. 2012.
ŠMAHAJ J., Očenášková V., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou. Bulletin abstraktů. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2012.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Kyberšikana jako společenský problém. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech Republic - Survey in progress. Psychology Abstract Book From the 5 th Annual International Conference on Psychology, 30 - 31 May, 2011 & 1 – 2 June, 2011, Athens, Greece. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Možnosti a úskalí veřejného mínění v digitálním světě. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. Annual, Ed. Simonović, M. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Krasniqi E., Vazsonyi AT., Cakirpaloglu P., Charvát M. Body Mass Index and Pubertal Development among Adolescents in Kosovo. 2022.
Krasniqi E., Cakirpaloglu P. THE ROLE OF PUBERTY IN ADOLESCENT DEVELOPMENT. 2020.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vyraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 2015.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Fyzické sebepojetí a spokojenost s vlastní postavou. 2014.
Šrámková L., Cakirpaloglu P. Postoje k dopravní policii v ČR. 2014.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. 2012.
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. 2012.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Kyberšikana jako společenský problém. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech republic - Survey in progress. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Zielina M. On-line výzkum veřejného mínění. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. 2011.
ŠMAHAJ J., Dobešová Cakirpaloglu S., CAKIRPALOGLU P., OČENÁŠKOVÁ V. The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic. 2011.
Cakirpaloglu S., Cakirpaloglu P., Řehan V., Cakirpaloglu S. Conformity in Adolescence. 2010.
Cakirpaloglu S., Cakirpaloglu P., Řehan V. Conformity in Adolescence. Trans-cultural Comparative Study. 9th Annual International Conference on Social Science, June 2-5, 2010. 2010.
Cakirpaloglu P., Cakirpaloglu S., Řehan V. Mobbing in Czech Republic-A pilot survey. 9th Annual International Conference on Social Science, June 2-5, 2010. 2010.
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J. Některé předpoklady a důsledky Mobbingu v ČR (pilotní výzkum). Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Některé psychologické aspekty kyberšikany. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Řehan V. Veřejné mínění jako součást aktivního vzdělávání. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
CAKIRPALOGLU P. Stereotypy, předsudky, diskriminace - Pojmy, měření, teorie. Stereotypy, předsudky, diskriminace - Pojmy, měření, teorie. 2009.
CAKIRPALOGLU P. Hodnocení uplatňovaná v současné Policii České republiky. Hodnocení uplatňovaná v současné Policii České republiky. 2008.
CAKIRPALOGLU P. Vybrané problémy školské integrace a jejich psychologické aspekty. Vybrané problémy školské integrace a jejich psychologické aspekty. 2005.
CAKIRPALOGLU P. Pojem ‚WILLE ZUM SINN’ u Viktora E. Frankla. Pojem ‚WILLE ZUM SINN’ u Viktora E. Frankla. 2004.
PROJEKT
Dobešová Cakirpaloglu S., Vévodová Š., Cakirpaloglu P., Kvapilová B., Skopal O. Aplikace optimalizované well-being strategie u zdravotníků. Technologická agentura České republiky. 2022.
Komrska Š., Cakirpaloglu P., Dolejš M., Suchá J., Cahel T., Hoňková B. Bio-psycho-sociálně-spirituální determinanty a jejich souvislost s online závislostním chováním u adolescentů v době pandemie Covid-1. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Komrska Š., Suchá J., Cakirpaloglu P., Dolejš M., Cahel T., Hoňková B. Bio-psycho-sociálně-spirituální determinanty a jejich souvislost s online závislostním chováním u adolescentů v době pandemie Covid-19. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Považanová B., Kňažek G., Dolejš M., Cakirpaloglu P. Hodnotový systém generácií Baby boomers, X, Y, Z pod vplyvom internetu. Unniverzita Palackého v Olomouci. 2022.
Považanová B., Kňažek G., Dolejš M., Cakirpaloglu P. Hodnotový systém generácií Baby Boomers, X, Y, Z pod vplyvom internetu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Dolejš M., Dostál D., Cakirpaloglu P., Aigelová E., Šucha M., Obereignerů R., Risser R., Považanová B., Kňažek G., Jahodová Z., Kormaníková L., Hudecová B., Dukátová P., Jendrulková E., Lištiaková K. Psychologický výzkum ve vybraných oblastech pedagogické a klinické psychologie VII. 2022.
Ondrušová S., Cakirpaloglu P. Vývoj raného vzťahu matky a dieťaťa v kontexte protektívnych a rizikových faktorov. IGA_Filozofická fakulta 2022. 2022.
Suchá J., Krasniqi E., Pipová H., Dolejš M., Cakirpaloglu P., Komrska Š. Gaming disorder and related psychological aspects among adolescents influenced by family, peers, culture and COVID-19 pandemic. In Suchá J. (Eds.) Grantová agentura ČR. 2021.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2011.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2010.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
PIPOVÁ FIF Psychologie 2022
ŠMAHAJ FIF Psychologie 2013
PERNIČKA FIF Psychologie 2016
SKOPAL FIF Psychologie 2016
VČELAŘOVÁ FIF Psychologie 2021
SEITL FIF Psychologie 2012
TAUŠOVÁ FIF Psychologie 2016
KUNDRÁT FIF Psychologie 2017
MAZALOVÁ FIF Psychologie 2017
MIKOŠKA FIF Psychologie 2017
LUBASOVÁ FIF Psychologie 2020
SUCHÁ FIF Psychologie 2020
ŠRÁMKOVÁ FIF Psychologie 2015
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)