Přijímací řízení

Přijímací řízení do DSP na Katedře psychologie se koná vždy na jaře. Ústní pohovory přijímacího řízení do DSP pro přijímaní doktorandů na akademický rok 2018/2019 se budou konat v polovině května 2018. Pravidelně jsou přijímání studenti do obou studijních programů (klinická i pedagogická psychologie) v obou formách (prezenční i kombinovaná). Termín pro podání elektronické přihlášky je 30. dubna 2018. Další informace ohledně podmínek a průběhu přijímacího řízení naleznete na celofakultních stránkách v sekci Přijímací řízení / Doktorské studium (Ph.D.).

Rozhodujícími faktory pro přijetí/nepřijetí studenta v rámci ústního pohovoru (kromě splnění všech formalit) jsou:

  • Kvalitní výzkumný záměr, který by měl mít rozsah cca 3 až 5 stran A4 a měl by obsahově respektovat tuto základní osnovu: Definice výzkumného problému – vymezení výzkumného tématu disertační práce, základní teoretické ukotvení – přehled dosavadního bádání v tématu, zvolený metodologický přístup – vymezení metod získávání dat, cílové populace a vzorku, metod analýzy atd., očekávaný přínos, etické problémy či jiné důležité aspekty výzkumu. 
  • Dosavadní studijní a publikační výsledky (uchazeč musí mít již za sebou nějakou odbornou publikaci, tj. například článek ve sborníku či v odborném časopisu, kapitolu v knize atp.).
  • Případná vyjádření budoucích školitelů či doporučení jiných relevantních osob.

Výzkumný záměr může vycházet jednak z témat vyhlášených Katedrou psychologie FF UP na daný rok, nebo je možné přijmout doktoranda i s vlastním kvalitním záměrem. V každém případě však doporučujeme projednání výzkumného záměru i plánu studovat DSP v dostatečném předstihu s potenciálním školitelem z řad členů katedry.

Od roku 2015 má Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci udělenu akreditaci pro realizaci doktorských studijních programů v oborech klinická a pedagogická psychologie též v anglickém jazyce.

 Nabízená témata pro akademický rok 2018/2019

Zulligerův test a jeho validita
(podrobná anotace ke stažení zde)
Obor: Pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie
Školitel: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Teorie vztahové vazby v terciálním vzdělávání
(podrobná anotace ke stažení zde)
Obor: Pedagogická psychologie
Výzkumná oblast: Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie
Školitel: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/studium/c-phd-studium/prijimaci-rizeni/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »