Vývojová psychologie a psychologie rodiny

Vedoucí výzkumné oblasti

Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Charakteristika výzkumné oblasti

Dlouhodobě se zaměřujeme na výzkumy týkající se různých aspektů rodinného a partnerského soužití: problematika vztahů, procesů, rolí, osobních zkušeností a významů, životní spokojenosti, rodinného stresu a jeho zvládání, resilience rodiny.

Výzkumné týmy

Výzkumy psychologických aspektů pěstounské péče

Garantka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D., PhDr. Šárka Mošťková, Mgr. Bohuslava Janků, Mgr. Anna Lasovská, Mgr. Martina Salamonová, Jakub Truneček

 Anotace: Výzkumy navazují na rozsáhlé studie pěstounské péče realizované doposud (např. Sobotková, Očenášková, 2013). Pěstounská péče je úzkou oblastí společenské a odborné praxe, ale vzhledem k tomu, že zásadním způsobem zasahuje do osudů mnoha lidí, mělo by jí být věnováno více pozornosti. Naše výzkumy jsou zaměřeny na psychologické aspekty různých forem PP (pěstounská péče na přechodnou dobu, raná pěstounská péče, dlouhodobá pěstounská péče) a na dosud málo prozkoumaná témata (biologické děti v pěstounské rodině). Cílem výzkumů je popsat a zhodnotit současný systém pěstounské péče především vzhledem k uspokojování psychických potřeb dětí. Publikační výstup: je uvažováno o editované monografii.

Grantová podpora: dříve  IGA FF UP, MŠMT (IGA FF_2012_003) a IRP_FF_2013; v plánu opět IRP, projekt Excelence – podpora publikační činnosti akademických pracovníků FF UP

Výzkum vztahu a komunikace mezi matkami a dcerami

Garantka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D., PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., Bc. Barbora Burešová, Bc. Zuzana Purová, Bc. Vladěna Spáčalová, Bc. Klára Večerková

 Anotace: Zkoumaná problematika je na pomezí vývojové psychologie a psychologie rodiny. Postava matky patří mezi nejdůležitější v životě a vztah matky s dítětem je jedním z klíčových faktorů z okruhu rodiny, který spolupůsobí při utváření osobnosti. Odborná literatura se dosud soustředila převážně na různé formy patologie tohoto vztahu. Náš výzkum je zaměřen na popis a analýzu běžných vztahů mezi matkami a dcerami v různém věku. Zajímají nás specifika komunikace mezi matkou a dcerou a faktory, které vzájemný vztah posilují či naopak zatěžují.  Prožívání vztahu matka-dcera je mapováno z pohledu dvou generací dcer (v mladé a střední dospělosti) a z pohledu dvou generací matek (v období střední dospělosti a stáří).  Výzkumná zjištění budou užitečná mj. v psychologické poradenské praxi.

Grantová podpora: v plánu projekt GAČR

Výzkum problematiky ženství a manželství

Garantka tématu: PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D.

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., Bc. Kateřina Doležalová, Eliška Kufková, Bc. Hana Pavlíčková, Bc. Milena Petrášová, Dominika Tvrdá

 Anotace: Výzkumným záměrem je zmapovat prožívání ženství a popsat způsoby zvládání ženské role, a to jak ve vztahu k osobnímu životu (partnerský vztah, rodičovství), tak i směrem k profesnímu zaměření a uplatnění. Jedná se o kvalitativní výzkumy realizované obvykle se základní populací vysokoškolských studentek, kde je předpoklad největších dopadů změn současné společnosti na roli ženy. Zaměřujeme se také na proměny manželství, jeho významu, hodnoty a funkce v čase, na mimomanželské vztahy a rozvod rodičů z pohledu dospělých dětí. Zkoumáme rovněž aspekty, které souvisejí s dlouhodobým spokojeným manželstvím.

