Informace pro studenty DSP přijaté v akademických letech 2012/13 a později

Studium DSP pro studenty přijaté ve školním roce 2012/13 a později je řízeno zejména celofakultním projektem UPDOC. Prostudujte si centrální zdroj informací o DSP www.dspff.upol.cz, zejména průvodce studiem a studijní plány oboru klinická nebo pedagogická psychologie.

Klíčovým dokumentem v rámci Katedry psychologie FF UP je doporučený postup studia DSP, který obsahuje všechny důležité informace pro tvorbu vaši individuální studijních plánů. Zde si stáhněte šablonu pro tvorbu individuální ho studijního plánuPozor, do konce září máte povinnost odevzdat vyplněné a podepsané (vámi i vaším školitelem) individuální vzdělávací plány vašeho studia a to ve třech exemplářích (1 pro školitele, 1 pro katedru a 1 pro archivaci na Oddělení VaV FF UP).

!!! Pozor pro doktorandy přijaté od 1.9.2015 a dále platí změna v kreditovém hodnocení a ve zkratkách předmětů v modulu publikační činnost, viz dokument zde. Zkontrolujte si proto prosím, zda máte ve svých nových individuálních studijních plánech nové zkratky předmětů (tj. 91BR1, 91BR5, 91BP1, 91BP2). Ve STAGu si posléze zapisujte opět jen tyto nové zkratky !!!

Výuka dle doporučeného schématu se bude opakovat každý rok. Na předměty a povinnosti se zapisujte v tom semestru, ve kterém je hodláte splnit. POZOR – systém STAG se pro zápis předmětů pro příslušný semestr standardně otevírá pouze v obdobích určených harmonogramem akademického roku FF UP. Hlídejte si ovšem i výuku předmětů realizovaných jinými katedrami, zejména pak povinnou filozofii a cizí jazyk.

Garantem odborných seminářů je PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. Tyto akce jsou přednostně určeny pro studenty DSP a akademické pracovníky v oboru psychologie ale ve většině případů zůstává dostatek volných míst, a jsou tedy vítáni i kolegové z jiných oborů. Studenti DSP získávají za tyto akce i kredity, podmínkou je ovšem včasný zápis (na začátku semestru) na tento předmět do systému STAG.

Rozvrhy tj. konkrétní termíny a místa jednotlivých vzdělávacích akcí naleznete jednak v IS STAG (možno též jako písemná informace v sylabu předmětu) a na webu http://www.dspff.upol.cz/.

Výše stipendií interních doktorandů se řídí následujícím dokumentem > Udělovaní stipendií na Katedře psychologie.

Garantem výuky je PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Formulář Potvrzeni o vykonání odborné výukové praxe je ke stažení zde. Garantkou zahraničních stáží je PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. Zde si můžete stáhnout formulář Zápis zahraniční stáže.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/studium/c-phd-studium/informace-pro-studenty-dsp-prijate-v-akademickych-letech-201213-a-pozdeji/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »