Ph.D. studium

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ:

Přijímací řízení do doktorského studia (Ph.D.) na Katedře psychologie v obou oborech (pedagogická i klinická psychologie) pro akademický rok 2020/21 zatím bohužel nemá pevně stanovený termín pro přihlašování ani pro přijímací pohovory. Důvodem je aktuálně probíhající reakreditace. Pro aktuální informace prosím sledujte v pravidelných intervalech tyto stránky. Všechny potřebné pokyny a údaje zveřejníme hned, jak budeme znát výsledek akreditačního procesu. Děkujeme za pochopení i za Váš zájem.

Nejčastější otázky o Ph.D.

Proč Ph.D. studovat?

 • Ph.D. je mezinárodně uznávaný vysoce prestižní vědecký titul (dosáhne ho méně než 1% populace)
 • Výrazně vyšší platové ohodnocení absolventů v zahraničí
 • Podpoříme vaše výjezdy a zajímavé zahraniční cesty během studia
 • Zisk nových praktických dovedností. Zejména díky projektům: např. vše od zajištění grantu, jejich finanční vedení, zpracovávání oficiálních textů, marketing, PR…
 • Prodloužení období statusu studenta a získání dalšího času na osobní profilaci
 • Můžete se nadále věnovat vědě a využívat zdarma prostory a vybavení katedry
 • Rozvinete své znalosti v oboru
 • Poznáte spoustu zajímavých a možná i důležitých osob pro váš budoucí profesní život v České republice i v zahraničí
 • Budete mít svobodu ve svém směřování. A můžete si sami aktivně tvořit pracovní náplň tak, aby vás bavila a byla pro vás smysluplná
 • Nahlédnete „pod pokličku“ chodu katedry resp. fakulty a univerzity

Kdy to zvážit?

Nechceme Vás strašit, ale je fér být upřimní. Toto jsou případy, kdy si vaše případné studium zaslouží větší zvážení. Popřípadě se nebojte vaši situaci s námi prokonzultovat, rádi Vám poradíme.

 • Nebaví vás věda a už jen sepsání magisterské diplomové práce pro vás bylo utrpením
 • Neláká vás vidina akademické profese nebo práce v nějaké výzkumné instituci či inovativních společnostech
 • Máte práci, ve které jste spokojeni. Plánujete v ní nadále zůstat a titul Ph.D. byste v ní nijak nevyužili
 • Současné denní studium Ph.D. a rodina s dětmi může být náročné, ale ne nezvladatelné. Doporučujeme ovšem prokonzultovat s partnerem ☺

Proč studovat Ph.D. právě u nás?

 • S našimi Ph.D. studenty máme přátelský kolegiální vztah
 • Vážíme si jejich svěžího pohledu na chod katedry a jejich názor je pro nás důležitý při určování směru vývoje katedry. Ph.D. studenti se tak stávají důležitou součástí Katedry psychologie.
 • Studenty rádi zapojujeme do projektů a dáváme jim tak možnost výdělku a získání nových zkušeností a znalostí. Zůstáváme jim ale podporou a radíme v situacích, ve kterých se ocitají poprvé.
 • Podporujeme (finančně i časově) další vzdělávání našich studentů (dle jejich vlastních zájmů a profilací)
 • Jsme vstřícní vůči souběžnému zapojení Ph.D. studentů do praxe
 • Náš pracovní kolektiv je podporující a kooperativní

Jak Ph.D. studium probíhá?

Standardní doba studia je čtyři roky. Během nich studenti pracují na své disertační práci (dle jimi zvoleného tématu) a získávat kredity za absolvování povinných a volitelných předmětů. Studenti si tvoří svůj vlastní individuální studijní plán. Nenavštěvují tedy každý den přednášky, ale naplňují tzv. moduly, neboli větší tematické celky, dle jejich předem naplánovaného časového harmonogramu a profilace. Důraz je kladen zejména na disertační výzkumný projekt, jeho přípravu, průběžnou realizaci a publikaci výsledků. 

Stipendium pro Ph.D. studenta

Ph.D. studenti jsou ohodnoceni stipendiem. Základní stipendium v současnosti činí 13 350,- Kč měsíčně. Tato částka se nedaní ani se z ní neodvádí jiné odvody. Za doktorandy v prezenčním studiu navíc nově platí zdravotní pojištění stát (i když jsou starší 26 let).
Nad rámec stipendia všichni Ph.D. studenti dostávají odměnu za výuku, vedení a oponování diplomových prací a publikační činnost dle pravidel odměňování platných pro členy katedry.
Ph.D. studenti mají také možnost žádat o interní grantové projekty (Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury UP). Naprostá většina všech Ph.D. studentů se podílí na řešení výzkumného projektu podpořeného grantem.
Ph.D. Žádná vaše aktivita nezůstane bez ocenění. Oceňujeme práci našich Ph.D. studentů. Nad rámec běžného stipendia na naší katedře rozdělujeme ze stipendijního fondu pro Ph.D. studenty několik set tisíc korun ročně.

Co udělat před přijímacím řízením

Jsme rádi, pokud Vás nabídka našeho Ph.D. studia zaujala a uvažujete nad ní. Pokusíme se Vám vaši cestu zjednodušit a poskytnout několik rad, které by se Vám mohly hodit.

 • Nejprve si vyberte téma, kterému byste se v rámci svého studia chtěli věnovat. Můžete přijít s vlastním nápadem, ale také existuje možnost vybrat si z témat nabízených členy naší katedry ( seznam aktuálně nabízených témat).
 • Pokud chcete zpracovávat vlastní téma, pokuste se si ho sepsat a načrtnout hrubou strukturu. S tou poté oslovte školitele. Vašim školitelem může být člen naší katedry (podmínkou je minimálně Ph.D. vzdělání), nebo externí školitel, který má minimálně vzdělání Ph.D. a je uznávaným expertem v dané oblasti.
 • Doporučujeme seznámit se s povinnými přílohami k přihlášce 
 • Pokud máte téma a školitele, podejte si elektronickou přihlášku.

Přijímací řízení

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ:

Přijímací řízení do doktorského studia (Ph.D.) na Katedře psychologie v obou oborech (pedagogická i klinická psychologie) pro akademický rok 2020/21 zatím bohužel nemá pevně stanovený termín pro přihlašování ani pro přijímací pohovory. Důvodem je aktuálně probíhající reakreditace. Pro aktuální informace prosím sledujte v pravidelných intervalech tyto stránky. Všechny potřebné pokyny a údaje zveřejníme hned, jak budeme znát výsledek akreditačního procesu. Děkujeme za pochopení i za Váš zájem.

Další informace ohledně podmínek a průběhu přijímacího řízení najdete na celofakultních stránkách v sekci Přijímací řízení / Doktorské studium (Ph.D.).

Rozhodujícími faktory pro přijetí/nepřijetí studenta v rámci ústního pohovoru (kromě splnění všech formalit) jsou:

Kvalitní výzkumný záměr, kterému by se student chtěl během svého studia věnovat. Je vhodné tento záměr nejprve zkonzultovat s potenciálním školitelem (viz Co udělat před přijímacím řízením). Výzkumný záměr by měl mít rozsah cca 3 až 5 stran A4 a doporučujeme obsahově respektovat tuto základní osnovu:

 • Definice výzkumného problému – vymezení výzkumného tématu disertační práce
 • Základní teoretické ukotvení – přehled dosavadního bádání v tématu
 • Navržení metodologického přístupu – vymezení metod získávání dat, cílové populace a vzorku, metod analýzy atd.
 • Očekávaný přínos výzkumu
 • Etické problémy či jiné důležité aspekty výzkumu

Dále jsou u přijímacího řízení zohledňovány dosavadní studijní a publikační výsledky (je pozitivně hodnoceno, když uchazeč za sebou již má nějakou odbornou publikaci, tj. například článek ve sborníku či v odborném časopisu, kapitolu v knize atp.).

S sebou také doporučujeme přinést případné vyjádření budoucího školitele, či doporučení jiných relevantních osob.

Nabízená témata:

Tvorba škály na měření faktoru vyhledávaní vzrušení u adolescentů a jeho standardizace
Obor: Pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Poradenská, pedagogická a školní psychologie
Školitel: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Bližší informace u dr. Dolejše


Výzkum závislostí v online prostředí (závislost na internetu, počítačových hrách, sociálních sítích atd.) a tvorba škál na měření těchto závislostí a jejich standardizace
Obor: Pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Poradenská, pedagogická a školní psychologie
Školitel: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Bližší informace u dr. Dolejše


Výzkum protektivních faktorů souvisejících s rizikovým chováním u adolescentů
Obor: Pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Poradenská, pedagogická a školní psychologie
Školitel: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Bližší informace u dr. Dolejše


Tvorba a standardizace psychodiagnostického nástroje na vybraný psychologický fenomén
Obor: Pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Poradenská, pedagogická a školní psychologie
Školitel: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Bližší informace u dr. Dolejše

Témata preferovaných disertačních projektů pro oblast dopravní psychologie v roce 2018/9 

školitel: Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Zulligerův test a jeho validita
(podrobná anotace ke stažení zde)
Obor: Pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie
Školitel: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Teorie vztahové vazby v terciálním vzdělávání
(podrobná anotace ke stažení zde)
Obor: Pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie
Školitel: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Důležité kontakty a odkazy

Mgr. Martin Kupka, Ph.D. – koordinátor Ph.D. studia na Katedře psychologie

tel.:585 633 515

email: martin.kupka@upol.cz

Zajišťuje:

 • obhajoby disertací a závěrečné zkoušky včetně posudků atd.,
 • komunikaci se školiteli,
 • komunikaci se studenty DSP,
 • archivaci dokumentace studentů DSP.

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. – tajemník oborových rad pedagogické a klinické psychologie

tel.:585 633 523

email: miroslav.charvat@upol.cz

Zajišťuje:

 • zadávání DSP předmětů do systému STAG a dohled nad jeho funkčností,
 • rozvrhy výuky v DSP a komunikaci s garanty předmětů,
 • přípravu různých dokumentů (informačních na web, pro potřeby děkanátu atp.),
 • zastupování předsedů OR na poradách

Mgr. Agnes Hausknotzová – referentka Oddělení VaV FF UP pro Doktorské studium (Ph.D.)

tel.: 585 633 013

email: agnes.hausknotzova@upol.cz

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

Zajišťuje:

 • přijímací řízení
 • zápisy do studia
 • archivaci originální dokumentace o studiu
 • další záležitosti týkající se studia a řízené z děkanátu FF UP

Centrálním zdrojem informací o DSP jsou celofakultní stránky.

Formuláře k DSP lze stáhnout zde.