Grantová podpora:

Fungování rodiny, rodinná resilience, zvládání nároků rodinného a pracovního života

Garantka tématu: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Spoluřešitelé: PhDr. Veronika Očenášková, Ph.D., Bc. Adéla Marková

Anotace: Výzkumy soustředěné kolem tohoto tématu se zaměřují na rodinné procesy (funkčnost rodin, rodinnou resilienci, zvládání stresu v rodinách aj.), na různé aspekty životní spokojenosti (zejména spokojenost v manželské, partnerské a rodičovské roli) a na nároky vyplývající z profesní oblasti. Studie jsou realizovány v různých formách a typech rodin (rodiny pracujících rodičů s malými dětmi, rodiny s více než 4 dětmi, rodiny dětí s autismem, věřící rodiny, rodiny akademických pracovnic, rodiny s onkologicky nemocnými dětmi apod.). V akademickém roce 2014/2015 byly připraveny dvě monografie: z výzkumu resilience rodin s autistickými dětmi (Sládečková, Sobotková) a z výzkumu partnerské spokojenosti žen v akademických povoláních (Očenášková).

Grantová podpora: dvakrát  IGA FF UP, MŠMT (FF_2010_029; FF_2013_021); dvakrát IRP, projekt Excelence – podpora publikační činnosti akademických pracovníků FF UP (2014, 2015)

Rodinná paměť a mezigenerační přeměna identit

Garantka tématu: doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková Ph.D. (katedra historie FF UP)

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D., Mgr. Jitka Kohoutová, doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc., dr. hab. Marcin Lukasz Filipowicz, Dr.

Anotace: Projekt je zaměřen na výzkum rodinné paměti jako specifického druhu kolektivní paměti. Hlavním cílem je popsat způsoby, jakými je rodinná paměť komunikována dalším generacím, a to jednak na základě vícegeneračních rozhovorů, jednak na základě ego-dokumentů, psaných memoárů i literárních děl. Dále se výzkum soustředí na způsoby přenosu rodinných identit a genderových rolí a rovněž na revizi tradiční interpretace orálně-historické narace. Přínos výzkumu spočívá jak v jeho zaměření na dosud neprobádanou problematiku, tak v jeho interdisciplinaritě (historie, psychologie rodiny, literární teorie, kognitivní filozofie).

Grantová podpora: GAČR 2015/2017

Prarodiče jako pečující osoby v kontextu pěstounské péče

Garantka tématu: PhDr. Šárka Mošťková (studentka DSP)

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., Bc. Zuzana Purová, Bc. Klára Večerková

Anotace: Hlavním cílem výzkumu je porozumět prožívání prarodičů, kteří převzali péči o svá vnoučata místo jejich rodičů. Dílčími cíli bude zmapovat subjektivní vnímání příčin pěstounské péče, náhled na rodinnou situaci, konflikt dvojí role, vztahy s vnoučaty, těžkosti s výchovou, životní spokojenost prarodičů, důležité hodnoty a cíle, způsoby zvládání stresu a resilienci. Výzkumný soubor bude tvořit minimálně 25 babiček a dědečků pečujících o jedno či více vnoučat po dobu alespoň dvou let. Metody: polostrukturované interview, SEIQoL, F-COPES. Výsledky budou aplikovatelné v psychologickém poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

Grantová podpora:  IGA FF_2015_022

Prožívání nedobrovolně bezdětných žen a mužů a jeho souvislost s výsledky léčby neplodnosti

Garantka tématu: PhDr. et Mgr. Gabriela Ďurašková (studentka DSP)

Spoluřešitelé: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Anotace: Léčba neplodnosti i sama situace nedobrovolné bezdětnosti představují pro většinu párů, kterých se to týká, velkou psychickou zátěž. Prožívání nedobrovolné bezdětnosti se u nás zkoumá především kvalitativními metodami. Považujeme proto za přínosné, aby se začaly objevovat i kvantitativní studie, a aby do českého prostředí byly pro ně zavedeny vhodné nástroje, ve světě již hojně pro tento typ výzkumu využívané, např. Fertility Problem Inventory. Výzkumný projekt je kombinovaný. Je zaměřen na stres, coping, prožívání životního smyslu a změny v životě v souvislosti s prožívanou náročnou situací nedobrovolně bezdětných párů. Výzkum je realizován ve spolupráci s embryology. Výsledky budou přínosné pro psychology, gynekology, pracovníky Center asistované reprodukce aj.

Grantová podpora:

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/vyzkum/vyzkumne-tymy/vyvojova-psychologie-a-psychologie-rodiny/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »