Informace pro přijaté studenty DSP

Studium DSP pro studenty přijaté ve školním roce 2012/13 a později je řízeno jednotným celofakultním systémem. Prostudujte si centrální zdroj informací o DSP na FF UP a zejména pak dokumenty Popis modulárního studia a kreditová minima a studijní plány oboru klinická nebo pedagogická psychologie.

Na začátku studia budete na dvou úvodních schůzkách (centrálně na FF a lokálně na katedře psychologie) seznámeni s doporučeným postupem studia DSP, kde se dozvíte všechny důležité informace pro tvorbu vašeho individuálního studijního plánu. Zde si stáhněte šablonu pro tvorbu individuální ho studijního plánuPozor, ideálně do konce září (max. poloviny října) máte povinnost odevzdat vyplněné a podepsané (vámi i vaším školitelem) individuální vzdělávací plány vašeho studia a to ve třech exemplářích: 1) pro školitele, 2) pro koordinátora DSP na Katedře psychologie dr. Kupku a 3) pro archivaci na Oddělení VaV FF UP.

Systém STAG se pro zápis předmětů pro příslušný semestr standardně otevírá pouze v obdobích určených harmonogramem akademického roku FF UP. Pro všechny ročníky doktorského studia na FF je to pro následující akademický rok od 8. 9. 2017 do 15. 10. 2017. Další období zápisu je potom před začátkem LS od 16. 1. 2018 do 18. 2. 2018. Ovšem i předměty zapsané v ZS zůstávají otevřené k zápisu kreditů až do začátku září 2018.

Výuka povinných oborových předmětů DSP vypisovaných katedrou psychologie (91AME, 91APO, 91AKP, 91APP) ) se bude opakovat každý rok. Na předměty a povinnosti se tedy zapisujte v tom semestru, ve kterém je hodláte splnit. Hlídejte si i výuku předmětů realizovaných jinými katedrami, zejména pak povinnou filozofii (91AF1, 91AF2) a cizí jazyky.

Z metodických předmětů 91M__ doporučujeme např. ty, které vypisuje katedra:
91MPD Publikační dovednosti pro psychology (dr. Neusar),
91MQA Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti (dr. Charvát),

Dál máte možnost volby mnoha předmětů z kategorie 93___ (soft skills) a 92B__ (volitelné interdisciplinární předměty).

!!! Pozor pro doktorandy přijaté od 1.9.2015 a dále platí změna v kreditovém hodnocení a ve zkratkách předmětů v modulu publikační činnost, viz dokument zde. Zkontrolujte si proto prosím, zda máte ve svých nových individuálních studijních plánech nové zkratky předmětů (tj. 91BR1, 91BR5, 91BP1, 91BP2). Ve STAGu si posléze zapisujte opět jen tyto nové zkratky !!! Pozor ve studijních plánech ze stránek FF tato informace chybí a jsou zde vypsané staré varianty předmětů publikační aktivity. 

Garantem odborných seminářů (92AS1 až 92AW9) je PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., který je do systému STAG zapisuje jakmile je definitivně znám pozvaný přednášející a termín akce. Za rok se konají minimálně dvě takové akce. Studenti DSP získávají za tyto akce i kredity, podmínkou je ovšem opět dodatečný zápis tohoto předmětu do systému STAG.

Rozvrhy, tj. konkrétní termíny a místa jednotlivých vzdělávacích akcí, naleznete v systému STAG (jako písemná informace v sylabu předmětu).

Garantem výuky (94VYP a 94VYK) je PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Formulář Potvrzeni o vykonání odborné výukové praxe je ke stažení zde.

Garantkou zahraničních stáží (91CZS) je PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. Zde si můžete stáhnout formulář Zápis zahraniční stáže.

Asi nejdůležitější v rámci studia je disertační modul, i když jeho plnění většinou probíhá až v druhé polovině studia. Asi nejdůležitější v rámci studia je disertační modul, i když jeho plnění většinou probíhá až v druhé polovině studia. Disertační semináře organizuje prof. Cakirpaloglu.  Disertační seminář 1 (95DS1) je určen pro studenty 2. ročníku doktorských studijních programů a uskuteční se vždy na konci letního semestru. Disertační seminář 2 (95DS2) je určen pro studenty 3. ročníku doktorských studijních programů a proběhne vždy na konci zimního semestru.
Odevzdání disertační práce (95DIS) je za 60 kreditů a zapisuje jej dr. Kupka.

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/studium/c-phd-studium/informace-pro-studenty-dsp-prijate-v-akademickych-letech-201213-a-pozdeji/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »