Psycholog ve zdravotnictví

Program a harmonogram kurzu v akademickém roce 2016/2017

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví 2016/2017

Výuka bude probíhat v posluchárně č. 215, I. patro, budova FF Vodární č. 6

Standardní výuka: 8.30-10.00, 10.15-11.45, 12.15-13.45, 14.00-15.30

Bloky První pomoc I a II ještě 15.45-17.00

Každý vyučující je oprávněn činit v časovém rozvrhu dílčí změny

První blok výuky – 30. 9. 2016 bude začínat již v 8.00 – je třeba do 8.30 projednat organizační otázky.

Garant kurzu za Katedru psychologie FF UP Olomouc je Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

ZS 2016/2017

Pátek 30. 9. 2016 – Zdravotnická legislativa – JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (začátek výjimečně v 8:00 – organizační záležitosti)

Pátek 14. 10. 2016 – První pomoc I – MUDr. Martin Kaláb

Pátek 11. 11. 2016 – První pomoc II – MUDr. Martin Kaláb

Pátek 2. 12. 2016 – Organizace a řízení zdravotní péče – Doc. et Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

LS 2016/2017:

Pátek 10. 2. 2017 – Podpora a ochrana veřejného zdraví – Doc. Dr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Pátek 24. 2. 2017 – Základy farmakologie – Doc. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

Pátek 24. 3. 2017 – Etika ve zdravotnictví – MUDr. Michal Kryl

Pátek 7. 4. 2017 – Zdravotnická dokumentace – Mgr. Ondřej Zuščich

Pátek 5. 5. 2017 – Závěrečné kolokvium od 9:00

Informace o kurzu

Cíl kurzu:

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví.

Cílová skupina:

První běh kvalifikačního kurz Psycholog ve zdravotnictví je určen pro studující magisterského jednooborového studijního oboru psychologie katedry Psychologie FF UP (po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky), dále pro studující v navazujícím kombinovaném Mgr. studiu psychologie na FF UP Olomouc a pro absolventy magisterského jednooborového studijního oboru psychologie, kteří se připravují k práci ve zdravotnictví.

Rozsah kurzu:

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je tak jeden rok. Výuka bude probíhat formou blokové výuky jednotlivých modulů. Kurz je určen pro max. 65 účastníků.

Obsah kurzu a povinná praxe:

Účastníci kurzu budou seznámeni s následujícími tématy – První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, Zdravotnická legislativa, Organizace a řízení zdravotní péče, Zdravotnická dokumentace, Etika ve zdravotnictví, Podpora a ochrana veřejného zdraví, Základy farmakologie.

Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 200 hodin ve zdravotnickém zařízení, ve kterém je zajištěna supervize a odborný dohled klinického psychologa, který má způsobilost k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu (registrovaný klinický psycholog). Tuto praxi si účastník kurzu Psycholog ve zdravotnictví zajišťuje v plném rozsahu samostatně a na vlastní náklady.

Mezi doporučené instituce, na kterých lze praxi realizovat patří psychiatrické léčebny, psychiatrické a neurologické kliniky, oddělení somatické medicíny, na kterých vykonává činnost i klinický psycholog (např. onkologie, chirurgie, rehabilitace…), privátní zdravotnická zařízení (ambulance klinického psychologa, psychoterapeutické kliniky…), krizová centra se statusem zdravotnického zařízení, hospice, kojenecké ústavy, sociálně rehabilitační střediska (kluby pacientů) organizované pod záštitou zdravotnického zařízení, psychoterapeutické komunity registrované jako zdravotnické zařízení, adiktologické ambulance.

Povinný rozsah praxe lze realizovat stáží na jednom uznatelném zařízení, ale i formou kombinace dílčích stáží ve více různých uznatelných zařízeních.

Způsob zakončení:

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví bude ukončen po absolvování všech stanovených modulů teoretické části závěrečným kolokviem před zkušební komisí. Otázky položené studujícím budou ověřovat získané znalosti ze všech modulů teoretické části. Opakování neúspěšně vykonaného kolokvia je možné nejdříve za 2 měsíce ode dne termínu, na který byl uchazeč pozván.

Cena kurzu a způsob úhrady:

Celková cena kurzu Psycholog ve zdravotnictví činí 6.900,- Kč. Tuto částku je povinen účastník kurzu zaplatit bezhotovostně převodem na účet číslo: 19-1096330227/0100 nejpozději do začátku září daného roku.

Každému zájemci budou po přihlášení do portálu CŽV zaslány údaje k platbě, kde bude vygenerován variabilní symbol. Následně bude možno provést platbu.

Doklad o zaplacení sebou vezměte na první setkání, o kterém budete včas informováni.

Způsob přihlášení do kurzu:

Přihlášení do kurzu Psycholog ve zdravotnictví je možno pouze elektronickou formou prostřednictvím vyplnění žádosti v odkaze: http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-523#

Dokumenty ke stažení

Zadost_o_zarazeni_do_akreditovaneho_kvalifikacniho_kurzu.doc
Zdravotni_politika.ppt
Vybrane_skupiny_2010.doc
Zdravi_nemoc.ppt
Etika_v_psychiatrii_apsychoterapii.ppt
Komunikace.doc
Pravni_aspekty_v_medicine.ppt
Systemy_zdravotni_pece.pdf
Ukazatele_zdravotniho_stavuII.pdf
uloha_statu_zdrpol.pdf
Zdravi_nemoc.ppt
Ukazatele_zdravotniho_stavuII.pdf
Serotoninovy_syndrom.pdf
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/studium/specializacni-vzdelavani/1610-2/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »