Bakalářské a navazující magisterské studium

Pokyny a postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu (v prezenční i kombinované formě) na Katedře psychologie FF UP

Každý student je povinen studovat dle studijního plánu (verze SP), který byl platný v den jeho zápisu do prvního ročníku studia. SP se studentovi zobrazuje na Portálu UP po jeho přihlášení. Tento postup k zajištění absolutoria všech předmětů daného studijního plánu je určen primárně pro studenty vracející se do studia např. po přerušení studia, po studijním pobytu v zahraničí, kdy dojde k časovému posunu v harmonogramu studia. Postup k zajištění absolutoria všech předmětů dle daného studijního plánu:

  1. Student si v době zápisu předmětů na daný semestr ve svém studijním plánu vyhledá předměty nutné k absolutoriu (na některé předměty již nemusí být pro aktuální semestr vypsána rozvrhová akce).
  2. Student se osobně dostaví na sekretariát katedry za L. Molnárovou, kde společně tyto předměty rozklíčují :

a) Předmět se v daném semestru učí pod jinou zkratkou a student je schopen sám určit totožnost předmětu = L. Molnárová vypíše rozvrhovou akci na původní předmět, student si jej v rámci zápisu předmětů v IS STAG zapíše. b) Pokud předmět nemá v daném semestru vypsán rozvrhovou akci, je studentovi doporučeno dostavit se za garantem studia, doc. Panajotis Cakirpaloglu,  který: i.      Určí podobnost s předmětem dle vypsaných rozvrhových akcí (viz http://psych.upol.cz/o-nas/harmonogramy-rozvrhy/ nebo rozvrh dle Portálu UP)  = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry. Po stanovení konkrétních předmětů výuky:

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

ii.      Doporučí předmět k individuální výuce. Student se na konkrétní podmínky absolutoria domluví osobně s daným vyučujícím = student navštěvuje výuku dle pokynů katedry-vyučujícího a

  1. v období otevřeného zápisu předmětů si student v součinnosti s L. Molnárovou zapíše vybrané předměty dle daného studijního plánu pod původním kódem;
  2. výjimečně v období do 30ti dní po ukončení zápisu předmětů zapíše předmět do studijní karty v IS STAG studijní referentka SO pod původním kódem (katedra uvědomí referentku SO).

Informace pro studenty absolventských ročníků k organizaci SZZK Bakalářské a diplomové práce Do 28. 3. studenti nahrají do Stagu celé znění  diplomové (bakalářské) práce a přinesou na studijní oddělení dva výtisky diplomové (bakalářské) práce a vytištěné listy z Portálu s doplněnými informacemi k závěrečné kvalifikační práci. Na studijním oddělení je možné práci předložit v době úředních hodin (http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/dekanat/studijni-oddeleni/). Práce s razítkem ze studijního oddělení pak odevzdají tajemnici katedry dr. Reiterové. Zápis státnicových předmětů Pokud si studenti nezapsali na začátku zimního semestru do IS STAG státnicové předměty, mohou tak učinit v rámci zápisů letního semestru. Studenti bakalářského prezenčního studia si zapisují tyto státnicové předměty: SBZKB, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6 předmětů). Studenti bakalářského kombinovaného studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, BSZ1-BSZ4, BCDP (celkem 6 předmětů). Studenti magisterského prezenčního studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ4, MADP (celkem 6 předmětů). Studenti magisterského navazujícího kombinovaného studia si zapisují tyto státnicové předměty: SZZK, SZ1-SZ5, MADP, ale mohou si vybrat mezi (SZ5) Pedagogickou psychologií a (SZ3) Psychologií práce a řízení (celkem také 6 předmětů).

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/studium/studentum-bc-a-mgr/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »